ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ် က​ဟါမၢ်ကွံာ်​တဘျီဘျီ​ဧါ

တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ် က​ဟါမၢ်ကွံာ်​တဘျီဘျီ​ဧါ

န​က​စံးဆၢ​ဒ်လဲၣ်

  • က​ဟါမၢ်ကွံာ်​ဧါ.

  • တ​ဟါမၢ်ကွံာ်​ဘၣ်​ဧါ.

  • ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် က​ဟါမၢ်ကွံာ်ဝဲ​ဧါ.

 လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်

“ယွၤ​က​ထွါကွံာ်​အ​မဲာ်ထံ​ခဲလၢာ်​လၢ​အမဲာ်, ဒီး​တၢ်သံ တအိၣ်​လၢၤဘၣ်, ဒီး​တၢ်သူၣ်အုး​သးအုး​တအိၣ်​လၢၤဘၣ်, ဒီး​တၢ်ဟီၣ်​တၢ်ယၢၤ​တအိၣ်​လၢၤဘၣ်, ဒီး​တၢ်​ဘှံးသူၣ်​ဘှံးသး တအိၣ်​လၢၤဘၣ်.”—လီၣ်ဖျါ ၂၁:၃, ၄, မ့ၣ်​စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​လၢ​ထး​အံၤ အဘျုး​အိၣ်​လၢ​နဂီၢ်​ဒ်လဲၣ်

န​နာ်​သ့​သပှၢ်​ကတၢၢ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​တ​ဒုးအိၣ်​ထီၣ် တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​ဘၣ်.—ယၤကိာ် ၁:၁၃.

ဖဲ​ပ​တူၢ်ဘၣ်​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​အခါ ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​ပှၤ​အဃိ ပ​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​သူၣ်မံ​သးမုာ် သ့ဝဲ​လီၤ.—၁ ပ့းတရူး ၅:၇.

ပ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​မုၢ်လၢ်​လၢ ပ​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တဖၣ် က​ဟါမၢ်ကွံာ်ဝဲ​သပှၢ်​ကတၢၢ်​လီၤ.—စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၃၇:၉–၁၁.

 တၢ်​လၢ​လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​န့ၣ် ပ​နာ်​အီၤ​သ့ သပှၢ်​ကတၢၢ်​ဧါ

သ့ဝဲ​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ​တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​လာ်​တဖၣ်​အံၤ အဃိ​လီၤ.

  • တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ် ဒီး​တၢ်​တတီ​တလိၤ​န့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​တဘၣ်​အသး​ဘၣ်. ဖဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​လၢပျၢၤ​တဖၣ် ဘၣ်​တၢ်​မၤနး​မၤဖှီၣ်​အီၤ နးနး​ကလဲာ်​အဆၢ​ကတီၢ် ကစၢ်​တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် ဆိကမိၣ်​ကွၢ်​တက့ၢ်. အဒိ ဖဲ “ပှၤ​မၤအၢ​မၤသီ” ကစၢ်​ယွၤ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​အခါ လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ကစၢ်​သူၣ်အုး​သးအုး​ဝဲ​လီၤ. —စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂:၁၈.

    ဖဲ​ပှၤ​မၤဘၣ်ဒိ ပှၤဂၤ​တဖၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​တဘၣ်​အသး​နီ​တစဲး​ဘၣ်. အဒိ, လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​သးဟ့ဝဲ “စု​လၢ​အ​မၤသံ​ပှၤလၢ အ​တၢ်ကမၣ်​တအိၣ်” ဘၣ်​န့ၣ်​လီၤ.—ကတိၤဒိ ၆:၁၆, ၁၇, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

  • ကစၢ်​ယွၤ သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ် ပဝဲ​တဂၤ​စုာ်စုာ်​လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဟ့ၣ်ဂံၢ်​ဟ့ၣ်ဘါ​ပှၤလၢ ပ​က​တဲ​ဖျါထီၣ် ပ​တၢ်​ဘၣ်ယိၣ်​ဘၣ်ဘှီ ခဲလၢာ်​ဆူ​အ​အိၣ် မ့ၢ်​လၢ “အသး​အိၣ်” ပှၤ​အဃိ​လီၤ. —၁ ပ့းတရူး ၅:၇.

    တ​ယံာ်လၢၤဘၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​က​သူဝဲ​အဘီ​အမုၢ် ဒ်သိး​က​မၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ ပ​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​ကိးမံၤဒဲး​လီၤ. (မးသဲ ၆:၉, ၁၀) မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ​စ့ၢ်ကီး ကစၢ်​ယွၤ​မၤမုာ်​ထီၣ်​က့ၤ​ပှၤလၢ အ​ဃု​အီၤ​လၢ အသး​ဒီဖျၢၣ်​န့ၣ်​လီၤ.—မၤတၢ် ၁၇:၂၇; ၂ ကရံၣ်သူး ၁:၃, ၄.

 ဆိကမိၣ်​ကွၢ်

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ကစၢ်​ယွၤ​ဟ့ၣ်​အခွဲး​လၢ တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ် က​ဟဲကဲထီၣ်​အသး​လဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​တၢ်​စံးဆၢ​ဖဲ ရိမ့ၤ ၅:၁၂ ဒီး ၂ ပ့းတရူး ၃:၉ အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ.