ယွၤကွဲမုာ်ပှၤ ဒ်သိးပကရ့လိာ်ပသး ဒီးအီၤလီၤ.

တံၤသကိးတဖၣ် ဆဲးကျိးလိာ်အသး ထီဘိအဃိ တၢ်အံၤဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ရ့လိာ်သး လၢအဂ့ၤလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ကစၢ်ယွၤစ့ၢ်ကီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲကျဲ ဒ်သိးပကကဲထီၣ် အတံၤသကိးအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲစံးဝဲလၢ– “သုကကိးထီၣ်ယၤ, ဒီးသုကလဲၤဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢယၤ, ဒီးယကကနၣ်သုကလုၢ်လီၤ.” (ယံးရမံယၤ ၂၉:၁၂) လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “သုးဘူးသုသးဆူယွၤအအိၣ်တက့ၢ်, ဒီးကသုးဘူးအသးဆူသုအိၣ်လီၤ.” လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ နသုးဘူးနသးဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်သ့ခီဖျိလၢ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (ယၤကိာ် ၄:၈) လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ– “ကယဲၢ်ပှၤလၢအကိးထီၣ်ယွၤ, ယွၤအိၣ်ဘူးဒီးအီၤလီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၁၈) ထီဘိ ပမ့ၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ် ပတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးအီၤကဂ့ၤထီၣ်ဝဲလီၤ.

“ကယဲၢ်ပှၤလၢ အကိးထီၣ်ယွၤ, . . . ယွၤအိၣ်ဘူးဒီးအီၤလီၤ.” — စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၁၈

ယွၤအဲၣ်ဒိးမၤစၢၤနၤလီၤ.

ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲလၢ– “ပှၤကညီ မ့ၢ်အိၣ်လၢသုကျါ လၢအဖိခွါမ့ၢ် ဃ့ကိၣ်လၢအီၤဒီး, ကဟ့ၣ်အီၤလၢလၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်, ဒီးမ့ၢ်ဃ့ညၣ်တဘ့ၣ်ဒီး, ကဟ့ၣ်အီၤလၢဂုၢ်တဘိဧါ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး သုလၢအမ့ၢ်ပှၤအအၢတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်သ့ၣ်ညါဟ့ၣ်သုဖိလၢ တၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤဒီး, သုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ် ကဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၤလၢပှၤလၢအဃ့တၢ် လၢအီၤတဖၣ် အါန့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ် ဆံးဒိၣ်လဲၣ်.” (မးသဲ ၇:၉-၁၁) မ့ၢ်လီၤ, ယွၤကွဲမုာ်နၤ ဒ်သိးနကဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဆူအအိၣ် မ့ၢ်လၢ– “အသးအိၣ်” နၤဒီးအဲၣ်ဒိးမၤစၢၤနၤ အဃိလီၤ. (၁ ပ့းတရူး ၅:၇) တကးဒံးဘၣ် ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် ဒၣ်လဲာ် ယွၤကွဲမုာ်နၤလၢ နကဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဆူအအိၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ– “သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ် နီတမံၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ် လၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးလၢတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်ဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်, ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢ သုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.”—ဖံလံးပံၤ ၄:၆.

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ နီၢ်သးတခီလီၤ.

ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢအဃုသ့ၣ်ညါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် စံးဝဲလၢ ပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် တူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ. ပှၤလၢအတစူၢ် တနာ်ယွၤ ဒၣ်လဲာ်ပၣ်ဃုာ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. * တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်အုၣ်အသးတခါလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ နီၢ်သးတခီလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲလၢ– “ပှၤလၢတၢ်သၣ်ဝံၤအသး ဒီးတၢ်သူအသးလၢ တၢ်တီတၢ်လိၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ.” (မးသဲ ၅:၆) ကျဲတဘိလၢ ပကမၤလၢပှဲၤ ပနီၢ်သး အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ယွၤအအိၣ်ထီဘိန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်တူၢ်လိာ် ယွၤအတၢ်ကွဲမုာ် လၢပကဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဆူအအိၣ်န့ၣ် ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဘျုးအဖှိၣ် မနုၤတမံၤလဲၣ်.

^ လံာ်အဆၢ. 8= ဖဲ ၂၀၁၂ န့ၣ် (Pew Reseach Centre) တၢ်ကရၢကရိ ဃုသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤလၢအတနာ်ယွၤတဖၣ် အမျးကယၤ ၁၁ န့ၣ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် အစှၤကတၢၢ် တလါတဘျီန့ၣ်လီၤ.