ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

“ဟ့ၣ်အါထီၣ်ပှၤ တၢ်နာ်တက့ၢ်”

“ဟ့ၣ်အါထီၣ်ပှၤ တၢ်နာ်တက့ၢ်”

“ယတၢ်တနာ်ဘၣ်အံၤ မၤစၢၤလၢ်တက့ၢ်.” —မၢ်ကူး ၉:၂၄.

တၢ်သးဝံၣ်- ၅၄, ၂၄

၁. တၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ထဲလဲၣ်. (ကွၢ်တၢ်ဂီၤလၢ တၢ်မၤလိအခီၣ်ထံးတက့ၢ်.)

‘မ့ၢ်ယဟိဝၤယွၤ ကမၤပူၤဖျဲးယၤ ဖဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဖးဒိၣ်အဆၢကတီၢ်ဧါ.’ တၢ်သံကွၢ်ဒ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်နသံကွၢ်လီၤက့ၤနသးတဘျီဘျီဧါ. တၢ်မၢဖိ စီၤပ့းတရူးစံးဝဲလၢ တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအရ့ဒိၣ်တခါလၢ ကမၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကပူၤဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်နာ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ– “မ့မ့ၢ်တၢ်နာ် တအိၣ်ဘၣ်ဒီး, တၢ်ဘၣ်[ယွၤ]အသးတသ့ဘၣ်.” (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၆) တၢ်အံၤ ဖျါယိယိဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နီၢ်နီၢ်န့ၣ် “ပှၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်နာ်ကိးဂၤဒဲးဘၣ်.” (၂ သ့းစၤလနံ ၃:၂) လံာ်စီဆှံခံဆၢအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကနၢ်ပၢၢ်လၢ တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်န့ၣ် အရ့ဒိၣ်ထဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

၂, ၃. (က) ပတၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်အရ့ဒိၣ်ထဲလဲၣ်. (ခ) ခဲအံၤ ပကတဲသကိး တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်မၢဖိပီလူး တဲဝဲဘၣ်ဃးဒီး တၢ်နာ်လၢဘၣ် “တၢ်မၤကွၢ်အီၤ” ဝံၤဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. (ဖး ၁ ပ့းတရူး ၁:၇ တက့ၢ်.) တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် ဘူးထီၣ်လံအဃိ ပအဲၣ်ဒိးကဲထီၣ် “ပှၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ပၢၢ်လၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ” ပှၤလီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၃၉) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးသပှၢ်တၢၢ် ဒ်သိးပတၢ်နာ် ကဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပစီၤပၤယ့ၣ်ရှူးပၢတၢ်အခါ ပအဲၣ်ဒိးပၣ်ဃုာ်လၢပှၤလၢ အကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒ်ပှၤတဂၤလၢ အဃ့ကညးယ့ၣ်ရှူးခရံာ် ဒ်သိးအဝဲကဟ့ၣ်အါထီၣ်အီၤတၢ်နာ်အသိး ပဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီး ပကစံးလၢ– “ယတၢ်တနာ်ဘၣ်အံၤ မၤစၢၤလၢ်တက့ၢ်.” (မၢ်ကူး ၉:၂၄) ဒ်တၢ်မၢဖိတဖၣ်အသိး မ်ပကစံးစ့ၢ်ကီးလၢ– “မၤအါထီၣ် ပတၢ်နာ်တက့ၢ်.”—လူၤကၣ် ၁၇:၅.

လၢတၢ်မၤလိအံၤအပူၤ ပကတဲသကိး တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဒုးဆူၣ်ထီၣ်  ပတၢ်နာ်ကသ့ဒ်လဲၣ်. ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢအဂၢၢ်ကျၢၤကသ့ဒ်လဲၣ်. ဒီးပမ့ၢ်ဃ့ထုကဖၣ်ဒ်သိး ပတၢ်နာ်ကအါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ပနာ်လၢကစၢ်ယွၤကစံးဆၢ ပတၢ်ထုကဖၣ်လဲၣ်.

ဖဲပဒုးဆူၣ်ထီၣ် ပတၢ်နာ်အခါ ကစၢ်ယွၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲ

၄. မတၤသ့ၣ်တဖၣ် အဒိအတဲာ်န့ၣ် ဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်သ့လဲၣ်.

တၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ဒိၣ်မးအဃိ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အဒိအါမးလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ ဘၣ်ဃးပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် “ဘၣ်ကွဲးအသးလၢ ပဘၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဂီၢ်” လီၤ. (ရိမ့ၤ ၁၅:၄) စီၤအၤဘြၤဟၣ်, နီၢ်စၤရါ, စီၤအံၤစဲး, စီၤယၤကိာ်, စီၤမိၤရှ့, နီၢ်ရၤဃး, စီၤကံးဒဧိၣ်, စီၤဘါရး ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ် အတၢ်ဒိတၢ်တဲာ်န့ၣ် မၤဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၃၂-၃၅) ဒ်တၢ်အဒိအတဲာ်တဖၣ် လၢအပူၤကွံာ်အိၣ်ဝဲအသိး မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အဒိအတဲာ်လၢ ပာ်ဖျါထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. * (ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အဘျဲၣ်တက့ၢ်.)

၅. ဝံအ့ၤလံယၤ အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်, ဒီးပကြၢးသံကွၢ်လီၤက့ၤပသးဒ်လဲၣ်.

တၢ်အဒိတခါလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဝံအ့ၤလံယၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနဆိကမိၣ်ထံ ဝံအ့ၤလံယၤ အတၢ်ဒိတၢ်တဲာ်အခါ နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်မံၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤ ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. (၁) ဖဲဝံအ့ၤလံယၤ စံးဘၣ်စီၤပၤအၤဃာ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ ကဒုးဃ့ထီဟီၣ်ခိၣ်အခါ အဝဲစံးဝဲလၢ တၢ်နာ်အပူၤဒ်အံၤ– “ယွၤအံၣ်စရ့လး အကစၢ်မူဝဲလၢ ယဆၢထၢၣ်လၢအမဲာ်ညါန့ၣ်, တၢ်လၢနံၣ်တဖၣ်အံၤ ပစီၤထံမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်စူၤမ့ၢ်ဂၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ ယထးခိၣ်ဒီး, တအိၣ်ဘၣ်လီၤ.” (၁ စီၤပၤ ၁၇:၁) (၂) ဝံအ့ၤလံယၤနာ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤ ကအံးထွဲကွၢ်ထွဲအီၤဒီး ပှၤဂၤတဖၣ် ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဃ့ထီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. (၁ စီၤပၤ ၁၇:၄, ၅, ၁၃, ၁၄) (၃) ဝံအ့ၤလံယၤ နာ်ဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ကစၢ်ယဟိဝၤယွၤ မၤသမူထီၣ်က့ၤ မုၣ်ကမဲအဖိခွါတဂၤသ့ဝဲလီၤ. (၁ စီၤပၤ ၁၇:၂၁) (၄) မ့ၣ်အူလၢယဟိဝၤယွၤအအိၣ် ကဟဲလီၤအီၣ် အတၢ်လုၢ်လၢ ကစၢၢ်ကၢ်မ့ၤလးအလိၤန့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ အသးတဒ့ဒီဝဲနီတဘျီဘၣ်. (၁ စီၤပၤ ၁၈:၂၄, ၃၇) (၅) တချုးလၢ တၢ်ဟဲစူၤလီၤဒံးအခါဒၣ်လဲာ် လၢတၢ်နာ်အပူၤ ဝံအ့ၤလံယၤ စံးဘၣ်စီၤအၤဃာ်လၢ– “လဲၤထီၣ်, အီၣ်တၢ်ဒီးအီတၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဟဲစူၤအါအါကလဲာ်အသီၣ်အိၣ်လီၤ.” (၁ စီၤပၤ ၁၈:၄၁) ဖဲပဆိကမိၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဝံၤအလီၢ်ခံ ပသံကွၢ်လီၤက့ၤပသးသ့လၢ ‘မ့ၢ်ယတၢ်နာ် ဂၢၢ်ကျၢၤဒ်သိး ဝံအ့ၤလံယၤန့ၣ်ဧါ.’

ပကဒုးဆူၣ်ထီၣ် ပတၢ်နာ်အဂီၢ် ပကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်

၆. ဒ်သိးပကဒုးဆူၣ်ထီၣ် ပတၢ်နာ်အဂီၢ် လၢယဟိဝၤယွၤအအိၣ်န့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလၢလဲၣ်.

ပဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်လၢ ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲတသ့ဘၣ်အဃိ ပလိၣ်ဘၣ်ယွၤအသးစီဆှံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဝဲလၢ သးအတၤသၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ. (ကလၤတံ ၅:၂၂) ပမ့ၢ်ဃ့ ယွၤအသးစီဆှံ ဒ်ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် ပမ့ၢ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့တဂၤလီၤ. ယ့ၣ်ရှူးအၢၣ်လီၤပှၤလၢ ယဟိဝၤယွၤ “ကဟ့ၣ်ပှၤလၢ အဃ့တၢ်လၢအီၤတဖၣ်လၢ သးစီဆှံ” န့ၣ်လီၤ.—လူၤကၣ် ၁၁:၁၃.

၇. ပကအိၣ်ဒီး တၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်ကျၢၤကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ် တဲဖျါထီၣ်အီၤတက့ၢ်.

ပမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်နာ်ယွၤဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤန့ၣ် ပကဘၣ်ပၢၤဃာ်အီၤလီၤ. တၢ်အံၤပထိၣ်သတြီၤအီၤဒ်သိးဒီး မ့ၣ်အူသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲပမၤကဲၤထီၣ်မ့ၣ်အူအခါ မ့ၣ်အူလၣ် ကကဲၤဂ့ၤမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်တထၢနုာ်သ့ၣ်မုၣ် ဆူမ့ၣ်အူအပူၤကွ့ၢ်ကွ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၣ်အူအံၤ ကလီၤပံာ်ကွံာ်ဝဲဒီး ကအိၣ်က့ၤထဲ ဖၣ်ဆါကမူၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ထၢနုာ်သ့ၣ်မုၣ် ဆူမ့ၣ်အူအပူၤကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ် မ့ၣ်အူအံၤတလီၤပံာ်ဝဲဘၣ်. ပတၢ်နာ်စ့ၢ်ကီး ကမၤသးဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. ပမ့ၢ်ဖးဒီး မၤလိအါထီၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ ကိးနံၤဒဲးန့ၣ်ပတၢ်အဲၣ်ယွၤ ဒီးတၢ်အဲၣ်အကလုၢ်ကထါ ကဒိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပပၢၤဃာ်ပတၢ်နာ်ဒီး မၤဆူၣ်ထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

၈. တၢ်မနုၤကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနတၢ်နာ်ကဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်ဒီး နပၢၤဃာ်အီၤကသ့အဂီၢ်လဲၣ်.

နတဘၣ် သူၣ်မံသးမုာ်ထဲတၢ်လၢ နမၤလိဘၣ် ဖဲတချုးလၢ နဘျၢထံအခါန့ၣ်ဘၣ်. (ဧ့ၤဘြံၤ ၆:၁, ၂) အဒိ နကဘၣ်မၤလိကဒီး ဝံအကလုၢ်ကထါလၢ အလၢပှဲၤထီၣ်တ့ၢ်ဝဲတဖၣ်အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနတၢ်နာ်ကဂၢၢ်ကျၢၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် နသူလံာ်စီဆှံသ့စ့ၢ်ကီးလၢ နကမၤကွၢ်နတၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်အဂၢၢ်ကျၢၤဧါ, တဂၢၢ်ကျၢၤဧါန့ၣ်လီၤ. —ဖး ယၤကိာ် ၁:၂၅; ၂:၂၄, ၂၆ တက့ၢ်.

၉, ၁၀. (က) တံၤသကိးလၢအဂ့ၤန့ၣ် မၤဆူၣ်ထီၣ် ပတၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်. (ခ) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်န့ၣ် မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤထီၣ် ပတၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်. (ဂ) တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ် မၤဒိၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၢဖိပီလူးစံးဝဲလၢ ခရံာ်ဖိတဖၣ် မၤဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် “ယၢ်ခီယၢ်ခီ” သ့ဝဲလီၤ. (ရိမ့ၤ ၁:၁၂) တၢ်အံၤ အခီပညီမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ဖဲပရ့လိာ်ပသးဒီး ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အခါ ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်ပသးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လီၤ, လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲပရ့လိာ်ပသး ဒီးပှၤလၢအတၢ်နာ်ဘၣ် “တၢ်မၤကွၢ်” အီၤတဖၣ်အခါန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်လီၤ. (ယၤကိာ် ၁:၃) တံၤသကိးလၢ အအၢအသီတဖၣ်န့ၣ် မၤဟးဂီၤပတၢ်နာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တံၤသကိးလၢအဂ့ၤန့ၣ် မၤဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်ပတၢ်နာ်လီၤ. (၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၃၃) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဝဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢ ပကထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်န့ၣ် “ပကသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံ” သ့န့ၣ်လီၤ. (ဖး ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၂၄, ၂၅ တက့ၢ်.) အါန့ၢ်အန့ၣ် တၢ်နဲၣ်လိလၢ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ် ဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “တၢ်နာ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်နၢ်ဟူ” န့ၣ်လီၤ. (ရိမ့ၤ ၁၀:၁၇) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ နဘၣ်သံကွၢ်လီၤနသးလၢ ‘မ့ၢ်ယလဲၤထီၣ်ခရံာ်ဖိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ကိးဘျီဒဲးဧါ.’

