ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

 တၢ်မၤလိ ၁၁

အဝဲအိၣ်ခိးဒီးဆိးသီ

အဝဲအိၣ်ခိးဒီးဆိးသီ

၁, ၂. ဝံအ့ၤလံယၤ ဘၣ်မၤမူဒါလၢ ဘၣ်အသးတမုာ်ဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်, အဝဲဒီးစီၤအၤဃာ်န့ၣ် လီၤဆီလိာ်အသးလၢကျဲဒ်လဲၣ်.

ဝံအ့ၤလံယၤ အဲၣ်ဒိးအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤ လၢအကဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဆူအပၢ်လၢမူခိၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲမကၢာ်န့ၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ဝံအ့ၤလံယၤ ဒုးဟဲလီၤ မ့ၣ်အူလၢမူခိၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကအဲၣ်ဒိးဟဲဝဲလၢ ဝံအ့ၤလံယၤအအိၣ်လၢ ကစံးပတြၢၤအီၤ ဒီးမၤအိၣ်မဲာ်လၢအမဲာ်ညါ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ ဝံအ့ၤလံယၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲအဲၣ်ဒိးအိၣ်ဝဲ ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢ အညီဝဲလၢအဂီၢ်ဘၣ်. လၢကစၢၢ်ကၢ်မ့ၤလးအလိၤန့ၣ် တချုးလၢ ဝံအ့ၤလံယၤဃုတၢ်လီၢ်လၢ ကဃ့ထုကဖၣ်ဝဲ ကစုဒုထဲတဂၤဧိၤအခါ အဝဲဘၣ်မၤမူဒါတခါလၢ ဘၣ်အသးတမုာ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢအဝဲဘၣ်တဲသကိးဆိတၢ်ဒီး စီၤအၤဃာ်အဃိလီၤ.

ပှၤပိာ်ခွါခံဂၤအံၤ လီၤဆီလိာ်အသးဒိၣ်မးလီၤ. စီၤအၤဃာ်ကူကၤဝဲ ဆ့ကၤလၢအညၣ်ဂ့ၤ လၢအမ့ၢ်ဝဲစီၤပၤအကူအသိးန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဝံအ့ၤလံယၤန့ၣ် ကူကၤဝဲဝံအကူအသိး လၢအမ့ၢ်ဆ့ကၤယိယိဖိတဘ့ၣ် လၢဘၣ်တၢ်ဆးအီၤလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဘ့ၣ်, ကီၤလၤအူးအဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် သိအဆူၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပၤအၤဃာ် မ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်လီသးကွံတၢ် ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပှၤတဂၤလၢ အသးတဂၢၢ်တကျၢၤအဃိ ညီဝဲလၢပှၤကကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်အီၤလၢ ကမၤဝဲတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဝံအ့ၤလံယၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအတီအလိၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, ဒီးတၢ်နာ်လၢအဂၢၢ်ကျၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးလၢ ကစၢၢ်ကၢ်မ့ၤလးအလိၤ ဖဲနံၤအဝဲန့ၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ ပိာ်ခွါခံဂၤအံၤ လီၤဆီလိာ်အသးဒိၣ်မးလီၤ.

၃, ၄. (က) ဖဲနံၤအဝဲန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤအၤဃာ်ဒီးပှၤလၢအဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ဘဧၤလးန့ၣ် ပှဲၤဝဲဒီးတၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤ ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မဲာ်ဆှးလဲၣ်. (ခ) ပကသမံသမိး တၢ်သံကွၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

