ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  နီၣ်ဂံၢ်  ၁ ၂၀၁၇

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ် | တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ ကဲဘျုးလၢနဂီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်ဖးလံာ်စီဆှံလဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်ဖးလံာ်စီဆှံလဲၣ်

ကၠိဘံၤတဲဝဲလၢ– “ယဆိကမိၣ်လံာ်စီဆှံန့ၣ် ကီလၢယကနၢ်ပၢၢ်အီၤလီၤ.”

ခွံနံၤတဲဝဲလၢ– “ယဆိကမိၣ်လၢ ယမ့ၢ်ဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ် တၢ်ကကၢၣ်ယသး.”

အံစံၤခံၤယိၤတဲဝဲလၢ– “ဖဲယထံၣ်ဘၣ်လၢ လံာ်စီဆှံမ့ၢ်လံာ်လၢအတီၣ်တဘ့ၣ်အခါ ယတအဲၣ်ဒိးဖးအီၤလၢၤဘၣ်.”

မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဘၣ်လၢ နအဲၣ်ဒိးဖးလံာ်စီဆှံ ဘၣ်ဆၣ် နဂုၤက့ၤနလီၢ်ခံ မ့ၢ်လၢနတူၢ်ဘၣ်ဒ်ပှၤလၢထးအံၤအသိးဧါ. ပှၤအါဂၤဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မးလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နမ့ၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် ကမၤစၢၤနၤလၢ နကအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီဒီး နတၢ်အိၣ်မူကပှဲၤဒီးအခီပညီလီၤ. တကးဒံးဘၣ် ဒ်သိးနဖးလံာ်စီဆှံ ကမုာ်အဂီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးလံာ်စီဆှံ ကဲဘျုးလၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဧါ.

ပကကွၢ်သကိးဘၣ်ဃးဒီး ပှၤတနီၤဖဲအဝဲသ့ၣ် စးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံအခါ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အဘျုးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

အံစံၤခံၤယိၤလၢအသးအိၣ်အနံၣ် ၂၀ န့ၣ်တဲဝဲလၢ– “လၢအပူၤကွံာ် ယတၢ်အိၣ်မူလီၤဂာ်ဒ် ပှၤတဂၤလၢအဟးနီလိာ်ကွဲကါ လၢတအိၣ်ဒီးအတၢ်ပညိၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံမၤစၢၤယၤလၢ ယတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ကအိၣ်ဒီးအခီပညီအဂီၢ်လီၤ. လံာ်စီဆှံန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူကိးနံၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ.”

ဖြံဒၤလၢအသးအိၣ်အနံၣ် ၂၀ န့ၣ်တဲစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ– “ယမ့ၢ်တ့ၢ်ပှၤလၢအသးချ့တဂၤ, ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံမၤစၢၤယၤလၢ ယကပၢၤဃာ်ယတၢ်သးထီၣ်လီၤ. အဃိ ယကဲထီၣ်ပှၤတဂၤလၢ ပှၤရ့ဘၣ်အီၤညီဒီး ခဲအံၤန့ၣ် ယတံၤသကိးအိၣ်ဝဲအါမးလီၤ.”

ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲ ၅၀ ဘျဲၣ်လၢအမံၤမ့ၢ် ယူနဲး(စ်)တဲဝဲလၢ– “လံာ်စီဆှံမၤစၢၤယၤလၢ ယကကဲထီၣ်ပှၤလၢအဂ့ၤတဂၤ ဒီးဆီတလဲယလုၢ်လၢ်လၢအတဂ့ၤတဖၣ်လီၤ.”

ဒ်ပှၤသၢဂၤအံၤအသိး ပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢတၢ်ဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ် မၤစၢၤပှၤလၢ ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအဂီၢ်လီၤ. (ယၡါယၤ ၄၈:၁၇, ၁၈) လံာ်စီဆှံမၤစၢၤနၤသ့လၢ (၁) နကဆၢတဲာ်တၢ်လၢအဘၣ် (၂) အိၣ်ဒီးတံၤသကိးနီၢ်နီၢ် (၃) မၤစှၤလီၤနတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီး (၄) မၤလိတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤလီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် ဟဲလၢကစၢ်ယွၤအအိၣ် အဃိ နမ့ၢ်မၤထွဲအီၤန့ၣ် နကျဲတကမၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်န့ၣ် ကဲဘျုးလၢပဂီၢ်ထီဘိလီၤ.

တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် နကဘၣ်စးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံလီၤ. ဒ်သိးနစးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံကညီ ဒီးကမုာ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲအဂီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်မနုၤတဖၣ် ကမၤစၢၤနၤလဲၣ်.