ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

မ့ၢ်န “အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသး” စ့ၢ်ကီးဧါ

မ့ၢ်န “အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသး” စ့ၢ်ကီးဧါ

“အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသးဒၣ်နဲအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.”မးသဲ ၂၂:၃၉.

တၢ်သးဝံၣ်– ၂၅, ၃၆

၁, ၂. တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

တၢ်အဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ အခိၣ်သ့ၣ်တခါလီၤ. (၁ ယိၤဟၣ် ၄:၁၆) ­ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့ အဆိကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး အပၢ်လၢမူခိၣ် အနံၣ်လၢအကကွဲၢ်လၢအကထိတဖၣ် ဒီးအဝဲသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ အပၢ်ယဟိဝၤယွၤ မ့ၢ်ဝဲတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအကစၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. (ကလီးစဲ ၁:၁၅) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲယ့ၣ်ရှူးအိၣ်လၢ မူခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အဝဲကွၢ်လိအပၢ် ဒီးပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ် လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပနာ်သ့သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူး ကပၢတၢ်လၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤထီဘိလီၤ.

ဖဲပှၤတဂၤ သံကွၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ တၢ်မၤလိာ် အဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ်အခါ ­ယ့ၣ်ရှူးစံးဆၢအီၤလၢ– “အဲၣ်ယွၤ နကစၢ်လၢ နသူၣ်ကံၢ်သးလဲ, ဒီးနသးဒီဖျၢၣ်ညါ ဒီးနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဖး တုၤအလၢာ်တက့ၢ်, အအံၤမ့ၢ် တၢ်မၤလိာ်အခီၣ်ထံး, ဒီးအဖးဒိၣ်တထံၣ်လီၤ. ဒီးခံထံၣ်တထံၣ်န့ၣ်, လီၤဂာ်လၢအီၤလီၤ. အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသးဒၣ်နဲ အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.”မးသဲ ၂၂:၃၇-၃၉.

၃. “ပှၤလၢပဃၢၤ” န့ၣ်မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်.

 လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ် ပကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲးလီၤ. ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲဒၣ် ပကဘၣ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤ ဒီးအဲၣ်စ့ၢ်ကီး ပှၤလၢပဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် “ပှၤလၢပဃၢၤ” န့ၣ်မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်. ပမ့မ့ၢ် ပှၤလၢဆီဟံၣ်ဆီဃီဝံၤတဂၤန့ၣ် ပှၤလၢပဃၢၤ စံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ ပသးသမူတံၤသကိးလီၤ. တကးဒံးဘၣ် ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤလၢပဃၢၤလီၤ. ဒီးပှၤလၢ ပထံၣ်အီၤလၢ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဟီၣ်ကဝီၤအပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး မ့ၢ်ပှၤလၢပဃၢၤလီၤ. လၢတၢ်မၤလိအံၤအပူၤ ပကမၤလိဘၣ်လၢ ပပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ် ပှၤလၢပဃၢၤကသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဲၣ်နသးသမူ အတံၤသကိးတက့ၢ်

၄. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် တလၢတပှဲၤသနာ်က့ အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအပူၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

ယဟိဝၤယွၤတ့လီၤ နီၢ်အံၣ်အုဒီးစီၤအၤဒၣ် ဒီးဒုးအိၣ်ဃုာ်ဝဲလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ အဆိကတၢၢ်တခါန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးထီၣ်ဖိထီၣ်လံၤ ဒီးမၤပှဲၤထီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၁:၂၇, ၂၈) ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ် တဒိကနၣ် ယဟိဝၤယွၤ အကလုၢ်အဃိ အတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီန့ၣ် ဘၣ်ဒိဝဲလီၤ. တကးဒံးဘၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိကိးဂၤဒဲး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဒဲးဘး ဒီးတၢ်သံန့ၣ်လီၤ. (ရိမ့ၤ ၅:၁၂) ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီသ့ဝဲလီၤ. လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်, ယဟိဝၤယွၤလၢအမ့ၢ် ကစၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ အဆိကတၢၢ်တဂၤန့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ မါဒီးဝၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.—ဖး ၂ တံၤမသ့း ၃:၁၆, ၁၇ တက့ၢ်.

