ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

မ့ၢ်နထံၣ်ဘၣ် ယွၤအစုလၢ နတၢ်အိၣ်မူအပူၤဧါ

မ့ၢ်နထံၣ်ဘၣ် ယွၤအစုလၢ နတၢ်အိၣ်မူအပူၤဧါ

“ယွၤအစုကအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢ အခ့အပှၤအမဲာ်ညါ” လီၤ. —ယရှါယၤ ၆၆:၁၄

တၢ်သးဝံၣ်- ၃၂, ၂၆

၁, ၂. ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ပှၤတနီၤဆိကမိၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

ပှၤအါဂၤနာ်ဝဲလၢ တၢ်မၤလၢအဝဲသ့ၣ်မၤဝဲ တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤန့ၣ် တဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်အသးဒီးအီၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤသနာ်က့ ကစၢ်ယွၤတသးအိၣ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်. အဒိ ဖဲလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၀၁၃ နံၣ်န့ၣ်ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ် ဟဲဘၣ် ကီၢ်ဖံလံးဖံ(စ်)အခါ တၢ်လီၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဝဲဖးအါညါလီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်ကဲထီၣ်အသးဒ်အံၤအဃိ ပှၤလၢအပၢဝ့ၢ်တဂၤစံးဝဲဒ်အံၤ– “မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ လဲၤဆူတၢ်လီၢ်အဂၤ တတီၤတီၤလံဧါသၢၣ်.”

မ့မ့ၢ်ပှၤအဂၤတနီၤနီၤန့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤကထံၣ်ဝဲဘၣ်. (ယရှါယၤ ၂၆:၁၀, ၁၁; ၃ ယိၤဟၣ် ၁၁) ပှၤတနီၤလၢ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအစိၤဒၣ်လဲာ် ဆိကမိၣ်ဝဲဒ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃးဒီးအဝဲသ့ၣ်န့ၣ် စီၤပီလူးစံးဝဲဒ်အံၤ– “မ့ၢ်တၢ်တမိၣ်အိၣ်ဘၣ်အသးဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤ” အဃိလီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ အတတီတလိၤ, အအၢအသီ, အသးကွံတၢ် ဒီးအၢသီဝဲန့ၣ်လီၤ.—ရိမ့ၤ ၁:၂၈, ၂၉.

၃. (က) ပကြၢးသံကွၢ်လီၤက့ၤပသးလၢ တၢ်သံကွၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. (ခ) လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ ကစၢ်ယွၤ “အစု” န့ၣ်အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ အခီပညီဒ်လဲၣ်.

မ့မ့ၢ် ပဝဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပကဆိကမိၣ်ဒ်လဲၣ်. ပသ့ၣ်ညါလၢ ကယဲၢ်တၢ်လၢပမၤအီၤတဖၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ သ့ၣ်ညါဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ပနာ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤစ့ၢ်ကီးဧါ. မ့ၢ်ပထံၣ် အစုအတၢ်မၤစၢၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤစ့ၢ်ကီးဧါ. လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါဝဲလၢယွၤ “အစု” န့ၣ်အဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤလၢ အသူဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသူဝဲ အစိအကမီၤ ဒ်သိး အကမၤစၢၤအခ့အပှၤ ဒီးကမၤနၢၤအဒုၣ်အဒါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (ဖး ၅ မိၤရှ့ ၂၆:၈ တက့ၢ်.) ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲလၢ ပှၤတနီၤနီၤက “ထံၣ်ဘၣ်ယွၤ” လီၤ. (မးသဲ ၅:၈) မ့ၢ်ပပၣ်ဃုာ်လၢ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အကျါဧါ. ပ “ထံၣ်ဘၣ်ယွၤ” ကသ့ဒ်လဲၣ်. ပကမၤလိသကိး တၢ်အဒိအတဲာ်လၢ လံာ်စီဆှံပူၤ ဘၣ်ဃးဒီးပှၤလၢအထံၣ်ဘၣ် ယွၤအစိအကမီၤဒီး ပှၤလၢအတထံၣ်ဘၣ် ယွၤအစိအကမီၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကမၤလိဘၣ်စ့ၢ်ကီး လၢပတၢ်နာ်အံၤကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကထံၣ်ဘၣ် ယွၤအစိအကမီၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဝဲသ့ၣ်ဂ့ၢ်လိာ်လၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤ

၄. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ အဒုၣ်အဒါတဖၣ်န့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤလဲၣ်.

