ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၀၁၅

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး လံာ်ကုခိၣ် | တၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ် မ့ၢ်ယွၤထံၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်

ဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်ထံၣ်လၢ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လၢတၢယၤဖှိၣ်အစိၤ

ဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်ထံၣ်လၢ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လၢတၢယၤဖှိၣ်အစိၤ

ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဒူၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအီၤလီၤ. ဒ်အဝဲသ့ၣ်အမိၢ်ပၢ်ဖံဖုလၢပျၢၤအသိး ပှၤယူဒၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲတၢယၤဖှိၣ်အစိၤန့ၣ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် ဆူယွၤအအိၣ်အါဘျီ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ ရိမ့ၤအတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်လီၤ. မ့ၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကမ့ၢ်မ့းရှံအၤလၢ ဘၣ်တၢ်စံးပာ်အီၤတဂၤန့ၣ်ဧါ. ပှၤအါဂၤ ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ အဝဲဒၣ်ကမ့ၢ်ပှၤလၢအက “အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အံၣ်စရ့လး” လၢရိမ့ၤအစုပူၤလီၤ. (လူၤကၣ် ၂၄:၂၁) ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် ဖဲ ခ.န အနံၣ် ၇ဝ န့ၣ်ရိမ့ၤအသုးဖိတဖၣ် ဟဲမၤဟးဂီၤဝဲ ဝ့ၢ်ယရူးရှလ့ၣ်ဒီး တၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤဟဲကဲထီၣ်အသးလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤတဒုးတၢ်လၢ ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးဒီးလၢညါန့ၣ်လဲၣ်. မ့တမ့ၢ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤတမၤလိာ်ပှၤယူဒၤဖိလၢ အကဒုးတၢ်ဒီး ပှၤရိမ့ၤဖိဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအဖီလာ်န့ၣ်လဲၣ်. ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ထံၣ် ဆီတလဲလံဧါ. တဆီတလဲဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲ ယ့ၣ်ရှူးလၢအမ့ၢ် မ့းရှံအၤအဃိ တၢ်ဆီတလဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. (မၤတၢ် ၂:၃၆) ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တ့ၢ်ပှၤတကလုာ်လၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ယဟိဝၤယွၤလီၤလီၤဆီဆီ ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိလၢအဝဲသ့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲ ယ့ၣ်ရှူးအဃိ အတၢ်ရ့လိာ်သးအံၤဟးဂီၤကွံာ်ဝဲလီၤ.မးသဲ ၂၃:၃၇, ၃၈.

ကစၢ်ယွၤတဒီသဒၢ ပှၤယူဒၤဖိလၢၤဘၣ်. တကးဒံးဘၣ် ကစၢ်ယွၤတဆီၣ်ထွဲဝဲ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒုးလၢၤဘၣ်. ဒ်ယ့ၣ်ရှူး တဲဆိပာ်ဝဲအသိး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤဆူ ပှၤအသီတကလုာ်လီၤ. ဒီးလံာ်စီဆှံကိးအဝဲသ့ၣ်လၢ “ယွၤအအံၣ်စရ့လး” န့ၣ်လီၤ.(ကလၤတံ ၆:၁၆; မးသဲ ၂၁:၄၃) ခရံာ်ဖိလၢ ဘၣ်တၢ်ဒိးဖှူအီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်ဝဲ ယွၤအအံၣ်စရ့လးလၢ နီၢ်သးတခီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လံာ်စီဆှံစံးလၢ– “သုမ့ၢ်ယွၤအပှၤတကလုာ်”လီၤ.၁ ပ့းတရူး ၂:၉, ၁၀.

ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢ တၢယၤဖှိၣ်အစိၤန့ၣ်မ့ၢ် “ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်” သနာ်က့ မ့ၢ်ယွၤဒုးတၢ်ဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးထီၣ်လၢ ရိမ့ၤအတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအဖီလာ် စ့ၢ်ကီးဧါ. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤမၤလိာ်အဝဲသ့ၣ်လၢ အကဒုးတၢ်ဒီးအဒုၣ်အဒါစ့ၢ်ကီးဧါ. တမၤလိာ်ဝဲဘၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ဒ်လံာ်တဘ့ၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိး ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဒုးလၢကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ်ဝဲန့ၣ် အဝဲကဘၣ် ဆၢတဲာ်ဝဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပှၤကဘၣ်ဒုးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဖဲတၢယၤဖှိၣ်အစိၤန့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်တတုၤဒံးလၢ ကစၢ်ယွၤကဒုးတၢ်ဒ်သိးအကမၤကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်အၢတၢ်သီဒီး တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကစၢ်ယွၤတဒုးတၢ်လၢ ခရံာ်ဖိလၢတၢယၤဖှိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. ဒီးအဝဲတဟ့ၣ်အခွဲးလၢ အဝဲသ့ၣ်ကဒုးတၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်.

