တၢ်​မၤလိ​လၢ​လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ

လံာ်​တဘ့ၣ်​အံၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​နၤ​စးထီၣ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​တ့လီၤ​တၢ်, ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ်​ဟဲ​အိၣ်ဖျဲၣ်​ထီၣ် ဒီး​တုၤ​လီၤ​လၢ​ယွၤ​အ​ဘီမုၢ် က​ပၢတၢ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

ပှၤပၢဆှၢတၢ်​ကမံးတံာ်​အ​လံာ်ပရၢ

လံာ်​တဘ့ၣ်​အံၤ ပ​သူ​အီၤ​သ့​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁

ကစၢ်​ယွၤ​တ့လီၤ မူခိၣ်​ဒီး​ဟီၣ်ခိၣ်

လံာ်စီဆှံ​တဲဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​တ့လီၤ​မူခိၣ်​ဒီး​ဟီၣ်ခိၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တချုး​လၢ​ကစၢ်​ယွၤ​တ့လီၤ​ပှၤအဂၤ​ဒီး တၢ်​အဂၤ​တဖၣ်​န့ၣ် ကစၢ်​တ့လီၤဝဲ​မူခိၣ်​ကလူး​အဆိ​ကတၢၢ်​တဂၤ​န့ၣ် မ့ၢ်​တ​တၤ​တဂၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၂

ကစၢ်​ယွၤ​တ့လီၤ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဆိ​ကတၢၢ်​ခံဂၤ

ကစၢ်​ယွၤ​တ့လီၤဝဲ​ပိာ်မုၣ်​ဒီး​ပိာ်ခွါ​အဆိ​ကတၢၢ်​ခံဂၤ​ဒီး ဒုးအိၣ်​အဝဲသ့ၣ်​လၢ ဧ့ၤဒ့ၣ်​တၤသၣ်​အလီၢ်လီၤ. ကစၢ်​ယွၤ​အဲၣ်ဒိးဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​က​စးထီၣ်​သူၣ်ထီၣ်​ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​အ​တၢ်အိၣ်မူ ဒီး​မၤ​ကဲထီၣ်​ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​လၢ​ပၤရဒံစူး​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃

နီၢ်​အံၣ်အု​ဒီး​စီၤ​အၤဒၣ် တ​ဒိကနၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ဘၣ်

သ့ၣ်​လီၤဆီ​တခိၣ် လၢ​ဧ့ၤဒ့ၣ်​တၤသၣ်​လီၢ်​အ​ပူၤ​န့ၣ် ကိးဝဲ​အ​မံၤ​ဒ်လဲၣ်. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ နီၢ်​အံၣ်အု​အီၣ်​ဝဲ​သ့ၣ်သၣ်​အံၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၄

သးထီၣ်တၢ်​ဖးဒိၣ်​အဃိ မၤသံ​ဘၣ်​တၢ်

ကစၢ်​ယွၤ​တူၢ်လိာ်​စီၤ​ဟ့းဘ့းလး အ​တၢ်ဟ့ၣ်​လုၢ်ထီၣ် ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်​ယွၤ​တ​တူၢ်လိာ် စီၤ​ကၤယံၣ်​အ​တၢ်ဟ့ၣ်​လုၢ်ထီၣ်​ဘၣ်. ဖဲ​စီၤ​ကၤယံၣ်​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​တူၢ်လိာ်​စီၤ​ဟ့းဘ့းလး အ​တၢ်ဟ့ၣ်​လုၢ်ထီၣ်​အခါ အဝဲ​သးထီၣ်တၢ်​ဖးဒိၣ်​ဒီး​မၤ​ဘၣ်​တၢ်အၢ​တၢ်သီ​တခါ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅

စီၤ​နိအၤ​တ့ထီၣ်​ကဘီ

မူခိၣ်​ကလူး​တဖၣ်​ဟဲ​လီၤ​ဟံးန့ၢ်​အမါ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​အဖိ​န့ၣ် အ​နီၢ်​ဖးဒိၣ်​ဒီး​မၤနၢၤ​အီၣ်​ပှၤဂၤ. တၢ်မၤ​ဆူၣ်​မၤစိး​အိၣ်ဝဲ​ကိးပူၤဒဲး​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စီၤ​နိအၤ​မ့ၢ်​ပှၤလၢ အ​အဲၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​ဒီး​ဒိကနၣ်​အ​ကလုၢ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၆

ပှၤ​ဃိး​ဂၤ​ပူၤဖျဲး​အဂ့ၢ်

မူခိၣ်စူၤ​လီၤ​အနံၤ ၄၀ အ​နၤ ၄၀ လီၤ. စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​အိၣ်​လၢ​ကဘီ​ပူၤ ယံာ်ဝဲ​တနံၣ်​ဘျဲၣ်​လီၤ. လၢခံ​အဝဲသ့ၣ်​ဟးထီၣ်​လၢ ကဘီ​ချၢ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၇

တၢး​ဘၤဘ့းလး

ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​ဆၢတဲာ်​လီၤအသး​လၢ က​တ့ထီၣ်​ဝဲ​တၢး​ဖးထီ​တဖျၢၣ်​လၢ မူခိၣ်​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ကစၢ်​ယွၤ​ဆီတလဲ​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ အ​တၢ်ကတိၤ​အကျိာ်​တဘျီဃီ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၈

နီၢ်​စၤရါ​ဒီး​စီၤ​အၤဘြၤဟၣ် ဒိကနၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စီၤ​အၤဘြၤဟၣ်​ဒီး​နီၢ်​စၤရါ ဟးထီၣ်​လၢ​အ​တၢ်အိၣ်​တၢ်ဆိး​အလီၢ်​ဒီး လဲၤ​အိၣ်ဝဲ​ဆူ​ကီၢ်​ကနၤဧၣ်​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉

ဖိခွါ​တဂၤ​အိၣ်ဖျဲၣ်​ထီၣ်​လံ

ကစၢ်​ယွၤ​မၤ​လၢပှဲၤ​ထီၣ် အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​ဒီး​စီၤ​အၤဘြၤဟၣ်​ဒ်လဲၣ်. စီၤ​အၤဘြၤဟၣ်​အ​ဖိခွါ​လၢ အ​ပၣ်ဃုာ်​လၢ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​အ​ပူၤ​န့ၣ် မ့ၢ်​စီၤ​အံၤစဲး မ့တမ့ၢ် စီၤယံးၡမၤဧ့လး​ဧါ.

