ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်​မၤလိ ၁၁

အဝဲ​အိၣ်ခိး​ဒီး​ဆိးသီ

အဝဲ​အိၣ်ခိး​ဒီး​ဆိးသီ

၁, ၂. ဝံအ့ၤလံယၤ ဘၣ်​မၤ​မူဒါ​လၢ ဘၣ်​အ​သးတမုာ်ဘၣ်​န့ၣ်​မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်, အဝဲ​ဒီး​စီၤအၤဃာ်​န့ၣ် လီၤဆီ​လိာ်အသး​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်.

ဝံအ့ၤလံယၤ အဲၣ်ဒိး​အိၣ်​ထဲ​တဂၤဧိၤ လၢ​အ​က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ် တၢ်​ဆူ​အ​ပၢ်​လၢ​မူခိၣ် အ​အိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲမကၢာ်​န့ၣ် ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​လၢ ဝံအ့ၤလံယၤ ဒုး​ဟဲ​လီၤ မ့ၣ်အူ​လၢ​မူခိၣ်​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်​က​အဲၣ်ဒိး​ဟဲဝဲ​လၢ ဝံအ့ၤလံယၤ​အ​အိၣ်​လၢ က​စံးပတြၢၤ​အီၤ ဒီး​မၤ​အိၣ်​မဲာ်​လၢ​အမဲာ်​ညါ ဒ်သိး​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ ဝံအ့ၤလံယၤ​အ​တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​အဂီၢ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ အဝဲ​အဲၣ်ဒိး​အိၣ်ဝဲ ထဲ​တဂၤဧိၤ​န့ၣ် တမ့ၢ်​တၢ်​လၢ အညီ​ဝဲ​လၢ​အဂီၢ်​ဘၣ်. လၢ​ကစၢၢ်​ကၢ်မ့ၤလး​အလိၤ​န့ၣ် တချုး​လၢ ဝံအ့ၤလံယၤ​ဃု​တၢ်လီၢ်​လၢ က​ဃ့​ထုကဖၣ်​ဝဲ ကစုဒု​ထဲ​တဂၤဧိၤ​အခါ အဝဲ​ဘၣ်​မၤ​မူဒါ​တခါ​လၢ ဘၣ်​အ​သးတမုာ်ဘၣ်. မ့ၢ်​လၢ​အဝဲ​ဘၣ်​တဲသကိး​ဆိ​တၢ်​ဒီး စီၤအၤဃာ်​အဃိ​လီၤ.

ပှၤ​ပိာ်ခွါ​ခံဂၤ​အံၤ လီၤဆီ​လိာ်အသး​ဒိၣ်မး​လီၤ. စီၤအၤဃာ်​ကူကၤဝဲ ဆ့ကၤ​လၢ​အညၣ်​ဂ့ၤ လၢ​အ​မ့ၢ်ဝဲ​စီၤပၤ​အကူ​အသိး​န့ၣ်​လီၤ. မ့မ့ၢ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​န့ၣ် ကူကၤဝဲ​ဝံ​အကူ​အသိး လၢ​အမ့ၢ်​ဆ့ကၤ​ယိယိ​ဖိ​တဘ့ၣ် လၢ​ဘၣ်​တၢ်ဆး​အီၤ​လၢ ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​အဘ့ၣ်, ကီၤလၤအူး​အဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် သိ​အဆူၣ်​န့ၣ်​လီၤ. စီၤပၤ​အၤဃာ် မ့ၢ်​ပှၤလၢ​အ​သူၣ်လီသးကွံ​တၢ် ဒီး​မ့ၢ်​စ့ၢ်ကီး​ပှၤ​တဂၤ​လၢ အသး​တ​ဂၢၢ်​တ​ကျၢၤ​အဃိ ညီဝဲ​လၢ​ပှၤ​က​ကွဲန့ၢ်​လွဲန့ၢ်​အီၤ​လၢ က​မၤဝဲ​တၢ်ကမၣ်​အဂီၢ်​လီၤ. မ့မ့ၢ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​န့ၣ် မ့ၢ်​ပှၤလၢ​အတီ​အလိၤ, အိၣ်ဒီး​တၢ်​သူၣ်ဒူ​သးဒူ, ဒီး​တၢ်နာ်​လၢ​အဂၢၢ်​ကျၢၤ​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်မၤ​အသး​လၢ ကစၢၢ်​ကၢ်မ့ၤလး​အလိၤ ဖဲ​နံၤ​အဝဲ​န့ၣ်​န့ၣ် ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤ​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လၢ ပိာ်ခွါ​ခံဂၤ​အံၤ လီၤဆီ​လိာ်အသး​ဒိၣ်မး​လီၤ.

၃, ၄. (က) ဖဲ​နံၤ​အဝဲ​န့ၣ် ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စီၤအၤဃာ်​ဒီး​ပှၤလၢ​အ​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ် ဘဧၤလး​န့ၣ် ပှဲၤဝဲ​ဒီး​တၢ်​သူၣ်​ဟးဂီၤ​သးဟးဂီၤ ဒီး​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်​မဲာ်ဆှး​လဲၣ်. (ခ) ပ​က​သမံသမိး တၢ်​သံကွၢ်​မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်.

