ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

မ့ၢ်ပဃုထံၣ်န့ၢ်ယွၤ ကသ့ဧါ

မ့ၢ်ပဃုထံၣ်န့ၢ်ယွၤ ကသ့ဧါ

ပှၤအလဲးစၣ်ဒြံယၤဖိ ဖံၣ်လိၣ်, ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဂၤလၢ တၢယၤဖှိၣ် စံးဝဲလၢ– “ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ပနၢ်ပၢၢ်အီၤတသ့ဘၣ်.”

ဖဲပှၤတၢ်စူးဖိ စီၤစီလူး တဲတၢ်ဒီး ပှၤအၤသ့ၣ်အပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်လၢ တၢယၤဖှိၣ်အစိၤခါန့ၣ် အဝဲစံးဝဲလၢ– “[ကစၢ်ယွၤ] အိၣ်တယံၤဘၣ်ဒီး ပှၤနီတဂၤဘၣ်.”

ဖဲ နဖး တၢ်ဂ့ၢ်ခံခါအံၤအဆၢကတီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအလီၤပလိာ်ဒီးနတၢ်ထံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ်. ပှၤအါဂၤတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤတၢ်စူးဖိစီၤစီလူးလၢ ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢစီၤပီလူးအံၤ အတၢ်ကတိၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အမၤမုာ်ထီၣ်ပသးဒီး ထုးန့ၢ်ပသးလီၤ. (မၤတၢ် ၁၇:၂၆, ၂၇) လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကတိၤအဂၤလၢ အမၤမုာ်ထီၣ်ပသးန့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. အဒိ ဖဲယ့ၣ်ရှူးဃ့ဘါထုကဖၣ် အဆၢကတီၢ် အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါထီၣ် ကစၢ်ယွၤဒီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤသ့ဝဲလီၤ.—ယိၤဟၣ် ၁၇:၃.

မ့မ့ၢ်ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒ်သိးဒီး ဖံၣ်လိၣ်န့ၣ် တအဲၣ်ဒိးစံးဝဲဒ်န့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢ ပနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်တသ့နီတစဲးဘၣ်. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤ လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီန့ၣ် အိၣ်ဝဲလီၤ. အဒိ တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ် အိၣ်မူဝဲယံာ်တ့ၢ်ထဲလဲၣ်ဒီး အတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ဒိၣ်ဝဲယိာ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ် ပနၢ်ပၢၢ်အီၤ, ဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ်အီၤဒီး ဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤတသ့ဘၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤတလၢာ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်တၢ်တြီမၤတံာ်တာ်လၢ ပကသ့ၣ်ညါထီၣ်ယွၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. နီၢ်နီၢ် ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထံ တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ကမၤစၢၤပှၤလၢပက ‘သုးဘူးပသးဆူယွၤအအိၣ်’ န့ၣ်လီၤ. (ယၤကိာ် ၄:၈) ပကကွၢ်သကိး တၢ်အဒိအတဲာ်တနီၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤတသ့ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် ပကသမံသမိး တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤလၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ.

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢပှၤနၢ်ပၢၢ်အီၤတသ့ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ကစၢ်ယွၤ အိၣ်ပာ်စၢၤ အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်– လံာ်စီဆှံသိၣ်လိဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဝဲ “အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၂) ပမ့ၢ်စံးကဒီးတမံၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤအခီၣ်ထံးတအိၣ်ဒီး အကတၢၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိန့ၣ် “ဃုကွၢ်အနံၣ်အလါ အတၢ်ဂံၢ်တသ့ဘၣ်.”—ယိၤဘး ၃၆:၂၆.

နဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးအဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်– ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤဝဲလၢ နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါအီၤန့ၣ် ကဟ့ၣ်နၤတၢ်မူအထူအယိာ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၇:၃) ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တအိၣ်ဒီး တၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ် နနာ်န့ၢ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤကသ့ဧါ. ထဲ “စီၤပၤအထူအယိာ်” တဂၤဧိၤ မၤလၢပှဲၤထီၣ် အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအံၤသ့ဝဲလီၤ.—၁ တံၤမသ့း ၁:၁၇.

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဆိကမိၣ်– လံာ်စီဆှံသိၣ်လိဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤ “အသူၣ်ဆးအသးဆးန့ၣ် ပှၤဃုတဘၣ်ဘၣ်.” မ့ၢ်လၢအတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ထီန့ၢ်ပတၢ်ဆိကမိၣ်အဃိလီၤ. (ယရှါယၤ ၄၀:၂၈; ၅၅:၉) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လံာ်စီဆှံသံကွၢ်ဝဲလၢ– “မ့ၢ်မတၤသ့ၣ်ညါ ကစၢ်အသး, ဒ်သိးအကသိၣ်လိအီၤတဂၤလဲၣ်.”—၁ ကရံၣ်သူး ၂:၁၆.

နဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးအဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်– ပှၤအကကွဲၢ်တဖၣ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ် တကတီၢ်ဃီလၢ ကျိာ်အကလုာ်ကလုာ် သနာ်က့ ကစၢ်ယွၤနၢ်ပၢၢ်ဝဲကိးဂၤဒဲးလီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၅:၂) ကစၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲ ထိၣ်ဖှံးဖိကိးဘ့ၣ်ဒဲးလၢ အလီၤတဲာ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ ကဘၣ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အါတလၢ တုၤဒၣ်လဲာ် အဝဲပာ်သူၣ်ပာ်သးနၤဒီး ဒိကနၣ်နတၢ်ထုကဖၣ် တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ဧါ. တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. အါန့ၢ်အန့ၣ် လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢန “ဂ့ၤန့ၢ်ထိၣ်ဖှံးအါဘ့ၣ်တက့ၢ်” လီၤ.—မးသဲ ၁၀:၂၉, ၃၁.

တၢ်လၢကစၢ်ယွၤ မၤဝဲတဖၣ်– လံာ်စီဆှံသိၣ်လိဝဲလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတနၢ်ပၢၢ် “တၢ်လၢယွၤမၤဝဲလၢအခီၣ်ထံး ပၢၢ်လၢအကတၢၢ်န့ၣ်” ဘၣ်. (စံၣ်တဲၤတဲလီၤ ၃:၁၁) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဃုသ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် တသ့နီတဘျီဘၣ်. တၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့ တုၤဒၣ်လဲာ် “ပသ့ၣ်ညါထီၣ်တသ့ဘၣ်လီၤ.” (ရိမ့ၤ ၁၁:၃၃) ကစၢ်ယွၤသးအိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်လၢအမၤဝဲ လၢပှၤလၢအဲၣ်ဒိးမၤ အတၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.—ဧၤမိၣ် ၃:၇.

နဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးအဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်– နမ့ၢ်ဖးဒီးမၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် ထီဘိနကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အသီလၢ အဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤ ဒီးတၢ်လၢအမၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပသုးဘူးပသးဆူ ပပၢ်အအိၣ် လီၤထူလီၤယိာ်သ့ဝဲလီၤ.

တၢ်လၢနနၢ်ပၢၢ်သ့

ခီဖျိလၢပတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်သး လၢလၢပှဲၤပှဲၤအဃိ တၢ်အံၤတအဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢ ပသ့ၣ်ညါအီၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်. လံာ်စီဆှံအိၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢ ကမၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ကစၢ်ယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကကွၢ်သကိးတၢ်အဒိတနီၤလီၤ.

ကစၢ်ယွၤအမံၤ– လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤယုၢ်လီၤက့ၤဝဲအမံၤ လၢအနီၢ်ကစၢ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ– “ဒီးကသ့ၣ်ညါလၢ နဲဒၣ်တဂၤဃီလၢနမံၤမ့ၢ် ယဟိဝၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါအဖီခိၣ်လီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၃:၁၈) လၢအခီၣ်ထံးန့ၣ် ကစၢ်ယွၤအမံၤအိၣ်ဖျါဝဲလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ အိၣ်ဝဲအဘျီ ၇,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်လီၤ.

နဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးအဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်– လၢယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤန့ၣ် အဝဲစံးဝဲ– “အိၣ်လၢမူခိၣ်ပပၢ်ဧၢ, မ်နမံၤဘၣ်တၢ်ပာ်စီဆှံတက့ၢ်.” (မးသဲ ၆:၉) မ့ၢ်နသူကစၢ်ယွၤအမံၤ လၢနတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီးဧါ. ပှၤလၢအယူးယီၣ်ပာ်ကဲ ယဟိဝၤယွၤအမံၤန့ၣ် ကစၢ်သးအိၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်လီၤ.—ရိမ့ၤ ၁၀:၁၃.

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်– လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤလၢ တၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲခံတီၤလီၤ. ပတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီး လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ မူခိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤနီၢ်သးဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၈:၂၃; ၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၄၄) တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ် အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ “မူခိၣ်” လီၤ.—၁ စီၤပၤ ၈:၄၃.

နဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးအဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်– နကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အသဟီၣ်တခါလၢ အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲး ဒီးလၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးအပူၤဘၣ်. ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်နီၢ်နီၢ်တဂၤလၢ အအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢ တၢ်လီၢ်နီၢ်နီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ “တၢ်လၢအဘၣ်တ့အသး, တအိၣ်တဒၢဘၣ်လၢ အမဲာ်ညါနီတမံၤဘၣ်.”—ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၃.