ဖဲနံၤအဝဲန့ၣ် စီၤအၤဃာ်ဒီးဘဧၤလးအဝံတဖၣ် ပှဲၤဝဲဒီးတၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤ ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မဲာ်ဆှးသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကမၣ်လၢ စီၤအၤဃာ်ဒီးအမါနီၢ်အံၤစ့ဘ့ၤလး ဆီၣ်ထွဲဝဲလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဒူၣ်တဆံအဘီမုၢ်အပူၤန့ၣ် အလၤကပီၤလီၤညွံးကွံာ်ဝဲခဲလၢာ်လံ. ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် သ့ၣ်ညါထီၣ်ဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ ဘဧၤလးန့ၣ် မ့ၢ်ယွၤလၢအကမၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢဘဧၤလးအဝံတဖၣ် ကိးပသူထီၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤဒီးဃ့ကညးဝဲ ဘဧၤလး တကးဒံးဘၣ် ဂဲၤကလံၣ်ဒီးကူးလီၤဝဲအညၣ်ထဲလဲၣ် သနာ်က့ ဘဧၤလး မၤကဲၤထီၣ်ဝဲမ့ၣ်အူ လ့ၤတက့ၤတသ့ဘၣ်. ဒီးဖဲပှၤမၤသံဘဧၤလးအဝံအဂၤ ၄၅၀ အခါ ဘဧၤလးဒီသဒၢ အဝဲသ့ၣ်တသ့စ့ၢ်ကီးဘၣ်. တကးဒံးဘၣ် တၢ်လၢဘဧၤလး မၤဝဲတသ့ဘၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒံးဝဲတခါလီၤ. တၢ်လၢအဝဲမၤဝဲတသ့ဘၣ်တခါအံၤန့ၣ် တယံာ်တမီၢ် ယဟိဝၤယွၤကမၤဝဲလီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲ သၢနံၣ်ဘျဲၣ်လံ. ဒီးဖဲသၢနံၣ်ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤအံၤ ဘဧၤလး အဝံတဖၣ်ဃ့ကညးဝဲ အယွၤဒ်သိးကမၤပတုာ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ယီၤဃ့အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဘဧၤလး မၤပတုာ်ဝဲတသ့ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် တယံာ်တမီၢ် ကမၤပတုာ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ယီၤဃ့ဒ် သိး ကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အဝဲမ့ၢ်ယွၤလၢအမ့ၢ်အတီ ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ.—၁ စီၤပၤ. ၁၆:၃၀-၁၇:၁; ၁၈:၁-၄၀.

ယဟိဝၤယွၤ ကဒုးစူၤလီၤဝဲမူခိၣ်ထံအံၤ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်. ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိးဝဲလၢယဟိဝၤယွၤ ကမၤဝဲဒ်အံၤအခါ အဝဲမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. ဘၣ်ဃးဒီး ဝံအ့ၤလံယၤအတၢ်နာ်န့ၣ် ပကမၤလိန့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. ပကသမံသမိးကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤလီၤ.—ဖး ၁ စီၤပၤ ၁၈:၄၁-၄၆ တက့ၢ်.

အဝဲဆဲးဃ့ဘါထုကဖၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအဂီၢ်

၅. ဝံအ့ၤလံယၤ မၢစီၤအၤဃာ် လဲၤမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်, ဒီးမ့ၢ်စီၤအၤဃာ် ထံၣ်လီၤက့ၤအတၢ်ကမၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ.

ဝံအ့ၤလံယၤ လဲၤဝဲဆူစီၤအၤဃာ် အအိၣ်ဒီးတဲဝဲလၢ– “လဲၤထီၣ်, အီၣ်တၢ်ဒီးအီတၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဟဲစူၤအါအါကလဲာ်အသီၣ်အိၣ်လီၤ.” ဖဲတၢ်မၤအသးလၢ ကစၢၢ်ကၢ်မ့ၤလးအလိၤဝံၤအလီၢ်ခံ မ့ၢ်စီၤပၤလၢအအၢအသီတဂၤအံၤ ထံၣ်လီၤက့ၤအတၢ်ကမၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ. ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အဝဲအံၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံတပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် လၢလံာ်စီဆှံပူၤန့ၣ် ပတထံၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ စီၤအၤဃာ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးဘၣ်. အဝဲတဃ့ကညးဝဲဝံအ့ၤလံယၤ လၢကဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ် ဒ်သိးကပျၢ်ကွံာ်ဝဲ အတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤထဲလၢ စီၤအၤဃာ် “လဲၤထီၣ်ဝဲဒ်သိး အကအီၣ်တၢ်ဒီးအီတၢ်လီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၁, ၄၂) မ့မ့ၢ်ဝံအ့ၤလံယၤန့ၣ် ကမၤဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်.

၆, ၇. ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့ထုကဖၣ်ဝဲလၢ မနုၤအဂီၢ်လဲၣ်, ဒီးဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲဃ့ထုကဖၣ်ဝဲဒ်အံၤလဲၣ်.