ဖဲ​နံၤ​အဝဲ​န့ၣ် စီၤအၤဃာ်​ဒီး​ဘဧၤလး​အ​ဝံ​တဖၣ် ပှဲၤဝဲ​ဒီး​တၢ်​သူၣ်​ဟးဂီၤ​သးဟးဂီၤ ဒီး​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်​မဲာ်ဆှး​သပှၢ်​ကတၢၢ်​လီၤ. တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ​အ​ကမၣ်​လၢ စီၤအၤဃာ်​ဒီး​အမါ​နီၢ်အံၤစ့ဘ့ၤလး ဆီၣ်ထွဲ​ဝဲ​လၢ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​အဒူၣ်​တဆံ​အ​ဘီမုၢ်​အ​ပူၤ​န့ၣ် အလၤကပီၤ​လီၤညွံးကွံာ်​ဝဲ​ခဲလၢာ်​လံ. ဒီး​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ် သ့ၣ်ညါ​ထီၣ်ဝဲ​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လၢ ဘဧၤလး​န့ၣ် မ့ၢ်​ယွၤ​လၢ​အ​ကမၣ်​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်. မ့ၢ်​လၢ​ဘဧၤလး​အ​ဝံ​တဖၣ် ကိးပသူ​ထီၣ်​လၢ တၢ်​သူၣ်ဆူၣ်​သးဆူၣ်​အ​ပူၤ​ဒီး​ဃ့ကညး​ဝဲ ဘဧၤလး တကးဒံးဘၣ် ဂဲၤကလံၣ်​ဒီး​ကူး​လီၤ​ဝဲ​အညၣ်​ထဲလဲၣ် သနာ်က့ ဘဧၤလး မၤ​ကဲၤထီၣ်ဝဲ​မ့ၣ်အူ လ့ၤတက့ၤ​တ​သ့​ဘၣ်. ဒီး​ဖဲ​ပှၤ​မၤသံ​ဘဧၤလး​အ​ဝံ​အဂၤ ၄၅၀ အခါ ဘဧၤလး​ဒီသဒၢ အဝဲသ့ၣ်​တ​သ့​စ့ၢ်ကီး​ဘၣ်. တကးဒံးဘၣ် တၢ်​လၢ​ဘဧၤလး မၤဝဲ​တ​သ့​ဘၣ်​န့ၣ် အိၣ်​ဒံးဝဲ​တခါ​လီၤ. တၢ်​လၢ​အဝဲ​မၤဝဲ​တ​သ့​ဘၣ်​တခါ​အံၤန့ၣ် တယံာ်တမီၢ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​က​မၤဝဲလီၤ. တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လဲၤ​ပူၤကွံာ်ဝဲ သၢ​နံၣ်​ဘျဲၣ်လံ. ဒီး​ဖဲ​သၢ​နံၣ်​ဘျဲၣ်​အတီၢ်ပူၤ​အံၤ ဘဧၤလး အ​ဝံ​တဖၣ်​ဃ့ကညး​ဝဲ အ​ယွၤ​ဒ်သိး​က​မၤ​ပတုာ်​ကွံာ်ဝဲ တၢ်ယီၤဃ့​အဂီၢ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဘဧၤလး မၤ​ပတုာ်ဝဲ​တ​သ့​ဘၣ်. မ့မ့ၢ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​န့ၣ် တယံာ်တမီၢ် က​မၤ​ပတုာ်​ကွံာ်ဝဲ တၢ်ယီၤဃ့​ဒ် သိး က​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လၢ အဝဲ​မ့ၢ်​ယွၤ​လၢ​အမ့ၢ်​အတီ ထဲ​တဂၤဧိၤ​န့ၣ်​လီၤ.—၁ စီၤပၤ. ၁၆:၃၀-၁၇:၁; ၁၈:၁-၄၀.

ယဟိဝၤ​ယွၤ က​ဒုး​စူၤလီၤ​ဝဲ​မူခိၣ်ထံ​အံၤ လၢ​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​ဖဲလဲၣ်. ဖဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိး​ဝဲ​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ က​မၤဝဲ​ဒ်အံၤ​အခါ အဝဲ​မၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. ဘၣ်ဃး​ဒီး ဝံအ့ၤလံယၤ​အ​တၢ်နာ်​န့ၣ် ပ​က​မၤလိ​န့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. ပ​က​သမံသမိး​ကွၢ်​တၢ်ဂ့ၢ်​တဖၣ်​အံၤ​လီၤ.—ဖး ၁ စီၤပၤ ၁၈:၄၁-၄၆ တက့ၢ်.

အဝဲ​ဆဲး​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ် လၢ​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​ဟံးစု​နဲၣ်ကျဲ​အဂီၢ်

၅. ဝံအ့ၤလံယၤ မၢ​စီၤအၤဃာ် လဲၤ​မၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်, ဒီး​မ့ၢ်​စီၤအၤဃာ် ထံၣ်​လီၤ​က့ၤ​အ​တၢ်ကမၣ်​စ့ၢ်ကီး​ဧါ.

ဝံအ့ၤလံယၤ လဲၤဝဲ​ဆူ​စီၤအၤဃာ် အ​အိၣ်ဒီး​တဲဝဲ​လၢ– “လဲၤထီၣ်, အီၣ်တၢ်​ဒီး​အီတၢ်​တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဟဲစူၤ​အါအါ​ကလဲာ်​အသီၣ်​အိၣ်​လီၤ.” ဖဲ​တၢ်မၤ​အသး​လၢ ကစၢၢ်​ကၢ်မ့ၤလး​အလိၤ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ မ့ၢ်​စီၤပၤ​လၢ​အအၢ​အသီ​တဂၤ​အံၤ ထံၣ်​လီၤ​က့ၤ​အ​တၢ်ကမၣ်​စ့ၢ်ကီး​ဧါ. ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်ဂ့ၢ်​အဝဲအံၤ​န့ၣ် လံာ်စီဆှံ​တ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် လၢ​လံာ်စီဆှံ​ပူၤ​န့ၣ် ပ​တထံၣ်​စ့ၢ်ကီး​လၢ စီၤအၤဃာ် ပီၢ်ယၢ်​လီၤ​က့ၤ​အသး​ဘၣ်. အဝဲ​တ​ဃ့ကညး​ဝဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ လၢ​က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ဆူ ကစၢ်​ယွၤ​အ​အိၣ် ဒ်သိး​က​ပျၢ်​ကွံာ်ဝဲ အ​တၢ်ကမၣ်​အဂီၢ်​ဘၣ်. လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤ​ထဲ​လၢ စီၤအၤဃာ် “လဲၤထီၣ်​ဝဲ​ဒ်သိး အ​က​အီၣ်တၢ်​ဒီး​အီတၢ်​လီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၁, ၄၂) မ့မ့ၢ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​န့ၣ် က​မၤဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

၆, ၇. ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့​ထုကဖၣ်​ဝဲ​လၢ မနုၤ​အဂီၢ်​လဲၣ်, ဒီး​ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ အဝဲ​ဃ့​ထုကဖၣ်​ဝဲ​ဒ်အံၤ​လဲၣ်.

