ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ် | တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ ကဲဘျုးလၢနဂီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်

ဒ်သိးနဖးလံာ်စီဆှံကမုာ်အဂီၢ် တၢ်မနုၤကမၤစၢၤနၤလဲၣ်

ဒ်သိးနဖးလံာ်စီဆှံကမုာ်အဂီၢ် တၢ်မနုၤကမၤစၢၤနၤလဲၣ်

ဖဲနဖးလံာ်စီဆှံအဆၢကတီၢ် ဒ်သိးကကဲထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးတၢ်တကၢၣ်နသးတဂ့ၤအဂီၢ် တၢ်လၢနမၤသ့န့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ခဲအံၤပကကွၢ်သကိး တၢ်ဂ့ၢ်လၢကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနဖးလံာ်စီဆှံကမုာ်ထီၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ဃုထၢတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလံာ်စီဆှံ လၢအချုးစိၤခဲအံၤ ဒီးနနာ်န့ၢ်သ့. နမ့ၢ်ဖးလံာ်လဲၢ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤလၢ နနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီ ဒီးတၢ်ကတိၤလၢပှၤတသူအီၤလၢ စိၤခဲအံၤန့ၣ် နဖးအီၤတမုာ်ဘၣ်. အဃိ ဃုဖးလံာ်စီဆှံလၢနနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤညီ ဒ်သိးကထုးန့ၢ်နသးအဂီၢ်တက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး နကဘၣ်ဃုထၢလံာ်စီဆှံလၢ တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံအီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးစ့ၢ်ကီးလီၤ. *

သူ online တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်စီဆှံလၢ လံာ်တကးဒံးဘၣ် နဖးဘၣ်အီၤလၢ online ပူၤ, မ့တမ့ၢ် ဒီလိးအီၤလၢ နခီၣ်ဖၠူထၢၣ်, tablet မ့တမ့ၢ် လၢနလီတဲစိအပူၤသ့ဝဲလီၤ. လံာ်စီဆှံလၢ online အဖီခိၣ်တနီၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပီးတၢ်လီဒ်သိး ကမၤစၢၤနၤလၢ နကဃုကွၢ်လံာ်စီဆှံအဆၢအဂၤတဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်အသး ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တခါဃီလီၤ. တကးဒံးဘၣ် နထိၣ်သတြီၤတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလံာ်စီဆှံ လၢအဂၤသ့ဝဲလီၤ. လၢနကဖးလံာ်စီဆှံအလီၢ် နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဒိကနၣ်လံာ်စီဆှံန့ၣ် နဒီလိးတၢ်ကလုၢ်တနီၤနီၤ လၢကျိာ်အဂၤသ့ဝဲလီၤ. ပှၤအါဂၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်အခါ, ဆှုၣ်တၢ်ဒီး မၤတၢ်တမံၤမံၤအခါ အဝဲသ့ၣ်ဒိကနၣ်လံာ်စီဆှံ လၢတၢ်ကလုၢ်မုာ်ဝဲလီၤ. နၤစ့ၢ်ကီးနမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်န့ၣ် ကဂ့ၤဝဲလီၤ.

သူတၢ်ပီးတၢ်လီလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်. ဖဲနဖးလံာ်စီဆှံအခါ နမ့ၢ်သူတၢ်ပီးတၢ်လီလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်န့ၣ် နက ဒိးန့ၢ်အါထီၣ်အဘျုးလီၤ. အဒိ ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် ကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နကသ့ၣ်ညါတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒီးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်အိၣ်သးလီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်လၢမဲးကစံအံၤအပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢ jw.org/ksw ပှာ်ယဲၤသန့အပူၤန့ၣ် မၤစၢၤနၤလၢ နကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်လံာ်စီဆှံအဂီၢ်လီၤ.

ဖးတၢ်ဂ့ၢ်လၢ နဃုထၢအီၤအဖီခိၣ်. နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံစးထီၣ်လၢ ၁ မိၤၡ့ တုၤလၢ တၢ်လီၣ်ဖျါ မ့ၢ်ကီလၢနဂီၢ်န့ၣ် နဃုဖးတၢ်ဂ့ၢ်လၢ နဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးသ့ဝဲလီၤ. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဃုသ့ၣ်ညါပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် နဖးအဝဲသ့ၣ်တဂၤစုာ်စုာ်အဂ့ၢ်သ့ဝဲလီၤ. ဒ်သိးနမၤဒ်န့ၣ်ကသ့အဂီၢ် နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်အဒိတခါ လၢတၢ်လွံၢ်နၢၣ်အပူၤ လၢအခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ– “ ဃုသ့ၣ်ညါပှၤအိၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤတက့ၢ်.” ဃုသ့ၣ်ညါပှၤတဂၤဂၤ အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

^ လံာ်အဆၢ. 4 ပှၤအါဂၤထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်သီတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလံာ်စီဆှံအံၤ မ့ၢ်လံာ်လၢအလီၤတံၢ်လီၤဆဲး, နနာ်န့ၢ်သ့ ဒီးနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤညီစ့ၢ်ကီးလီၤ. ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထုးထီၣ်ဝဲလံာ်စီဆှံတဘ့ၣ်အံၤလၢ ကျိာ် ၁၃၀ ဘျဲၣ်လီၤ. ဒီးနဒီလိးလံာ်စီဆှံတဘ့ၣ်အံၤလၢ jw.org ပှာ်ယဲၤသန့ မ့တမ့ၢ် လၢ JW Library app အပူၤသ့ဝဲလီၤ. ဒီးနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဆှၢန့ၢ်နၤလၢလံာ်စီဆှံတဘ့ၣ်အံၤ ဆူနဟံၣ်န့ၣ် သ့ဝဲလီၤ.