“ဒီးစီၤအ့ၤလံယၤ လဲၤထီၣ်ဘးကၢ်မ့ၤလးကစၢၢ်အဒီခိၣ်, ဒီးထိၣ်လီၤပှီၤအသးလၢဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးပာ်အမဲာ်လၢ အခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်အကဆူးလီၤ.” ဖဲစီၤအၤဃာ် လဲၤဆွံနုာ်ပှဲၤထီၣ်အဟၢဖၢအဖၢမုၢ်န့ၣ် ဝံအ့ၤလံ ယၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ အပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်အအိၣ်လီၤ. ပကပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ ဘါထုကဖၣ်တၢ်အခါ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်ဆီၣ်လီၤသး တုၤဒၣ်လဲာ်အဝဲချံးလီၤအခီၣ် ဒီးတီၤလီၤအခိၣ်တုၤလီၤလၢ အခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်အကဆူးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့ထုကဖၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤအဂီၢ်လဲၣ်. ယၤကိာ် ၅:၁၈ ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့ထုကဖၣ်ဝဲလၢ တၢ်ယီၤဃ့ကကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲအဂီၢ်လီၤ. ဒီးဖျါလၢအဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ်ဝဲလၢ ကစၢၢ်ကၢ်မ့ၤလးအဒီခိၣ်လီၤ.

ဝံအ့ၤလံယၤ အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ အတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢ ကထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲ အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်

လၢညါန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ စံးဘၣ်ဝံအ့ၤလံယၤလၢ– “ယကဒုးဟဲစူၤတၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၁) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့ဘါထုကဖၣ်ဝဲဒ်သိး ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဘၣ်သး ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲဖးယံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ယ့ၣ်ၡူးစ့ၢ်ကီးသိၣ်လိဝဲ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ဒ်သိး ကဃ့ထုကဖၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သး ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲအဂီၢ်လီၤ.—မး. ၆:၉, ၁၀.

၈. ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် ပမၤလိန့ၢ်တၢ်မနုၤလၢ ဝံအ့ၤလံယၤအအိၣ်လဲၣ်.

ဘၣ်ဃးဒီးဝံအ့ၤလံယၤ အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် ပဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိသ့ဝဲအါမးလီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သး ကဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ ဝံအ့ၤလံယၤအဂီၢ်လီၤ. ပဝဲစ့ၢ်ကီး ဖဲပဃ့ထုကဖၣ်တၢ်အခါ ပဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ– “ပမ့ၢ်ဃ့တၢ်တမံၤမံၤ ဖဲတၢ်ဘၣ်အသးဒီး, ကဒိကနၣ်ပှၤလီၤ.” (၁ ယိၤဟၣ် ၅:၁၄) အဃိပမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢ ကစၢ်ယွၤကဒိကနၣ် ပတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်သ့ၣ်ညါ ကစၢ်အတၢ်ဘၣ်သး အိၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်န့ၣ် အရ့ဒိၣ်လၢ ပကဘၣ်ဖးဒီးဃုသ့ၣ်ညါ လံာ်စီဆှံကိးနံၤဒဲးလီၤ. အဂၤတမံၤန့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ တအဲၣ်ဒိးထံၣ်ဝဲလၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢၤအဃိ အဝဲမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ တၢ်ယီၤဃ့ ကကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. ဖဲယဟိဝၤယွၤ မၤတၢ်လီၤလးလၢ ကစၢၢ်ကၢ်မ့ၤလးဝံၤအလီၢ်ခံ ဝံအ့ၤလံယၤ ကစံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤလၢအသးဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲပဃ့ထုကဖၣ်တၢ်အခါ ပကြၢးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ ဒီးစံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤလၢပသးဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.—ဖး ၂ ကရံၣ်သူး ၁:၁၀, ၁၁; ဖံလံးပံၤ ၄:၆ တက့ၢ်.

အိၣ်ခိးဒီးဆိးသီ

၉. ဝံအ့ၤလံယၤ မၢအခ့အပှၤ မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်, ဒီးပကသမံသမိးကွၢ် ဝံအ့ၤလံယၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ မနုၤခံမံၤလဲၣ်.

