ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ကွၢ်လိမၤဒိးအဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်

ပမ့ၢ်မၤလိဘၣ် ပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ်လၢလံာ်စီဆှံပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကကဲဘျုးလၢ ပဂီၢ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဆၢကတီၢ်

ဒ်သိးနကနၢ်ပၢၢ်လၢ ပှၤတီပှၤလိၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤတဖၣ် အိၣ်မူဝဲလၢ အဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ် ဒီးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဆၢကတီၢ် ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤတဖၣ်အံၤ ကမၤစၢၤနၤလီၤ

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်အလံာ်ပရၢ

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပဝဲခဲလၢာ်လၢ ပကဖးဒီးမၤလိလံာ်တဘ့ၣ်အံၤ ဖဲပမၤပနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအဆၢကတီၢ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ပိာ်မုၣ်ဒီးပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤန့ၣ်လီၤ. ပမၤလိန့ၢ်တၢ်မနုၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်သ့ဝဲလဲၣ်.

စီၤဟ့းဘ့းလး

“သံဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကတိၤဒံးတၢ်”

မ့ၢ်လၢလံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်မၤအသးဒီး စီၤဟ့းဘ့းလးထဲတစဲးဖိအဃိ ပမၤလိအါထီၣ် အဂ့ၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.

စိၤနိအၤ

အဝဲ “လဲၤတၢ်ဒီးယွၤလီၤ”

ဖဲစီၤနိအၤဒီးအမါ လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိတဖၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. အဝဲသ့ၣ်တ့ထီၣ်ကဘီဒီး ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်နာ်လၢ ကျဲဒ်လဲၣ်

စီၤအၤဘြၤဟၣ်

“ကယဲၢ်ပှၤနာ်တၢ် . . . ခဲလၢာ်အပၢ်”

စီၤအၤဘြၤဟၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်နာ်လၢ ကျဲဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးကွၢ်လိမၤဒိး စီၤအၤဘြၤဟၣ် အတၢ်နာ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

နီၢ်ရူၤသး

“ဖဲနလဲၤတၢ်ယကလဲၤယဲ”

ဘၣ်မနုၤအဃိနီၢ်ရူၤသး ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ဝဲအဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီး အထံအကီၢ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤကဲဝဲလဲၣ်. ယဟိဝၤယွၤ ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤနီၢ်ရူၤသး ခီဖျိလၢ အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါလၢ မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

နီၢ်ရူၤသး

“ပိာ်မုၣ်အဂ့ၤအဝါ”

ဘၣ်မနုၤအဃိ နီၢ်ရူၤသးဒီး စီၤဘိၤဧး အတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်လဲၣ်. ဘၣ်ဃးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ် ပမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ နီၢ်ရူၤသးဒီးနီၢ်နၤဧမံ အအိၣ်သ့ဒ်လဲၣ်.

နီၢ်ဃးနၤ

အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ် လၢကစၢ်ယွၤအအိၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ထုကဖၣ်

ဖဲနီၢ်ဃးနၤ တူၢ်ဝဲတပှဲၤလၢၤအခါ အတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် မၤစၢၤအီၤဒ်သိး အတူၢ်ဝဲကကဲအဂီၢ်လီၤ.

စီၤၡမူၤအ့လး

အဝဲ “ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါ”

ဖဲစီၤၡမူၤအ့လး အနီၢ်ဆံးဆံးဖိအခါ အတၢ်အိၣ်မူလီၤဆီဒီး ဖိသၣ်အဂၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်. ဖဲစီၤၡမူၤအ့လးအိၣ်လၢ ဒဲစီဆှံအခါ ဒ်သိးအတၢ်နာ်ကဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် တၢ်မနုၤမၤစၢၤအီၤလဲၣ်.

စီၤၡမူၤအ့လး

အတၢ်မုၢ်လၢ် တလၢပှဲၤဘၣ်ဆၣ် ဆဲးလဲၤဝဲဆူညါ

ပဝဲခဲလၢာ် ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုးလၢ အကမၤကွၢ်ပတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိလၢ စီၤၡမူၤအ့လးအတၢ်တူၢ်န့ၢ်ခီၣ်ကဲ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

နီၢ်အဘံၤကါယံးလး

ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢ အဆၢတဲာ်တၢ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့အပူၤ

နီၢ်အဘံၤကါယံးလး ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအပူၤန့ၣ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိဒ်လဲၣ်.

ဝံအ့ၤလံယၤ

အဝဲဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမ့ၢ်အတီအဂီၢ်

ဖဲပတဲသကိးတၢ်ဒီး ပှၤလၢအတတူၢ်လိာ် လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်န့ၣ် ပကွၢ်လိမၤဒိး ဝံအ့ၤလံယၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

ဝံအ့ၤလံယၤ

အဝဲအိၣ်ခိးဒီးဆိးသီ

ဖဲဝံအ့ၤလံယၤအိၣ်ခိးဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤကမၤလၢပှဲၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤအခါ အဝဲပာ်ဒိၣ်ဝဲတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

ဝံအ့ၤလံယၤ

အဝဲဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လၢယွၤအအိၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ဝံအ့ၤလံယၤ အသးဂံၢ်ဘါလီၤစၢ် တုၤဒၣ်လဲာ်အဲၣ်ဒိးသံဝဲလဲၣ်.