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ– လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတဖၣ်လၢ အထုးန့ၢ်ပသးလီၤ. “ယွၤမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤ.” (၁ ယိၤဟၣ် ၄:၈) ကစၢ်တလံၣ်တၢ်လီတၢ်နီတဘျီဘၣ်. (တံတူး ၁:၂) ကစၢ်ယွၤန့ၣ် အသးအိၣ်တၢ်, သးကညီၤတၢ်, အသးထီၣ်ကီ ဒီးတကွၢ်ဒိၣ်ဆံးအါစှၤတၢ်ဘၣ်. (၂ မိၤရှ့ ၃၄:၆; မၤတၢ် ၁၀:၃၄) ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ပှၤအါဂၤကမၢကမၣ်ဝဲ ခီဖျိလၢတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်တဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးကဲထီၣ် ပှၤလၢအယူးယီၣ်ပာ်ကဲအီၤတဖၣ် “အတံၤသကိး” လီၤ.—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၁၄, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

နဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးအဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်– နကဲထီၣ် ယဟိဝၤယွၤ အတံၤသကိးသ့လီၤ. (ယၤကိာ် ၂:၂၃) နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါန့ၣ် နကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်လံာ်စီဆှံ အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လီၤ.

“ဃုအီၤ”

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤအဂ့ၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ် ကစၢ်လၢပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အဲၣ်ဒိးလၢ နကသ့ၣ်ညါအဂ့ၢ်လီၤ. လံာ်စီဆှံအၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲလၢ “နမ့ၢ်ဃုအီၤဒီး, နကထံၣ်န့ၢ်အီၤလီၤ.” (၁ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၈:၉) နမ့ၢ်ဖးဒီးဆိကမိၣ်ထံ လံာ်စီဆှံအဂ့ၢ်န့ၣ် ကဂ့ၤဝဲလီၤ. နမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံအၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤ ‘ကသုးဘူးအသးဆူနအိၣ်လီၤ.’—ယၤကိာ် ၄:၈.

နမ့ၢ်ဖးဒီးမၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် ထီဘိနကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အသီလၢအဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤဒီး တၢ်လၢအမၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ

နကသံကွၢ်ဘၣ်လၢ, ‘ယမ့ၢ်တနၢ်ပၢၢ် တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အဂ့ၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့န့ၣ် ယကဲထီၣ်အတံၤသကိးကသ့ဒ်လဲၣ်.’ ဆိကမိၣ်ကွၢ်တၢ်အံၤတက့ၢ်– ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ အတံၤသကိးန့ၣ် လိၣ်လၢအဝဲကဘၣ်ဖျိထီၣ် ကသံၣ်ကသီအကၠိ စ့ၢ်ကီးဧါ. တလိၣ်ဘၣ်. ကသံၣ်သရၣ်အတံၤသကိးန့ၣ် ကမၤတၢ်မၤလၢအဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိာ်သး ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်သ့ဒံးလီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤတဂၤအံၤ ကသ့ၣ်ညါကသံၣ်သရၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး, တၢ်လၢအဘၣ်အသး ဒီးတၢ်လၢတဘၣ်အသးအဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး နမ့ၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် နကသ့ၣ်ညါထီၣ်လၢ ယဟိဝၤမ့ၢ်ကစၢ်ဒ်လဲၣ်တဂၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကကဲထီၣ်နတံၤသကိးလီၤ.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အဂ့ၢ် တမ့ၢ်ထဲတစဲးဖိဘၣ်, ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒ်သိး ပကသ့ၣ်ညါထီၣ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤအဂ့ၢ်ဧါ. ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ နတလိၣ်ဟ့ၣ် အဘူးအလဲဘၣ်လီၤ. ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဆဲးကျိးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်လၢ နလီၢ်ကဝီၤပူၤ မ့တမ့ၢ်နုာ်လီၤကွၢ် ပပှာ်ယဲၤသန့ www.jw.org/ksw န့ၣ်လီၤ.

 [တၢ်ဂီၤလၢ လံာ်ကဘျံးပၤ ၂၉]

တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ် အိၣ်မူဝဲယံာ်တ့ၢ်ထဲလဲၣ်ဒီး အတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ဒိၣ်ဝဲယိာ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ် ပနၢ်ပၢၢ်အီၤ, ဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ်အီၤဒီး ဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤတသ့ဘၣ်

 [တၢ်ဂီၤလၢ လံာ်ကဘျံးပၤ ၃၀]

နမ့ၢ်ဖးဒီးမၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် ထီဘိနကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အသီလၢအဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤဒီး တၢ်လၢအမၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