ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၁၁

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၁၁

တၢ်နီၤဖးတခါအံၤ ကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဂ့ၢ် လၢကြံးကျိာ်တကတြူၢ်န့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ၡူးဟဲအိၣ်ဖျဲၣ် ထီၣ်လၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအမ့ၢ်ပှၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိ ဒီးအဝဲသ့ၣ်အိၣ်လၢ ဝ့ၢ်ဆံးဆံးဖိတဖျၢၣ်အပူၤလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးမၤတၢ်ဒီးအပၢ် ဒ်ပှၤစုသ့ဖိတဂၤအသိးလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလီၤ. ယဟိဝၤယွၤဃုထၢထီၣ်အီၤ လၢမူခိၣ်ဘီမုၢ်အစီၤပၤလီၤ. ခီဖျိလၢယဟိဝၤယွၤအဲၣ်ယ့ၣ်ၡူးအဃိ အဝဲအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးကဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်အဲၣ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. သုမ့မ့ၢ်မိပါန့ၣ် မၤစၢၤသုဖိဒ်သိး ကနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤတက့ၢ်. ယဟိဝၤယွၤ ဒီသဒၢယ့ၣ်ၡူးလၢ စီၤပၤဟ့ၤရိာ်အစုပူၤ ဒီးတၢ်လၢကမၤဟးဂီၤကစၢ်ယွၤ အတၢ်တိာ်ပာ်တအိၣ်ဝဲနီတခါဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တဲနၢ်ပၢၢ်သုဖိတဖၣ်တက့ၢ်. ယဟိဝၤယွၤ မၢပှၤဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ် ကတဲာ်ကတီၤဝဲယ့ၣ်ၡူးအကျဲ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ဃုသ့ၣ်ညါကွၢ်တက့ၢ်. စးထီၣ်လၢယ့ၣ်ၡူးမ့ၢ်ဒံးပှၤသးစၢ်အခါန့ၣ် အဝဲတဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ အနီၢ်ကစၢ်အတၢ်သ့ၣ်ညါအဖီခိၣ်ဘၣ်. အဝဲသးအိၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအဟဲလၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်

တၢ်မၤလိ ၆၈

နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဖိခွါတဂၤ

နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းအဝၤတဲတၢ်တသ့လၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲတဲတၢ်သ့က့ၤလီၤ.

တၢ်မၤလိ ၆၉

ကၤဘြံၤအ့လးဟဲလၢနီၢ်မၤရံအအိၣ်

အဝဲတဲဘၣ်နီၢ်မၤရံတၢ်ကစီၣ်လၢ အဆီတလဲဝဲအတၢ်အိၣ်မူလီၤ.

တၢ်မၤလိ ၇၁

ယဟိဝၤယွၤဒီသဒၢဝဲယ့ၣ်ၡူး

စီၤပၤလၢအအၢအသီတဂၤ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢယ့ၣ်ၡူးသံလီၤ.

တၢ်မၤလိ ၇၂

ယ့ၣ်ၡူးဒိၣ်ထီၣ်သီ

အဝဲဒုးကမၢကမၣ် သရၣ်တဖၣ်လၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၇၃

စီၤယိၤဟၣ်ကတဲာ်ကတီၤဝဲကျဲ

စီၤယိၤဟၣ်ဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်ဝဲဝံတဂၤလီၤ. အဝဲသိၣ်လိဝဲလၢ မ့းၡံအၤကဟဲအဂ့ၢ်လီၤ. ဘၣ်ဃးဒီးစီၤယိၤဟၣ်အတၢ်ကစီၣ်န့ၣ် ပှၤထံၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.