ယဟိဝၤယွၤ ကမၤပတုာ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ယီၤဃ့လၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ တသ့ၣ်ညါဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲနာ်န့ၢ်ယဟိဝၤယွၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢ ကမၤပတုာ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ယီၤဃ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိးဝဲလၢ တၢ်ကစူၤလီၤအခါ အဝဲမၤဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ– “အဝဲစံးဘၣ်အခ့အပှၤ, လဲၤဒီးကွၢ်တၢ်ဆူ ပီၣ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. အခ့အပှၤလဲၤဒီးဟဲက့ၤ ဒီးစံးဝဲ, ယတထံၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်. စီၤအ့ၤလံယၤ တဲဘၣ်အီၤလၢ အကလဲၤဒီးကွၢ်တၢ်တုၤ အပှဲၤထီၣ်ခဲလၢာ်နွံစုလီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၃, ခ့ခါစှီၤကျိာ်) လၢဝံအ့ၤလံယၤ အဒိအတဲာ်အံၤ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိခံမံၤလီၤ. တၢတမံၤန့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ နာ်ဝဲတုၤလီၤတီၤလီၤလၢ ယဟိဝၤယွၤ ကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲ အတၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ. ခံမံၤတမံၤန့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိးဒီးဆိးသီဝဲထီဘိလီၤ.

ဝံအ့ၤလံယၤ ဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲတၢ်ပနီၣ် လၢအကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤ ကမၤလၢပှဲၤထီၣ် အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ

၁၀, ၁၁. (က) ဝံအ့ၤလံယၤနာ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ကဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ လၢကျဲဒ်လဲၣ်. (ခ) ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဝဲစ့ၢ်ကီးပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ် ဒ်ဝံအ့ၤလံယၤသ့ဝဲလဲၣ်.

၁၀ မ့ၢ်လၢဝံအ့ၤလံယၤ နာ်ဝဲယဟိဝၤယွၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဃိ အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သး ဆူၣ်လီၤ. အဝဲမၢလီၤဝဲအခ့အပှၤတဂၤ လၢအကလဲၤထီၣ်ဝဲဆူ တၢ်လီၢ်လၢ အထီၣ်ထီ ဒ်သိးကထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ မ့ၢ်တၢ်အၢၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်လၢ မူကပိာ်လိၤလံဧါ. လၢတၢ်သးတဆူၣ်အပူၤ ဝံအ့ၤလံယၤ အခ့အပှၤတဂၤအံၤ ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူအအိၣ် ဒီးစံးဘၣ်အီၤလၢ– “ယတထံၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်.” မူခိၣ်ဖျါလီၤလဲဒီးတၢ်အၢၣ်တအိၣ်ဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်ဃးဒီးဝံအ့ၤလံယၤအတၢ်ကတိၤဖဲမကၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်နပာ်သူၣ်ပာ်သးစ့ၢ်ကီးဧါ. တချုးလၢဝံအ့ၤလံယၤ မၢလီၤအခ့အပှၤဒံးဘၣ်န့ၣ် အဝဲစံးဘၣ်စီၤပၤအၤဃာ်လၢ– “တၢ်ဟဲစူၤအါအါကလဲာ်အသီၣ်အိၣ်လီၤ.” ဝံအ့ၤလံယၤ တထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်အၢၣ်နီတစဲးဘၣ်, သနာ်က့ ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲတဲဒ်အံၤဘူၣ်ဝဲလဲၣ်.

၁၁ မ့ၢ်လၢဝံအ့ၤလံယၤ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤ ကတီဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ဝံအ့ၤလံယၤမ့ၢ်ယဟိဝၤယွၤ အခၢၣ်စးဒီးအဝံတဂၤအသိး အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢ ကစၢ်ယွၤကမၤလၢပှဲၤထီၣ်ဝဲ အတၢ်အၢၣ်လီၤသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢဝံအ့ၤလံယၤ အတၢ်နာ်အသဟီၣ်ဆူၣ်ဝဲအဃိ ဖဲတၢ်တဟဲစူၤလီၤဒံးဒၣ်လဲာ် အဝဲတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ တၢ်ဟဲစူၤလီၤအကလုၢ်သီၣ်ဝဲလံ. ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အဝဲအံၤန့ၣ် ပကြၢးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ လံာ်စီဆှံတဆၢတဲဝဲလၢ စီၤမိၤၡ့အိၣ်ဒီးတၢ် “သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤဒ်အထံၣ်ပှၤလၢ အတအိၣ်ဖျါဘၣ်တဂၤအသိးလီၤ.” နၤစ့ၢ်ကီး မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ အိၣ်ဝဲအနီၢ်ကီၢ်ဧါ. ဒ်သိးပကနာ်န့ၢ် ကစၢ်ယွၤဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဂီၢ် အဝဲဟ့ၣ်လီၤပှၤ တၢ်အုၣ်အသးဒီဒူၣ်ဒီထၢန့ၣ်လီၤ.—ဧ့ၤ. ၁၁:၁, ၂၇.

