ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

၂၀၁၈–၂၀၁၉ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဃုာ်ဒီးဝဲၤတြၢ် အပှၤခၢၣ်စး

ကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအဂီၢ်, တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် သၢခါ ကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤလၢ ဝဲၤတြၢ်အပှၤခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ပကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဒ်သိးပတၢ်နာ်ကဂၢၢ်ကျၢၤအဂီၢ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါကသ့ဒ်လဲၣ်.

ဒိကနၣ်ဒ်သိး နကမၤန့ၢ်တၢ်စံးဆၢလၢ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်တက့ၢ်–

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အတီၢ်ပူၤလီၤ.