“ဒီး​စီၤအ့ၤလံယၤ လဲၤထီၣ်​ဘး​ကၢ်မ့ၤလး​ကစၢၢ်​အ​ဒီခိၣ်, ဒီး​ထိၣ်လီၤပှီၤ​အသး​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီး​ပာ်​အမဲာ်​လၢ အ​ခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်​အ​ကဆူး​လီၤ.” ဖဲ​စီၤအၤဃာ် လဲၤ​ဆွံနုာ်​ပှဲၤထီၣ်​အ​ဟၢဖၢ​အဖၢမုၢ်​န့ၣ် ဝံ​အ့ၤ​လံ ယၤ ဟံးန့ၢ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢ က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​လၢ အ​ပၢ်​အိၣ်​လၢ​မူခိၣ်​အ​အိၣ်​လီၤ. ပ​က​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး​လၢ ဖဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​အခါ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​တၢ်ဆီၣ်​လီၤသး တုၤ​ဒၣ်လဲာ်​အဝဲ​ချံးလီၤ​အ​ခီၣ် ဒီး​တီၤလီၤ​အခိၣ်​တုၤ​လီၤ​လၢ အ​ခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်​အ​ကဆူး​န့ၣ်​လီၤ. လၢ​တၢ်ဆီၣ်​လီၤသး​အ​ပူၤ ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့​ထုကဖၣ်​ဝဲ​လၢ တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​အဂီၢ်​လဲၣ်. ယၤကိာ် ၅:၁၈ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤလၢ ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့​ထုကဖၣ်​ဝဲ​လၢ တၢ်ယီၤဃ့​က​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​အဂီၢ်​လီၤ. ဒီး​ဖျါ​လၢ​အဝဲ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဝဲ​လၢ ကစၢၢ်​ကၢ်မ့ၤလး​အ​ဒီခိၣ်​လီၤ.

ဝံအ့ၤလံယၤ အ​တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ အ​တၢ်​သူၣ်ဆူၣ်​သးဂဲၤ​လၢ က​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​မၤ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​တဖၣ်

လၢညါ​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ စံး​ဘၣ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​လၢ– “ယ​က​ဒုး​ဟဲစူၤ​တၢ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​လီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၁) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဝဲ​ဒ်သိး ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်​ဘၣ်သး က​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​ဆၢကတီၢ် လဲၤ​ပူၤကွံာ်ဝဲ​ဖးယံာ်​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ ယ့ၣ်ၡူး​စ့ၢ်ကီး​သိၣ်လိ​ဝဲ အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​ဒ်သိး က​ဃ့​ထုကဖၣ်​ဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး က​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ​အဂီၢ်​လီၤ.—မး. ၆:၉, ၁၀.

၈. ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် ပ​မၤလိ​န့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လၢ ဝံအ့ၤလံယၤ​အ​အိၣ်​လဲၣ်.

ဘၣ်ဃး​ဒီး​ဝံအ့ၤလံယၤ အ​တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် ပ​ဟံးန့ၢ်​တၢ်​မၤလိ​သ့ဝဲ​အါမး​လီၤ. ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး က​ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်​အရ့ဒိၣ်​ကတၢၢ်​လၢ ဝံအ့ၤလံယၤ​အဂီၢ်​လီၤ. ပဝဲ​စ့ၢ်ကီး ဖဲ​ပ​ဃ့​ထုကဖၣ်​တၢ်​အခါ ပ​ဘၣ်​သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ​လၢ– “ပ​မ့ၢ်​ဃ့​တၢ်​တမံၤမံၤ ဖဲ​တၢ်ဘၣ်​အသး​ဒီး, က​ဒိကနၣ်​ပှၤလီၤ.” (၁ ယိၤဟၣ် ၅:၁၄) အဃိ​ပ​မ့ၢ်​အဲၣ်ဒိး​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​က​ဒိကနၣ် ပ​တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် ပ​က​ဘၣ်​သ့ၣ်ညါ ကစၢ်​အ​တၢ်​ဘၣ်သး အိၣ်ဝဲ​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. မ့မ့ၢ်​ဒ်​န့ၣ်​န့ၣ် အရ့ဒိၣ်​လၢ ပ​က​ဘၣ်​ဖး​ဒီး​ဃု​သ့ၣ်ညါ လံာ်စီဆှံ​ကိးနံၤဒဲး​လီၤ. အဂၤ​တမံၤ​န့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ တ​အဲၣ်ဒိး​ထံၣ်ဝဲ​လၢ အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​တဖၣ် ဘၣ်ကီ​ဘၣ်ခဲ​လၢၤ​အဃိ အဝဲ​မုၢ်လၢ်ဝဲ​လၢ တၢ်ယီၤဃ့ က​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​လီၤ. ဖဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤတၢ်​လီၤလး​လၢ ကစၢၢ်​ကၢ်မ့ၤလး​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ ဝံအ့ၤလံယၤ က​စံးဘျုး​စံးဖှိၣ်​ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​လၢ​အသး​ဒီဖျၢၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒ်​န့ၣ်​အသိး ဖဲ​ပ​ဃ့​ထုကဖၣ်​တၢ်​အခါ ပ​ကြၢး​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ် ပှၤလၢ​အ​လိၣ်ဘၣ်​တၢ်မၤစၢၤ ဒီး​စံးဘျုး​စံးဖှိၣ်​က့ၤ ကစၢ်​ယွၤ​လၢ​ပ​သးဒီဖျၢၣ်​န့ၣ်​လီၤ.—ဖး ၂ ကရံၣ်သူး ၁:၁၀, ၁၁; ဖံလံးပံၤ ၄:၆ တက့ၢ်.

အိၣ်ခိး​ဒီး​ဆိးသီ

၉. ဝံအ့ၤလံယၤ မၢ​အခ့အပှၤ မၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်, ဒီး​ပ​က​သမံသမိး​ကွၢ် ဝံအ့ၤလံယၤ​အ​တၢ်ဂ့ၤ​တၢ်ဝါ မနုၤ​ခံ​မံၤ​လဲၣ်.