၅. ဒ်သိးတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ကအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုအဂီၢ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ် ထဲလဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်သးအပူၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ် လၢတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၢဖိပီလူး တဲဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်အဲၣ်နီၢ်နီၢ်အခီပညီ ဖဲအဝဲစံးဝဲ– “တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဝံသးစူၤတၢ်ဃဲးဃဲး, ဒီးမၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ တသးကါဘၣ်တၢ်ဘၣ်, တပာ်ဘၣ်အသး ကဖၢလၢဘၣ်, တပာ်ထီၣ်ထီဘၣ်အသးဘၣ်. တမၤဘၣ်တၢ်တဂ့ၤတဘၣ်ဘၣ်, တဃုဘၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်, အသးတဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်, တဆိကမိၣ်ဘၣ် တၢ်အၢတၢ်သီဘၣ်, အသးတခုဘၣ်လၢ တၢ်တတီတလိၤအပူၤဘၣ်, မ့မ့ၢ်အသးခုဝဲလၢ တၢ်အမ့ၢ်အတီအပူၤလီၤ. ­ဒိးတၢ်ခဲလၢာ်, နာ်တၢ်ခဲလၢာ်, မုၢ်လၢ်တၢ်ခဲလၢာ်, ဝံသးစူၤတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ်, တလီၤတူာ်လီၤကာ်ဘၣ်.” (၁ ကရံၣ်သူး ­၁၃:၄-၈) ဖဲပဆိကမိၣ်ထံ အတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဒီးမၤထွဲအီၤန့ၣ် ပကအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခုလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအပူၤလီၤ.

ပအိၣ်ဒီးဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလီၤ (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၆, ၇)

၆, ၇. (က) ဘၣ်ဃးဒီး ဟံၣ်ခိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်. (ခ) ဝၤလၢ အမ့ၢ်ခရံာ်ဖိတဂၤန့ၣ် ကဘၣ်ရ့ဒီးအမါဒ်လဲၣ်.

ယဟိဝၤယွၤ ပာ်လီၤဝဲလၢ မတၤတဂၤ ကြၢးမ့ၢ်ဟံၣ်ခိၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး စံးဝဲလၢ– “ယသးအိၣ်လၢ သုကသ့ၣ်ညါလၢ ကယဲၢ်ပိာ်ခွါတဂၤလၢ်လၢ်အခိၣ်မ့ၢ်ခရံာ်, ဒီးပိာ်မုၣ်အခိၣ်မ့ၢ်ပိာ်ခွါ, ဒီးခရံာ်အခိၣ်မ့ၢ်ယွၤလီၤ.” (၁ ကရံၣ်သူး ၁၁:၃) ဘၣ်ဆၣ် ယဟိဝၤယွၤ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢဝၤန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ် ဟံၣ်ခိၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတဘၣ်မ့ၢ် ပှၤလၢအအ့န့ ဒီးအသူၣ်အၢသးသီဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဟံၣ်ခိၣ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤ ဒီးတအဲၣ်လီၤထဲအသးဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယ့ၣ်ရှူး ပာ်ကဲကစၢ်ယွၤ အတၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဒီးအဝဲစံးဝဲလၢ– “ယအဲၣ်ပၢ်” လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၄:၃၁) ယဟိဝၤယွၤ မ့ၢ်တရ့ဒီးယ့ၣ်ရှူးလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤန့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးကတဲဝဲ တၢ်ကတိၤအံၤဘၣ်.

ဝၤမ့ၢ်ဟံၣ်ခိၣ် သနာ်က့ လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အဝဲကဘၣ်ပာ်ကဲအမါန့ၣ်လီၤ. (၁ ပ့းတရူး ၃:၇) ဝၤတဂၤ မၤဝဲဒ်န့ၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်. အဒိ အဝဲကဆိကမိၣ်ထံ အမါအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ် ­ဒီးတူၢ်လိာ် အမါ အတၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်သ့ဝဲလီၤ. လံာ်စီဆှံ စံးဝဲလၢ– “ပိာ်ခွါသ့ၣ်ဧၢ, အဲၣ်သုမါ, ဒ်ခရံာ်အဲၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးလၢအဂီၢ်” အသိးတက့ၢ်. (အ့းဖ့းစူး ၅:၂၅) ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူ လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. ဝၤတဂၤ အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး မ့ၢ်အိၣ်ဒ်သိးယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် ညီဝဲလၢ အမါကအဲၣ်အီၤ, ပာ်ကဲအီၤဒီးတူၢ်လိာ် အတၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.—ဖး တံတူး ၂:၃–၅ တက့ၢ်.

အဲၣ်နဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါတဖၣ်တက့ၢ်

၈. လၢပဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါတဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ပကြၢးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လီၤ. ပကြၢးထံၣ် ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါတဖၣ်အံၤဒ်လဲၣ်. လံာ်စီဆှံစံး ဝဲလၢ– “ဖဲပအိၣ်ဒီး အဆၢအကတီၢ်န့ၣ်, မ်ပမၤဂ့ၤတၢ်လၢ ပှၤကညီကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အါတက့ၢ်လၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အဟံၣ်လီၤ.” (ကလၤတံ ၆:၁၀; ဖး ရိမ့ၤ ၁၂:၁၀ တက့ၢ်.) တၢ်မၢဖိပ့းတရူး ကွဲးဝဲလၢပ “စူၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ” န့ၣ်ကဘၣ်ဖျါထီၣ်လၢ ပ “တၢ်အဲၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်နီၢ်နီၢ်” န့ၣ်လီၤ. စီၤပ့းတရူး စံးဘၣ်စ့ၢ်ကီး ခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢ– “ဒီးလၢတၢ်ခဲလၢာ်အမဲာ်ညါ, မ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒိၣ်မး အိၣ်လၢသုကျါတက့ၢ်.”၁ ပ့းတရူး ၁:၂၂; ၄:၈.

၉, ၁၀. ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလဲၣ်.

ပတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢ အလီၤဆီတဖုလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢ ပအဲၣ်ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါလၢ အအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အဃိလီၤ. တကးဒံးဘၣ် မ့ၢ်လၢ ပအဲၣ်ယဟိဝၤယွၤဒီး ဒိကနၣ် အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိ ကစၢ်ယွၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤ ခီဖျိလၢ အသးစီဆှံလီၤ. သးစီဆှံန့ၣ်မ့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ အဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤလီၤ. ယွၤအသးစီဆှံန့ၣ် မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ကအိၣ်ဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးနီၢ်ကီၢ်အဂီၢ်လီၤ.—ဖး ၁ ယိၤဟၣ် ၄:၂၀, ၂၁ တက့ၢ်.

၁၀ စီၤပီလူးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ဝဲ ခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢ ကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် ကဒဲကဒဲအကျါအဃိ အဝဲကွဲးဝဲဒ်အံၤ– “ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်သးကညီၤ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်ဆီၣ်လီၤသး, ­တၢ်သးစူၤ, တၢ်ဝံသးစူၤသ့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤလိာ်သုသး, ဒီးပှၤအတၢ်ကမၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီး, ပျၢ်လိာ်သုသးတက့ၢ်. ဒ်ခရံာ်ပျၢ်သုတၢ်အသိးန့ၣ်, မၤသုဝဲဒ်န့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီးတက့ၢ်. တၢ်န့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢအမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ အပျံၤစၢဃာ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.” (ကလီးစဲ ၃:၁၂-၁၄) ပမ့မ့ၢ် ပှၤကလုာ်လၢ အလီၤဆီလိာ်သး ဘၣ်ဆၣ်ပသးခုဒိၣ်မး မ့ၢ်လၢပအိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်အ “တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ အပျံၤစၢဃာ်တၢ်” လၢပကျါအဃိန့ၣ်လီၤ.

၁၁. ယွၤအတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤခီဖျိလၢ တၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၁ ယဟိဝၤယွၤ အခ့အပှၤတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ် ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးနီၢ်ကီၢ်အဃိ ပသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အမ့ၢ်အတီတဖုန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ– “လၢတၢ်အံၤ, လၢသုအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်သုသးအဃိဒီး, ပှၤခဲလၢာ် ကသ့ၣ်ညါလၢ သုမ့ၢ်ယပျဲၢ်ယဘီၣ်လီၤ.” (ယိၤဟၣ် ၁၃:၃၄, ၃၅) ဒီးတၢ်မၢဖိ ယိၤဟၣ်ကွဲးဝဲလၢ– “လၢတၢ်အံၤအဃိဒီး, ယွၤအဖိ, ဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ်အဖိ အိၣ် ဖျါဝဲလီၤ. ကယဲၢ်ပှၤလၢအတမၤဘၣ် တၢ်တီတၢ်လိၤ, ဒီးပှၤလၢအတအဲၣ်ဘၣ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်န့ၣ်, တဘၣ်ဃးဘၣ်ဒီးယွၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢ ပနၢ်ဟူလၢ အခီၣ်ထံးလံၤလံၤန့ၣ်, မ့ၢ်အအံၤ, ဒ်သိးပကအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်ပသးလီၤ.” (၁ ယိၤဟၣ် ၃:၁၀, ၁၁) ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ခရံာ်ဖိနီၢ်နီၢ်တဖုလီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤသူဝဲဒ်သိး ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ.မးသဲ ၂၄:၁၄.

တၢ်ပာ်ဖှိၣ် “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်”

၁၂, ၁၃. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ် “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်” မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်, ဒီးတယံာ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကထံၣ်ဘၣ် တၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၂ မုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤ ယဟိဝၤယွၤအခ့အပှၤတဖၣ် အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဝဲလၢ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်” အကျါလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟဲလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဒီးဆီၣ်ထွဲဝဲယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ် “မ့ၢ်ပှၤလၢ အဟဲလၢ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤ, ဒီးဆှုၣ်အဆ့ဒီး မၤဝါထီၣ်အီၤလၢ သိဖိအသွံၣ်” ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်နာ် ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ပှ့ၤက့ၤအဃိန့ၣ်လီၤ. “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်” အံၤအဲၣ်ယဟိဝၤယွၤ ဒီးအဖိခွါလီၤ. တကးဒံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤ “လၢမုၢ်ဆါဆဲးလၢမုၢ်နၤလီၤ.”လီၣ်ဖျါ ၇:၉, ၁၄, ၁၅.

၁၃ တယံာ်လၢၤဘၣ် ကစၢ်ယွၤ ကမၤဟးဂီၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်လၢ အအၢအသီအံၤလၢ “တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဖးဒိၣ်” န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ­၂၄:၂၁; ဖး ယံးရမံယၤ ၂၅:၃၂, ၃၃ တက့ၢ်.) ဘၣ်ဆၣ် ယဟိဝၤယွၤကဒီသဒၢ ဒီးပၢဆှၢအခ့အပှၤတဖၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကလဲၤနုာ်လီၤဘၣ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ပၤရဒံစူးအပူၤ မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤ အဲၣ်အဝဲသ့ၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပူၤကွံာ်အနံၣ် ၂၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤ အၢၣ်လီၤအီလီၤပာ်စၢၤဝဲလၢ– “ယွၤကထွါကွံာ် အမဲာ်ထံခဲလၢာ်လၢအမဲာ်, ဒီးတၢ်သံတအိၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်အုးသးအုး တအိၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးတၢ်ဘှံးသူၣ်ဘှံးသး တအိၣ်လၢၤဘၣ်.” မ့ၢ်နဆၢမုၢ်လၢ်လၢ နကအိၣ်မူဘၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ပၤရဒံစူးအပူၤ ဖဲတၢ်အၢတၢ်သီ, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒီး တၢ်သံတၢ်ပှၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်အခါန့ၣ်ဧါ.—လီၣ်ဖျါ ၂၁:၄.

၁၄. ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ် အါထီၣ်ဝဲထဲလဲၣ်.

၁၄ ဖဲ ၁၉၁၄ နံၣ်မုၢ်နံၤခံကတၢၢ် စးထီၣ်ဝဲအခါ ကစၢ်ယွၤအခ့အပှၤတဖၣ်န့ၣ် အနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်ဒၣ်ထဲအကထိန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်အဲၣ်ပှၤလၢအဃၢၤ ဒီးကစၢ်ယွၤအသးစီဆှံအတၢ်မၤစၢၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ အဝဲသ့ၣ်အဃိ ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဒိးဖှူအီၤစှၤကိာ်ဖိတဖုအံၤ စံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်သ့ဝဲ လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤဒၣ်လဲာ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်. ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ကအိၣ်မူဘၣ် လီၤထူလီၤယိာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါန့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်ဝဲ ၈,၀၀၀,၀၀၀ ဘျဲၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဝဲ အဖျၢၣ် ၁၁၅,၄၀၀ ဘျဲၣ် ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်အါထီၣ်ဝဲ ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လီၤ. အဒိဖဲ ၂၀၁၄ တၢ်မၤအနံၣ်န့ၣ် ပှၤဒိးဘျၢထံအိၣ်ဝဲအဂၤ ၂၇၅,၅၀၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်စံးကဒီးတမံၤ လၢတနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ပှၤဘျၢထံအိၣ်ဝဲအဂၤ ၅,၃၀၀ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁၅. ပှၤအါဂၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ နၢ်ဟူဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ ကျဲဒ်လဲၣ်.