၁၀ ဖဲပစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဒီးသိၣ်လိပှၤဂၤလၢ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အခါန့ၣ် မ့ၢ်ပမၤဆူၣ်ထီၣ် ပတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢ တၢယၤဖှိၣ်အသိး ပမ့ၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်သးတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤဒီး တၢ်သးဒူန့ၣ်လီၤ.—မၤတၢ် ၄:၁၇-၂၀; ၁၃:၄၆.

၁၁. ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤကၤလ့းဒီးစီၤယိၤရှူ အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်အကျၢၤန့ၣ်လဲၣ်, ဒီးပလီၤဂာ်ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကသ့ဒ်လဲၣ်.

၁၁ ဖဲပထံၣ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤမၤစၢၤပှၤဒီး စံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်အခါန့ၣ် ပတၢ်နာ်အီၤကဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. အဒိ စီၤကၤလ့းဒီးစီၤယိၤရှူ ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤဖဲ အဝဲသ့ၣ်လဲၤကွၢ်ဟုၣ်ဝဲ ကီၢ်တၢ်စံးပာ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤစၢၤ တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်အါထီၣ်ဝဲလီၤ. လၢတၢ်နာ်နီၢ်နီၢ်အပူၤ စီၤယိၤရှူတဲဘၣ်ဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ– “တၢ်တဟါမၢ်ဘၣ်နီတမံၤလၢ ကယဲၢ်တၢ်ဂ့ၤလၢ ယွၤသုကစၢ်ကတိၤတၢ်လၢ သုဂ့ၢ်သုကျိၤန့ၣ်ဘၣ်.” အဝဲတဲကဒီးဝဲလၢ– “ဒီးခဲကနံၣ်အံၤပျံၤယွၤ, ဒီးမၤတၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ တီတီလိၤလိၤ” တက့ၢ်. တကးဒံးဘၣ် စံးကဒီးဝဲလၢ– “မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ, ဒီးယပှၤဟံၣ်ဖိ, ပကမၤယွၤအတၢ်လီၤ.” (ယိၤရှူ ၂၃:၁၄; ၂၄:၁၄, ၁၅) ဖဲပသန့ၤပသးလၢ ယဟိဝၤယွၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်  အတၢ်မၤစၢၤအခါ ပတၢ်နာ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲလီၤ. —စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၈.

ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်နာ်ကသ့ဒ်လဲၣ်

၁၂. ပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်ကျၢၤန့ၣ် ပပာ်ဖျါထီၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.

၁၂ ပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်ကျၢၤန့ၣ် မ့ၢ်ပပာ်ဖျါထီၣ်အီၤကသ့ဒ်လဲၣ်. တၢ်မၢဖိယၤကိာ်စံးဝဲလၢ– “ယကဒုးနဲၣ်နၤ ယတၢ်နာ်လၢယမၤတၢ်” န့ၣ်လီၤ. (ယၤကိာ် ၂:၁၈) ပတၢ်မၤတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်ကျၢၤန့ၣ်လီၤ. ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပကကွၢ်သကိးတက့ၢ်.

ပှၤလၢအဂုာ်ကျဲးစၢးမၤ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤ တသ့ဖဲအသ့တဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်ကျၢၤ (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၁၃)

၁၃. ဖဲပစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အခါ ပပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်.

၁၃ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢ ပကပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢ ဖဲပစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အခါ ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပနာ်လၢတၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် ဘူးထီၣ်လံဒီး “တသုးနံၤသုးသီဘၣ်.” (ဃဘးကူာ် ၂:၃) ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါလၢ ပတၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်အဂၢၢ်ကျၢၤဧါ, တဂၢၢ်ကျၢၤဧါန့ၣ် ပကဘၣ်သံကွၢ်လီၤက့ၤပသးဒ်အံၤ– ‘တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ် အရ့ဒိၣ်လၢယဂီၢ်ထဲလဲၣ်. မ့ၢ်ယဂုာ်ကျဲးစၢးအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ယကတဲဘၣ်ပှၤဂၤ ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်ဧါ. မ့ၢ်ယဃုကျဲလၢ ယကဟ့ၣ်လီၤအါထီၣ်ယသး လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤအဂီၢ်ဧါ.’ (၂ ကရံၣ်သူး ၁၃:၅) မ်ပကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်နာ်အဂၢၢ်အကျၢၤခီဖျိ “ပထးခိၣ် ပအၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်တုၤလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ်” တက့ၢ်. ပမၤဒ်အံၤသ့ခီဖျိလၢ ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.—ဖး ရိမ့ၤ ၁၀:၁၀ တက့ၢ်.

၁၄, ၁၅. (က) လၢပတၢ်အိၣ်မူ ကိးနံၤဒဲးအပူၤန့ၣ် ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်နာ်ကသ့ဒ်လဲၣ်. (ခ) တဲဖျါထီၣ် တၢ်အဒိအတဲာ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်နာ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

၁၄ ပပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီး ပတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤ ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤအခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲပဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်, ပဘၣ်ဆူးဘၣ်ဆါ, ပသူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤတီၤ, ပသူၣ်အုးသးအုး မ့တမ့ၢ် ဖဲပအိၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အခါ ပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢ ယဟိဝၤယွၤဒီးယ့ၣ်ရှူး “ကမၤစၢၤပှၤဖဲ ပလိၣ်ဘၣ်အီၤ အဆၢအကတီၢ်” န့ၣ်လီၤ (ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၆, ခ့ခါစှီၤကျိာ်) ပပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤ ဖဲ ပဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ အအိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲလၢ ပဃ့လၢယဟိဝၤယွၤ ကဟ့ၣ်လီၤပှၤ “ကိၣ်လၢတနံၤအဂီၢ် တနံၤအဂီၢ်” သ့ဝဲလီၤ. (လူၤကၣ် ၁၁:၃) တၢ်ကွဲးအသးလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤတဖၣ်န့ၣ် အုၣ်အသးလၢ ယဟိဝၤယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤ တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. အဒိ ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဃ့ထီနးမးလၢ ကီၢ်အံၣ်စရ့လးအပူၤန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤဟ့ၣ်လီၤဝံအ့ၤလံယၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “စိးဝၣ်ဃး ဟဲစိာ်န့ၢ်အီၤလၢ ကိၣ်ဒီးတၢ် ညၣ်လၢမုၢ်ဂီၤ, ဒီးကိၣ်ဒီးတၢ်ညၣ်လၢမုၢ်ဟါ, ဒီးအီတၢ်လၢထံကျိပူၤန့ၣ်လီၤ.” (၁ စီၤပၤ ၁၇:၃-၆) ပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢ ယဟိဝၤယွၤကဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤ တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်နာ်ဖဲပလဲၤခီဖျိ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၁၄)

၁၅ ဖဲပမၤထွဲ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အခါ ပနာ်လၢပမၤလၢပှဲၤပဟံၣ်ဖိဃီဖိ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်သ့ဝဲလီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ရံၣ်ဘဲးခၣ် လၢအအိၣ်ဝဲလၢ အ့ရှၢၣ်တဂၤ စံးဝဲလၢ အဝဲဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိမၤထွဲဝဲ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ မးသဲ ၆:၃၃ ဒီးကတိၤဒိ ၁၀:၄ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ရံၣ်ဘဲးခၣ် တဲဝဲလၢအဝၤ တူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးအဖိလွံၢ်ဂၤအဃိ အဝဲဖီဆါဝဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်မၤဆူၣ်ဆူၣ်အဃိ အိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့လၢလၢလီၢ်လီၢ်လၢ အဟံၣ်ဖိဃိဖိအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ရံၣ်ဘဲးခၣ်စံးဝဲ– “ပတူၢ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ တလဲၤသဒၣ်ပှၤနီတဘျီဘၣ်. ပတလီၤဒိစ့ၢ်ကီးနီတဘျီဘၣ်.” မ့ၢ်နအိၣ်ဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အဒုးဆူၣ်ထီၣ်နတၢ်နာ် ဒ်အံၤတဘျီဘျီဧါ.

၁၆. ပမ့ၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်.

