ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

မ့ၢ်ပှၤသံသ့ၣ်တဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤဒံးဧါ.

ပနာ်သ့သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်န့ၣ် မၤမူထီၣ်က့ၤပှၤသ့ဝဲလီၤ

ယဟိဝၤယွၤ မ့ၢ်တၢ်မူအဂံၢ်ခီၣ်ထံးလီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၆:၉) ယွၤလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် သးသမူတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်နဆိကမိၣ်လၢ အဝဲမၤမူထီၣ်က့ၤ ပှၤသံတဖၣ်ကသ့စ့ၢ်ကီးဧါ. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ခါဆူညါန့ၣ် အဝဲကမၤမူထီၣ်က့ၤ ပှၤလၢအသံတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (ဖး မၤတၢ် ၂၄:၁၅ တက့ၢ်.) ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲကမၤဝဲဒ်န့ၣ်လဲၣ်.

လၢအခီၣ်ထံးန့ၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ် အိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ်ပာ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကအိၣ်မူဘၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၁:၃၁; ၂:၁၅-၁၇) အတၢ်တိာ်ပာ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ် တဆီတလဲဝဲဘၣ်. ပတၢ်အိၣ်မူလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ မ့ၢ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ် ဒီးအိၣ်ပှဲၤဝဲထဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ တၢ်အံၤမၤသးအုး ကစၢ်ယွၤအသးဒိၣ်မးလီၤ.ဖး ယိၤဘး ၁၄:၁, ၁၄, ၁၅ တက့ၢ်.

ပှၤလၢ အကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်မူဝဲလၢ တၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်.

မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ တ့လီၤပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်မူဝဲလၢမူခိၣ်န့ၣ်ဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်. ယွၤတ့လီၤ ဝဲမူခိၣ်ကလူးတဖၣ် လၢအကအိၣ်မူဝဲလၢမူခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်တ့လီၤပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်မူဝဲ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၁:၂၈; ယိၤဘး ၃၈:၄, ၇) ဆိကမိၣ်ကွၢ် ဖဲယ့ၣ်ရှူး မၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤသံသ့ၣ်တဖၣ်အခါ အဝဲမၤသမူထီၣ်က့ၤပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်မူဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအဂီၢ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ခါဆူညါ ပှၤအါတက့ၢ်လၢ အကသမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် ကအိၣ်မူဘၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ.ဖး ယိၤဟၣ် ၅:၂၈, ၂၉; ၁၁:၄၄ တက့ၢ်.

ဘၣ်ဆၣ် ယွၤဃုထၢထီၣ်ဝဲ ပှၤစှၤဂၤလၢ အဝဲသ့ၣ်ကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဆူမူခိၣ် ဒ်ပှၤနီၢ်သးဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (လူၤကၣ် ၁၂:၃၂; ၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၄၉, ၅၀.) ပှၤလၢ အကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဆူ မူခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကပၢဃုာ်တၢ်ဒီးခရံာ်လီၤ.ဖး လီၣ်ဖျါ ၅:၉, ၁၀ တက့ၢ်.