ယဟိဝၤ​ယွၤ က​မၤ​ပတုာ်​ကွံာ်ဝဲ တၢ်ယီၤဃ့​လၢ တၢ်​ဆၢကတီၢ်​ဖဲလဲၣ်​န့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ တ​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲ​နာ်န့ၢ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​လၢ က​မၤ​ပတုာ်​ကွံာ်ဝဲ တၢ်ယီၤဃ့​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိး​ဝဲ​လၢ တၢ်​က​စူၤလီၤ​အခါ အဝဲ​မၤဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ– “အဝဲ​စံး​ဘၣ်​အခ့အပှၤ, လဲၤ​ဒီး​ကွၢ်​တၢ်​ဆူ ပီၣ်လဲၣ်​န့ၣ်​တက့ၢ်. အခ့အပှၤ​လဲၤ​ဒီး​ဟဲက့ၤ ဒီး​စံး​ဝဲ, ယ​တထံၣ်​တၢ်​နီတမံၤ​ဘၣ်. စီၤအ့ၤလံယၤ တဲဘၣ်​အီၤ​လၢ အ​က​လဲၤ​ဒီး​ကွၢ်​တၢ်​တုၤ အ​ပှဲၤထီၣ်​ခဲလၢာ်​နွံ​စု​လီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၃, ခ့ခါစှီၤကျိာ်) လၢ​ဝံအ့ၤလံယၤ အဒိအတဲာ်​အံၤ ပ​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​မၤလိ​ခံ​မံၤ​လီၤ. တၢ​တမံၤ​န့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ နာ်ဝဲ​တုၤ​လီၤ​တီၤလီၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ က​မၤ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ အ​တၢ်ကတိၤ​န့ၣ်​လီၤ. ခံ​မံၤ​တမံၤ​န့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိး​ဒီး​ဆိးသီ​ဝဲ​ထီဘိ​လီၤ.

ဝံအ့ၤလံယၤ ဃုထံၣ်​န့ၢ်ဝဲ​တၢ်​ပနီၣ် လၢ​အ​က​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ က​မၤ​လၢပှဲၤ​ထီၣ် အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ

၁၀, ၁၁. (က) ဝံအ့ၤလံယၤ​နာ်ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ က​ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ​န့ၣ် အဝဲ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်. (ခ) ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပဝဲ​စ့ၢ်ကီး​ပ​အိၣ်ဒီး​တၢ်နာ် ဒ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​သ့ဝဲ​လဲၣ်.

၁၀ မ့ၢ်​လၢ​ဝံအ့ၤလံယၤ နာ်ဝဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​အဃိ အဝဲ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​သူၣ်ဆူၣ်​သး ဆူၣ်​လီၤ. အဝဲ​မၢလီၤဝဲ​အခ့အပှၤ​တဂၤ လၢ​အ​က​လဲၤထီၣ်​ဝဲ​ဆူ တၢ်လီၢ်​လၢ အ​ထီၣ်ထီ ဒ်သိး​က​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​လၢ မ့ၢ်​တၢ်အၢၣ်​အိၣ်ဖျါ​ထီၣ်​လၢ မူကပိာ်​လိၤ​လံဧါ. လၢ​တၢ်​သး​တ​ဆူၣ်​အ​ပူၤ ဝံအ့ၤလံယၤ အခ့အပှၤ​တဂၤ​အံၤ ဟဲက့ၤ​ကဒါက့ၤ​ဆူ​အ​အိၣ် ဒီး​စံး​ဘၣ်​အီၤ​လၢ– “ယ​တထံၣ်​တၢ်​နီတမံၤ​ဘၣ်.” မူခိၣ်​ဖျါ​လီၤ​လဲ​ဒီး​တၢ်အၢၣ်​တအိၣ်​ဝဲ​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်ဃး​ဒီး​ဝံအ့ၤလံယၤ​အ​တၢ်ကတိၤ​ဖဲမကၢာ်​န့ၣ် မ့ၢ်​န​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး​စ့ၢ်ကီး​ဧါ. တချုး​လၢ​ဝံအ့ၤလံယၤ မၢလီၤ​အခ့အပှၤ​ဒံး​ဘၣ်​န့ၣ် အဝဲ​စံး​ဘၣ်​စီၤပၤ​အၤဃာ်​လၢ– “တၢ်ဟဲစူၤ​အါအါ​ကလဲာ်​အသီၣ်​အိၣ်​လီၤ.” ဝံအ့ၤလံယၤ တထံၣ်​ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်အၢၣ်​နီ​တစဲး​ဘၣ်, သနာ်က့ ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ အဝဲ​တဲ​ဒ်အံၤ​ဘူၣ်ဝဲ​လဲၣ်.

၁၁ မ့ၢ်​လၢ​ဝံအ့ၤလံယၤ သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ က​တီ​ဒီး​အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဒ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​မ့ၢ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​ခၢၣ်စး​ဒီး​အ​ဝံ​တဂၤ​အသိး အဝဲ​အိၣ်ဒီး​တၢ်နာ်​လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​က​မၤ​လၢပှဲၤ​ထီၣ်ဝဲ အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​သပှၢ်​ကတၢၢ်​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ​ဝံအ့ၤလံယၤ အ​တၢ်နာ်​အသဟီၣ်​ဆူၣ်​ဝဲ​အဃိ ဖဲ​တၢ်​တ​ဟဲစူၤ​လီၤ​ဒံး​ဒၣ်လဲာ် အဝဲ​တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​လၢ အ​နၢ်ဟူ​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်ဟဲစူၤ​လီၤ​အ​ကလုၢ်​သီၣ်ဝဲ​လံ. ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်ဂ့ၢ်​အဝဲအံၤ​န့ၣ် ပ​ကြၢး​သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ လံာ်စီဆှံ​တ​ဆၢ​တဲဝဲ​လၢ စီၤ​မိၤၡ့​အိၣ်ဒီး​တၢ် “သူၣ်ဂၢၢ်​သးကျၢၤ​ဒ်​အ​ထံၣ်​ပှၤလၢ အ​တအိၣ်​ဖျါ​ဘၣ်​တဂၤ​အသိး​လီၤ.” နၤ​စ့ၢ်ကီး မ့ၢ်​န​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ အိၣ်ဝဲ​အ​နီၢ်ကီၢ်​ဧါ. ဒ်သိး​ပ​က​နာ်န့ၢ် ကစၢ်​ယွၤ​ဒီး​အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​အဂီၢ် အဝဲ​ဟ့ၣ်လီၤ​ပှၤ တၢ်အုၣ်​အသး​ဒီဒူၣ်​ဒီထၢ​န့ၣ်​လီၤ.—ဧ့ၤ. ၁၁:၁, ၂၇.