၁၅ ပှၤနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်အါထဲအံၤညါအဃိ မ့ၢ်တၢ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပလံာ်ပလဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢကျိာ် ၇၀၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်လၢအမ့ၢ် တၢးထီခိးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မဲးကစံတဘ့ၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤအါကတၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးလါဒဲးန့ၣ် မဲးကစံအံၤ ဘၣ်တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ်အီၤ အဘ့ၣ် ၅၂,၀၀၀,၀၀၀ လၢကျိာ် ၂၄၇ ကျိာ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ သိၣ်လိတၢ်နီၢ်နီၢ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံက့ၤအီၤလၢကျိာ် ၂၅၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ်အီၤ အဘ့ၣ် ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁၆. ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ကရၢကရိ ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လဲၣ်.

၁၆ ပတၢ်ကရၢကရိအံၤ ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဝဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ် မ့ၢ်လၢပနာ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးပတူၢ်လိာ်လံာ်စီဆှံ ဒ်အမ့ၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအသိးအဃိန့ၣ်လီၤ. (၁ သ့းစၤလနံ ၂:၁၃) မုၣ်ကီၤလံၢ် သးဟ့ပှၤဒီးထီဒါပှၤ သနာ်က့ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.—၂ ကရံၣ်သူး ၄:၄.

ထီဘိန့ၣ် အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤတက့ၢ်

၁၇, ၁၈. ပှၤလၢ အတဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ကစၢ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကထံၣ်အဝဲသ့ၣ်ဒ်လဲၣ်.

၁၇ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ထံၣ် ဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ် လီၤဆီလိာ်အသးလီၤ. ပှၤတနီၤနီၤဒိကနၣ်ဝဲ ပတၢ်ကစီၣ် ဒီးပှၤတနီၤနီၤန့ၣ် တဒိကနၣ်ဝဲနီတစဲးဘၣ်. ပှၤလၢ အတဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်  ကစၢ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကထံၣ်အဝဲသ့ၣ်ဒ်လဲၣ်. ပှၤမ့ၢ်ထံၣ် ပတၢ်သးခုကစီၣ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ် သနာ်က့ ပဝဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံးဝဲ– “သုဂ့ၤစံးဆၢ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်, ဒ်သိးသုကသ့ၣ်ညါဒီး, မ်သုကလုၢ်ကထါအိၣ်ဒီး တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီး ဟီဒီးအံသၣ်, တဘိယူၢ်ဃီတက့ၢ်.” (ကလီးစဲ ၄:၆) ဖဲပတဲဖျါထီၣ် ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်အခါ, ပကြၢးအိၣ်ဒီး “တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ” ­ဒီးတၢ်ပာ်ကဲ မ့ၢ်လၢပအဲၣ် ပှၤလၢပဃၢၤအဃိန့ၣ်လီၤ.—၁ ပ့းတရူး ၃:၁၅.

၁၈ ပှၤဂၤတဖၣ်မ့ၢ်သးထီၣ်ပှၤဒီး ဂ့ၢ်လိာ်ပတၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤ ဒီးပကွၢ်လိမၤဒိးယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယ့ၣ်ရှူး “ဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်, ဒီးတဒုၣ်ဒွဲၣ်ဆၢဘၣ်ဝဲဘၣ်. ­ဒိးတၢ်, ဒီးတကတိၤပျံၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်.” လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် အဝဲသန့ၤအသးလၢ ယဟိဝၤယွၤလီၤ. (၁ ပ့းတရူး ၂:၂၃) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပပာ်ဖျါတၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဒီးမၤထွဲတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအမ့ၢ်– “လၢတၢ်အၢအဃိန့ၣ်, ဟ့ၣ်ကၣ်တၢ်အၢတဂ့ၤ. လၢတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အဃိန့ၣ်, ဟ့ၣ်ကၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်တဂ့ၤ, အခိၣ်တလိာ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်.”၁ ပ့းတရူး ၃:၈, ၉.

