တၢးထီခိးတၢ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၀၁၅ | နနၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံသ့

မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဘၣ် တဘျီဘျီဧါ, ‘လံာ်စီဆှံန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိကီလၢ ပကနၢ်ပၢၢ်အဂီၢ်လဲၣ်’

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်နၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံလဲၣ်

ပှၤအါဂၤန့ၣ် ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ လံာ်စီဆှံသနာ်က့ လံာ်အံၤအဘျုးအိၣ်လၢအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် တသ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

လံာ်တဘ့ၣ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့

ပှၤခဲလၢာ် နၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံသ့အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်အုၣ်အသးအိၣ်ဝဲ လွံၢ်မံၤလီၤ

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံအဂီၢ် ပဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤ ကသ့ဖဲလဲၣ်

လံာ်စီဆှံန့ၣ် ပနၢ်ပၢၢ်အီၤမ့ၢ်သ့န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလဲၣ်.

ယဟိဝၤယွၤ မ့ၢ်ကစၢ်လၢ အသးအိၣ်ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

ကစၢ်ယွၤ သူဝဲကျိာ်အကလုာ်ကလုာ် ဒ်သိးကသိၣ်လိပှၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢ အိၣ်ဒီးအစိအကမီၤ

တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်သၢမံၤလၢ ဟံးစုနဲၣ်ကျဲဟီၣ်ခိၣ်သီ တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလံာ်စီဆှံ ကမံးတံာ်အတၢ်မၤလီၤ.

သူနပျ့ၤလၢတၢ်ကူၣ်သ့တက့ၢ်

ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါလၢ ပကြၢးတဲတၢ်လၢအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်, ကဘၣ်တဲတၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီး ကဘၣ်တၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးအဒိအတဲာ် မၤစၢၤပှၤကသ့ဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်ပဃုထံၣ်န့ၢ်ယွၤ ကသ့ဧါ

ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါလၢ ပနၢ်ပၢၢ်တသ့ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤစၢၤနၤသ့လၢ နကသူးဘူးနသးဆူအအိၣ်လီၤ.

OUR READERS ASK

ဘၣ်မနုၤအဃိ ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်မူးပွဲ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲလဲၣ်

ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်မူးပွဲ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ် လီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢ ပှၤသူခိၣ်ဖိအအိၣ်အဃိ ပှၤမၤထွဲလုၢ်လၢ်တဖၣ်အံၤ ကကြၢးဒံးဧါ

ယဟိဝၤယွၤကမၤစၢၤနၤ

ပကြၢးထံၣ်ပတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒ်လဲၣ်, ဒီးဘၣ်ဃးဒီတၢ်အံၤန့ၣ် ပကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ် ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလဲၣ်