ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ် | နနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံသ့

ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံအဂီၢ် ပဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤ ကသ့ဖဲလဲၣ်

ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံအဂီၢ် ပဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤ ကသ့ဖဲလဲၣ်

ဆိကမိၣ်မှံကွၢ်လၢ နလဲၤဟးလၢ ထံဂၤကီၢ်ဂၤအဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်တက့ၢ်. နကသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီး ပှၤလၢအလီၤဆီဒီးနၤ တကးဒံးဘၣ် နကထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ, အတၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးအကျိၣ်အစ့လၢ နတထံၣ်ဘၣ်နီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နသးကဘၣ်တံာ်တာ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤအဃိလီၤ.

ဖဲနဖးလံာ်စီဆှံအဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် နကတူၢ်ဘၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနဖးလံာ်စီဆှံအခါ နကတူၢ်ဘၣ်ဒ်သိး နက့ၤကဒါက့ၤဆူ စိၤလၢပျၢၤ လၢလီၤဂာ်ဒ်သိး ထံဂၤကီၢ်ဂၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်န့ၣ် နကထံၣ်လိာ်သးဒီး ပှၤတကလုာ်လၢ ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ ပှၤဖလ့ရှသးဖိ, နကထံၣ်ဘၣ် လုၢ်လၢ်လၢအလီၤဆီ ဒ်သိးဒီးတၢ် “မၤဖှီဆ့,” နကသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်အီၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢမၤနၤ ဒီးစ့တကလုာ်လၢ ပှၤကိးလၢစ့ဒြးမူးန့ၣ်လီၤ. (၂ မိၤရှ့ ၁၆:၃၁; ယိၤရှူ ၁၃:၂; ၂ ရှမူၤအ့လး ၃:၃၁; လူၤကၣ် ၁၅:၉) ဖဲနလဲၤဟးဆူ ထံဂၤကီၢ်ဂၤအခါ ပှၤမၤစၢၤနၤမ့ၢ်အိၣ်တဂၤဂၤန့ၣ် နကစံးဘျုးဘၣ်အီၤလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲနဖးလံာ်စီဆှံ အဆိကတၢၢ်တဘျီအခါ ပှၤမ့ၢ်မၤစၢၤနၤ တဂၤဂၤန့ၣ်နကသးခုဒီးစံးဘျုးဘၣ်အီၤလီၤ.

တၢ်မၤစၢၤလၢ စိၤလၢပျၢၤ

ဖဲပှၤစးထီၣ်ကွဲး လံာ်စီဆှံအဆၢကတီၢ် ဒ်သိးပှၤနၢ်ပၢၢ်အီၤကသ့အဂီၢ် ပှၤမၤစၢၤတၢ်အိၣ်ဝဲလီၤ. အဒိ စီၤမိၤရှ့လၢအမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ပှၤအံၣ်ရ့လးဖိန့ၣ် “တဲနၢ်ပၢၢ်” ပှၤဂၤလၢ တၢ်ကွဲးအသးတဖၣ်လီၤ.—၅ မိၤရှ့ ၁:၅, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

တၢ်ဆၢကတီၢ်ပူၤကွံာ်ဝဲအနံၣ် ၁,၀၀၀ ဘျဲၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ပှၤလၢအသိၣ်လိ လံာ်စီဆှံသ့ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒံးဝဲလီၤ. အဒိဖဲ ချ.ခ.န ၄၅၅ နံၣ်န့ၣ်ပှၤယူဒၤဖိ ဃုာ်ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟဲအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်တတီၤဖဲ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်အပူၤလီၤ. ပှၤလၢအသိၣ်လိ လံာ်စီဆှံတဖၣ် “ဖးလံာ်” တကးဒံးဘၣ် “ဒုးနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ တၢ်လၢအဖးဝဲလီၤ.” —နဃ့မယၤ ၈:၁-၈.

တၢ်ဆၢကတီၢ်ပူၤကွံာ်အနံၣ် ၅၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဒီးယ့ၣ်ရှူးခရံာ်ဟဲသိၣ်လိဝဲ လံာ်စီဆှံစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပှၤအါဂၤသ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်သရၣ်တဂၤအသိးလီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၃:၁၃) ယ့ၣ်ရှူးသိၣ်လိပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ဒီး သိၣ်လိစ့ၢ်ကီး ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီ ယ့ၣ်ရှူးကတိၤတၢ်လၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်အမဲာ်ညါ ဒီးဟ့ၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ တၢ်လူၢ်ခိၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် “ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်န့ၣ် ပာ်အသးကမၢကမၣ်လၢ အသိၣ်တၢ်သီတၢ်အဃိလီၤ.” (မးသဲ ၅:၁, ၂; ၇:၂၈) ဖဲခ.န ၃၃ နံၣ်န့ၣ်ယ့ၣ်ရှူးကတိၤတၢ်ဒီး အပျဲၢ်အဘီၣ်ခံဂၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ်လဲၤဆူသဝီတဖျၢၣ်လၢအဘူးဒီး ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးယ့ၣ်ရှူး ‘တဲနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ကွဲးအသး စီဆှံတဖၣ်အဂ့ၢ်’ လီၤ.—လူၤကၣ် ၂၄:၁၃-၁၅, ၂၇, ၃၂, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

ယ့ၣ်ရှူးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤသိၣ်လိယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီ ဖဲအံးသံယိဖံယါ အပဒိၣ်တဂၤ ဖးဝဲလံာ်စီဆှံတတီၤအခါ ယ့ၣ်ရှူးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤဖံလံးပူးန့ၣ် လဲၤဆူအအိၣ်ဒီးသံကွၢ်အီၤလၢ– “တၢ်လၢနဖးန့ၣ် နနၢ်ပၢၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ.” ပဒိၣ်တဂၤအံၤစံးဆၢက့ၤဝဲလၢ– “ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်တဒုးနဲၣ်ဘၣ်ယၤဒီး, ယနၢ်ပၢၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.” ထဲန့ၣ်ဒီး စီၤဖံလံးပူး တဲနၢ်ပၢၢ်အီၤလံာ်စီဆှံတတီၤအံၤ အခီပညီန့ၣ်လီၤ.—မၤတၢ် ၈:၂၇-၃၅.

တၢ်မၤစၢၤလၢ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ

ဒ်ပှၤသိၣ်လိလံာ်စီဆှံလၢညါတဖၣ်အသိး မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ထံကီၢ်ဒီးတၢ်လီၢ် ၂၃၉ တီၤန့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၂၈:၁၉, ၂၀) တနွံဘၣ်တနွံန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၤစၢၤပှၤခွံကကွဲၢ်ဘျဲၣ်လၢ ကနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်လံာ်စီဆှံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအါဂၤန့ၣ် တမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိဘၣ်. တလိၣ်နဟ့ၣ် အဘူးအလဲလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်ဘၣ်, ဒီးနမၤလိလၢနဟံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်လီၢ်တတီၤတီၤလၢ အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤသ့ဝဲလီၤ. ပှၤတနီၤနီၤအဲၣ်ဒိး မၤလိလံာ်စီဆှံလၢ လီတဲစိအပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဝံသးစူၤ ဆဲးကျိးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤဂၤ ဒ်သိးနကမၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. နမ့ၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် နကထံၣ်ဘၣ်လၢ လံာ်စီဆှံမ့ၢ်လံာ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့လီၤ. လံာ်စီဆှံန့ၣ် “ဂ့ၤလၢသိၣ်တၢ်သီတၢ်အဂီၢ်, လၢသိၣ်ဃီၣ်တၢ်အဂီၢ်, လၢဃၣ်လိၤတၢ်အဂီၢ်, လၢသိၣ်လိနဲၣ်လိတၢ်လၢ တၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤအဂီၢ်” အဃိန ‘ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်, ဒီးနကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤနသးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ, လၢကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤ တမံၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်လီၤ.’ —၂ တံၤမသ့း ၃:၁၆, ၁၇.