၁၂. ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိး​ဆိးသီ​န့ၣ် အဝဲ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်, ဒီး​မ့ၢ်​လၢ​အခ့အပှၤ တဲဘၣ်​အီၤ​လၢ​အ​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ တၢ်အၢၣ်​ဆံး​ဆံး​ဖိ​အဃိ ဝံအ့ၤလံယၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​အ​တၢ်နာ်​ဒ်လဲၣ်.

၁၂ ဝံအ့ၤလံယၤ ဆိးသီ​ဝဲ​ထီဘိ​တဘိယူၢ်ဃီ​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲ​မၢလီၤ​အခ့အပှၤ​လၢ က​လဲၤ​ဃုကွၢ်​ဝဲ​တၢ်အၢၣ်​န့ၣ် တမ့ၢ်​ထဲ​တဘျီ​ခံ​ဘျီ​ဘၣ်. ဝံအ့ၤလံယၤ မၢလီၤ​အီၤ နွံ​ဘျီ​ညါ​လီၤ. ပ​ထံၣ်ကမှံ​သ့​လၢ ဝံအ့ၤလံယၤ အခ့အပှၤ​တဂၤ​အံၤန့ၣ် က​လီၤဘှံးလီၤတီၤ​ဝဲ​ဒီး တၢ်​က​ကၢၣ်​ထီၣ်​အသး​လံ. မ့ၢ်​လၢ​အဝဲ​ဘၣ်​လဲၤ​ဝံၤ​လဲၤ​က့ၤဝဲ ခဲအံၤ​ခဲအံၤ​အဃိ​လီၤ. မ့မ့ၢ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​န့ၣ် တၢ်​တ​ကၢၣ်​အသး​ဘၣ် ဒီး​အသး​တ​ဟးဂီၤ​ဝဲ​နီ​တစဲး​ဘၣ်. ဒီး​အဝဲ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​သူၣ်ဆူၣ်​သးဂဲၤ​လၢ​အ​က​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ တၢ်​ပနီၣ်​လၢ​ကစၢ်​ယွၤ​အ​အိၣ်​လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ အခ့အပှၤ​တဂၤ​အံၤ လဲၤဝဲ​ပှဲၤထီၣ်​နွံ​ဘျီတဘျီ​အခါ အဝဲ​ဟဲက့ၤ​ဒီး​တဲဘၣ်​အီၤ​လၢ အ​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ– “တၢ်အၢၣ်​ဖိ​ထီၣ်​လၢ​ပီၣ်လဲၣ်​ပူၤ ဒ်​ပှၤကညီ​အ​စုလၣ်​အသိး​န့ၣ်​လီၤ.” ထံၣ်ကမှံ​ကွၢ်​လၢ ဝံအ့ၤလံယၤ​အခ့အပှၤ​တဂၤ​အံၤ က​ယူာ်ထီၣ်​အ​စု​ဒီး​ထိၣ်​ကွၢ်ဝဲ တၢ်အၢၣ်​ဖိ​တ​လိၣ်​အံၤ ဒီး​တၢ်အၢၣ်​ဖိ​အံၤ​က​အိၣ်ဝဲ​ထဲသိးဒီး​အ​စု​ညါ​သးလီၤ. တၢ်​အခ့အပှၤ​တဂၤ​အံၤ ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်အၢၣ်​ဆံး​ဆံး​ဖိ​အဃိ ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် အဝဲ​တ​ပာ်ဝဲ​လၢ​တၢ်​နီတမံၤ​ဘၣ်. မ့မ့ၢ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​န့ၣ် နာ်ဝဲ​တထံၣ်ဃီ​လၢ အမ့ၢ်​တၢ်​ပနီၣ်​လၢ​အ​ဟဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ အဝဲ​ဆှၢလီၤ​အခ့အပှၤ​လၢ​က​လဲၤ– “စံး​ဘၣ်​စီၤအၤဃာ်, ကတဲာ်​ကတီၤ​တၢ်, ဒီး​လဲၤ​လီၤ​တက့ၢ်, ဒ်သိး​တၢ်ဟဲစူၤ​အ​သု​တ​တြီ​နၤ​တဂ့ၤ” လီၤ.—၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၄.

၁၃, ၁၄. (က) ပ​အိၣ်ခိး​ဆိးသီ ဒ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​အသိး သ့ဝဲ​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်. (ခ) ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စိၤ​ခဲအံၤ​န့ၣ် ပ​က​ဘၣ်​ပာ်ဆိ ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်ဖံး​တၢ်မၤ​လၢ​နီၣ်ဂံၢ်​တၢ​လဲၣ်.

