ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

လံာ်စီဆှံ တၢ်​သံကွၢ်​တဖၣ် အ​တၢ်​စံးဆၢ

လံာ်စီဆှံ တၢ်​သံကွၢ်​တဖၣ် အ​တၢ်​စံးဆၢ

တၢ်ဖှီၣ်​တၢ်ယာ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အံၤ လီၤမၢ်​ကွံာ်​က​သ့ဧါ.

ကစၢ်​ယွၤ က​မၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ် တၢ်ဖှီၣ်​တၢ်ယာ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ဒ်လဲၣ်.—မးသဲ ၆:၉, ၁၀.

ကိးနံၣ်ဒဲး ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​လၢ​အ​ကကွဲၢ်​တဖၣ်​န့ၣ် ဘၣ်​သံဝဲ​လၢ တၢ်အီၣ်​လီၤ​ထုး​ဒီး တၢ်ဆူး​တၢ်ဆါ ခီဖျိ​လၢ တၢ်ဖှီၣ်​တၢ်ယာ်​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ. လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အံၤ တၢ်လီၢ်​တနီၤနီၤ​န့ၣ် ပှၤထူး​ပှၤတီၤ​အိၣ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤ​အါဂၤ​န့ၣ် ဖှီၣ်​ဝဲ​ယာ်ဝဲ​ဒိၣ်မး​လီၤ. လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ တၢ်ဖှီၣ်​တၢ်ယာ် မ့ၢ်​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တခါ​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ်​ဝဲ ယံာ်တ့ၢ်​မး​လံ.—ဖး ယိၤဟၣ် ၁၂:၈ တက့ၢ်.

ဒ်သိး​တၢ်ဖှီၣ်​တၢ်ယာ် က​လီၤမၢ်​ကွံာ်​အဂီၢ် ပ​လိၣ်ဘၣ်​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​တခါ​လၢ က​ပၢဝဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး ဒ်အံၤ​တ​ကလုာ်​မ့ၢ်​အိၣ်​န့ၣ် နီၤလီၤ​ဝဲ​တၢ်​လၢ ပ​လိၣ်ဘၣ်​တဖၣ် ဆူ​ပှၤ​ကိးဂၤ​ဒဲး​အ​အိၣ်​သ့ဝဲ​လီၤ. ဒီး​မၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုး​တၢ်ယၤ​ခဲလၢာ် သ့ဝဲ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. ကစၢ်​ယွၤ အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​ပှၤလၢ အဝဲ​က​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်ဝဲ တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​ဒ်အံၤ​လီၤ.—ဖး ဒၤနံးယ့လး ၂:၄၄ တက့ၢ်.

မတၤ​တဂၤ မၤ​လီၤမၢ်​ကွံာ် တၢ်ဖှီၣ်​တၢ်ယာ်​သ့ဝဲ​လဲၣ်.

ကစၢ်​ယွၤ​ဃုထၢ​ထီၣ်ဝဲ အ​ဖိခွါ​ယ့ၣ်ၡူး လၢ​အ​က​ပၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​ခဲလၢာ်​န့ၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၂:၄-၈) ခါဆူညါ​န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူး​က​မၤ​ပူၤဖျဲး ပှၤဖှီၣ်​ဖိ​ယာ်ဖိ​တဖၣ်​လၢ တၢ်​ဆီၣ်တံၢ်​မၤနၢၤ ဒီး​တၢ်မၤ​ဆူၣ်​မၤစိး​န့ၣ်​လီၤ. —ဖး စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၇၂:၈, ၁၂–၁၄ တက့ၢ်.

ဒ်​လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​အသိး “တၢ်ဃူ​တၢ်ဖိး​အ​ပဒိၣ်​ဖးဒိၣ်” လၢ​အမ့ၢ်​ယ့ၣ်ၡူး​န့ၣ် က​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်ဝဲ တၢ်မုာ်​တၢ်ခုၣ် ဒီး​တၢ်ဘံၣ်​တၢ်ဘၢ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​ခဲလၢာ်​န့ၣ် ကအိၣ်​ဒီး​အဟံၣ်​အဃီ, က​ဖံး​တၢ်မၤ​တၢ်​လၢ တၢ်သးခု​အ​ပူၤ ဒီး​ကအိၣ်​ဒီး တၢ်အီၣ်​တၢ်အီ လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​န့ၣ်​လီၤ.—ဖး ယၡါယၤ ၉:၆, ၇; ၆၅:၂၁–၂၃ တက့ၢ်.