ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်​မၤလိ ၂

အဝဲ “လဲၤတၢ်​ဒီး​ယွၤ​လီၤ”

အဝဲ “လဲၤတၢ်​ဒီး​ယွၤ​လီၤ”

၁, ၂. စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ တ့ထီၣ်​ဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်, ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ် တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်.

ထံၣ်ကမှံ​ကွၢ်​လၢ စီၤ​နိအၤ​မၤတၢ်​ဒီတနံၤ​ညါ​အဃိ အဝဲ​က​အိၣ်ဘှံး​အိၣ်သါ​ဝဲ​တစိၢ်ဖိ, မၤ​ဘျၢ​ထီၣ်​အ​ပျိၢ် ဒီး​မၤ​ကဆှၣ်​လီၤ​အထူၣ်​အပျၢ်​လၢ​အ​တကံတကး​န့ၣ်​တက့ၢ်. ဝံၤဒီး​အဝဲ​ဆ့ၣ်နီၤ​ဝဲ​လၢ သ့ၣ်ဖူ​တ​ဖူ​အလိၤ ဒီး​ကွၢ်ထီၣ်​ဝဲ​ဆူ ကဘီ​ဖးဒိၣ်​အ​အိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​သူဝဲ​ကျဲတံး​အဃိ တၢ်နၢ​ဃိ​ဝဲ​သကုၤဆးဒး ဒီး​ဒိ​တၢ်​တီၢ်​တၢ် သီၣ်​သထြူးသထြီ​ဝဲ​လီၤ. ဒီး​အဝဲ​ကွၢ်စိ​ဝဲ​အ​ဖိခွါ​တဖၣ်​လၢ အ​ဂုာ်ကျဲးစၢး​တ့ထီၣ်​ဝဲ​ကဘီ​န့ၣ်​လီၤ. စီၤ​နိအၤ ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​တဖၣ် မၤတၢ်​လၢာ်ဂံၢ်​လၢာ်ဘါ အိၣ်ဝဲ​အ​နံၣ်​အါမး​လံ. ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​တ့ထီၣ်​ဝဲ​ကဘီ​တဘ့ၣ်​အံၤ ဝံၤ​ဝဲ​တနီၤလံ. ဘၣ်ဆၣ်​အဝဲသ့ၣ်​က​ဘၣ်​မၤတၢ်​အိၣ်ဒံး​ဒီဒူၣ်​လီၤ.

ပှၤလၢ​အ​အိၣ်ဝဲ​ဖဲ​န့ၣ်​တဖၣ် ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​တဖၣ်​အံၤ မ့ၢ်​ပှၤလၢ အ​ခိၣ်နူာ်​တ​ပှဲၤ​ဘၣ်. ပှၤ​တဖၣ်​အံၤ တ​နာ်ဝဲ​လၢ​ထံ​က​လုၢ်ဘၢကွံာ်​ဟီၣ်ခိၣ်​အဃိ ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ ဂုာ်ကျဲးစၢး​တ့ထီၣ်​ဝဲ ကဘီ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ပှၤ​အါဂၤ​နံၤဘၣ်​ဖၣ်လဲ​အဝဲသ့ၣ်​လီၤ. ဒီး​စီၤ​နိအၤ ဟ့ၣ်ပလီၢ်​ဝဲ​ပှၤ​တဖၣ်​အံၤ​ထီဘိ ဘၣ်ဆၣ်​လၢ​အဝဲသ့ၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ် တမ့ၢ်​တၢ်​လၢ အ​လီၤ​နာ်ဝဲ​နီ​တစဲး​ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်​ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ စီၤ​နိအၤ​ဟး​တဲ​ကြီ​တၢ်​လီၤ. လၢ​အဝဲသ့ၣ်​အ​တၢ်ထံၣ်​န့ၣ် စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ မၤ​လၢာ်ဂီၤ​တၢ်​ဆၢကတီၢ် အိၣ်​လံ​တဘျုး​နံၣ်​လံ. ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ စီၤ​နိအၤ​အ​ယွၤ​လၢ အမ့ၢ်​ယဟိဝၤ​န့ၣ် တထံၣ်​ဝဲ​အခ့အပှၤ​တဂၤ​အံၤ ဒ်​အဝဲသ့ၣ်​ထံၣ်​အီၤ​အသိး​ဘၣ်.

၃. စီၤ​နိအၤ လဲၤတၢ်​ဒီး​ယွၤ​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်.

ကစၢ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​စံး​ဝဲ​လၢ “စီၤ​နိအၤ လဲၤတၢ်​ဒီး​ယွၤ​လီၤ.” (ဖး ၁ မိၤၡ့ ၆:၉ တက့ၢ်.) လံာ်စီဆှံ​တ​ဆၢ​အံၤ အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. တ​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​ဟဲလီၤဝဲ​ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ဘၣ်. ဒီး​တ​အဲၣ်ဒိး​စံး​စ့ၢ်ကီး​ဝဲ​လၢ စီၤ​နိအၤ​လဲၤထီၣ်​ဆူ ကစၢ်​ယွၤ​အ​အိၣ်​လၢ မူခိၣ်​ဘၣ်. အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​လၢ စီၤ​နိအၤ​အဲၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​ဒိၣ်မး​ဒီး ဒိကနၣ်​ဝဲ​အ​ကလုၢ် လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​အဃိ လီၤဂာ်​လၢ အဝဲ​ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ​လဲၤ​သကိး​တၢ် ဒ်​တံၤသကိး​တံၢ်နီၢ်​အသိး​န့ၣ်​လီၤ. နံၣ်​လၢ​အ​ကထိ​တဖၣ်​လဲၤ ပူၤကွံာ်​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ​စီၤ​နိအၤ​အ “တၢ်နာ် . . . အဃိ​ဒီး, မ့ၢ်​အ​စံၣ်ညီၣ်​ဃၣ်​ဟီၣ်ခိၣ်” န့ၣ်​လီၤ. (ဧ့ၤ. ၁၁:၇) စီၤ​နိအၤ​စံၣ်ညီၣ်​ဃၣ်​ဝဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​လၢ ကျဲ​ဒ်လဲၣ်. ဒီး​မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ပ​မ့ၢ်​ကွၢ်လိမၤဒိး စီၤ​နိအၤ​အ​တၢ်နာ်​န့ၣ် ပ​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​အဘျုး​ဒ်လဲၣ်.

ပှၤတီ​ပှၤလိၤ​တဂၤ​လၢ အ​အိၣ်မူဘၣ်ဝဲ​လၢ ပှၤအၢ​ပှၤသီ​အကျါ

၄, ၅. ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ​န့ၣ် ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်အိၣ်သး​အၢထီၣ်​သီ​ထီၣ်ဝဲ​လဲၣ်.

ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အ​ဖု​ဖးဒိၣ်, စီၤ​ဃနိာ်​အိၣ်မူဝဲ​အဆၢ​ကတီၢ် ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်အိၣ်သး​န့ၣ် အၢဝဲ​သီ​ဝဲ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်အိၣ်သး​တဖၣ် အၢထီၣ်​သီ​ထီၣ်ဝဲ​ရုၢ်ရုၢ်​လီၤ. ဒ်​ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​အသိး စီၤ​ဃနိာ်​မ့ၢ်​ပှၤတီ​ပှၤလိၤ​တဂၤ​လၢ အ​စံးပာ်ဝဲ​လၢ တၢ်​စံၣ်ညီၣ် က​ဟဲ​ဘၣ် ကယဲၢ်​ပှၤ အၢ​ပှၤသီ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ ကိးဂၤ​ဒဲး​န့ၣ်​လီၤ. ဒ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လဲၤ​ပူၤကွံာ်ဝဲ​အသိး တုၤ​လီၤ​လၢ စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ​န့ၣ် တၢ်အၢ​တၢ်သီ​အါထီၣ်​ဂီၢ်​ထီၣ်ဝဲ တုၤ​ဒၣ်လဲာ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံး​ဝဲ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​အံၤ​ပှဲၤ​ဒီး​တၢ်မၤ​ဆူၣ်​မၤစိး​န့ၣ်​လီၤ. (၁ မိၤ. ၅:၂၂; ၆:၁၁; ယူဒၤ ၁၄, ၁၅) ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်အိၣ်သး​တဖၣ်​န့ၣ် အၢထီၣ်​သီ​ထီၣ်ဝဲ​ထဲ​အံၤ​ညါ​လဲၣ်.

တၢ်​လၢ​အ​လီၤသူၣ်အုးသးအုး​ဒိၣ်မး​တခါ ဟဲကဲထီၣ်​အသး လၢ​မူခိၣ်​ကလူး​တဖၣ်​အကျါ​န့ၣ်​လီၤ. မူခိၣ်​ကလူး​တဂၤ ပူထီၣ်ထီဒါ​ဝဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ အဝဲ​တဲလံၣ်​တဲလီ​တၢ် ဘၣ်ဃး​ဒီး​ကစၢ်​ယွၤ​အဂ့ၢ်​ဒီး ကွဲန့ၢ်​လွဲန့ၢ်​နီၢ်​အံၣ်အု​ဒီး​စီၤ​အၤဒၣ်​လၢ အ​က​မၤ​တၢ်ဒဲးဘး​အဃိ အဝဲ​ကဲထီၣ်​ဝဲ စၤတၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်​န့ၣ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ​န့ၣ် မူခိၣ်​ကလူး​လၢ​အဂၤ​တဖၣ်​စ့ၢ်ကီး ထီဒါ​ဝဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်ပၢ​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ပာ်တ့ၢ်​ကွံာ်ဝဲ​အ​မူဒါ ဒီး​အ​တၢ်အိၣ်​တၢ်ဆိး​အလီၢ်​လၢ​မူခိၣ်, ဟဲ​လီၤ​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ, မၤ​ကဲထီၣ်​အက့ၢ်​အဂီၤ​ဒ်​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အသိး ဒီး​အိၣ်ဃုာ်​ဝဲ​ဒီး​ပိာ်မုၣ်​တဖၣ်​လၢ အ​ဒိၣ်တၢ်ဂ့ၤ​န့ၣ်​လီၤ. မူခိၣ်​ကလူး​တဖၣ်​အံၤ ပာ်ထီၣ်ထီ​အသး ဒီး​ဃု​ထဲ​အ​နီၢ်ကစၢ်​အဘျုး​ဒၣ်ဝဲ​အဃိ အဝဲသ့ၣ်​ကဲထီၣ်​ဝဲ​တၢ်​လီၤဃံၤ​အလီၢ်​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဂီၢ်​လီၤ.—၁ မိၤ. ၆:၁, ၂; ယူဒၤ ၆, ၇.

၆. ခီဖျိ​လၢ ပှၤ​နီၢ်ဒိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​အံၤ​အိၣ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အဃိ တၢ်မၤ​အသး​ဒ်လဲၣ်, ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ ဆၢတဲာ်​လီၤအသး​လၢ အ​က​မၤဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

အါန့ၢ်​အန့ၣ် ပှၤ​ပိာ်မုၣ်​လၢ အ​အိၣ်ဃုာ်​ဒီး မူခိၣ်​ကလူး​တဖၣ်​အံၤ အိၣ်ဖျဲၣ်​ထီၣ်ဝဲ​အ​ဖိခွါ​တဖၣ်​လၢ အမ့ၢ်​ပှၤ​ဖးဒိၣ်​ဖးထီ ဒီး​အ​ဂံၢ်ဆူၣ်​ဘါဆူၣ်​ဒိၣ်မး​လီၤ. ဒီး​လံာ်စီဆှံ​ကိး​အဝဲသ့ၣ်​လၢ ပှၤ​နီၢ်ဒိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​ဟး​မၤနၢၤ​အီၣ်ဃီၣ်​ပှၤဂၤ​ထီဘိ​အဃိ ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်အိၣ်သး​န့ၣ် နးထီၣ်ဝဲ​ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ တၢ်ဘၣ်တ့​ကစၢ် စံး​ဝဲ​လၢ “ပှၤကညီ​အ​တၢ်ဒဲးဘး​န့ၣ် မ့ၢ်​အ​ဒိၣ်​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ, ဒီး​ကယဲၢ်​အ​တၢ်ကူၣ်​ဆိကမိၣ်​လၢ​အသး တမံၤ​လၢ်လၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်​ထဲ​အအၢ​အသီ ကိးမုၢ်နံၤ​မုၢ်နၤ​ဒဲး​လီၤ.” ယဟိဝၤ​ယွၤ ဆၢတဲာ်​လီၤအသး​လၢ တၢ်​ဆၢကတီၢ်​မ့ၢ်​ပူၤကွံာ်ဝဲ​အ​နံၣ် ၁၂၀ န့ၣ် အဝဲ​က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်ဝဲ ပှၤအၢ​ပှၤသီ​ခဲလၢာ်​န့ၣ်​လီၤ.—ဖး ၁ မိၤၡ့ ၆:၃-၅ တက့ၢ်.

၇. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အမါ ဘၣ်​ဂုာ်ကျဲးစၢး​ဒီသဒၢ​ဝဲ အ​ဖိခွါ​တဖၣ်​လဲၣ်.