၁၃ ခီဖျိ​လၢ​ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိး​ဆိးသီ​တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ​အဃိ အဝဲ​ပာ်လီၤ​ဝဲ​တၢ်​ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ် လၢ​ပဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ပဝဲ​စ့ၢ်ကီး ပ​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လၢ​မုၢ်နံၤခံကတၢၢ် ဒီး​တယံာ်တမီၢ်​န့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​က​မၤ​လၢပှဲၤ​ထီၣ်​အ​တၢ်တိာ်ပာ်​လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိး​ကွၢ်လၢ်​ဝဲ​လၢ တၢ်ယီၤဃ့​က​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​လီၤ. ဒ်​န့ၣ်​အသိး ယွၤ​အခ့အပှၤ​လၢ​မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ အိၣ်ခိး​ကွၢ်လၢ်​ဝဲ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ လၢ​အအၢ​အသီ​အံၤ က​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​လီၤ. (၁ ယိၤဟၣ် ၂:၁၇) ဒ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​အသိး တချုး​လၢ​တၢ်​အ​ကတၢၢ်​ဘၣ်​ဒံး​အခါ​န့ၣ် ပ​က​ဘၣ်စီၣ်​မဲာ်​စီၣ်နါ ဒီး​အိၣ်​ဆၢ​ပံၢ်ကလာ်​လီၤ. ကစၢ်​ယွၤ​အ​ဖိခွါ ယ့ၣ်ၡူး​စ့ၢ်ကီး​ဟ့ၣ်ကူၣ် အခ့အပှၤ​လၢ– “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ဆိးသီ​တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်​သု​ကစၢ်​က​ဟဲ​နၣ်ရံၣ်​ဖဲလဲၣ်​ဖဲလဲၣ်​န့ၣ်, သု​တ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်.” (မး. ၂၄:၄၂) မ့ၢ်​ယ့ၣ်ၡူး အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​လၢ တၢ်​အ​ကတၢၢ်​မ့ၢ်​ဘူးထီၣ်​န့ၣ် အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​တ​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​နီ​တစဲး​ဘၣ်​ဧါ. တမ့ၢ်​ဒ်​န့ၣ်​ဘၣ်. ဖဲ​မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်​တၢ်အိၣ်သး​တဖၣ်​က​မၤ​အသး​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူး​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လီၤ. ခဲအံၤ “ဟီၣ်ခိၣ်​အ​ကတၢၢ်” ဘူးထီၣ်ဝဲ​အဃိ ပ​ထံၣ်ဘၣ်​လၢ​တၢ်​ပနီၣ်​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​ဟ့ၣ်လီၤ​တ့ၢ်​ဝဲ​န့ၣ် ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​လံ.—ဖး မးသဲ ၂၄:၃-၇ တက့ၢ်.

တၢ်အၢၣ်​ဆံး​ဆံး​ဖိ​အံၤန့ၣ် မၤဆူၣ်ထီၣ်​ဝံအ့ၤလံယၤ အ​တၢ်နာ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ က​ဒုး​စူၤလီၤ​ဝဲ​မူခိၣ်ထံ​န့ၣ် ဘူးထီၣ်လံ. ဒ်​န့ၣ်​အသိး မုၢ်နံၤခံကတၢၢ် အ​တၢ်​ပနီၣ်​အံၤ ကြၢး​ထိၣ်ဟူး ထိၣ်ဂဲၤ​ထီၣ်​ပှၤ လၢ​ပ​က​ပာ်ဆိ ကစၢ်​ယွၤ အ​တၢ်ဖံး​တၢ်မၤ​လၢညါ

၁၄ တၢ်​ပနီၣ်​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​ဟ့ၣ်လီၤ​တ့ၢ်​ဝဲ​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်အုၣ်​အသး​လၢ အ​မၤဆူၣ်ထီၣ်​ပ​တၢ်နာ် သပှၢ်​ကတၢၢ်​လီၤ. တၢ်အုၣ်​အသး​တဖၣ်​လၢ န​ထံၣ်ဘၣ်​အီၤ​လၢ ပစိၤ​ခဲအံၤ​န့ၣ် မ့ၢ်​အ​ထိၣ်ဟူး​ထိၣ်ဂဲၤ​ထီၣ်​နၤ ဒ်သိး​န​က​ပာ်ဆိ​ကစၢ်​ယွၤ အ​တၢ်ဖံး​တၢ်မၤ လၢ​နီၣ်ဂံၢ်​တၢ​ဧါ. တၢ်​ပနီၣ်​လၢ​အမ့ၢ် တၢ်အၢၣ်​ဆံး​ဆံး​ဖိ လၢ​အ​အိၣ်ဖျါ​ထီၣ်​လၢ မူခိၣ်​န့ၣ်​မၤဆူၣ်ထီၣ်​ဝံအ့ၤလံယၤ အ​တၢ်နာ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ က​ဒုး​စူၤလီၤ​ဝဲ​မူခိၣ်ထံ​န့ၣ် ဘူးထီၣ်လံ. မ့ၢ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​အ​တၢ်နာ်​န့ၣ် ကဲထီၣ်​တၢ်​ကလီ​ကလီ​ဧါ.

တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​ဟဲ လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်

၁၅, ၁၆. တၢ်မနုၤ​မၤ​အသး သတူၢ်​ကလာ်​လဲၣ်, ဒီး​ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် ဘၣ်ဃး​ဒီး​စီၤအၤဃာ်​န့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ က​ဆိကမိၣ်​ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

၁၅ လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​န့ၢ်​ပှၤလၢ– “ဒီး​လၢ​အကတီၢ်​အဖၢမုၢ်​န့ၣ်, တၢ်မၤ​အသး​လၢ​မူခိၣ်​သူ​ထီၣ် လၢ​တၢ်အၢၣ်​သူ​ဒီး​ကလံၤ, ဒီး​တၢ်ဟဲစူၤ​ဖးဒိၣ်​လီၤ. ဒီး​စီၤအၤဃာ်​ဒိး​တၢ်, ဒီး​လဲၤဝဲ​ဆူ​ယံးစရ့လး​လီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၅) တၢ်အၢၣ်​ခံးသူ​ထီၣ်​ဒီး တၢ်ဟဲစူၤ ဟဲကဲထီၣ်​အသး သတူၢ်​ကလာ်​လီၤ. ဖဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ အခ့အပှၤ​လဲၤ​တဲဘၣ်​ဝဲ စီၤအၤဃာ် လၢ​တၢ်ဟဲစူၤ​အ​ကစီၣ်​အခါ တၢ်အၢၣ်​ဟဲ​အါထီၣ်​ဝဲ​ချ့​သ​ဒံး ပှဲၤ​မူကပိာ်​လိၤ​န့ၣ်​လီၤ. မူခိၣ်​ခံးလီၤဝဲ​သတူၢ်​ကလာ်, ကလံၤ​စးထီၣ်​အူ​ဝဲ ဆူၣ်​မး​ဒီး​တယံာ်တမီၢ်​န့ၣ် မူခိၣ်စူၤ​လီၤ​ဝဲ​ဟူ​ဟူ​လီၤ. လၢ​အံၣ်စရ့လး အထံ​လီၢ်​ကီၢ်ပူၤ​န့ၣ် မူခိၣ်​တ​စူၤ​အိၣ်ဝဲ သၢ​နံၣ်​ဒီး​ဃု​လါ​လံ​အဃိ ဖဲ​မူခိၣ်စူၤ​လီၤ​ဝဲ​အခါ ဟီၣ်ခိၣ်​လၢ​အ​ဃ့ထီ​ဃ့ထး​အံၤ ကဆူး​အီဝဲ​ထံ​ကး​ကး​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် မ့ၢ်​လၢ​မူခိၣ်စူၤ​ဝဲ​ဖးဒိၣ်​အဃိ ထံကျိ​ကံၡိၣ်​အထံ​ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒီး​တဘျီဃီ​န့ၣ် ထံ​က​ဆီၣ်ဖျိး​ဒီး​မၤ​ကဆှီ​ကွံာ်ဝဲ ဘဧၤလး​အ​ဝံ​တဖၣ်​အသွံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ခဲအံၤ​န့ၣ် ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ် အိၣ်ဒီး​တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လၢ က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်ဝဲ ဘဧၤလး အ​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ​ခဲလၢာ်​လၢ အထံ​လီၢ်​ကီၢ်ပူၤ ဒ်သိး​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်​ပျၢ်​တၢ်ကမၣ်​အဂီၢ်​လီၤ.