၁၂. ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိးဆိးသီန့ၣ် အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢကျဲဒ်လဲၣ်, ဒီးမ့ၢ်လၢအခ့အပှၤ တဲဘၣ်အီၤလၢအထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်အၢၣ်ဆံးဆံးဖိအဃိ ဝံအ့ၤလံယၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအတၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်.

၁၂ ဝံအ့ၤလံယၤ ဆိးသီဝဲထီဘိတဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၢလီၤအခ့အပှၤလၢ ကလဲၤဃုကွၢ်ဝဲတၢ်အၢၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတဘျီခံဘျီဘၣ်. ဝံအ့ၤလံယၤ မၢလီၤအီၤ နွံဘျီညါလီၤ. ပထံၣ်ကမှံသ့လၢ ဝံအ့ၤလံယၤ အခ့အပှၤတဂၤအံၤန့ၣ် ကလီၤဘှံးလီၤတီၤဝဲဒီး တၢ်ကကၢၣ်ထီၣ်အသးလံ. မ့ၢ်လၢအဝဲဘၣ်လဲၤဝံၤလဲၤက့ၤဝဲ ခဲအံၤခဲအံၤအဃိလီၤ. မ့မ့ၢ်ဝံအ့ၤလံယၤန့ၣ် တၢ်တကၢၣ်အသးဘၣ် ဒီးအသးတဟးဂီၤဝဲနီတစဲးဘၣ်. ဒီးအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢအကထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ပနီၣ်လၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ အခ့အပှၤတဂၤအံၤ လဲၤဝဲပှဲၤထီၣ်နွံဘျီတဘျီအခါ အဝဲဟဲက့ၤဒီးတဲဘၣ်အီၤလၢ အထံၣ်ဘၣ်ဝဲ– “တၢ်အၢၣ်ဖိထီၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ ဒ်ပှၤကညီအစုလၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.” ထံၣ်ကမှံကွၢ်လၢ ဝံအ့ၤလံယၤအခ့အပှၤတဂၤအံၤ ကယူာ်ထီၣ်အစုဒီးထိၣ်ကွၢ်ဝဲ တၢ်အၢၣ်ဖိတလိၣ်အံၤ ဒီးတၢ်အၢၣ်ဖိအံၤကအိၣ်ဝဲထဲသိးဒီးအစုညါသးလီၤ. တၢ်အခ့အပှၤတဂၤအံၤ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်အၢၣ်ဆံးဆံးဖိအဃိ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အဝဲတပာ်ဝဲလၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်ဝံအ့ၤလံယၤန့ၣ် နာ်ဝဲတထံၣ်ဃီလၢ အမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢအဟဲလၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲဆှၢလီၤအခ့အပှၤလၢကလဲၤ– “စံးဘၣ်စီၤအၤဃာ်, ကတဲာ်ကတီၤတၢ်, ဒီးလဲၤလီၤတက့ၢ်, ဒ်သိးတၢ်ဟဲစူၤအသုတတြီနၤတဂ့ၤ” လီၤ.—၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၄.

၁၃, ၁၄. (က) ပအိၣ်ခိးဆိးသီ ဒ်ဝံအ့ၤလံယၤအသိး သ့ဝဲလၢကျဲဒ်လဲၣ်. (ခ) ဘၣ်မနုၤအဃိ စိၤခဲအံၤန့ၣ် ပကဘၣ်ပာ်ဆိ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢနီၣ်ဂံၢ်တၢလဲၣ်.