တၢ်​မၤလိ ၁၀

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ စီၤလိာ်​အမါ

ကစၢ်​ယွၤ​ဒုးလီၤ​မ့ၣ်အူ​ဒီး​ကး​လၢ ဝ့ၢ်​စဒိၣ်​ဒီး​ဂမိရၤ​အ​ဖီခိၣ်​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ဝ့ၢ်​တဖၣ်​အံၤ​ဘၣ်​တၢ်မၤ​ဟးဂီၤ​အီၤ​လဲၣ်. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​ဘၣ်​သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ​စီၤလိာ်​အမါ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၁

တၢ်​မၤကွၢ်​စီၤ​အၤဘြၤဟၣ်​အ​တၢ်နာ်

ကစၢ်​ယွၤ​တဲဘၣ်​စီၤ​အၤဘြၤဟၣ်​လၢ– ‘ကိးထီၣ်​န​ဖိခွါ​စီၤ​အံၤစဲး ဒီး​လဲၤ​လုၢ်ထီၣ်​အီၤ​ဆူ ကီၢ်​မိၤရံယၤ​အ​ကစၢၢ်​ခိၣ်​တက့ၢ်.’ စီၤ​အၤဘြၤဟၣ်​အ​တၢ်နာ် ဘၣ်​တၢ်​မၤကွၢ်​အီၤ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၂

စီၤ​ယၤကိာ်​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်န့ၢ်သါ

စီၤ​အံၤစဲး​ဒီး​နီၢ်​ရံးဘကၤ အိၣ်ဒီး​အ​ဖိခွါ​တဃံာ်​ခံဂၤ အ​မံၤ​လၢ​စီၤ​ဧ့ၡီၤ​ဒီး​စီၤ​ယၤကိာ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ​စီၤ​ဧ့ၡီၤ​မ့ၢ်​ဖိဝဲၢ်ကိ​အဃိ က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်န့ၢ်သါ​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စီၤ​ဧ့ၡီၤ​လဲ​ကွံာ်​ဖိဝဲၢ်ကိ​အလီၢ်​လၢ ကသူ​တ​ခွး​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၃

စီၤ​ယၤကိာ်​ဒီး​စီၤ​ဧ့ၡီၤ မၤ​ဃူဖိး​လိာ်​က့ၤ​အသး

စီၤ​ယၤကိာ်​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢ​မူခိၣ်​ကလူး​အ​အိၣ်​ဒ်လဲၣ်. ဒီး​စီၤ​ယၤကိာ်​မၤဃူမၤဖိး​လိာ်​က့ၤ​အသး ဒီး​စီၤ​ဧ့ၡီၤ​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၄

ကုၢ်​တဂၤ​လၢ အ​ဒိကနၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်

စီၤ​ယိၤသး​မ့ၢ်​ပှၤ​ဂ့ၤ​တဂၤ ဘၣ်ဆၣ် ကွၢ်​ဆၢ​မဲာ်​ဘၣ်​ဒီး​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၅

ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ​သးပ့ၤနီၣ် စီၤ​ယိၤသး​နီတဘျီ​ဘၣ်

စီၤ​ယိၤသး​ဘၣ်​အိၣ်ယံၤ​ဒီး အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​ဒၣ်လဲာ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​အိၣ်ဒီး​အီၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၆

စီၤယိၤဘး​မ့ၢ်​မတၤ​တဂၤ​လဲၣ်

မ့ၢ်​ကီ​လၢ​စီၤယိၤဘး​အဂီၢ်​ဒၣ်လဲာ် စီၤယိၤဘး​ဒိကနၣ်​ဝဲ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၇

စီၤ​မိၤၡ့​ဃုထၢ​လၢ အ​က​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ

ဒ်​ဖိသၣ်​တဂၤ​အသိး စီၤ​မိၤၡ့​အ​မိ​မၤ​ပူၤဖျဲး​အီၤ​လၢ တၢ်ကူၣ်သ့​အ​ပူၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၈

မ့ၣ်အူ​အီၣ်​သ့ၣ်​တၤဆှုၣ်

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ သ့ၣ်​တၤဆှုၣ်​မ့ၣ်အူ​တ​အီၣ်​ဝဲ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၉

တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​အဆိ​ကတၢၢ်​သၢခါ

စီၤပၤ​ဖၤရိၤ​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​လၢ အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​အ​ဖီခိၣ် ခီဖျိ​လၢ​အဝဲ​ပာ်ထီၣ်ထီ​အသး​လၢ တ​ဒိကနၣ်​တၢ်ဘၣ်​အဃိ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၀

တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​လၢ​အဂၤ​ဃု​ခါ

တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​တဖၣ်​အံၤ လီၤဆီ​ဒီး​တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​အဆိ​ကတၢၢ်​သၢခါ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၂၁

တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​လၢခံကတၢၢ်​တခါ

တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​အခါ​တဆံ​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​လၢ​အ​ဒိၣ်ကတၢၢ် တုၤ​ဒၣ်လဲာ်​စီၤပၤ​ဖၤရိၤ တူၢ်ၡူ​ဝဲ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၂

တၢ်​လီၤလး​ဖဲ​ပီၣ်လဲၣ်ဂီၤ

ဖဲ​စီၤပၤ​ဖၤရိၤ​ကွၢ်​ဆၢ​မဲာ်​ဘၣ်​ဒီး တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​အခါ​တဆံ​အခါ မ့ၢ်​အ​လဲၤ​ပူၤဖျဲးဝဲ​တၢ်​လီၤလး​အံၤ​န့ၢ်​ဧါ.

