လံာ်စီဆှံတမ့ၢ်လံာ် ယိယိဖိတဘ့ၣ်ဘၣ်. လံာ်စီဆှံအံၤဟဲလၢ ပတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အအိၣ်အဃိ အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အါမးလီၤ. (၂ တံၤမသ့း ၃:၁၆) တၢ်ကစီၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် မၤစၢၤပှၤလၢ ပကဆီတလဲပတၢ်အိၣ်မူလီၤ. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ– “ယွၤအကလုၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မူ, ဒီးမၤတၢ်သ့” လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၂) လံာ်အံၤအိၣ်ဒီး တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ကမၤဂ့ၤထီၣ်ပတၢ်အိၣ်မူ လၢကျဲခံဘိလီၤ. တၢ, လံာ်စီဆှံဟံးစုနဲၣ်ကျဲပှၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူလၢ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤလီၤ. ခံ, မၤစၢၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢ ပကသ့ၣ်ညါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်လီၤ.—၁ တံၤမသ့း ၄:၈; ယၤကိာ် ၄:၈.

 မၤဂ့ၤထီၣ် ပတၢ်အိၣ်မူ လၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ. လံာ်စီဆှံ မၤစၢၤပှၤ သ့လၢကျဲအါဘိလီၤ. လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ကူၣ်ပှၤဘၣ်ဃးဒီး

  • တၢ်ရ့လိာ်သးဒီးပှၤဂၤ.—အ့းဖ့းစူး ၄:၃၁, ၃၂; ၅:၂၂, ၂၅, ၂၈, ၃၃.

  • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢနီၢ်ခိဒီး တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်. —စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၈; ကတိၤဒိ ၁၇:၂၂.

  • လုၢ်လၢ်သကဲာ်ပဝး.—၁ ကရံၣ်သူး ၆:၉, ၁၀.

  • ကျိၣ်စ့တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်.—ကတိၤဒိ ၁၀:၄;၂၈:၁၉; အ့းဖ့းစူး ၄:၂၈. *

ပှၤဒီမါဝၤသးစၢ်လၢ ကီၢ်အ့ၡၢၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်အဘျုးလၢ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒ်ပှၤဒီမါဝၤလၢ အထီၣ်ပှၢ်သီအါဂၤအသိး အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့ၢ်လၢအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး တဒ်သိးလိာ်အသး ဒီးတဲဖျါထီၣ်အတၢ်ဆိကမိၣ် တညီဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်စးထီၣ်မၤထွဲဝဲ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်. ဝၤတဂၤလၢအမံၤမ့ၢ် ဝံစဲၤတဲဝဲလၢ– “ပတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ သနာ်က့ တၢ်ဂ့ၢ်လၢယဖးဘၣ်အီၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် မၤစၢၤယၤလၢ ယလဲၤခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤသ့ဝဲလီၤ.” ဒီးအမါလၢအမံၤမ့ၢ် အဲနၤလူၤတဲစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ– “ခီဖျိယဖးပှၤဂၤအဒိအတဲာ်လၢ လံာ်စီဆှံပူၤအဃိ ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ယဂီၢ်လီၤ. ခဲအံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုလၢ ပတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအပူၤ တကးဒံးဘၣ် ပအိၣ်ဒီးဖီတၢၣ်လၢ အလီၤသူၣ်မံသးမုာ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.”

သ့ၣ်ညါထီၣ်ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်. ဝံစဲၤတဲစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ– “ခီဖျိယဖးလံာ်စီဆှံအဃိ ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ယဟိဝၤယွၤဘူးထီၣ် သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ.” ဝံစဲၤအတၢ်ကတိၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အရ့ဒိၣ်တခါလၢ လံာ်စီဆှံမၤစၢၤနၤလၢ နကရ့လိာ်ဘၣ်နသးဒီးကစၢ်ယွၤလီၤ. နမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကကဲထီၣ် နတံၤသကိးလီၤ. ဒီးနကထံၣ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါန့ၢ်ပှၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ် ကဂ့ၤထီၣ်ဝဲလီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ် “တၢ်မူအထူအယိာ်” သ့ဝဲလီၤ. (၁ တံၤမသ့း ၆:၁၉) လံာ်အဂုၤအဂၤလၢ ကဟ့ၣ်နၤတၢ်မူအထူအယိာ် ဒ်လံာ်စီဆှံန့ၣ် တအိၣ်ဝဲဘၣ်.

နမ့ၢ်စးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံ ဒီးဖးအီၤထီဘိန့ၣ် နၤစ့ၢ်ကီးနတၢ်အိၣ်မူ ကဂ့ၤထီၣ်လၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ဒီးနကသ့ၣ်ညါထီၣ်ကစၢ်ယွၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲနဖးလံာ်စီဆှံအခါ နတၢ်သံကွၢ်ကအိၣ်ဝဲအါမးလီၤ. အဃိ နကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤအဲၤသံအီးပးဖိအပဒိၣ်တဂၤ ကဲထီၣ်တၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်လၢ ပဂီၢ်လီၤ. အဝဲအိၣ်မူဘၣ်လၢ ပူၤကွံာ်အနံၣ် ၂,၀၀၀ လီၤ. ဘၣ်ဃးဒီးလံာ်စီဆှံအဂ့ၢ်န့ၣ် အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဒီဒူၣ်ညါ. ဖဲပှၤသံကွၢ်အီၤလၢ တၢ်လၢနဖးန့ၣ် နနၢ်ပၢၢ်ဧါအခါ အဝဲတဲဆၢက့ၤဝဲလၢ “ပှၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်တဒုးနဲၣ်ဘၣ်ယၤဒီး, ယနၢ်ပၢၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.” * ဝံၤဒီး လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤ အဝဲတူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်မၤစၢၤလၢစီၤဖံလံးပူးအအိၣ်လီၤ. စီၤဖံလံးပူးမ့ၢ်ယ့ၣ်ၡူး အပျဲၢ်အဘီၣ်တဂၤလၢ အသိၣ်လိလံာ်စီဆှံသ့ဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. (မၤတၢ် ၈:၃၀, ၃၁, ၃၄) ဒ်န့ၣ်အသိး နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် လံာ်စီဆှံအဂ့ၢ်န့ၣ် ပကွဲမုာ်နၤလၢ နကဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ www.jw.org မ့တမ့ၢ် ကွဲးလံာ်ပရၢဆူ တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ် လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢမဲးကစံအံၤ အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးနဆဲးကျိးဒီးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤသ့ မ့တမ့ၢ် နလဲၤဆူဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်လၢ အိၣ်လၢနလီၢ်ကဝီၤပူၤသ့ဝဲလီၤ. စးထီၣ်လၢတနံၤအံၤ နမ့ၢ်ဖးလံာ်စီဆှံထီဘိ ဒီးပျဲယွၤအကလုၢ်ကထါ ဟံးစုနဲၣ်ကျဲနတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ကဂ့ၤဝဲလီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်လၢ နနာ်န့ၢ်လံာ်စီဆှံလၢလၢပှဲၤပှဲၤ သ့ဧါတသ့ဧါန့ၣ် ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢ အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ လံာ်စီဆှံ ဟဲလၢယွၤအအိၣ်န့ၣ် ပနာ်ကသ့ဒ်လဲၣ် တက့ၢ်. ဒ်သိးနကကွၢ်တၢ်ဂီၤမူအံၤအဂီၢ် နုာ်လီၤကွၢ်လၢ jw.org အပူၤ, ဒီးစံၢ်လီၤကွၢ် တၢ်ဂီၤမူအခိၣ်တီတက့ၢ်.

^ လံာ်အဆၢ. 8 ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ကဲဘျုးလၢနတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ပပှာ်ယဲၤသန့ jw.org ဒီးကွၢ်လၢ BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED တက့ၢ်.

^ လံာ်အဆၢ. 11 ကွၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်မၤလိလၢ မဲးကစံအံၤအပူၤလၢ အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိပတၢ်အိၣ်မူသ့ထဲလဲၣ်” တက့ၢ်.