ဒ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢပျၢၤအသိး ခရံာ်ဖိလၢတၢယၤဖှိၣ်အစိၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ခိးဝဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကမၤကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်အၢတၢ်သီဒီး တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်တအိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ အကဒုးဆၢက့ၤအဒုၣ်အဒါဘၣ်. ယ့ၣ်ရှူးမၤလိာ်အဝဲသ့ၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ– “အဲၣ်သုဒုၣ်သုဒါတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအဆိၣ်အၢသုန့ၣ် ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်.” ယ့ၣ်ရှူးတသိၣ်လိအခ့အပှၤတဖၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဒုးတၢ်ယၤတၢ်ဘၣ်. (မးသဲ ၅:၄၄) တကးဒံးဘၣ် ဖဲယ့ၣ်ရှူးတဲဆိပာ်စၢၤဝဲလၢ ပှၤရိမ့ၤဖိတဖၣ် ကဟဲဒုးဝဲ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်အခါန့ၣ် အဝဲတမၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အိၣ်လၢဝ့ၢ်ပူၤဒီး ဒုးဆၢက့ၤတၢ်ဘၣ်. ယ့ၣ်ရှူးမၤလိာ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ကဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်ဝဲဆူဝ့ၢ်ချၢန့ၣ်လီၤ. အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် မၤဝဲဒ် ယ့ၣ်ရှူးတဲဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.လူၤကၣ် ၂၁:၂၀, ၂၁.

စီၤပီလူးကွဲးဝဲလၢ– “သုတမၤကၣ်တၢ်လၢသုဂီၢ်ဒၣ်သုဝဲတဂ့ၤ . . . တၢ်ကွဲးအသးစံးဝဲဒၣ်, တၢ်မၤကၣ်တၢ်န့ၣ်, အိၣ်ဒီးယၤလီၤ, ယကဟ့ၣ်ကၣ်တၢ်ယဲလီၤ, ယွၤစံးဝဲဒၣ်.” (ရိမ့ၤ ၁၂:၁၉) စီၤပီလူးဟံးန့ၢ်တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤဖဲ ၃ မိၤရှ့ ၁၉:၁၈ ဒီး ၅ မိၤရှ့ ၃၂:၃၅ လီၤ. ဒ်လံာ်တဘ့ၣ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်ဝဲအသိး ကစၢ်ယွၤမၤကၣ်တၢ်လၢ အခ့အပှၤလၢပျၢၤတဖၣ်အဂီၢ် ခီဖျိလၢအဝဲ ဒုးစၢၤအဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးကမၤနၢၤဝဲဒုၣ်ဒါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ စီၤပီလူးအတၢ်ကတိၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ထံၣ် လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ် တဆီတလဲဝဲဘၣ်. လၢတၢယၤဖှိၣ်အစိၤဒၣ်လဲာ် ကစၢ်ယွၤထံၣ်ဒံးဝဲလၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ် မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢအကမၤကၣ်တၢ်လၢ အခ့အပှၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးမၤလီၤမၢ်ကွံာ် တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤဒီး တၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ဒ်လၢအပူၤကွံာ်အသိး ပှၤကဘၣ်ဒုးတၢ်လၢ အဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ် ဒီး မတၤတဖၣ် ကဘၣ်ဒုးတၢ်လဲၣ်န့ၣ် ထဲယွၤတဂၤဧိၤ ဆၢတဲာ်ဝဲသ့လီၤ.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ ခရံာ်ဖိလၢတၢယၤဖှိၣ်အစိၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤတဟ့ၣ်အခွဲးလၢ အဝဲသ့ၣ် ကဒုးတၢ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤအခွဲးလၢ ပကဒုးတၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤဒုးတၢ်လၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်ဧါ. တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤထံၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်. တၢ်မၤလိလၢ အလီၢ်ခံကတၢၢ်တခါန့ၣ် ကစံးဆၢဝဲ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အံၤလီၤ.