တၢ်​မၤလိ ၂၃

အဝဲသ့ၣ်​မၤ တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ

ဖဲ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ် အိၣ်​လၢ​ကစၢၢ်​စံၤနါ​အခါ အဝဲသ့ၣ်​မၤ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ လီၤဆီ​တခါ​ဒီး​ကစၢ်​ယွၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၄

အဝဲသ့ၣ်​တတီ​ဒီး အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​ဘၣ်

ဖဲ​စီၤ​မိၤၡ့​ဟံးန့ၢ် တၢ်မၤလိာ်​အဘီတဆံ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​မၤဝဲ​တၢ်ဒဲးဘး​ဖးဒိၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၅

ဒဲစီဆှံ​လၢ​တၢ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​အဂီၢ်

ဒဲ​လီၤဆီ​တဖျၢၣ်​အံၤ အိၣ်ဝဲ​ဒီး​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​အ​တလါ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၆

ပှၤ​ကွၢ်ဟုၣ်​တၢ်​တဆံ​ခံဂၤ

စီၤ​ယိၤၡူ​ဒီး​စီၤကၤလ့း​န့ၣ် လီၤဆီ​ဒီး​ပှၤ​ကွၢ်ဟုၣ်​တၢ်​အဂၤ​တဆံ​လၢ အ​လဲၤ​ကွၢ်ဟုၣ်​ကီၢ်​ကနၤဧၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၇

အဝဲသ့ၣ်​ထီဒါ​ယဟိဝၤ​ယွၤ

စီၤ​ကိၤရး, စီၤဒၤသၣ်, စီၤအဘံရၣ်, ဒီး​အ​ပှၤ ၂၅၀ န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်​ထီဒါ​ဝဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၈

စီၤ​ဘံးလၣ်​အ​ကသ့ၣ်ယီၤ​တဲတၢ်

ကသ့ၣ်ယီၤ​ထံၣ်​ပှၤ​တဂၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤ​ဘံးလၣ်​တဖၣ်​ဝဲ​ဘၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၂၉

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဃုထၢ​ထီၣ်​စီၤ​ယိၤၡူ

ကစၢ်​ယွၤ​ဟ့ၣ်လီၤ​ဝဲ စီၤ​ယိၤၡူ​လၢ​တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်​န့ၣ် ကဲဘျုး​လၢ​မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃၀

နီၢ်​ရၤဃး​ပာ်ခူသူၣ် ပှၤ​ကွၢ်ဟုၣ်​တၢ်ဖိ​ခံဂၤ

ယရံၤဃိ​အ​ဝ့ၢ်ခိၣ်ဒူ​လီၤပှီၢ်. ဘၣ်ဆၣ် နီၢ်​ရၤဃး​အဟံၣ်​တ​လီၤပှီၢ်​ဘၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၃၁

စီၤ​ယိၤၡူ​ဒီး​ပှၤ​ကံးဘိၣ်​ဖိ​တဖၣ်

စီၤ​ယိၤၡူ ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ဆူ ကစၢ်​ယွၤ​အ​အိၣ်​လၢ– “မုၢ်, အိၣ်​ကတီၢ်​တက့ၢ်.” မ့ၢ်​ကစၢ်​ယွၤ စံးဆၢ​အ​တၢ်​ထုကဖၣ်​ဧါ.

တၢ်​မၤလိ ၃၂

ခိၣ်နၢ်​လၢ​အသီ​တဂၤ ဒီး​ပိာ်မုၣ်​လၢ​အသး​ဒူ​ခံဂၤ

ဖဲ​စီၤ​ယိၤၡူ​သံ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ် ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​သ့ၣ်​တဖၣ် စးထီၣ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​ဝဲ တၢ်ဂီၤ​တၢ်ဖှီၣ်​တဖၣ်​လီၤ. ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ် ဘၣ်ကီ​ဘၣ်ခဲ​ဒီး အဝဲသ့ၣ်​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ စံၣ်ညီၣ်​ကွၢ်​စီၤ​ဘါရး, နီၢ်ဒဘိရၤ ဒီး​လၢ​နီၢ်ယဧ့လး​အ​အိၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃၃

နီၢ်​ရူၤသး​ဒီး​နီၢ်​နၤဧမံ

ပိာ်မုၣ်​ခံဂၤ​လၢ​အဝၤ​သံ​န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်​က့ၤကဒါက့ၤ​ဆူ အံၣ်စရ့လး​ကီၢ်​လီၤ. နီၢ်​ရူၤသး​န့ၣ် လဲၤ​မၤ​တၢ်မၤ​လၢ​စံာ်ပျီ​ပူၤ ဒီး​စီၤ​ဘိၤဧး ပာ်သူၣ်​ပာ်သး​အီၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃၄

စီၤ​ကံးဒဧိၣ်​ဒုး​နၢၤဝဲ ပှၤ​မံးဒယၣ်​ဖိ​တဖၣ်

ဖဲ​ပှၤ​မံးဒယၣ်​ဖိ​တဖၣ် မၤကီ​မၤခဲ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ်​အခါ အဝဲသ့ၣ်​ဃ့​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ က​မၤစၢၤ​အဝဲသ့ၣ်​လီၤ. စီၤ​ကံးဒဧိၣ်​ဒီး​အ​ပှၤ​စှၤ​ကိးဂၤ​န့ၣ် မၤနၢၤ​ဝဲ​အဒုၣ်အဒါ​အဂၤ ၁၃၅,၀၀၀ ဘျဲၣ်​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၃၅