“တၢ်ဟဲစူၤ​ဖးဒိၣ်​လီၤ”

၁၆ ဝံအ့ၤလံယၤ​စ့ၢ်ကီး မုၢ်လၢ်ဝဲ​သပှၢ်​ကတၢၢ်​လၢ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ် က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်ဝဲ ဘဧၤလး အ​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ​ခဲလၢာ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​ခဲအံၤ​န့ၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ က​ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ စီၤအၤဃာ် အသး​က​မၤ​အသး​ဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်​စီၤအၤဃာ် က​ပီၢ်ယၢ်​လီၤ​က့ၤ​အသး ဒီး​ဃၣ်ဒူၣ်ချၢ​ကွံာ်​အသး​လၢ တၢ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ် ဘဧၤလး​စ့ၢ်ကီး​ဧါ. ဖဲ​မုၢ်နံၤ​အဝဲ​န့ၣ် မ့ၢ်​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​အ​တၢ်စိ​တၢ်ကမီၤ​လၢ အ​လီၤ​ကမၢ​ကမၣ်​အဃိ ကြၢး​ထိၣ်ဟူး​ထိၣ်ဂဲၤ​ထီၣ် စီၤအၤဃာ်​အသး​လၢ က​ပီၢ်ယၢ်​လီၤ​က့ၤ​အသး​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် စီၤအၤဃာ် အ​တၢ်​ဆိကမိၣ်​က​အိၣ်ဝဲ​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် ပ​တ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်. လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤ​ထဲ​လၢ “စီၤအၤဃာ်​ဒိး​တၢ်, ဒီး​လဲၤဝဲ​ဆူ​ယံးစရ့လး​လီၤ.” မ့ၢ်​အဝဲ​ဟံးန့ၢ် တၢ်​မၤလိ​တမံၤမံၤ​ဧါ. မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်​အဝဲ​ဆၢတဲာ်​လီၤအသး​လၢ အ​က​ဆီတလဲ​ကွံာ် အ​တၢ်အိၣ်မူ​စ့ၢ်ကီး​ဧါ. တၢ်​ဟဲကဲထီၣ်​အသး​လၢခံ​န့ၣ် ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤလၢ စီၤအၤဃာ် တ​ဟံးန့ၢ်​တၢ်​မၤလိ​နီ​တစဲး​ဘၣ်​ဒီး တ​အဲၣ်ဒိး​ဆီတလဲ​ကွံာ် အ​တၢ်အိၣ်မူ​စ့ၢ်ကီး​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်​ဖဲ​မုၢ်နံၤ​အဝဲ​န့ၣ် တၢ်မၤ​အသး​လၢ​အဂၤ​တဖၣ် အိၣ်​ဒံးဝဲ​လီၤ.

၁၇, ၁၈. (က) ဖဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ လဲၤဝဲ​ဆူ​ဝ့ၢ်ယံးစရ့လး​အခါ​န့ၣ် တၢ်မၤ​အသး​ဒီး​အီၤ​ဒ်လဲၣ်. (ခ) ဖဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ လဲၤ​ဃ့ၢ်ဝဲ​ဆူ​ဝ့ၢ်ယံးစရ့လး​အခါ​န့ၣ် ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ မ့ၢ်​တၢ်​လၢ​အ​လီၤ​ကမၢ​ကမၣ်​လဲၣ်. (ကွၢ်​စ့ၢ်ကီး​တၢ်ဂ့ၢ်​အဘျဲၣ်​တက့ၢ်.)

 ၁၇ ဝံအ့ၤလံယၤ စးထီၣ်​လဲၤတၢ်​လီၤ. ကျဲ​လၢ​အ​လဲၤဝဲ​န့ၣ် မ့ၢ်​ကျဲ​တဘိဃီ ဒီး​စီၤအၤဃာ်​လဲၤဝဲ​န့ၣ်​လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ က​ဘၣ်​လဲၤတၢ်​ဖးယံၤ​လၢ တၢ်ခံး​ကျါ ဒီး​ကျဲ​န့ၣ်​ဘၣ်စီၣ်​ဘၣ်​သ့ဝဲ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ လဲၤတၢ်​အခါ​န့ၣ် တၢ်​လီၤလိၢ်​လီၤလး ဟဲကဲထီၣ်​အသး​တခါ​န့ၣ်​လီၤ.