ဆိကမိၣ်​ကွၢ်​လၢ န​မ့ၢ်​ဘၣ်​လုၢ်ဒိၣ်​ထီၣ် န​ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​လၢ ပှၤအၢ​ပှၤသီ​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ​အကျါ​န့ၣ် က ကီဝဲ​ထဲလဲၣ်. ဘၣ်ဆၣ် စီၤ​နိအၤ​ဘၣ်​မၤဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲ​ဃုထၢ​အမါ​လၢ​အဂ့ၤ​တဂၤ ဒီး​ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အသး​အိၣ်ဝဲ​အ​နံၣ် ၅၀၀ ဘျဲၣ်​အခါ​န့ၣ် အမါ​အိၣ်ဖျဲၣ်​ထီၣ်ဝဲ အ​ဖိခွါ​သၢ​ဂၤ​လီၤ. ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​အ​မံၤ​မ့ၢ်ဝဲ စီၤၡ့ၣ်, စီၤဃၣ် ဒီး​စီၤယ့ဖ့းသး​လီၤ. * ခီဖျိ​လၢ တၢ်အၢ​တၢ်သီ​အိၣ်​ဝးတရံး အဝဲသ့ၣ်​အဃိ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အမါ ဂုာ်ကျဲးစၢး​ဒီသဒၢ​ဝဲ အ​ဖိခွါ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ စီၤ​နိအၤ​အ​ဖိခွါ​တဖၣ် က​နၢ်ဟူ​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်ကစီၣ်​လၢ အ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​ပှၤ​နီၢ်ဒိၣ်​ဖိ​လၢ အ​အိၣ်မူဘၣ်ဝဲ​ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​ပှၤ​ပိာ်ခွါ​ဖိ​အါဂၤ က​အဲၣ်ဒိး​ကွၢ်လိမၤဒိး ဒီး​က​ပာ်ဒိၣ်​ပာ်ကဲဝဲ ပှၤ​ဖးဒိၣ်​ဖးထီ​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အမါ ဘၣ်​သိၣ်လိ​ဝဲ​အ​ဖိခွါ​တဖၣ် တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ လၢ​အ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ​န့ၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ​အဝဲသ့ၣ်​မၤဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​အဃိ အ​ဖိခွါ​တဖၣ် နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်​ဝဲ​လၢ တၢ်မၤ​ဆူၣ်​မၤစိး ဒီး​တၢ်အၢ​တၢ်သီ​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်​လၢ​အ​မၤဘၣ်ဒိ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အသး​န့ၣ်​လီၤ.—၁ မိၤ. ၆:၆.

စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အမါ ဘၣ်​ဂုာ်ကျဲးစၢး​ဒီသဒၢ​ဝဲ​အဖိ ဒ်သိး​အ​သု​တအိၣ်​ဒီး တၢ်​ရ့လိာ်သး​လၢ​အအၢ​အသီ​တဂ့ၤ​အဂီၢ်

၈. မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်​လၢ အ​အိၣ်ဒီး​တၢ်ကူၣ်သ့​န့ၣ် ကွၢ်လိမၤဒိး​ဝဲ​စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အမါ က​သ့​ဒ်လဲၣ်.

မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်​တူၢ်ဘၣ်​တၢ် ဒ်​စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အမါ​တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​အသိး​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​အံၤ ပှဲၤဝဲ​ဒီး​တၢ်မၤ​ဆူၣ်​မၤစိး ဒီး​ပှၤလၢ​အ​ထီဒါ​ကစၢ်​ယွၤ အ​တၢ်ပၢ​အိၣ်ဝဲ​အါဂၤ​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် တၢ်သးဝံၣ် ဒီး​တၢ်ဂီၤမူ​လၢ ပှၤသးစၢ်​အဂီၢ်​န့ၣ် ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​တၢ်မၤ​ဆူၣ်​မၤစိး​အဂ့ၢ်​အါမး​လီၤ. ဒီး​လၢ​တၢ်လီၢ်​တနီၤနီၤ​န့ၣ် ပှၤသးစၢ်​တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်​ထီၣ်​အသး​ဒ်သိး က​မၤ​တၢ်အၢ​တၢ်သီ​အဂီၢ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်​လၢ အ​အိၣ်ဒီး​တၢ်ကူၣ်သ့​န့ၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢး​ဒီသဒၢ​ဝဲ အဖိ​တဖၣ်​လၢ အဂ့ၤ​ကတၢၢ်​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​သိၣ်လိ​အဖိ​လၢ တၢ်ဃူ​တၢ်ဖိး​ကစၢ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​န့ၣ် က​မၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ တၢ်မၤ​ဆူၣ်​မၤစိး​ခဲလၢာ်​လီၤ. (စံး. ၁၁:၅; ၃၇:၁၀, ၁၁) ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် ကကီ​ဝဲ​လၢ​မိၢ်ပၢ်​အဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ် စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အမါ မၤဝဲ​မ့ၢ်​န့ၢ်​န့ၣ် ပဝဲ​စ့ၢ်ကီး​ပ​မၤ​က​ဘၣ်​န့ၢ်ဝဲ​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​အ​ဖိခွါ​တဖၣ် ကဲထီၣ်​ပှၤလၢ​အဂ့ၤ ဒီး​ဖဲ​အဝဲသ့ၣ်​ဟံးန့ၢ်​အမါ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ဃုထၢ​ဝဲ​ပိာ်မုၣ်​လၢ အ​ဂုာ်ကျဲးစၢး​ပာ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​လၢ နီၣ်ဂံၢ်​တၢ​လၢ အ​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ.

“မၤ​ကဘီ​လၢ . . . နဂီၢ်​တက့ၢ်”

၉, ၁၀. (က) ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤလိာ်​စီၤ​နိအၤ​လၢ အဝဲ​က​တ့ထီၣ်​ဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. (ခ) ကဘီ​အဝဲအံၤ လီၤဂာ်​ဒီး​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. ဒီး​ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စီၤ​နိအၤ​ဘၣ်​တ့ထီၣ်​ဝဲ​လဲၣ်.

ဘၣ်​တနံၤ​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​တဲဘၣ် အခ့အပှၤ​စီၤ​နိအၤ ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်ဂ့ၢ်​တခါ​လၢ အ​ဆီတလဲ​ကွံာ်​အ​တၢ်အိၣ်မူ ဖးဒိၣ်​ညါ. ကစၢ်​တဲဘၣ်​အီၤ အ​တၢ်တိာ်ပာ်​လၢ အ​က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်ဝဲ ပှၤအၢ​ပှၤသီ​ခဲလၢာ်​လီၤ. ဝံၤဒီး​ကစၢ်​ယွၤ​စံး​ဘၣ်​အီၤ​လၢ– “မၤ​ကဘီ​လၢ​သ့ၣ်ကီးဖၢ် လၢ​နဂီၢ်​တက့ၢ်.”—၁ မိၤ. ၆:၁၄.