နီၢ်​ဃးနၤ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​လၢ က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​အ​ဖိခွါ​တဂၤ

စီၤအ့လကါနၤ လဲၤ​ကိး​နီၢ်​ဃးနၤ, နီၢ်​ပနံးနၤ, ဒီး​အဖိ​တဖၣ်​လၢ ဒဲစီဆှံ​လၢ​ဝ့ၢ်ၡံလိၤ​အ​ပူၤ ဒ်သိး​က​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​တၢ်​အဂီၢ်​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​န့ၣ် နီၢ်​ဃးနၤ​ဃ့​ထုကဖၣ်​ဝဲ​လၢ က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဖိခွါ​တဂၤ​လီၤ. လၢခံ​တနံၣ်​န့ၣ် စီၤ​ၡမူၤအ့လး​အိၣ်ဖျဲၣ်​ထီၣ်ဝဲ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃၆

စီၤ​ယံးဖသၤ အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ

စီၤ​ယံးဖသၤ မၤဝဲ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​မနုၤ​လဲၣ်, ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်. စီၤ​ယံးဖသၤ​အ​ဖိမုၣ် မၤထွဲ​ဝဲ​အ​ပၢ်​အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၃၇

ယဟိဝၤ​ယွၤ​တဲတၢ်​ဒီး စီၤ​ၡမူၤအ့လး

ပှၤလုၢ်တၢ်​ခိၣ်​စီၤဧ့လံၤ အ​ဖိခွါ​ခံဂၤ​န့ၣ်​မၤတၢ်​ဒ် ပှၤလုၢ်တၢ်​ဒိၣ်​လၢ ဒဲစီဆှံ​အ​ပူၤ, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်​တ​ဒိကနၣ် ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ​ဘၣ်. မ့မ့ၢ်​စီၤ​ၡမူၤအ့လး​န့ၣ် လီၤဆီ​ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃၈

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုး​ဆူၣ်​ထီၣ် စီၤၡံၣ်ၡိၣ်​အဂံၢ်​အဘါ

ကစၢ်​ယွၤ​ဟ့ၣ်လီၤ စီၤၡံၣ်ၡိၣ်​လၢ​တၢ်ဂံၢ်​တၢ်ဘါ ဒ်သိး​အဝဲ​က​ဒုးတၢ်​ဒီး ပှၤ​ဖလ့ၡသး​ဖိ​တဖၣ်​လီၤ, ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ​စီၤၡံၣ်ၡိၣ်​ဆၢတဲာ်​တၢ်​လၢ အ​ကမၣ်​အခါ, ပှၤ​ဖလ့ၡသး​ဖိ​တဖၣ် ဖီၣ်​န့ၢ်​အီၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃၉

အံၣ်စရ့လး​အ​စီၤပၤ​အဆိ​ကတၢၢ်​တဂၤ

ကစၢ်​ယွၤ​ဟ့ၣ်လီၤ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​လၢ စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်​တဖၣ် ဒ်သိး​က​တီခိၣ်ရိၤမဲ​အဝဲသ့ၣ်, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်​ဃ့​ထီၣ်​စီၤပၤ​တဂၤ​လီၤ. စီၤ​ၡမူၤအ့လး ဖှူဝဲ​စီၤ​စီလူး​ဒ်​စီၤပၤ​အဆိ​ကတၢၢ်​တဂၤ, ဘၣ်ဆၣ်​လၢခံ ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ​တူၢ်လိာ် စီၤ​စီလူး​လၢၤဘၣ်. ဒီး​ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၄၀

စီၤ​ဒၤဝံး​ဒီး စီၤကၤလယး

ယဟိဝၤ​ယွၤ ဃုထၢ​ထီၣ်​စီၤ​ဒၤဝံး​လၢ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ အ​စီၤပၤ​လၢခံ​တဂၤ​လီၤ. ဒီး​စီၤ​ဒၤဝံး ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ အဝဲ​ကြၢး​ကဲထီၣ်​စီၤပၤ​လၢခံ​တဂၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၄၁

စီၤ​ဒၤဝံး​ဒီး​စီၤ​စီလူး

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပိာ်ခွါ​တဖၣ်​အံၤ​အကျါ​တဂၤ​န့ၣ် သးဟ့​ပှၤလၢ​အဂၤ​လဲၣ်. ဒီး​ပိာ်ခွါ​လၢ အဘၣ်​တၢ်သးဟ့​အီၤ​တဂၤ​န့ၣ် အ​တၢ်​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး​အိၣ်​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၄၂

စီၤယိနၤသၣ်​အိၣ်ဒီး တၢ်သးဒူ​ဒီး​တၢ်သးတီ

စီၤပၤ​အ​ဖိခွါ​ကဲထီၣ် စီၤ​ဒၤဝံး​အ​တံၤသကိး လၢ​အဂ့ၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၄၃

စီၤပၤ​ဒၤဝံး​မၤ​ဘၣ်​တၢ်ဒဲးဘး

တၢ်​ဆၢတဲာ်​လၢ​အ​ကမၣ်​န့ၣ် ဒုးအိၣ်​ထီၣ်​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​အါမး​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၄၄

တၢ်လုၢ်ဟံၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဂီၢ်

ကစၢ်​ယွၤ​တူၢ်လိာ်ဝဲ စီၤပၤ​ၡလိၤမိၤ​အ​တၢ်​ဃ့ ဒီး​ဟ့ၣ်လီၤ​အီၤ​လၢ တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​ဖးဒိၣ်​တဖၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၄၅

ဘီမုၢ်​ဘၣ်​တၢ်နီၤဖး​အီၤ

ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​အါဂၤ တ​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​လၢၤဘၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၄၆

တၢ်​မၤကွၢ်​လၢ ကစၢၢ်​ကၢ်မ့ၤလး​အလိၤ

ယွၤ​လၢ​အမ့ၢ်​အတီ​န့ၣ် မ့ၢ်​မတၤ​လဲၣ်. ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဧါ မ့တမ့ၢ် ဘဧၤလး​ဧါ.