ဝံယိၤနါ

အဝဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိ ခီဖျိလၢအတၢ်ဆၢတဲာ်ကမၣ်ဝဲအဃိ

ဖဲယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်လီၤနၤမူဒါအခါ မ့ၢ်နသူၣ်ပျံၤသးဖုးတၢ် ဒ်ဝံယိၤနါအသိးဧါ. တၢ်မၤလိတခါအံၤ သိၣ်လိပှၤဘၣ်ဃးဒီးယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဝံသးစူၤဒီး အတၢ်သးကညီၤလီၤ.

စီၤယိၤနါ

အဝဲဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤလိလၢ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သးကညီၤ

ဒ်သိးပကသမံသမိး လီၤက့ၤပသးအဂီၢ် ဝံယိၤနါ အဒိအတဲာ်ကမၤစၢၤပှၤဒ်လဲၣ်

နီၢ်အ့ၤစတၢ်

အဝဲဆၢထၢၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်

ဒ်သိးပကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသး ဒ်နီၢ်အ့ၤစတၢ်အသိးန့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်နာ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူလီၤ.

နီၢ်ပၤမုၣ်အ့ၤစတၢ်

အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့, တၢ်သးဒူဒီး တအဲၣ်လီၤထဲအသးဘၣ်

နီၢ်အ့ၤစတၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢ ယဟိဝၤယွၤဒီးအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

နီၢ်မၤရံ

“ကွၢ်ကွၢ်, ကစၢ်အကုၢ်ပိာ်မုၣ်လီၤ”

ဖဲနီၢ်မၤရံစံးဆၢက့ၤ မူခိၣ်ကလူးကၤဘြံၤအ့းလးအခါ အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်. ဒီးအဝဲပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအဂၤမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

နီၢ်မၤရံ

အဝဲ “ဆိကမိၣ်ဝဲလၢအသး”

နီၢ်မၤရံအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ ဝ့ၢ်ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်အပူၤန့ၣ် မၤဂၢၢ်ထီၣ်ကျၢၤထီၣ်အတၢ်နာ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအဖီခိၣ်လီၤ.

စီၤယိၤသး

ဒ်အဝဲမ့ၢ်ဟံၣ်ခိၣ် ဒီးယွၤအခ့အပှၤအသိးန့ၣ် မၤလၢပှဲၤဝဲအမူဒါ

စီၤယိၤသးဒီသဒၢဝဲ အဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢကျဲဒ်လဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤယိၤသးလဲၤကိးဝဲ နီၢ်မၤရံဒီးယ့ၣ်ၡူးဆူ ကီၢ်အဲၤကူပတူးန့ၣ်လဲၣ်.

နီၢ်မၢ်သၤ

“ယနာ်လီၤ”

ဖဲနီၢ်မၢ်သၤပှဲၤဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအခါဒၣ်လဲာ် အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်.

စီၤပ့းတရူး

အဝဲတြီဆၢမၤနၢၤကွံာ်ဝဲ တၢ်သူၣ်ပျံၤသးဖုး ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ

တၢ်သးဒ့ဒီန့ၣ် ယူၢ်လီၤကွံာ်ဝဲပတၢ်နာ် ဝံၤဒီးပလီၤအုးသံဝဲလၢ နီၢ်သးတခီသ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်စီၤပ့းတရူး ဆဲးပိာ်ဝဲယ့ၣ်ၡူးအခံအဃိ မၤနၢၤကွံာ်အတၢ်သူၣ်ပျံၤသးဖုးဒီး အတၢ်သးဒ့ဒီလီၤ.

စီၤပ့းတရူး

အဝဲလဲၤခီဖျိတၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်သးတီအပူၤ

ဒ်သိးစီၤပ့းတရူး ကတူၢ်လိာ်ဝဲယ့ၣ်ၡူး အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤအဂီၢ် အတၢ်နာ်ဒီးအတၢ်သးတီ မၤစၢၤအီၤဒ်လဲၣ်.

စီၤပ့းတရူး

အဝဲမၤလိ တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်လၢ အသရၣ်အအိၣ်

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိဝဲ စီၤပ့းတရူးဒ်လဲၣ်. ယ့ၣ်ၡူးပျၢ်ဝဲစီၤပ့းတရူးအတၢ်ကမၣ်န့ၣ် အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

တၢ်ကတိၤကျၢၢ်တံၢ်

နဆဲးမၤဂၢၢ်ထီၣ်ကျၢၤထီၣ်နတၢ်နာ်ဒီး ဆိၣ်ကမိၣ်နတၢ်မုၢ်လၢ်ထီဘိသ့လၢ ကျဲဒ်လဲၣ်