၁၀ ကဘီ​လၢ စီၤ​နိအၤ​တ့ထီၣ်​ဝဲ​န့ၣ် တ​ဒ်သိး​ဒီး​ကဘီ​အဂၤ​တဖၣ်​လၢ မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ​ဘၣ်. ကဘီ​အဝဲအံၤ လီၤဂာ်​ဒ်သိး​ဒီး​တလါ​ဖးဒိၣ်​တဖျၢၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​စီၤ​နိအၤ​က​ဘၣ်​တ့ထီၣ်​ဝဲ ဒ်လဲၣ်​ဒ်လဲၣ်, ကဘီ​က​ဘၣ်​လဲၢ်ဝဲ​ထဲလဲၣ်​ဒီး ထီဝဲ​ထဲလဲၣ်​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​တဲဘၣ်​စီၤ​နိအၤ လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ကစၢ်​ယွၤ​မၤလိာ်​အီၤ​လၢ အဝဲ​က​ဖှူဝဲ​ကဘီ​အ​ပူၤ​ဒီး​အ​ချၢ​လၢ ကျဲတံး​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စီၤ​နိအၤ ဘၣ်​မၤဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​လဲၣ်. ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံး​ဝဲ​လၢ– “ယဲဒၣ်အံၤ ယ​ဒုး​ဟဲထီၣ်​ယဲ​ထံလုၣ်ဘၢ​တၢ် လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ, . . . ကယဲၢ်​တၢ်အိၣ်​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ က​သံ​ကွံာ်​ကိးမံၤဒဲး​လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံး​က​ဒီး​ဝဲ​လၢ– “န​ဘၣ်​လဲၤနုာ်​လၢ​ကဘီ​အ​ပူၤ ဒီး​န​ဖိခွါ​သ့ၣ်, ဒီး​န​မါ, ဒီး​န​ဖိခွါ​အမါ​သ့ၣ်​တဖၣ် အိၣ်ဒီး​နၤ​လီၤ.” အါန့ၢ်​အန့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​မၢ​စီၤ​နိအၤ ကိး​နုာ်​ဝဲ​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ ကိး​ကလုာ်​ဒဲး​ဆူ ကဘီ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ထံလုၢ်ဘၢ​ကွံာ်  ဟီၣ်ခိၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ပူၤဖျဲးဝဲ​ထဲဒၣ်​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ ဒီး​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​လၢ အ​လဲၤနုာ်​ဝဲ​လၢ​ကဘီ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ.—၁ မိၤ. ၆:၁၇-၂၀.

စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ မၤ​သကိး​တၢ် ဒ်သိး​က​မၤထွဲ​ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်မၤလိာ်​အဂီၢ်

၁၁, ၁၂. စီၤ​နိအၤ​က​ဘၣ် ဟံးထီၣ်ဝဲ​မူဒါ​မနုၤ​လဲၣ်, ဒီး​အဝဲ​က​ဘၣ်​မၤဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

၁၁ စီၤ​နိအၤ​က​ဘၣ် ဟံးထီၣ်ဝဲ​မူဒါ​ဖးဒိၣ်​တခါ​လီၤ. အဝဲ​က​ဘၣ်​တ့ထီၣ်​ဝဲ ကဘီ​လၢ​အ​ဒိၣ်န့ၢ်​ဒံး ပှၤ​ထူ​ဘီ​လ်​အလီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ကဘီ​န့ၣ် ထီဝဲ ၄၃၇ ပ့ၣ်, အ​ဒီၣ်ဃီၤ ၇၃ ပ့ၣ် ဒီး​အ​ကစီၤ​ထီ ၄၄ ပ့ၣ်​ဃၣ်ဃၣ်​န့ၣ်​လီၤ. စီၤ​နိအၤ ဘၣ်​ဟံးထီၣ်ဝဲ​မူဒါ​လၢ အရ့ဒိၣ်​အံၤ​အဃိ မ့ၢ်​အဝဲ​က​ဂုၤ​ကဒါက့ၤ​ဆူ အလီၢ်​ခံ​ဧါ, မ့ၢ်​အဝဲ​က​ကဒူးကဒ့ၣ်​တၢ်​တစဲးဖိ​ဧါ, မ့တမ့ၢ်​ဘၣ်​န့ၣ် ဒ်သိး​မူဒါ​အံၤ​က​ဖှံထီၣ်ဝဲ​အဂီၢ် မ့ၢ်​အဝဲ​က​ထုး​စှၤလီၤ​ဝဲ​တၢ်မၤ​လၢ အဝဲ​က​ဘၣ်​မၤဝဲ​တဖၣ်​ဧါ. တ​မၤဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​ဘၣ်. လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ “စီၤ​နိအၤ​မၤဝဲ, ဒ်​ကယဲၢ်​တၢ်​လၢ ယွၤ​မၤလိာ်​အီၤ​အသိး” န့ၣ်​လီၤ.—၁ မိၤ. ၆:၂၂.

၁၂ ဒ်သိး​တၢ်မၤ​တဖၣ်​အံၤ​က​ဝံၤ​ဝဲ​အဂီၢ် တၢ်​ဆၢကတီၢ်​က​ယံာ်ဝဲ အ​နံၣ် ၄၀-၅၀ န့ၣ်​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​က​ဘၣ် ကူာ်လီၤ​ဝဲ​သ့ၣ်ထူၣ်​တဖၣ်, တွံၢ်ဖှိၣ်ဝဲ​သ့ၣ်ဖူ​တဖၣ်, ကျီသ့ၣ်ဖး​ဝဲ​သ့ၣ် ဒီး​ထူး​ဘျ့​ထီၣ်ဝဲ​သ့ၣ်​အညၣ် ဒ်သိး​ပာ်ဖှိၣ်​ဃုာ်ဝဲ​က​န့ၢ်​အဂီၢ်​လီၤ. ကဘီ​န့ၣ် က​အိၣ်ဝဲ​သၢ​ကထြၢ ဒီး​ကအိၣ်​ဒီး​အ​ဒၢး​တဖၣ် အါအါ​ဂီၢ်​ဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢ​ကဘီ​အ​ကပၤ​န့ၣ် တြဲၤ​အိၣ်ဝဲ​တဘ့ၣ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ဖျါ​လၢ​ကဘီ​အ​ခိၣ်ဒူ​ဒီတကျိၤ​န့ၣ် အိၣ်ဒီး​ပဲတြီဖိ​တဖၣ် ဒီး​အ​ခိၣ်ဒူ​န့ၣ် လီၤဘံ​ဝဲ​တစဲးဖိ ဒ်သိး​ထံ​က​ယွၤ​လီၤ​ကွံာ်ဝဲ​အဂီၢ်​လီၤ.—၁ မိၤ. ၆:၁၄-၁၆.