တၢ်​မၤလိ ၄၇

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုး​ဆူၣ်​ထီၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ​အဂံၢ်​အဘါ

မ့ၢ်​န​ဆိကမိၣ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​ဒုး​ဆူၣ်​ထီၣ် န​ဂံၢ်ဘါ​သ့​စ့ၢ်​ဧါ.

တၢ်​မၤလိ ၄၈

မုၣ်ကမဲ​တဂၤ​အ​ဖိခွါ ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ

တၢ်​လီၤလး​ခံခါ လၢ​ဟံၣ်​တဖျၢၣ်​အ​ပူၤ.

တၢ်​မၤလိ ၄၉

နီၢ်ပၤမုၣ်​လၢ​အအၢ​အသီ​တဂၤ ဘၣ်​တၢ်​စံၣ်ညီၣ်

နီၢ်အံၤစ့ဘ့ၤလး​ကူၣ်ထီၣ်​ဝဲ​လၢ ပှၤ​က​မၤသံ​စီၤနၤဘိး ဒ်သိး​က​ဟံးန့ၢ်​ဝဲ​အ​စပံးလီၢ်​အဂီၢ်​လီၤ. နီၢ်အံၤစ့ဘ့ၤလး​မၤ​တၢ်အၢ​တၢ်သီ ဒီး​တၢ်​တတီ​တလိၤ​ဘၣ်​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​ထံၣ်ဝဲ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၀

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒီသဒၢ စီၤယဟိၡၤဖး

ဖဲ​ဒုၣ်ဒါ​တဖၣ်​က​ဟဲ​ဒုးဝဲ ပှၤ​ယူဒၤ​ဖိ​တဖၣ်​အခါ စီၤပၤ​ယဟိၡၤဖး​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ဆူ ကစၢ်​ယွၤ​အ​အိၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၁

သုးခိၣ်​ဖးဒိၣ် ဒီး​ပိာ်မုၣ်​ဖိ​တဂၤ

ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ပိာ်မုၣ်​ဖိ တဲဘၣ်​အ​ကစၢ်​မုၣ်​ဘၣ်ဃး​ဒီး ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်စိ​တၢ်ကမီၤ လၢ​က​မၤတၢ်​လီၤလး​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၂

ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​သုးမုၢ်​ဂီၢ်မုၢ်

ဝံအလံၤၡါ​အခ့အပှၤ ထံၣ်ဝဲ ‘ပ​ပှၤ​နီၣ်ဂံၢ်​အိၣ်​အါန့ၢ်ဒံး အဝဲသ့ၣ်’ ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၅၃

စီၤယဟိယဒါ အိၣ်ဒီး​တၢ်သးဒူ

ပှၤလုၢ်တၢ်​ဒိၣ်​လၢ​အိၣ်ဒီး​တၢ်သးတီ အိၣ်​ဆၢထၢၣ်​လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်​အအၢ​အသီ​အမဲာ်​ညါ လၢ​တၢ်သးဒူ​အ​ပူၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၄

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ် တၢ်​ဝံသးစူၤ​လၢ ဝံ​ယိၤနါ​အ​ဖီခိၣ်

ကစၢ်​ယွၤ​အ​ဝံ​တဂၤ​န့ၣ် ညၣ်​ဖးဒိၣ်​တဘ့ၣ် ယူၢ်လီၤ​အီၤ​ဒ်လဲၣ်. အဝဲ​ဟးထီၣ်​ဘၣ်​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်. ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ သိၣ်လိ​အီၤ​တၢ်​မၤလိ မနုၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၅၅

ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​မူခိၣ်​ကလူး​တဂၤ ဒီသဒၢ​စီၤ​ဃံးစကံယၤ

ယူဒၤ​အ​ဒုၣ်ဒါ​တဖၣ် တဲဝဲ​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ တ​ဒီသဒၢ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​ဘၣ် ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်​တဲတၢ်​န့ၣ် ကမၣ်​ဝဲ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၆

စီၤ​ယိၤၡံယၤ အဲၣ်ဝဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ

စီၤ​ယိၤၡံယၤ​ကဲထီၣ်​စီၤပၤ​ဖဲ အ​အိၣ်​ဃိး​နံၣ်​အခါ ဒီး​အဝဲ​မၤစၢၤ​အထံ​ဖိ​ကီၢ်ဖိ​လၢ က​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၇

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဆှၢလီၤ​ဝံ​ယံးရမံယၤ လၢ​က​လဲၤ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်

ပှၤ​သူၣ်က့သးပှၢ်​တဖၣ် သးပှံၢ်​ထီၣ်​ဝံ​ယံးရမံယၤ လၢ​တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၅၈

ဝ့ၢ်​ယရူၤၡလ့ၣ် ဘၣ်​တၢ်မၤ​ဟးဂီၤ​အီၤ

ခီဖျိ​လၢ​ပှၤ​ယူဒၤ​ဖိ​တဖၣ် ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​ဝဲ ယွၤ​လၢ​အ​ကမၣ်​တဖၣ်​အဃိ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ညိကွံာ်​အဝဲသ့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၉

ပိာ်ခွါ​သးစၢ်​လွံၢ်ဂၤ ဒိကနၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​ကလုၢ်

အဝဲသ့ၣ်​အိၣ်​လၢ​ဘၤဘူၤလိၣ် သနာ်က့ ပှၤ​ယူဒၤ​သးစၢ်​တဖၣ် ဆၢတဲာ်​လီၤအသး​လၢ က​တီ​ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၆၀