၁၃ ခီဖျိလၢဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိးဆိးသီတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤအဃိ အဝဲပာ်လီၤဝဲတၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ် လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပအိၣ်မူဘၣ်လၢမုၢ်နံၤခံကတၢၢ် ဒီးတယံာ်တမီၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကမၤလၢပှဲၤထီၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲလၢ တၢ်ယီၤဃ့ကကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ယွၤအခ့အပှၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအအၢအသီအံၤ ကကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. (၁ ယိၤဟၣ် ၂:၁၇) ဒ်ဝံအ့ၤလံယၤအသိး တချုးလၢတၢ်အကတၢၢ်ဘၣ်ဒံးအခါန့ၣ် ပကဘၣ်စီၣ်မဲာ်စီၣ်နါ ဒီးအိၣ်ဆၢပံၢ်ကလာ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအဖိခွါ ယ့ၣ်ၡူးစ့ၢ်ကီးဟ့ၣ်ကူၣ် အခ့အပှၤလၢ– “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ဆိးသီတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်သုကစၢ်ကဟဲနၣ်ရံၣ်ဖဲလဲၣ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်, သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်.” (မး. ၂၄:၄၂) မ့ၢ်ယ့ၣ်ၡူး အဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢ တၢ်အကတၢၢ်မ့ၢ်ဘူးထီၣ်န့ၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်တသ့ၣ်ညါဝဲနီတစဲးဘၣ်ဧါ. တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. ဖဲမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. ခဲအံၤ “ဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်” ဘူးထီၣ်ဝဲအဃိ ပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ပနီၣ်လၢ ယ့ၣ်ၡူးဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်ဝဲန့ၣ် ဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လံ.—ဖး မးသဲ ၂၄:၃-၇ တက့ၢ်.

တၢ်အၢၣ်ဆံးဆံးဖိအံၤန့ၣ် မၤဆူၣ်ထီၣ်ဝံအ့ၤလံယၤ အတၢ်နာ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ ကဒုးစူၤလီၤဝဲမူခိၣ်ထံန့ၣ် ဘူးထီၣ်လံ. ဒ်န့ၣ်အသိး မုၢ်နံၤခံကတၢၢ် အတၢ်ပနီၣ်အံၤ ကြၢးထိၣ်ဟူး ထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤ လၢပကပာ်ဆိ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢညါ

၁၄ တၢ်ပနီၣ်လၢ ယ့ၣ်ၡူးဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးလၢ အမၤဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ် သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. တၢ်အုၣ်အသးတဖၣ်လၢ နထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢ ပစိၤခဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်အထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်နၤ ဒ်သိးနကပာ်ဆိကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢနီၣ်ဂံၢ်တၢဧါ. တၢ်ပနီၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်အၢၣ်ဆံးဆံးဖိ လၢအအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢ မူခိၣ်န့ၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ဝံအ့ၤလံယၤ အတၢ်နာ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ ကဒုးစူၤလီၤဝဲမူခိၣ်ထံန့ၣ် ဘူးထီၣ်လံ. မ့ၢ်ဝံအ့ၤလံယၤအတၢ်နာ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကလီကလီဧါ.

တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဟဲ လၢယဟိဝၤယွၤအအိၣ်

၁၅, ၁၆. တၢ်မနုၤမၤအသး သတူၢ်ကလာ်လဲၣ်, ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီးစီၤအၤဃာ်န့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ ကဆိကမိၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၅ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါန့ၢ်ပှၤလၢ– “ဒီးလၢအကတီၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, တၢ်မၤအသးလၢမူခိၣ်သူထီၣ် လၢတၢ်အၢၣ်သူဒီးကလံၤ, ဒီးတၢ်ဟဲစူၤဖးဒိၣ်လီၤ. ဒီးစီၤအၤဃာ်ဒိးတၢ်, ဒီးလဲၤဝဲဆူယံးစရ့လးလီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၅) တၢ်အၢၣ်ခံးသူထီၣ်ဒီး တၢ်ဟဲစူၤ ဟဲကဲထီၣ်အသး သတူၢ်ကလာ်လီၤ. ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ အခ့အပှၤလဲၤတဲဘၣ်ဝဲ စီၤအၤဃာ် လၢတၢ်ဟဲစူၤအကစီၣ်အခါ တၢ်အၢၣ်ဟဲအါထီၣ်ဝဲချ့သဒံး ပှဲၤမူကပိာ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မူခိၣ်ခံးလီၤဝဲသတူၢ်ကလာ်, ကလံၤစးထီၣ်အူဝဲ ဆူၣ်မးဒီးတယံာ်တမီၢ်န့ၣ် မူခိၣ်စူၤလီၤဝဲဟူဟူလီၤ. လၢအံၣ်စရ့လး အထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤန့ၣ် မူခိၣ်တစူၤအိၣ်ဝဲ သၢနံၣ်ဒီးဃုလါလံအဃိ ဖဲမူခိၣ်စူၤလီၤဝဲအခါ ဟီၣ်ခိၣ်လၢအဃ့ထီဃ့ထးအံၤ ကဆူးအီဝဲထံကးကးလီၤ. တကးဒံးဘၣ် မ့ၢ်လၢမူခိၣ်စူၤဝဲဖးဒိၣ်အဃိ ထံကျိကံၡိၣ်အထံဒိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒီးတဘျီဃီန့ၣ် ထံကဆီၣ်ဖျိးဒီးမၤကဆှီကွံာ်ဝဲ ဘဧၤလးအဝံတဖၣ်အသွံၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤန့ၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကမၤဟးဂီၤကွံာ်ဝဲ ဘဧၤလး အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခဲလၢာ်လၢ အထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အဂီၢ်လီၤ.