၁၃. လၢ​စီၤ​နိအၤ​အဂီၢ် တၢ်​လၢ​အကီ​န့ၢ်ဒံး တၢ်တ့​ထီၣ်​ကဘီ​န့ၣ် က​မ့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်, ဒီး​ဖဲ​စီၤ​နိအၤ စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​အခါ ပှၤ​အါဂၤ​မၤဆၢက့ၤ​အီၤ​ဒ်လဲၣ်.

၁၃ ဒ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ် လဲၤ​ပူၤကွံာ်ဝဲ​အသိး အဝဲသ့ၣ်​တ့ထီၣ်​ဝဲ​ကဘီ တဆီ​ဘၣ်​တဆီ​လီၤ. စီၤ​နိအၤ​က​သးခု​ဒိၣ်မး မ့ၢ်​လၢ​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​ဆီၣ်ထွဲ​မၤစၢၤ​အီၤ​အဃိ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်​လၢ​စီၤ​နိအၤ​က​ဘၣ်​မၤဝဲန့ၣ် အိၣ်​ဒံးဝဲ​တခါ​လီၤ. ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် တၢ်မၤ​အဝဲအံၤ ကကီ​န့ၢ်ဒံး တၢ်တ့​ထီၣ်​ကဘီ​န့ၣ်​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ စီၤ​နိအၤ “စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ တၢ်တီ​တၢ်လိၤ​အ​ကလုၢ်” န့ၣ်​လီၤ. (ဖး ၂ ပးတရူး ၂:၅ တက့ၢ်.) လၢ​တၢ်သးဒူ​အ​ပူၤ​န့ၣ် အဝဲ​ဟ့ၣ်ပလီၢ်​ဝဲ ပှၤအၢ​ပှၤသီ​လၢ တၢ်​က​စံၣ်ညီၣ်​အဝဲသ့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်​အဝဲသ့ၣ်​ဒိကနၣ်​ဝဲ​ဧါ. ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ်​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ပှၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ တ​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး​ဝဲ​ဘၣ်. ဒီး​စံး​က​ဒီး​ဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​သးစၢၢ်ဆၢ​ဝဲ​ထဲ တၢ်​လၢ​အ​ဘၣ်ထွဲ​လိာ်အသး ဒီး​အ​တၢ်အိၣ်မူ​တနံၤ​ဘၣ်​တနံၤ, ဒ်သိး​ဒီး​တၢ်အီၣ်​တၢ်အီ ဒီး​တၢ်​န့ၢ်မါ​န့ၢ်ဝၤ​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ အဝဲသ့ၣ်​တ​ကနၣ်ဃုာ်​ဝဲ စီၤ​နိအၤ​အ​တၢ်​ဟ့ၣ်ပလီၢ်​ဘၣ်. (မး. ၂၄:၃၇-၃၉) ပှၤ​အါဂၤ က​တဲဆါ​စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ ဒီး​ပှၤ​တနီၤနီၤ​န့ၣ် က​တဲပျံၤ​စီၤ​နိအၤ​ဒီး​က​မၤအၢ​မၤသီ​အီၤ​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် ပှၤအဂၤ​တနီၤ က​ကူၣ်​တရံး​မၤ​ဟးဂီၤ​ခူသူၣ်​ဝဲ​ကဘီ​လၢ စီၤ​နိအၤ​တ့ထီၣ်​ဝဲ​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်အုၣ်​အသး ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဆိၣ်ဂ့ၤ စီၤ​နိအၤ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအဂၤ​တဖၣ် တဲဆါ​အီၤ ဒီး​တ​ဒိကနၣ် အ​ကလုၢ်​ဘၣ်

၁၄. မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ခရံာ်ဖိ​ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​တဖၣ် မၤလိ​န့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လၢ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​အ​အိၣ်​သ့ဝဲ​လဲၣ်.

၁၄ ပှၤ​အိၣ်​လၢ အခိၣ်​အ​ဃၢၤ​တဖၣ် ထံၣ်ဆံးဝဲ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ ဒီး​ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​မၤတၢ်​တကျးဒး သနာ်က့ အဝဲသ့ၣ် တ​ပျၢ်စုပျၢ်ခီၣ်​နီတဘျီ​ဘၣ်. လၢန့ၣ်​အမဲာ်​ညါ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ ဆဲး​တ့ထီၣ်​ဝဲ ကဘီ​လၢ​တၢ်သးတီ​အ​ပူၤ​လီၤ. မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ခရံာ်ဖိ​ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​တဖၣ် မၤလိ​န့ၢ်​တၢ်​လၢ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​အ​အိၣ် သ့ဝဲ​အါမံၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဒ်​ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​အသိး လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ ပ​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လၢ “မုၢ်နံၤအခံကတၢၢ်” အတီၢ်ပူၤ​လီၤ. (၂ တံၤမသ့း ၃:၁) ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​စံးပာ်ဝဲ​လၢ ပစိၤ​ခဲအံၤ​န့ၣ် လီၤဂာ်​ဒ်သိး​ဒီး​စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ​လီၤ. ဖဲ​ပ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ ဘီမုၢ်​တၢ်သးခု​ကစီၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် ပှၤအဂၤ​တဖၣ်​မ့ၢ် တ​ဒိကနၣ်​ပ​တၢ်ကစီၣ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ, တဲဆါ​ပှၤ​မ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ် မၤနး​မၤဖှီၣ်​ပှၤ​မ့ၢ်ဂ့ၤ ပ​ကြၢး​သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ စီၤ​နိအၤ​အ​တၢ်​လဲၤခီဖျိ​န့ၣ်​လီၤ. ပ​တမ့ၢ်​ပှၤ​အဆိ​ကတၢၢ်​တဂၤ​လၢ အ​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ​ဘၣ်.

 “ဟဲနုာ် . . . ဆူ​ကဘီ​ပူၤ”

၁၅. စီၤ​နိအၤ​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ် တၢ်​လၢ​အ​လီၤသူၣ်အုးသးအုး​ဒ်လဲၣ်.

