ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၀၁၅

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ပသ့ၣ်ညါအီၤကသ့ဧါ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ ပကသ့ၣ်ညါ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလဲၣ်. ဖးယိၤဟၣ် ၁၇:၃ တက့ၢ်.

၁လၢညါန့ၣ် ကစၢ်ယွၤဆဲးကျိးဒီး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလီၤ. ကစၢ်ယွၤသူဝဲ အသးစီဆှံ ဒ်သိးကထၢနုာ် အတၢ်ဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကွဲးလံာ်စီဆှံတဖၣ်အသးပူၤလီၤ. (၂ ပ့းတရူး ၁:၂၀, ၂၁) ပသ့ၣ်ညါထီၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤသ့ ခီဖျိပဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ.—ဖး ယိၤဟၣ် ၁၇:၁၇; ၂ တံၤမသ့း ၃:၁၆ တက့ၢ်.

၂လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ် အနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤအါမံၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ တ့လီၤဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလဲၣ်, လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ် ကစၢ်ကမၤတၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီးကစၢ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကအိၣ်မူဘၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. (မၤတၢ် ၁၇:၂၄-၂၇) ယဟိဝၤယွၤအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကသ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဘၣ်ဃးဒီးအီၤလီၤ.—ဖး ၁ တံၤမသ့း ၂:၃, ၄ တက့ၢ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ် ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလဲၣ်.

၃ယဟိဝၤယွၤမ့ၢ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကစၢ်ဒီး ဆှၢလီၤဝဲအဖိခွါယ့ၣ်ရှူးဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိးကသိၣ်လိပှၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးန့ၢ်အီၤဆူ ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၈:၃၇) ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤဒ်အံၤတဖၣ် ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤလီၤ.—ဖး ယိၤဟၣ် ၄:၂၃, ၂၄ တက့ၢ်.

၄မုၣ်ကီၤလံၢ် တြီဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအါဂၤ ဒ်သိးသုတသ့ၣ်ညါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ် ခီဖျိလၢအဝဲ ရၤလီၤဝဲ တၢ်သိၣ်လိလၢ အတမ့ၢ်တတီ ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. (၂ ကရံၣ်သူး ၄:၃, ၄) ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအကကွဲၢ် လၢအသူၣ်တီသးလိၤတဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဘၣ်ဃးဒီးယွၤ ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ.—ဖး မၤတၢ် ၁၇:၁၁ တက့ၢ်.