၁၆ ပကဘၣ်နာ်သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ပမ့ၢ်မၤထွဲ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲန့ၣ် အဝဲကမၤစၢၤပှၤလီၤ. စီၤပီးလူး ယၢၤထီၣ်ဝဲဝံဃဘးကူာ်အတၢ်ကတိၤ ဒီးစံးဝဲ– “ပှၤတီပှၤလိၤ ကမူဝဲလၢ တၢ်နာ်လီၤ.” (ကလၤတံ ၃:၁၁; ဃဘးကူာ် ၂:၄) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပကဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်နာ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလၢ ယဟိဝၤယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢအမၤစၢၤပှၤသ့ဝဲနီၢ်ကီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ် “ပှၤလၢအမၤအါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ် ကယဲၢ်ပဃ့တၢ်ဒီး ဆိကမိၣ်တၢ်သ့တဂၤ, ဒ်အစိအကမီၤ လၢအမၤဝဲလၢပပူၤအသိး” န့ၣ်လီၤ. (အ့းဖ့းစူး ၃:၂၀) ယဟိဝၤယွၤအခ့အပှၤတဖၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးဝဲလၢ အဂ့ၤကတၢၢ် ဒ်သိးကမၤတၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးလၢ ပအိၣ်ဒီး တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤလၢ အအိၣ်ဒီးပှၤ ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤပှၤ လၢပတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဃ့အါထီၣ်တၢ်နာ်အခါ ကစၢ်ယွၤစံးဆၢပှၤ

၁၇. (က) ယ့ၣ်ရှူးစံးဆၢ အတၢ်မၢဖိတဖၣ် အတၢ်ထုကဖၣ်ဒ်လဲၣ်. (ခ) ပဃ့လၢပတၢ်နာ် ကအါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ပနာ်လၢယဟိဝၤယွၤ ကစံးဆၢပှၤလဲၣ်.

၁၇ ဒ်ပတဲသကိးတ့ၢ်ဝဲအသိး ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကတူၢ်ဘၣ် ဒ်တၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဃ့ဝဲယ့ၣ်ရှူးလၢ– “မၤအါထီၣ် ပတၢ်နာ်တက့ၢ်.” (လူၤကၣ် ၁၇:၅) ဖဲ ခ.န ၃၃ ဘူၣ်ယဲၢ်ဆံအနံၤန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးစံးဆၢ အတၢ်မၢဖိတဖၣ် ခီဖျိအဝဲလူလီၤသးစီဆှံလၢ အဝဲသ့ၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အတၢ်မၢဖိတဖၣ် နၢ် ပၢၢ်ဝဲယွၤအတၢ်တိာ်ပာ် အါန့ၢ်ဒံးလၢညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤဒုးဆူၣ်ထီၣ်ဝဲ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံအဝဲသ့ၣ် မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. အဝဲသ့ၣ် ဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လီၤ. (ကလီးစဲ ၁:၂၃) ပဃ့လၢ ပတၢ်နာ်ကအါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ ကစံးဆၢပှၤစ့ၢ်ကီးဧါ. ယဟိဝၤယွၤ အၢၣ်လီၤပှၤလၢ “ပမ့ၢ်ဃ့တၢ် တမံၤမံၤဖဲ တၢ်ဘၣ်အသး” န့ၣ်ကစံးဆၢပှၤလီၤ.—၁ ယိၤဟၣ် ၅:၁၄.

၁၈. ပှၤလၢအဒုးဆူၣ်ထီၣ်အတၢ်နာ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ ဆိၣ်ဂ့ၤအဝဲသ့ၣ်ဒ်လဲၣ်.

၁၈ ဖဲပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်နာ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤအခါ ကစၢ်ယွၤကသးခုဝဲဒိၣ်မးလီၤ. ဖဲပဃ့လၢ ပတၢ်နာ်ကအါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကစံးဆၢပှၤအဃိ ပတၢ်နာ်စ့ၢ်ကီးကဆူၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒီးပကကဲထီၣ်ပှၤလၢ အကြၢးဒီး “ယွၤအဘီအမုၢ်” န့ၣ်လီၤ. —၂ သ့းစၤလနံ ၁:၃, ၅.

^ လံာ်အဆၢ. 4= ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် တၢ်အဒိအတဲာ်တနီၤအဂီၢ် ကွၢ် (the life stories of Lillian Gobitas Klose (July 22 1993 Awake!) Feliks Borys (February 22 1994 Awake!) and Josephine Elias (September 2009 Awake!).