ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ် | တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ ကဲဘျုးလၢနဂီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်

ယကဘၣ်စးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံ လၢကျဲဒ်လဲၣ်

ယကဘၣ်စးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံ လၢကျဲဒ်လဲၣ်

ဒ်သိးနဖးလံာ်စီဆှံကမုာ် ဒီးနကဒိးန့ၢ်တၢ်အဘျုးအဂီၢ် နကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ယဲၢ်ခါလၢလာ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ပှၤအါဂၤအဂီၢ်လီၤ.

တၢ်လီၢ်ဒီးတၢ်အိၣ်အသးလၢ အကဲဘျုးလၢ တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံအဂီၢ်. ဂုာ်ကျဲးစၢးဃုတၢ်လီၢ်လၢ အဘှ့ၣ်အဘှီၣ်တက့ၢ်. ဒ်သိးနသးကစၢၢ်ဆၢ တၢ်လၢနဖးအီၤအဂီၢ် ဟးဆှဲးတၢ်လၢ ကမၤဒံဝ့ၤဒံဝီၤနသးန့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲနဖးလံာ်စီဆှံအခါ ကလံၤဆှံဒီးတၢ်ကပီၤ မၤစၢၤနၤသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.

အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢအဂ့ၤ. လံာ်စီဆှံအံၤဟဲလၢ ပပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်အအိၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲနဖးလံာ်စီဆှံအခါ နကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ဒ်ဖိသၣ်တဂၤလၢ သးအိၣ်မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ အမိၢ်အပၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ် ဘၣ်ဃးဒီးလံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်သိးကစၢ်ယွၤကသိၣ်လိနၤအဂီၢ် နကဘၣ်ကွၢ်ကပာ်ကွံာ် တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ.—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၄.

တချုးနဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်တက့ၢ်. ယွၤအတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်အိၣ်လၢ လံာ်စီဆှံပူၤအဃိ ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ်အဂီၢ် ပကဘၣ်ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤဝဲလၢ အက “ဟ့ၣ်ပှၤလၢအဃ့တၢ်လၢအီၤတဖၣ် လၢသးစီဆှံ” လီၤ. (လူၤကၣ် ၁၁:၁၃) သးစီဆှံမၤစၢၤနၤလၢ နကနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်အသိး သးစီဆှံကအိးထီၣ်နသးအတၢ်ဆိကမိၣ် လၢနကနၢ်ပၢၢ်ထီၣ် “တၢ်ခူသူၣ်အဒိၣ်အယိာ် ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤ” န့ၣ်လီၤ.—၁ ကရံၣ်သူး ၂:၁၀, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

ဖးဒ်သိးနကနၢ်ပၢၢ်အဂီၢ်. တဘၣ်ဖးဝံၤတၢ်မံၤတဂ့ၤ. ဆိကမိၣ်ထံဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဖးအီၤတဖၣ်တက့ၢ်. ဒီးသံကွၢ်လီၤနသးလၢ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အံၤ– ‘ပှၤအိၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤတဂၤအံၤ ယထံၣ်ဘၣ်အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်တခါအံၤန့ၣ် ယမၤထွဲအီၤလၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.’

ပာ်လီၤဖီတၢၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး. ဒ်သိး နတၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ အခီပညီကအိၣ်အဂီၢ် ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤလိန့ၢ်တၢ် တမံၤမံၤလၢ ကကဲဘျုးလၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. နပာ်လီၤဖီတၢၣ်ဒ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လာ်တဖၣ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိးသ့ဝဲလီၤ. အဒိ ‘ယအဲၣ်ဒိးမၤလိအါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်. ယအဲၣ်ဒိးကဲထီၣ်ပှၤလၢ အဂ့ၤကတၢၢ်တဂၤ, ယအဲၣ်ဒိးကဲထီၣ် ဝၤမ့တမ့ၢ်မါလၢ အဂ့ၤန့ၢ်ဒံးလၢညါ.’ ဝံၤဒီး ဃုထၢလံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ်လၢ ကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နကတုၤလၢနဖီတၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. *

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ ထးယဲၢ်ခါအံၤ ကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နကသးအိၣ်စးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်သိးနဖးလံာ်စီဆှံကမုာ်အဂီၢ် နကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်. တၢ်မၤလိလၢခံတခါ ကမၤစၢၤနၤလီၤ.

^ လံာ်အဆၢ. 8 ဒ်သိးနကတုၤလၢ နဖီတၢၣ်အဂီၢ် နကဘၣ်ဖးလံာ်စီဆှံအဆၢ မနုၤတဖၣ်လဲၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ကမၤစၢၤနၤလီၤ.