ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢ်ကတိၤ​ဆှၢနုာ်

တၢ်ကတိၤ​ဆှၢနုာ်

ကစၢ်​ယွၤ​န့ၣ်​လီၤဂာ်​ဒ် ပၢ်​လၢ​အိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်​တၢ်ကွံ​တဂၤ​လီၤ. ၁ ပ့းတရူး ၅:၆, ၇

ယွၤ​မ့ၢ်​ပ​တၢ်ဘၣ်တ့​ကစၢ် ဒီး​အဝဲ​သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​ပှၤလီၤ. ဒ်​ပၢ်​လၢ​အိၣ်ဒီး တၢ်ကူၣ်သ့​ဒီး တၢ်အဲၣ်​တၢ်ကွံ​တဂၤ သိၣ်လိ​အဖိ​တဖၣ်​အသိး ကစၢ်​ယွၤ​သိၣ်လိ ပှၤ​အိၣ်​လၢ​တၢ်လီၢ်​ကိးပူၤဒဲး ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ် က​အိၣ်မူဘၣ်ဝဲ​လၢ​အဂ့ၤ​ကတၢၢ်​လီၤ.

ကစၢ်​ယွၤ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ​အလုၢ်​ဒိၣ်​ပှ့ၤဒိၣ်​လၢ အ​မၤ​သးခု​ပှၤ​ဒီး ဟ့ၣ်​ပှၤ​တၢ်​မုၢ်လၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

န​မ့ၢ်​ဒိကနၣ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​န့ၣ်​ အဝဲ​က​သိၣ်လိ​နၤ, က​ကဟုကယာ်​နၤ​ဒီး က​မၤစၢၤ​နၤ​လၢ န​က​မၤနၢၤ​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ အဂီၢ်​လီၤ.

တကးဘၣ်​အမဲာ်​ညါ န​က​အိၣ်မူ​ဘၣ်​ လီၤထူ​လီၤယိာ်​လီၤ.

 လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲဒၣ် “ဒိကနၣ်” ဒီး​န​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ “တၢ်မူ​အထူ​အယိာ်” . . . လီၤ. ယိၤဟၣ် ၁၀:၂၇, ၂၈