၁၅ တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လဲၤ​ပူၤကွံာ်ဝဲ အ​နံၣ်​လၢ​အ​ဆံ​တဖၣ်​ဒီး ကဘီ​န့ၣ်​ဘူးထီၣ်​က​ဝံၤ​ဝဲလံ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အသး​အိၣ်ဝဲ ၅၉၅ နံၣ်​န့ၣ် အဝဲ​ဘၣ်​ပျဲလီၤမၢ်ကွံာ်​ဝဲ ပှၤလၢ​အ​အဲၣ်ဘၣ်​အီၤ​တဖၣ်​လၢ တၢ်သံ​အ​ပူၤ​လီၤ. အဆိ​ကတၢၢ်​န့ၣ် အ​ပၢ်​စီၤ​လ့ၤမ့း​သံဝဲလီၤ. * ပူၤကွံာ်​ယဲၢ်​နံၣ်​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ် စီၤ​နိအၤ​အ​ဖု စီၤ​မသူၤၡလၤ သံဝဲ​ဖဲ​အသး​အိၣ် ၉၆၉ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢ​လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ​န့ၣ် အဝဲ​မ့ၢ်​ပှၤလၢ အသး​သမူ​အ​ထီကတၢၢ်​န့ၣ်​လီၤ. (၁ မိၤ. ၅:၂၇) စီၤ​မသူၤၡလၤ ဒီး​စီၤ​လ့ၤမ့း အိၣ်မူဘၣ်ဝဲ​ဖဲ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဆိ​ကတၢၢ်​တဂၤ စီၤ​အၤဒၣ်​တချုး​သံဝဲ​အဆၢ​ကတီၢ်​လီၤ.

၁၆, ၁၇. (က) ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အသး​နံၣ်​အိၣ် ၆၀၀ အခါ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံး​ဘၣ်​အီၤ​ဒ်လဲၣ်. (ခ)  စီၤ​နိအၤ ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်​လၢ အ​လီၤ​ကမၢ​ကမၣ်​ဒ်လဲၣ်.

၁၆ ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အသး​နံၣ်​အိၣ်ဝဲ ၆၀၀ န့ၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံး​ဘၣ်​အီၤ​လၢ “ဟဲနုာ်​နဲ, ဒီး​နပှၤ​ဟံၣ်ဖိ​ခဲလၢာ် ဆူ​ကဘီ​ပူၤ​န့ၣ်​တက့ၢ်.” တဘျီဃီ​န့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​မၢ​စီၤ​နိအၤ ကိး​နုာ်​ဝဲ​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ ကိး​ကလုာ်​ဒဲး​ဆူ ကဘီ​အ​ပူၤ​လီၤ. ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​လၢ အ​ကဆှီ​တဖၣ်​န့ၣ် စီၤ​နိအၤ​က​ဘၣ်​ကိး​နုာ်​ဝဲ တ​ကလုာ် နွံ​ဒု​န့ၣ်​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ ပှၤ​သူ​အီၤ​လၢ တၢ်လုၢ်ထီၣ်​တၢ်​အဂီၢ်​သ့ဝဲ​အဃိ​လီၤ. မ့မ့ၢ် ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​အဂၤ​တဖၣ်​န့ၣ် အဝဲ​က​ဘၣ်​ကိး​နုာ်​ဝဲ တ​ကလုာ်​ခံ​ဒု​န့ၣ်​လီၤ.—၁ မိၤ. ၇:၁-၃.

၁၇ ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​မၤဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် က​မ့ၢ်​တၢ်​လၢ အ​လီၤ​ကမၢ​ကမၣ်​ဖးဒိၣ်​ညါ. ထံၣ်ကမှံ​ကွၢ် ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​လၢ​အ​ကထိ​တဖၣ်, အ​ၡါ​မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဘှါ​မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒိၣ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဆံး​မ့ၢ်ဂ့ၤ ဟဲ​နုာ်လီၤ​ဝဲ​လၢ ကဘီ​အ​ပူၤ တက့ၢ်. ပ​တ​လိၣ်​ဆိကမိၣ်​လၢ စီၤ​နိအၤ​က​ဘၣ်​ဟး​လူၤ​ဖီၣ်​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​တဖၣ်​အံၤ မ့တမ့ၢ် မၢဆူၣ်​အဝဲသ့ၣ် ဒ်သိး​အ​က​နုာ်လီၤ​ဝဲ​လၢ ကဘီ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​ဘၣ်. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ် “လဲၤနုာ်​လၢ​ကဘီ​ပူၤ ဆူ​စီၤ​နိအၤ​အ​အိၣ်” န့ၣ်​လီၤ.—၁ မိၤ. ၇:၉.

၁၈, ၁၉. (က) ပှၤလၢ​အ​တ​နာ်​တၢ်​တဖၣ် မ့ၢ်​ထုးထီၣ်​တၢ်​သံကွၢ်​လၢ အ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်မၤ​အသး​ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ​န့ၣ် ပ​တဲ​နၢ်ပၢၢ်​အဝဲသ့ၣ်​က​သ့​ဒ်လဲၣ်. (ခ) ကျဲ​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤ​ပူၤဖျဲး​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​န့ၣ် ဒုး​သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ​ပှၤ​တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်.

၁၈ ဘၣ်ဆၣ် မုၢ်မဆါ​တနံၤညါအံၤ ပှၤလၢ​အ​တ​နာ်​တၢ်​န့ၣ် က​စံး​ဝဲ​လၢ– ‘တၢ်အံၤ ဟဲကဲထီၣ်​အသး​က​သ့​ဒ်လဲၣ်, ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​အ​ကလုာ်​ကလုာ် အိၣ်ဃူ​အိၣ်ဖိး​ဝဲ​လၢ​ကဘီ​အ​ပူၤ​က​သ့ဝဲ​သပှၢ်​ကတၢၢ်​ဧါ.’ ဘၣ်ဆၣ် ဆိကမိၣ်​ကွၢ်​တၢ်ဂ့ၢ်​အံၤ​တက့ၢ်. တၢ်ဘၣ်တ့​ကစၢ် မ့ၢ်​အဲၣ်ဒိး​ပၢၤဃာ်​ဝဲ​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​တဖၣ် ဒီး​မၤ​ဘှါ​က့ၤဝဲ ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​အအၢ​အသီ အ​တၢ်​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး​န့ၣ် အဝဲ​မၤဝဲ​တ​သ့​ဘၣ်​ဧါ. သ့ဝဲ​လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ့လီၤဝဲ ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​တဖၣ်​န့ၣ်​တက့ၢ်. ဒီး​လၢခံ ကစၢ်​မၤသ့ၣ်ဖး​ဝဲ​ပီၣ်လဲၣ်ဂီၤ​အထံ တကးဒံးဘၣ် အဝဲ​ဒုးအိၣ်​ကတီၢ်​ဝဲ​မုၢ်​န့ၣ်​လီၤ. မ့မ့ၢ်​ဒ်​န့ၣ်​န့ၣ် တၢ်မၤ​အသး​တဖၣ်​လၢ​လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်​လၢ​ကစၢ်​ယွၤ မၤဝဲ​သ့​သပှၢ်​ကတၢၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

၁၉ ပ​မ့ၢ်​တဲ​တီတီ​န့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​မ့ၢ်​အဲၣ်ဒိး​မၤ​ပူၤဖျဲး ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​လၢ​ကျဲ​အဂၤ​တဘိ​န့ၣ် သ့ဝဲ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်​ယွၤ​ဃုထၢ​ဝဲ​ကျဲ​တဘိ​အံၤ ခီဖျိ​လၢ အဝဲ​အဲၣ်ဒိး​ဒုး​သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ​ပှၤလၢ ပ​အိၣ်ဒီး​မူဒါ​လၢ ပ​က​ဘၣ်​အံးထွဲ​ကွၢ်ထွဲ ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​ခဲလၢာ်​န့ၣ်​လီၤ. (၁ မိၤ. ၁:၂၈) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်​လၢ မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ သိၣ်လိ​ဝဲ​အဖိ​လၢ စီၤ​နိအၤ​အဂ့ၢ် ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ် က​နၢ်ပၢၢ်​ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ပာ်လုၢ်​ပာ်ပှ့ၤ​ဝဲ ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​ဒီး​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အသး​သမူ​န့ၣ်​လီၤ.

၂၀. တချုး​ထံလုၢ်ဘၢ​တၢ် အလီၢ်​ခံ​ကတၢၢ်​တနွံ​န့ၣ် စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ မၤဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

၂၀ ယဟိဝၤ​ယွၤ​တဲဘၣ် စီၤ​နိအၤ​လၢ တၢ်​ဆၢကတီၢ်​မ့ၢ်​ပူၤကွံာ်ဝဲ​တနွံ​န့ၣ် ထံလုၢ်ဘၢ​တၢ် က​စးထီၣ်​ဝဲ​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​တဖၣ် က​ဘၣ်​ကတဲာ်​ကတီၤ​တၢ် ဒီဒူၣ်​ညါ. အဒိ အဝဲသ့ၣ်​က​ဘၣ်​ရဲၣ်​လီၤ​ကျဲၤလီၤ​ဝဲ ဒ်သိး​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ ဒီး​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​အ​ဆၣ်​က​အိၣ်ဝဲ​လၢ အလီၢ်​အကျဲ​ဒၣ်ဝဲ​န့ၣ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ်​က​ဘၣ်​ထၢဖှိၣ်​အ​တၢ်ဖိ​တၢ်လံၤ​တဖၣ် ဒီး​စိာ်​ထၢနုာ်​အီၤ​လၢ​ကဘီ​အ​ပူၤ​လီၤ.  စီၤ​နိအၤ​အမါ ဒီး​အ​ဒဲၣ်မုၣ်​သ့ၣ်​တဖၣ် ကကွၢ်​ကျဲၤ​တၢ်​လၢ ကဘီ​အ​ပူၤ ဒ်သိး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ ကအိၣ်​ဘၣ်​ဝဲ​ဂ့ၤဂ့ၤ​ဘၣ်​ဘၣ်​အဂီၢ်​လီၤ.

၂၁, ၂၂. (က) ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ ပှၤ​တ​သးအိၣ် ဒိကနၣ်​တၢ်​န့ၣ် ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​တမ့ၢ်​တၢ်​လၢ အ​လီၤ​ကမၢ​ကမၣ်​လၢ​ပဂီၢ်​လဲၣ်. (ခ) ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ​န့ၣ် တၢ်​ဒုၣ်ဒွဲၣ်​စံးအၢ​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​လၢ အဆၢ​ကတီၢ်​ဖဲလဲၣ်.

၂၁ ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် ပှၤလၢ​စီၤ​နိအၤ​အခိၣ်​အ​ဃၢၤ​တဖၣ် မၤ​အသး​ဒ်လဲၣ်. အဝဲသ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​လၢ ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​နုာ်လီၤ​ဝဲ​လၢ ကဘီ​အ​ပူၤ​လံ. တကးဒံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ်​က​ထံၣ်ဘၣ်​တၢ်အုၣ်​အသး​လၢ အ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဆိၣ်ဂ့ၤ​စီၤ​နိအၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ အဝဲသ့ၣ်​တ​သးအိၣ်​ဒိကနၣ်​ဝဲ​ဘၣ်. ဒ်​န့ၣ်​အသိး မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ပှၤ​အါဂၤ​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ တၢ်အုၣ်​အသး​လၢ အ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ပ​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လၢ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်​အတီၢ်ပူၤ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်​စ့ၢ်ကီး တ​သးအိၣ်​ဒိကနၣ်​ဝဲ​ဘၣ်. ဒ်​တၢ်မၢဖိ​ပ့းတရူး​တဲ​ပာ်စၢၤ​ဝဲ​အသိး ပှၤလၢ​အ​ဒုၣ်ဒွဲၣ်​တၢ် က​ဟဲ​ဒုၣ်ဒွဲၣ်​စံးအၢ​ဝဲ ပှၤလၢ​အ​ဒိကနၣ် ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဟ့ၣ်ပလီၢ်​တဖၣ်​လီၤ. (ဖး ၂ ပ့းတရူး ၃:၃–၆ တက့ၢ်.) လၢညါ စီၤ​နိအၤ​ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​စ့ၢ်ကီး တူၢ်ဘၣ်​တၢ်​ဒ်သိး​ဒီး​ပှၤလီၤ.

၂၂ ဖဲ​စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ​န့ၣ် တၢ်​ဒုၣ်ဒွဲၣ်​စံးအၢ​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​လၢ အဆၢ​ကတီၢ်​ဖဲလဲၣ်. စီၤ​နိအၤ​ကိး​နုာ်​ဝဲ အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ ဒီး​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​လၢ ကဘီ​အ​ပူၤ ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ် လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ “ယွၤ​ကးတံာ်​ဃာ်​တြဲၤ​လၢ စီၤ​နိအၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ်​လီၤ.” ပှၤလၢ​အ​ဒုၣ်ဒွဲၣ်​စံးအၢ​တၢ် လၢ​တၢ်​ကပိာ်ကပၤ​န့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​မၤ​ပံးတြဲၤ​အဃိ အဝဲသ့ၣ်​တသီၣ်​တသဲ​လၢၤဘၣ်. ဝံၤဒီး​ဖဲ​တၢ်စူၤ​စးထီၣ်​ဝဲ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ပှၤ​အဂုၤ​အဂၤ​တဖၣ်​စ့ၢ်ကီး အိးထီၣ်​အ​ကိာ်​ပူၤ​တ​ဘူၣ်​နီ​တဂၤ​လၢၤဘၣ်. ဒီး​တၢ်စူၤ​လီၤ​ဝဲ​ဖးဒိၣ် တုၤ​ဒၣ်လဲာ် ထံလုၢ်ဘၢ​ကွံာ်​ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် ဒ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံးပာ်ဝဲ​အသိး​န့ၣ်​လီၤ.—၁ မိၤ. ၇:၁၆-၂၁, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

၂၃. (က) ယဟိဝၤ​ယွၤ​တဘၣ်​အသး​လၢ ပှၤအၢ​ပှၤသီ​တဖၣ်​သံဝဲ​န့ၣ် ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​ဒ်လဲၣ်. (ခ) မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​ကြၢး​ကွၢ်လိမၤဒိး​စီၤ​နိအၤ​အ​တၢ်နာ်​လဲၣ်.

၂၃ ပှၤအၢ​ပှၤသီ​တဖၣ်​လၢ အ​အိၣ်မူဝဲ​လၢ စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ​န့ၣ် ဖဲ​အဝဲသ့ၣ်​သံဝဲ​အဆၢ​ကတီၢ် မ့ၢ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဘၣ်သူၣ်​ဘၣ်သး​ဝဲ​ဧါ. လ့ၤတက့ၤ တဘၣ်​အသး​ဘၣ်. (ဃ့း. ၃၃:၁၁) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ကစၢ်​ယွၤ​ဟ့ၣ်​ဝဲ တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ်​က​ဆီတလဲ​ကွံာ်ဝဲ အ​တၢ်အိၣ်မူ ဒီး​မၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​အဂီၢ်​လီၤ. ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​မ့ၢ်​အဲၣ်ဒိး​မၤ​တၢ်ဘၣ်​ယွၤ​အသး သပှၢ်​ကတၢၢ်​န့ၣ် မၤဝဲ​သ့ဧါ. စီၤ​နိအၤ အဒိအတဲာ်​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ တၢ်​သံကွၢ်​အံၤ​အ​တၢ်​စံးဆၢ​န့ၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ စီၤ​နိအၤ​လဲၤတၢ်​ဒီး ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​ဒိကနၣ်​အ​ကလုၢ် ကိး​ဆၢကတီၢ်​ဒဲး​အဃိ အဝဲ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဂၤ​ဂ့ၤ​တဂၤ​ဂ့ၤ မ့ၢ်​အဲၣ်ဒိး​မၤ​တၢ်ဘၣ်​ယွၤ​အသး ဒီး​ပူၤဖျဲး​လၢ​ယွၤ​အ​တၢ်​စံၣ်ညီၣ်​န့ၣ်​သ့ဝဲ​လီၤ. မ့မ့ၢ်​ဒ်​န့ၣ်​န့ၣ် ပ​တဲ​သ့​လၢ စီၤ​နိအၤ​အ​တၢ်နာ်​အဃိ အဝဲ​စံၣ်ညီၣ်​ဃၣ်​ဝဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ အဝဲ​အိၣ်ဒီး​တၢ်နာ် ဒီး​မၤ​တၢ်ဘၣ်​ယွၤ​အသး​အဃိ အဝဲ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ပှၤလၢ​အခိၣ်​အ​ဃၢၤ​တဖၣ် ကြၢး​ဒီး​တၢ်​စံၣ်ညီၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​စီၤ​နိအၤ​အ​တၢ်နာ်​န့ၣ် ကဲထီၣ်​တၢ်​ဒီသဒၢ​လၢ အ​နီၢ်ကစၢ် ဒီး​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​အဂီၢ်​လီၤ. ဒ်​န့ၣ်​အသိး န​မ့ၢ်​ကွၢ်လိမၤဒိး​စီၤ​နိအၤ​အ​တၢ်နာ်​န့ၣ် န​သးသမူ​က​ပူၤဖျဲးဝဲ တကးဒံးဘၣ် ပှၤလၢ​န​အဲၣ်ဘၣ်​အီၤ​တဖၣ်​အသး​သမူ က​ပူၤဖျဲး​စ့ၢ်ကီး​န့ၣ်​လီၤ. ဒ်​စီၤ​နိအၤ​လဲၤတၢ်​ဒီး ကစၢ်​ယွၤ​အသိး နၤ​စ့ၢ်ကီး​န​လဲၤတၢ်​ဒီး​န​တံၤသကိး​ယဟိဝၤ​ယွၤ သ့ဝဲ​ထီဘိ​လီၤ. မ်​န​တၢ်​ရ့လိာ်သး​ဒီး ကစၢ်​ယွၤ​အိၣ်ဂၢၢ်​ဆိးကျၢၤ​ဝဲ လီၤထူ​လီၤယိာ်​တက့ၢ်.

^ လံာ်အဆၢ. 7 ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အသး​သမူ​ထီဝဲ​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ အဝဲသ့ၣ်​အိၣ်မူဘၣ်ဝဲ တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢ အ​တ​ယံာ်​လိာ်သး ဒီး​နီၢ်​အံၣ်အု​ဒီး​စီၤ​အၤဒၣ်​လၢ အ​မ့ၢ်တ့ၢ်​ပှၤလၢ​ပှၤပှဲၤ​အဃိ​လီၤ.

^ လံာ်အဆၢ. 15 စီၤ​လ့ၤမ့း ယုၢ်​န့ၢ်​အ​ဖိခွါ​အ​မံၤ​လၢ စီၤ​နိအၤ​လီၤ. မံၤ​အဝဲအံၤ အခီပညီ​က​မ့ၢ်ဝဲ “တၢ်​အိၣ်ဘှံး” မ့တမ့ၢ် “တၢ်​မၤမုာ်​ထီၣ်​က့ၤ” န့ၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ​ကစၢ်​ယွၤ​ဆိၣ်အၢ ဟီၣ်ခိၣ်​အဃိ ပှၤကညီ​တဖၣ် ဘၣ်​ဖံး​တၢ်မၤ​တၢ်​ကီကီခဲခဲ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ စီၤ​လ့ၤမ့း တဲဆိ​ပာ်ဝဲ​လၢ စီၤ​နိအၤ​က​မၤစၢၤ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ ဒ်သိး​က​ထူၣ်ဖျဲး​ထီၣ်ဝဲ​လၢ တၢ်​ဆိၣ်အၢ​အံၤ ဒီး​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်​အိၣ်ဘှံး​လၢ အ​တၢ်မၤ​အကီ​အခဲ​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​စီၤ​နိအၤ မၤစၢၤဝဲ​ပှၤ​ဟီၣ်​ခီၣ်​ဖိ ဒ်​အ​မံၤ​အခီပညီ အိၣ်ဝဲ​အသိး​လီၤ. (၁ မိၤ. ၅:၂၈, ၂၉) ဘၣ်ဆၣ် တချုး​လၢ စီၤ​လ့ၤမ့း အ​တၢ်စံးပာ်​အံၤ ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် အဝဲ​သံဝဲလီၤ. တကးဒံးဘၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် စီၤ​နိအၤ​အမိၢ်, အ​ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ် ဒီး​အ​ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​ခွါ​တဖၣ်​သံဝဲ ဖဲ​ထံလုၢ်ဘၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.