ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 အကူာ် ၂

ကစၢ်​ယွၤ​အမ့ၢ်​အတီ​န့ၣ် မ့ၢ်​မတၤ​လဲၣ်

ကစၢ်​ယွၤ​အမ့ၢ်​အတီ​န့ၣ် မ့ၢ်​မတၤ​လဲၣ်

ကစၢ်​ယွၤ​အမ့ၢ်​အတီ အိၣ်​ထဲ​တဂၤဧိၤ​လီၤ ဒီး​အ​မံၤ​မ့ၢ် ယဟိဝၤ​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၈၃:၁၈) ကစၢ်​မ့ၢ်​ပှၤ​နီၢ်သး​လၢ ပ​ထံၣ်​အီၤ​လၢ ပ​မဲာ်​တ​သ့​ဘၣ်. အဝဲ​အဲၣ်​ပှၤ​ဒီး အဲၣ်ဒိး​လၢ ပ​အဲၣ်​ဆၢက့ၤ​အီၤ​လီၤ. ကစၢ်​ယွၤ​အဲၣ်ဒိး​လၢ ပ​က​အဲၣ်​ပှၤ​အဂုၤ​အဂၤ စ့ၢ်ကီး​လီၤ. (မးသဲ ၂၂:၃၅-၄၀) အဝဲ​မ့ၢ်​တၢ်ဘၣ်တ့ ခဲလၢာ်​အ​ကစၢ်​လၢ အစိကမီၤ​ဒိၣ်ကတၢၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်ဘၣ်တ့ အဆိ​ကတၢၢ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​ပှၤ​နီၢ်သး​တဂၤ​လၢ အစိကမီၤ​ဒိၣ် ဒီး​လၢခံ ဘၣ်​တၢ်​သ့ၣ်ညါ​ထီၣ်​အီၤ​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ်​န့ၣ်​လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ့လီၤ​စ့ၢ်ကီး မူခိၣ်​ကလူး​တဖၣ်​လီၤ.

ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ့လီၤ တၢ်အိၣ်​လၢ​မူခိၣ် . . .  ဒီး​တၢ်အိၣ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ကိးမံၤဒဲး​လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၄:၁၁

ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ့လီၤဝဲ ဆၣ်​တဖၣ်, ဟီၣ်ခိၣ်​ ဒီး​ကယဲၢ်​တၢ်အိၣ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ခဲလၢာ်​လီၤ.—၁ မိၤၡ့ ၁:၁.

ကစၢ်​ယွၤ​တ့လီၤ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ အဆိ​ကတၢၢ်​တဂၤ​န့ၣ်​ မ့ၢ်​စီၤ​အၤဒၣ်​လီၤ. ဒီး​ယွၤ​တ့လီၤ​အီၤ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ကမူၣ်​လီၤ. —၁ မိၤၡ့ ၂:၇.