ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်

မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဒ်လဲၣ်

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ မ့ၢ်လံာ်စီဆှံကဲဘျုးလၢပဂီၢ်ဒံးဧါ မ့တမ့ၢ် တကဲဘျုးလၢ ပဂီၢ်လၢၤဘၣ်ဧါ. လံာ်စီဆှံတဲဝဲလၢ– “ကယဲၢ်တၢ်ကွဲးအသးခဲလၢာ်န့ၣ်, ကွဲးအသးလၢယွၤအသးစီဆှံ, ဒီးဂ့ၤလၢသိၣ်တၢ်သီတၢ်အဂီၢ်” လီၤ.—၂ တံၤမသ့း ၃:၁၆, ၁၇.

တၢးထီခိးတၢ် တဘ့ၣ်အံၤ တဲဖျါထီၣ်ဝဲ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ကဲဘျုးလၢပဂီၢ်ဒ်လဲၣ် ဒီးဒ်သိးပတၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ ကကဲဘျုးအဒိၣ်ကတၢၢ်လၢပဂီၢ် ပကဘၣ်မၤအီၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.