ဘီမုၢ်​လၢ​က​အိၣ်ဝဲ​လီၤထူ​လီၤယိာ်

စီၤဒၤနံးယ့လး တဲဖျါထီၣ်​ဝဲ​စီၤပၤ​နဘူၤကးန့စၢ် အ​တၢ်မံမီၢ်​အခီပညီ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၆၁

အဝဲသ့ၣ်​တ​ဘါထီၣ်​တၢ်ဂီၤ​ဖးဒိၣ်​ဘၣ်

စီၤၡၤဒရး, စီၤမ့ၤၡး ဒီး​စီၤဧဘ့ၤဒနကိၤ​န့ၣ်​တ​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​ဝဲ ဘၤဘူၤလိၣ်​စီၤပၤ​အ​တၢ်ဂီၤ​ထူ​ဘၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၆၂

သ့ၣ်​ဖးဒိၣ်​တထူၣ်​လၢ ဘၣ်​တၢ်​ဒိလီၤ​အီၤ​လၢ ဘီမုၢ်​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး

စီၤပၤ​နဘူၤကးန့စၢ် အ​တၢ်မံမီၢ်​န့ၣ် ဘၣ်​ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်​လၢ​က​မၤ​အသး​ဒီး အီၤ​လၢ​ခါဆူညါ​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၆၃

လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်​လၢ​တၢ်ဒူၣ်ကပၤ​လိၤ

လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်​လၢ​တၢ်ဒူၣ်ကပၤ​လိၤ ဟဲ​ဖျါထီၣ်​အခါ​ဖဲလဲၣ် ဒီး​အခီပညီ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၆၄

တၢ်​တ့ၢ်လီၤ​ဝံ​ဒၤနံးယ့လး​လၢ ခ့ယုၢ်​ကပိၤ​ပူၤ

ဒ်​ဝံ​ဒၤနံးယ့လး​အသိး ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ဆူ ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​အိၣ်​ကိးနံၤဒဲး​တက့ၢ်.

တၢ်​မၤလိ ၆၅

နီၢ်ပၤမုၣ်​အ့ၤစတၢ်​မၤ​ပူၤဖျဲး အပှၤကလုာ်

အဝဲ​မ့ၢ်​ပှၤ​ထံဂၤ​ကီၢ်ဂၤ ဒီး​မ့ၢ်ဝဲ​ဖိၣ်ဃဲ​ဖိသၣ်မုၣ်​တဂၤ သနာ်က့ ကဲထီၣ်​ဝဲ​နီၢ်ပၤမုၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၆၆

စီၤဧ့စြၤ သိၣ်လိ​ဝဲ​ယွၤ အ​တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ

ဖဲ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ် ဒိကနၣ်​ဝဲ​စီၤဧ့စြၤ​အ​ကလုၢ်​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ အဝဲသ့ၣ်​မၤဝဲ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​လီၤဆီ ဒီး​ကစၢ်​ယွၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၆၇

ဝ့ၢ်​ယရူၤၡလ့ၣ်​အဒူၣ်

စီၤနဃ့မယၤ​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လၢ အ​ဒုၣ်ဒါ​တဖၣ်​က​ဟဲ​ဒုး​အီၤ​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စီၤနဃ့မယၤ တ​ပျံၤတၢ်​ဘၣ်​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၆၈

နီၢ်​အ့းလံၤစါဘ့း​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် ဖိခွါ​တဂၤ

နီၢ်​အ့းလံၤစါဘ့း​အဝၤ​တဲတၢ်​တ​သ့​လၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ​ဖိသၣ်​အိၣ်ဖျဲၣ်​ထီၣ်​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ အဝဲ​တဲတၢ်​သ့​က့ၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၆၉

ကၤဘြံၤအ့လး​ဟဲ​လၢ​နီၢ်​မၤရံ​အ​အိၣ်

အဝဲ​တဲဘၣ်​နီၢ်​မၤရံ​တၢ်ကစီၣ်​လၢ အ​ဆီတလဲ​ဝဲ​အ​တၢ်အိၣ်မူ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၇၁

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒီသဒၢ​ဝဲ​ယ့ၣ်ၡူး

စီၤပၤ​လၢ​အအၢ​အသီ​တဂၤ အဲၣ်ဒိးဝဲ​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး​သံ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၇၂

ယ့ၣ်ၡူး​ဒိၣ်ထီၣ်​သီ

အဝဲ​ဒုး​ကမၢ​ကမၣ် သရၣ်​တဖၣ်​လၢ​တၢ်လုၢ်ဟံၣ်​အ​ပူၤ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၇၃

စီၤ​ယိၤဟၣ်​ကတဲာ်​ကတီၤဝဲ​ကျဲ

စီၤ​ယိၤဟၣ်​ဒိၣ်ထီၣ်​န့ၣ် ကဲထီၣ်​ဝဲ​ဝံ​တဂၤ​လီၤ. အဝဲ​သိၣ်လိ​ဝဲ​လၢ မ့းၡံအၤ​က​ဟဲ​အဂ့ၢ်​လီၤ. ဘၣ်ဃး​ဒီး​စီၤ​ယိၤဟၣ်​အ​တၢ်ကစီၣ်​န့ၣ် ပှၤ​ထံၣ်ဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၇၄

ယ့ၣ်ၡူး​ကဲထီၣ်​မ့းၡံအၤ

စီၤ​ယိၤဟၣ်​တဲဝဲ​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​မ့ၢ်​ယွၤ​အသိ​န့ၣ် အဲၣ်ဒိး​တဲဝဲ​အခီ​ညီ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၇၅

မုၣ်ကီၤလံၢ်​လ့ပစီ​ယ့ၣ်ၡူး

မုၣ်ကီၤလံၢ်​လ့ပစီ​ယ့ၣ်ၡူး သၢ​ဘျီ​ဒ်လဲၣ်. ဒီ​ယ့ၣ်ၡူး​တြီဆၢ​က့ၤဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၇၆