၁၈ လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤလၢ “ယွၤ​အ​စု​အိၣ်ဝဲ​လၢ စီၤအ့ၤလံယၤ​အလိၤ, ဒီး​အဝဲဒၣ်​ကံၢ်တူာ်​ထီၣ်​အ​ယီၢ်ဒ့, ဒီး​ဃ့ၢ်ဝဲ​လၢ​စီၤအၤဃာ်​အမဲာ်​ညါ ဆူ​တၢ်​လဲၤနုာ်​လၢ​ယံးစရ့လး​လီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၆) “ယွၤ​အ​စု” မၤစၢၤ​ဝံအ့ၤလံယၤ လၢ​တၢ်​လီၤလိၢ်​လီၤလး​အ​ပူၤ​လီၤ. ဒ်သိး​အဝဲ​လဲၤ​က​တုၤလၢ ဝ့ၢ်ယံးစရ့လး​အဂီၢ် ဝံအ့ၤလံယၤ ဘၣ်​လဲၤ​တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤ​ယံၤဝဲ ၁၉ မံးလာ်​န့ၣ်​လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ တမ့ၢ်​ပှၤလၢ​အ​သူၣ်ဘီၣ်​သးစၢ်​တဂၤ​လၢၤဘၣ်. * ထံၣ်ကမှံ​ကွၢ်​လၢ အဝဲ​ထုးထီၣ်​အ​ဆ့ကၤ​ဖးထီ ဒီး​စၢဃာ်​ဝဲ​လၢ​အ​ယီၢ်ဒ့ ဒ်သိး​ဃ့ၢ်ဝဲ​ကညီ​အဂီၢ်​န့ၣ်​တက့ၢ်. ကျဲမုၢ်​မ့ၢ်​ပှဲၤဝဲ​ဒီး တၢ်စူၤ​ထံ​သနာ်က့ ဝံအ့ၤလံယၤ​ဃ့ၢ်ဝဲ​ချ့​မး တုၤ​ဒၣ်လဲာ်​အဝဲ​လူၤ​ပိာ်ဝဲ စီၤအၤဃာ် အ​လ့ၣ်ကဟၣ်​အခံ​ချုး​ဝဲ ဒီး​ဃ့ၢ်​တလၢကွံာ်​အီၤ​လီၤ.

၁၉. (က) ကစၢ်​ယွၤ​ဟ့ၣ်လီၤ​ဝဲ ဝံအ့ၤလံယၤ တၢ်ဂံၢ်​တၢ်ဘါ​လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​န့ၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် က​ဒုး​သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ​ပှၤ လၢ​တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်. (ခ) ဖဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့ၢ်ဝဲ​ဆူ​ဝ့ၢ်ယံးစရ့လး​အခါ အဝဲ​နာ်ဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

၁၉ ဝံအ့ၤလံယၤ ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ​ယွၤ​အ​တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​သပှၢ်​ကတၢၢ်​လီၤ. အဝဲ​တူၢ်ဘၣ်​လၢ​အဂံၢ်​အဘါ ဆူၣ်​ထီၣ်​ဒိၣ်န့ၢ်​ဒံး​လၢ​အသး​စၢ်​အခါ​န့ၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ အ​တၢ်​လဲၤခီဖျိ​အံၤ က​မ့ၢ်​တၢ်​လၢ​အ​လီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝး လၢ​အဂီၢ်​ဒိၣ်မး​လီၤ. ပ​ကသ့ၣ်​နီၣ်ထီၣ်က့ၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​ဝဲ​လၢ အခ့အပှၤ​လၢ​အတီ​ဒီး​အီၤ​တဖၣ် က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်​အိၣ်ဆူၣ်​အိၣ်​ချ့ လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ် ပၤရဒံစူး​အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ. (ဖး ယၡါယၤ ၃၅:၆ တက့ၢ်, လူၤကၣ် ၂၃:၄၃) ဖဲ​ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့ၢ်ဝဲ​အခါ​အဝဲ​နာ်ဝဲ လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​လၢ အ​ပၢ်​လၢ​မူခိၣ်​ဘၣ်သူၣ်​ဘၣ်သး​အီၤ သပှၢ်​ကတၢၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

၂၀. ဒ်သိး​ပ​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်​အဂီၢ် ပ​က​ဘၣ်​မၤ တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

၂၀ ယဟိဝၤ​ယွၤ သးအိၣ်​ဟ့ၣ်လီၤ​ပှၤ​တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ သပှၢ်​ကတၢၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်​လၢ​အလုၢ်​ဒိၣ်​ပှ့ၤဒိၣ်​အဃိ မ်​ပ​ဂုာ်ကျဲးစၢး ထဲးဂံၢ်​ထဲးဘါ လၢ​ပ​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် အ​တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​တက့ၢ်. မ့ၢ်​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ က​မၤ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ် အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​တဖၣ် ဘူးထီၣ်လံ​အဃိ ဒ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​အသိး ပဝဲ​ကိးဂၤ​ဒဲး ပ​က​ဘၣ်​ဆိးသီ​ဒီး ကွၢ်ထံ​တၢ်အုၣ်​အသး​တဖၣ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤလီၤ. ဒီး​ဒ်​ဝံအ့ၤလံယၤ​အသိး ပ​နာ်​သ့​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​ခဲလၢာ် က​ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ သပှၢ်​ကတၢၢ်​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မ့ၢ် “တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ​အ​ကစၢ်” အဃိ​လီၤ.—စံး. ၃၁:၅.

^ လံာ်အဆၢ. 18 ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် ဖျါ​လၢ​ဝံအ့ၤလံယၤ အ​သးပှၢ်​ထီၣ်​လံ​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​တဲ​ဒ်အံၤ​သ့ဝဲ​လဲၣ်. မ့ၢ်​လၢ​ဖဲ​တၢ်မၤ​အသး​အံၤ​ဝံၤ တယံာ်တမီၢ်​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ မၢဝဲ​စီၤအလံၤၡါ လၢ​အ​က​ကဲထီၣ် ပှၤလၢ​အ​မၤစၢၤ​ဝံအ့ၤလံယၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​စီၤအလံၤၡါ မ့ၢ်​ပှၤ​တဂၤ “လၢ​အ​ဂၢ်လီၤ​ထံ​လၢ စီၤအ့ၤလံယၤ အ​စု​လိၤ​တဂၤ​န့ၣ်​လီၤ.” (၂ စီၤပၤ. ၃:၁၁) စီၤအလံၤၡါ အံးထွဲ​ကွၢ်ထွဲ​ဒီး​မၤစၢၤဝဲ တၢ်​လၢ​ဝံအ့ၤလံယၤ လိၣ်ဘၣ်​ဝဲ​ခဲလၢာ်​န့ၣ်​လီၤ.