၁၉. ပကြၢးထံၣ် ပဒုၣ်ပဒါဒ်လဲၣ်.

၁၉ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးအံၤ မၤစၢၤပှၤလၢ ပကဒိကနၣ် လံာ်စီဆှံတၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ် လၢ အရ့ဒိၣ်တခါလၢ ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲတဲနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ– “သုနၢ်ဟူလံလၢ ပှၤစံးတ့ၢ်ဝဲဒၣ်, အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤ, ဒီးသးဟ့နဒုၣ်နဒါတက့ၢ်. မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤယစံးဘၣ်သု, အဲၣ်သုဒုၣ်သုဒါတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအဆိၣ်အၢသုန့ၣ် ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအသးဟ့သုန့ၣ် မၤဂ့ၤအီၤတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအမၤတရီတပါသု, ဒီးမၤအၢမၤနးသုန့ၣ် ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်. ဒ်သိးသုကကဲထီၣ်လၢ သုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်အဖိခွါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲဒၣ်မၢအမုၢ်ဟဲထီၣ်န့ၢ်ပှၤအဂ့ၤ, ဒီးပှၤအအၢ, ­ဒီးမၢအတၢ်ဟဲစူၤလၢပှၤအတီ, ဒီးပှၤတတီဘၣ်အလိၤလီၤ.” (မးသဲ ၅:၄၃-၄၅) ဒ်ယွၤအခ့အပှၤတဖၣ်အသိး ပဒုၣ်ပဒါမ့ၢ်မၤပှၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ပကဘၣ်အဲၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

၂၀. တၢ်အဲၣ်ကစၢ်ယွၤဒီးပှၤလၢပဃၢၤ ကအိၣ်ပှဲၤဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်ဒ်လဲၣ်. (ကွၢ်တၢ်ဂီၤလၢ တၢ်မၤလိအခီၣ်ထံးတက့ၢ်.)

၂၀ ပကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပအဲၣ်ယဟိဝၤယွၤ ဒီးပှၤလၢပဃၢၤ ကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲး န့ၣ်လီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ မ့ၢ်ထီဒါပှၤဒီးပတၢ်ကစီၣ်ဒၣ်လဲာ် ပမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်ဖဲ အဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤအခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၢဖိပီလူးကွဲးဝဲလၢ– “သုတအိၣ်ဒီး သုကမၢ်လၢ ပှၤနီတမံၤတဂ့ၤ. အိၣ်ထဲတမံၤ, လၢသုဘၣ်အဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်သုသးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအအဲၣ်ပှၤဂၤန့ၣ်, မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လံ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုတအဲၣ်ဘၢမါ အဲၣ်ဘၢဝၤတဂ့ၤ, သုတမၤသံ ပှၤကညီတဂ့ၤ, သုတဟုၣ်တၢ်တဂ့ၤ, သုတသးကွံတၢ်တဂ့ၤ, ဒီးတၢ်မၤလိာ်အဂၤ မ့ၢ်အိၣ်တထံၣ်ထံၣ်ဒီး, ကအိၣ်လၢ တၢ်ကတိၤတထံၣ်အံၤအပူၤလီၤ. အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသးဒၣ်နဲ အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အဲၣ်န့ၣ် တမၤအၢဘၣ် ပှၤအိၣ်လၢအဃၢၤနီတမံၤဘၣ်. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ.” (ရိမ့ၤ ၁၃:၈-၁၀) မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်ပၢဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အၢတၢ်သီ ဒီးတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး သနာ်က့ယွၤအခ့အပှၤတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်ပှၤလၢအဃၢၤန့ၣ်လီၤ. (၁ ယိၤဟၣ် ၅:၁၉) ဖဲယဟိဝၤယွၤ မၤဟးဂီၤဝဲမုၣ်ကီၤလံၢ်, အတၢ်နါတဖၣ် ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လၢအအၢအသီအံၤ ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ကပှဲၤဝဲဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤ. ဖဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ် အဲၣ်ယဟိဝၤယွၤဒီးပှၤလၢအဃၢၤအခါ ကလီၤသးခုထဲလဲၣ်.