ယ့ၣ်ၡူး​မၤ​ကဆှီ​ထီၣ်​တၢ်လုၢ်ဟံၣ်

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ယ့ၣ်ၡူး​ဟံးန့ၢ်​ဝဲ​ပျံၤ​ဖးထီၣ်​တဘိ ဒီး​ဟီထီၣ်ကွံာ်​ဝဲ​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​တဖၣ် လၢ​တၢ်လုၢ်ဟံၣ်​အ​ပူၤ ဒီး​မၤ​လီၤတကျၢၢ်​ကွံာ် ပှၤ​လဲ​စ့​လီၢ်​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၇၇

ပိာ်မုၣ်​တဂၤ​လဲၤ​ဒၢၣ်ထံ​လၢ ထံပူၤ

ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​ကတိၤ​တၢ်​ဒီး အီၤ​လၢ စီၤ​ယၤကိာ်​အထံ​ပူၤ​ခီၣ်ထံး​အခါ ပှၤ​ၡၤမရံ​မုၢ်​တဂၤ​အံၤ​ကမၢ​ကမၣ်​ဝဲ​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်. ယ့ၣ်ၡူး​တဲဘၣ်​ပိာ်မုၣ်​လၢ တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​တခါ​လၢ​အ​တ​တဲဘၣ် ပှၤ​နီ​တဂၤ​ဒံး​ဘၣ်​န့ၣ်​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၇၈

ယ့ၣ်ၡူး​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ ဘီမုၢ်​တၢ်ကစီၣ်

ယ့ၣ်ၡူး​ကွဲမုာ်​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တနီၤ​လၢ က​ကဲထီၣ် ပှၤလၢ​အ​ဒုး​ကဲထီၣ်​ပှၤဂၤ​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​လီၤ. လၢခံ ယ့ၣ်ၡူး​မၤလိ​ပှၤအဂၤ ၇၀ လၢ​အမ့ၢ်​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​လၢ က​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​ဝဲ​တၢ်သးခု​ကစီၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၇၉

ယ့ၣ်ၡူး​မၤတၢ်​လီၤလး​တဖၣ်

ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​လဲၤဝဲ​တၢ်လီၢ်​တ​ပူၤ​လၢ်လၢ်​န့ၣ် ပှၤဆူး​ပှၤဆါ​ဟဲ​လၢ​အ​အိၣ် ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​မၤဘျါ​ကွံာ်ဝဲ​ခဲလၢာ်​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​မၤ​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သး​မူထီၣ်က့ၤ ဖိသၣ်မုၣ်​လၢ​တၢ်သံ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၈၀

ယ့ၣ်ၡူး​ဃုထၢ​ထီၣ် အ​တၢ်မၢဖိ​တဆံ​ခံဂၤ

ယ့ၣ်ၡူး​ဃုထၢ​ထီၣ်​အဝဲသ့ၣ်​လၢ တၢ်မနုၤ​အဂီၢ်​လဲၣ်. မ့ၢ်​န​နီၣ်ဘၣ်​အဝဲသ့ၣ်​အ​မံၤ​ဒံး​ဧါ.

တၢ်​မၤလိ ၈၁

တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​လၢ​ကစၢၢ်​ခိၣ်

ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​လၢ အ​ဟဲ​ပာ်ဖှိၣ်​ထီၣ်​အသး​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၈၂

ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ် ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်​ထုကဖၣ်​အဂ့ၢ်

တၢ်​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး​တဲဘၣ် အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ် လၢ​အဝဲသ့ၣ်​က​ဘၣ်​ဆဲး​ဃ့​န့ၣ် မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၈၃

ယ့ၣ်ၡူး​လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ​ပှၤလၢ အ​ကထိ​တဖၣ်

တၢ်​လီၤလး​အံၤ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤ ဘၣ်ဃး​ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒီး ယ့ၣ်ၡူး​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၈၄

ယ့ၣ်ၡူး​ဟး​လၢ​ထံဖီခိၣ်

ဖဲ​တၢ်မၢဖိ​တဖၣ်​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ တၢ်​လီၤလး​တခါ​အံၤ​အခါ အဝဲသ့ၣ်​တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် န​ထံၣ်တမှံ​ကွၢ်​သ့ဧါ.

တၢ်​မၤလိ ၈၅

ယ့ၣ်ၡူး​မၤဘျါ​ပှၤဆါ​လၢ မုၢ်​အိၣ်ဘှံး​နံၤ

ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး​မၤဝဲန့ၣ် ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပှၤ​တ​ဘၣ်သူၣ်​ဘၣ်သး​ဝဲ​ကိးဂၤ​ဒဲး​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၈၆

ယ့ၣ်ၡူး​မၤ​သမူထီၣ်​စီၤ​လါစရူး

ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​ထံၣ်​နီၢ်​မၤရံ​ဟီၣ်​အခါ အဝဲ​စးထီၣ်​ဟီၣ်ဝဲ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်​ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​သးခု​ထီၣ်​က့ၤဝဲ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၈၇

ယ့ၣ်ၡူး​အီၣ်​ဟါ​တၢ်အီၣ် အလီၢ်​ခံ​ကတၢၢ်​တဘျီ

ဖဲ​တၢ်အီၣ်​အလီၢ်​ခံ​ကတၢၢ်​တဘျီ​အဆၢ​က​တီ​န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူး​ဟ့ၣ်လီၤ​အ​တၢ်မၢဖိ​တဖၣ် တၢ်မၤလိာ်​လၢ​အရ့ဒိၣ်​တခါ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၈၈

ပှၤ​ဖီၣ်​န့ၢ်​ယ့ၣ်ၡူး

စီၤ​ယူဒၤ​အံၣ်စကၤရံၤအိာ် ဟဲ​ကိးဝဲ ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​ဒီး​ပှၤသုးဖိ​တဖၣ်​လၢ အ​အိၣ်ဒီး​နး​ဒီး​နီၣ်တီၢ် လၢ​ကရၢၢ်​က့ၤသစ့းမနၤ ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ်​က​ဖီၣ်​န့ၢ်ဝဲ​ယ့ၣ်ၡူး​အဂီၢ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၈၉

စီၤ​ပ့းတရူး​သမၢ​ယ့ၣ်ၡူး

လၢ​စီၤ​ကၤယါဖၤ​အဟံၣ်​တၢ်ပျီ​ပူၤ​န့ၣ် တၢ်မနုၤ​မၤ​အသး​လဲၣ်. လၢ​ဟံၣ်​အ​ပူၤ​န့ၣ် တၢ်မၤ​အသး​ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၀

ယ့ၣ်ၡူး​သံ​လၢ ကီၤလၤကီၤသါ

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စီၤ​ပံၤလး​ပျဲဝဲ​လၢ ပှၤ​က​မၤသံ​ယ့ၣ်ၡူး​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၁

ယ့ၣ်ၡူး​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ

မုၢ်နံၤ​ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​သံ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ် တၢ်​လီၤ​ကမၢ​ကမၣ် မနုၤ​ဟဲကဲထီၣ်​အသး​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၂

ယ့ၣ်ၡူး​လီၣ်ဖျါ​ထီၣ်​အသး​လၢ ပှၤ​မၤ​ညၣ်ဖိ​တဖၣ်​အမဲာ်​ညါ

ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ် က​ပိာ်​ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ်​ခံ​အဂီၢ် ယ့ၣ်ၡူး​မၤဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၃

ယ့ၣ်ၡူး​က့ၤထီၣ်​ဆူ​မူခိၣ်

တချုး​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး မၢလီၤ​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တနီၤ​ဒံး​ဘၣ်​န့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤ​အဝဲသ့ၣ်​လၢ တၢ်​မၤလိ​အရ့ဒိၣ်​တနီၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၉၄

ယ့ၣ်ၡူး​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်​သးစီဆှံ

ခီဖျိ​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ် ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ​သးစီဆှံ​အဃိ အဝဲသ့ၣ်​မၤဝဲ​တၢ်​လီၤလး​မနုၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၅

တၢ်​လၢ​က​မၤ​ပတုာ် အဝဲသ့ၣ်​အ​တၢ်မၤ​န့ၣ် တအိၣ်​နီတမံၤ​ဘၣ်

တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ​ခိၣ်နၢ်​တဖၣ် လၢ​အ​မၤသံ​ယ့ၣ်ၡူး​န့ၣ် ခဲအံၤ​အဝဲသ့ၣ် ဂုာ်​ကျဲး​စၢၤ​မၤ​ပတုာ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်​မၤဝဲ​တန့ၢ်ဘၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၆

ယ့ၣ်ၡူး​ဃုထၢ​ထီၣ်​စီၤ​စီလူး

စီၤ​စီလူး​မ့ၢ်​ပှၤ​တဂၤ​လၢ အ​မၤအၢ​မၤသီ​ပှၤခရံာ်ဖိ​တဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲ​ဆီတလဲ​က့ၤ​အ​တၢ်အိၣ်မူ.

တၢ်​မၤလိ ၉၇

စီၤ​ကန့လံး​ဒိးန့ၢ်ဘၣ်​သးစီဆှံ

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ကစၢ်​ယွၤ​ဆှၢလီၤ စီၤ​ပ့းတရူး​လၢ စီၤ​ကန့လံး​အဟံၣ် လၢ​အ​တမ့ၢ်​ပှၤ​ယူဒၤ​ဖိ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၈

ခရံာ်ဖိ​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ​ရၤလီၤ​အသး လၢ​ထံကီၢ်​အါဘ့ၣ်

တၢ်မၢဖိ​ပီလူး​ဒီး​အ​သကိး​တဖၣ် လဲၤ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​လၢ ထံကီၢ်​အဂၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၉၉

ပှၤ​ပၢၤ​ဃိာ်​တဂၤ မၤလိ​တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ

တၢ်နါ​တဒု, ဟီၣ်ခိၣ်​ဟူး​ဒီး​ဃဲာ်​တဘ့ၣ်​အံၤန့ၣ် ဘၣ်ထွဲ​လိာ်သး​ဒီး တၢ်​မၤလိ​အံၤ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၀၀

စီၤ​ပီလူး​ဒီး​စီၤ​တံၤမသ့း

အဝဲသ့ၣ်​မၤ​သကိး​တၢ် လၢ​အ​နံၣ်​အါမး​အတီၢ်ပူၤ​ဒီး ကဲထီၣ်​ဘၣ်​တံၤသကိး​တံၢ်နီၢ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၀၁

စီၤ​ပီလူး​ဘၣ်​တၢ်​ဆှၢ​အီၤ​ဆူ​ရိမ့ၤ

အဝဲသ့ၣ်​အ​တၢ်​လဲၤတၢ်​က့ၤ​ပှဲၤ​ဒီး​တၢ်​လီၤဘၣ်ယိၣ် ဘၣ်ဆၣ် တၢ်​လၢ​က​မၤ​ပတုာ်​တၢ်မၢဖိ​အံၤ တအိၣ်​ဝဲ​နီတမံၤ​ဘၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၀၂

တၢ်​လီၣ်ဖျါ

ယ့ၣ်ၡူး​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​အီၤ တၢ်ထံၣ်​လၢညါခီ ၁၆ ခါလီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၀၃

“န​ဘီ​န​မုၢ်​န့ၣ် မ်​အ​ဟဲ​တက့ၢ်”

တၢ်​လီၣ်ဖျါ​န့ၣ် ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် က​မၤန့ၢ်ဝဲ​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဂီၢ်​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ.