ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ လီၤမၢ်ကွံာ်ကသ့ဧါ.

ကစၢ်ယွၤ ကမၤကတၢၢ်ကွံာ် တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒ်လဲၣ်.—မးသဲ ၆:၉, ၁၀.

ကိးနံၣ်ဒဲး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢအကကွဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်သံဝဲလၢ တၢ်အီၣ်လီၤထုးဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ခီဖျိလၢ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ တၢ်လီၢ်တနီၤနီၤန့ၣ် ပှၤထူးပှၤတီၤအိၣ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအါဂၤန့ၣ် ဖှီၣ်ဝဲယာ်ဝဲဒိၣ်မးလီၤ. လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ် မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတခါလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဝဲ ယံာ်တ့ၢ်မးလံ.—ဖး ယိၤဟၣ် ၁၂:၈ တက့ၢ်.

ဒ်သိးတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ် ကလီၤမၢ်ကွံာ်အဂီၢ် ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးတခါလၢ ကပၢဝဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပၢတၢ်ပြး ဒ်အံၤတကလုာ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် နီၤလီၤဝဲတၢ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ်တဖၣ် ဆူပှၤကိးဂၤဒဲးအအိၣ်သ့ဝဲလီၤ. ဒီးမၤကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤခဲလၢာ် သ့ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ကစၢ်ယွၤ အၢၣ်လီၤအီလီၤပှၤလၢ အဝဲကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ တၢ်ပၢတၢ်ပြးဒ်အံၤလီၤ.—ဖး ဒၤနံးယ့လး ၂:၄၄ တက့ၢ်.

မတၤတဂၤ မၤလီၤမၢ်ကွံာ် တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်သ့ဝဲလဲၣ်.

ကစၢ်ယွၤဃုထၢထီၣ်ဝဲ အဖိခွါယ့ၣ်ရှူး လၢအကပၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂:၄-၈) ခါဆူညါန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးကမၤပူၤဖျဲး ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိတဖၣ်လၢ တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤ ဒီးတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးန့ၣ်လီၤ. —ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂:၈, ၁၂–၁၄ တက့ၢ်.

ဒ်လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိး “တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအပဒိၣ်ဖးဒိၣ်” လၢအမ့ၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်န့ၣ် ကအိၣ်ဒီးအဟံၣ်အဃီ, ကဖံးတၢ်မၤတၢ်လၢ တၢ်သးခုအပူၤ ဒီးကအိၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်တၢ်အီ လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ.—ဖး ယရှါယၤ ၉:၆, ၇; ၆၅:၂၁–၂၃ တက့ၢ်.