“တၢ်ဟဲစူၤဖးဒိၣ်လီၤ”

၁၆ ဝံအ့ၤလံယၤစ့ၢ်ကီး မုၢ်လၢ်ဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကမၤဟးဂီၤကွံာ်ဝဲ ဘဧၤလး အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးခဲအံၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ ကဆိကမိၣ်ဝဲလၢ စီၤအၤဃာ် အသးကမၤအသးဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်စီၤအၤဃာ် ကပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသး ဒီးဃၣ်ဒူၣ်ချၢကွံာ်အသးလၢ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ဘဧၤလးစ့ၢ်ကီးဧါ. ဖဲမုၢ်နံၤအဝဲန့ၣ် မ့ၢ်လၢယဟိဝၤယွၤ ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ အလီၤကမၢကမၣ်အဃိ ကြၢးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် စီၤအၤဃာ်အသးလၢ ကပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် စီၤအၤဃာ် အတၢ်ဆိကမိၣ်ကအိၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤထဲလၢ “စီၤအၤဃာ်ဒိးတၢ်, ဒီးလဲၤဝဲဆူယံးစရ့လးလီၤ.” မ့ၢ်အဝဲဟံးန့ၢ် တၢ်မၤလိတမံၤမံၤဧါ. မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်အဝဲဆၢတဲာ်လီၤအသးလၢ အကဆီတလဲကွံာ် အတၢ်အိၣ်မူစ့ၢ်ကီးဧါ. တၢ်ဟဲကဲထီၣ်အသးလၢခံန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ စီၤအၤဃာ် တဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိနီတစဲးဘၣ်ဒီး တအဲၣ်ဒိးဆီတလဲကွံာ် အတၢ်အိၣ်မူစ့ၢ်ကီးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲမုၢ်နံၤအဝဲန့ၣ် တၢ်မၤအသးလၢအဂၤတဖၣ် အိၣ်ဒံးဝဲလီၤ.

၁၇, ၁၈. (က) ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ လဲၤဝဲဆူဝ့ၢ်ယံးစရ့လးအခါန့ၣ် တၢ်မၤအသးဒီးအီၤဒ်လဲၣ်. (ခ) ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ လဲၤဃ့ၢ်ဝဲဆူဝ့ၢ်ယံးစရ့လးအခါန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်လဲၣ်. (ကွၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဂ့ၢ်အဘျဲၣ်တက့ၢ်.)

 ၁၇ ဝံအ့ၤလံယၤ စးထီၣ်လဲၤတၢ်လီၤ. ကျဲလၢအလဲၤဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ကျဲတဘိဃီ ဒီးစီၤအၤဃာ်လဲၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ ကဘၣ်လဲၤတၢ်ဖးယံၤလၢ တၢ်ခံးကျါ ဒီးကျဲန့ၣ်ဘၣ်စီၣ်ဘၣ်သ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ လဲၤတၢ်အခါန့ၣ် တၢ်လီၤလိၢ်လီၤလး ဟဲကဲထီၣ်အသးတခါန့ၣ်လီၤ.

