တၢးထီခိးတၢ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၀၁၅ | တၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ် မ့ၢ်ယွၤထံၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်

လံာ်စီဆှံအတၢ်စံးဆၢန့ၣ် ကဒုးကမၢကမၣ်နၤလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

တၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ် မ့ၢ်ယွၤထံၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်

လၢပျၢၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤမၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဒုးတၢ်လီၤ. လၢခံ ယ့ၣ်ရှူးသိၣ်လိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်လၢ ကဘၣ်အဲၣ် အဒုၣ်အဒါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဲထီၣ်အသးဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ထံၣ် လၢအဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ စိၤလၢပျၢၤ

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ်ဝဲန့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကဘၣ်အိၣ်ဝဲသၢခါလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်ထံၣ်လၢ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လၢတၢယၤဖှိၣ်အစိၤ

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ထံၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ် အိၣ်ဒ်အလီၢ်လီၢ် ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လီၤဆီအိၣ်ဝဲတခါလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ

တယံာ်ဘၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤကဒုး တၢ်ဒုးတခါလၢ ကမၤကတၢၢ်ကွံာ်တၢ်ဒုးခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

သိၣ်လိနဲၣ်လိနဖိဆံးလၢ ကမၤယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤန့ၣ်တက့ၢ်

ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါသၢခါလၢ အကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နကသိၣ်လိနဲၣ်လိနဖိသ့သ့ဘၣ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

သိၣ်လိနဲၣ်လိနဖိသးစၢ်လၢ ကမၤယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤန့ၣ်တက့ၢ်

နမၤစၢၤနဖိသးစၢ် ဒ်သိးကအိၣ်ဒီး နီၢ်သးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ကသ့ဒ်လဲၣ်

ယဟိဝၤယွၤ မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအကစၢ်

ယဟိဝၤယွၤပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ် တၢ်အဲၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်န “အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသး” စ့ၢ်ကီးဧါ

နမၤထွဲယ့ၣ်ရှူးအတၢ်မၤလိာ်လၢ နတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအပူၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒီးဖဲနဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အခါ သ့ဝဲလီၤ.

အနံၣ်တကယၤလၢ ဘီမုၢ်အတၢ်ပၢအဖီလာ်

ဒ်သိးပစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ် ကသ့ထီၣ်အဂီၢ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ကျဲသၢဘိန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

ပှၤလၢအသမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် ကအိၣ်မူဘၣ် ဝဲဖဲလဲၣ်