၁၈ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ “ယွၤအစုအိၣ်ဝဲလၢ စီၤအ့ၤလံယၤအလိၤ, ဒီးအဝဲဒၣ်ကံၢ်တူာ်ထီၣ်အယီၢ်ဒ့, ဒီးဃ့ၢ်ဝဲလၢစီၤအၤဃာ်အမဲာ်ညါ ဆူတၢ်လဲၤနုာ်လၢယံးစရ့လးလီၤ.” (၁ စီၤပၤ. ၁၈:၄၆) “ယွၤအစု” မၤစၢၤဝံအ့ၤလံယၤ လၢတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးအပူၤလီၤ. ဒ်သိးအဝဲလဲၤကတုၤလၢ ဝ့ၢ်ယံးစရ့လးအဂီၢ် ဝံအ့ၤလံယၤ ဘၣ်လဲၤတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤယံၤဝဲ ၁၉ မံးလာ်န့ၣ်လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ တမ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဂၤလၢၤဘၣ်. * ထံၣ်ကမှံကွၢ်လၢ အဝဲထုးထီၣ်အဆ့ကၤဖးထီ ဒီးစၢဃာ်ဝဲလၢအယီၢ်ဒ့ ဒ်သိးဃ့ၢ်ဝဲကညီအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ကျဲမုၢ်မ့ၢ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်စူၤထံသနာ်က့ ဝံအ့ၤလံယၤဃ့ၢ်ဝဲချ့မး တုၤဒၣ်လဲာ်အဝဲလူၤပိာ်ဝဲ စီၤအၤဃာ် အလ့ၣ်ကဟၣ်အခံချုးဝဲ ဒီးဃ့ၢ်တလၢကွံာ်အီၤလီၤ.

၁၉. (က) ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤဝဲ ဝံအ့ၤလံယၤ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ လၢတၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. (ခ) ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့ၢ်ဝဲဆူဝ့ၢ်ယံးစရ့လးအခါ အဝဲနာ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

၁၉ ဝံအ့ၤလံယၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. အဝဲတူၢ်ဘၣ်လၢအဂံၢ်အဘါ ဆူၣ်ထီၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးလၢအသးစၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝး လၢအဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ ယဟိဝၤယွၤ အၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲလၢ အခ့အပှၤလၢအတီဒီးအီၤတဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢဟီၣ်ခိၣ် ပၤရဒံစူးအပူၤန့ၣ်လီၤ. (ဖး ယၡါယၤ ၃၅:၆ တက့ၢ်, လူၤကၣ်၂၃:၄၃) ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့ၢ်ဝဲအခါအဝဲနာ်ဝဲ လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢ အပၢ်လၢမူခိၣ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ သပှၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

၂၀. ဒ်သိးပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်အဂီၢ် ပကဘၣ်မၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်.

၂၀ ယဟိဝၤယွၤ သးအိၣ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ သပှၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အဃိ မ်ပဂုာ်ကျဲးစၢး ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါ လၢပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတက့ၢ်. မ့ၢ်လၢယဟိဝၤယွၤ ကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ် ဘူးထီၣ်လံအဃိ ဒ်ဝံအ့ၤလံယၤအသိး ပဝဲကိးဂၤဒဲး ပကဘၣ်ဆိးသီဒီး ကွၢ်ထံတၢ်အုၣ်အသးတဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလီၤ. ဒီးဒ်ဝံအ့ၤလံယၤအသိး ပနာ်သ့လၢယဟိဝၤယွၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤခဲလၢာ် ကဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲ သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤမ့ၢ် “တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကစၢ်” အဃိလီၤ.—စံး. ၃၁:၅.

^ လံာ်အဆၢ. 18 ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ဖျါလၢဝံအ့ၤလံယၤ အသးပှၢ်ထီၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပတဲဒ်အံၤသ့ဝဲလဲၣ်. မ့ၢ်လၢဖဲတၢ်မၤအသးအံၤဝံၤ တယံာ်တမီၢ်အလီၢ်ခံန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ မၢဝဲစီၤအလံၤၡါ လၢအကကဲထီၣ် ပှၤလၢအမၤစၢၤဝံအ့ၤလံယၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးစီၤအလံၤၡါ မ့ၢ်ပှၤတဂၤ “လၢအဂၢ်လီၤထံလၢ စီၤအ့ၤလံယၤ အစုလိၤတဂၤန့ၣ်လီၤ.” (၂ စီၤပၤ. ၃:၁၁) စီၤအလံၤၡါ အံးထွဲကွၢ်ထွဲဒီးမၤစၢၤဝဲ တၢ်လၢဝံအ့ၤလံယၤ လိၣ်ဘၣ်ဝဲခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.