လၢညါန့ၣ် ပှၤအါဂၤအိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ထံၣ်ဒီးနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤမၤစၢၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဟိဝၤယွၤ သူဝဲတၢ်လီၤလးတဖၣ် ဒ်သိးကမၤပူၤဖျဲး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢ ပှၤအဲၤကူပတူးဖိအစုပူၤ ဒီးမၤနၢၤစီၤပၤအါဂၤလၢ အအိၣ်ဝဲလၢကီၢ်တၢ်စံးပာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. (ယိၤရှူ ၉:၃, ၉, ၁၀) စီၤပၤတဖၣ်အံၤ ထံၣ်ဒီးနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤ မၤပူၤဖျဲး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ် သနာ်က့ အဝဲသ့ၣ် “အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အသးတဖျၢၣ်ဃီ, ဒ်သိးအကဒုးသုးဒီးစီၤယိၤရှူ, ဒီးအံၣ်စရ့လးလီၤ.” (ယိၤရှူ ၉:၁, ၂) ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ဒုးဝဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအခါ စီၤပၤတဖၣ်အံၤထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤ အစိဒိၣ်ကမီၤထီအဃိ “မုၢ်န့ၣ်အိၣ်ကတီၢ်, ဒီးလါန့ၣ်ဆၢထၢၣ်တုၤ ပှၤဂီၢ်မုၢ်မၤဆၢတၢ်အၢ လၢအဒုၣ်အဒါအလိၤလီၤ.” (ယိၤရှူ ၁၀:၁၃) ဘၣ်ဆၣ်ယဟိဝၤယွၤပျဲဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ အဒုၣ်အဒါအသး “ကဆူၣ်ထီၣ်” ဝဲဒ်သိးကဒုးထီဒါ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိန့ၣ်လီၤ. (ယိၤရှူ ၁၁:၂၀) အံၣ်စရ့လး အဒုၣ်အဒါတဖၣ်ရှူဝဲ မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် တတူၢ်လိာ်ဝဲ လၢယဟိဝၤယွၤ ဒုးတၢ်လၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

၅. စီၤပၤအၤဃာ် လၢအအၢအသီတဂၤ ဂ့ၢ်လိာ်လၢ ကနာ်ဝဲ တၢ်မနုၤလဲၣ်.

စီၤပၤအၤဃာ် လၢအအၢအသီတဂၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အါဘျီလၢ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ် ယွၤအစိအကမီၤန့ၣ်လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ တဲအီၤလၢ “ပစီၤထံမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်စူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢယထးခိၣ်ဒီး, တအိၣ်ဘၣ်လီၤ.” (၁ စီၤပၤ ၁၇:၁) တၢ်အံၤကဲထီၣ်အသး ခီဖျိလၢကစၢ်ယွၤ အစိအကမီၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤပၤအၤဃာ် ဂ့ၢ်လိာ်လၢ ကနာ်ဝဲဒ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့ဘါထုကဖၣ် ဆူယဟိဝၤယွၤအအိၣ် ဒီးကစၢ်ယွၤ စံးဆၢအီၤ ခီဖျိလၢ မ့ၣ်အူဟဲလီၤလၢ မူခိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤအၤဃာ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒီးဝံအ့ၤလံယၤ တဲဘၣ် စီၤပၤအၤဃာ်လၢ ကစၢ်ယွၤ ကမၤကတၢၢ်ကွံာ် တၢ်ကိၢ်ဃ့ထီ ဒီးကဒုးစူၤလီၤဝဲမူခိၣ်န့ၣ်လီၤ. (၁ စီၤပၤ ၁၈:၂၂-၄၅) စီၤပၤအၤဃာ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်လီၤလး အါထဲအံၤညါ သနာ်က့ အဝဲဂ့ၢ်လိာ်ဒံးဝဲလၢ အထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤ အစိအကမီၤန့ၣ်လီၤ. ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤလိလၢ တၢ်အဒိအတဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒ်လဲၣ်. ပကဘၣ်ဃုထံၣ် ယွၤအစိအကမီၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤလီၤ.

အဝဲသ့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ အစိအကမီၤ

၆, ၇. ပှၤကံးဘိၣ်ဖိ ဒီးနီၢ်ရၤဃး နၢ်ပၢၢ်ဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပှၤကံးဘိၣ်ဖိတဖၣ် လီၤဆီဒီး ပှၤကလုာ်လၢ အိၣ်ဘူးဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ် ယွၤအစိအကမီၤလီၤ. ပှၤကံးဘိၣ်ဖိတဖၣ် တဒုးတၢ်ဒီး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိဘၣ်. မ့မ့ၢ်မၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ ဘၣ်ဃးယဟိဝၤယွၤ ဒီးအတၢ်မၤစၢၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂ့ၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. (ယိၤရှူ ၉:၃, ၉, ၁၀) အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ကူၣ်သ့ခီဖျိလၢအဝဲသ့ၣ် နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤဒုးတၢ်လၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ရၤဃးစ့ၢ်ကီး ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤန့ၣ်လီၤ. နီၢ်ရၤဃး တမ့ၢ်ပှၤအံၣ်စရလးဖိတဂၤ ဘၣ်ဆၣ် အဝဲနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤ ထုးထီၣ်ကွံာ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ခံဂၤ ဟဲဆူနီၢ်ရၤဃးအအိၣ်အခါ နီၢ်ရၤဃးစံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ “ယသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤဟ့ၣ်လီၤသုလၢ ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ” န့ၣ်လီၤ. နီၢ်ရၤဃး နာ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤမၤပူၤဖျဲးအီၤဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ဝဲလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်လၢအဂီၢ်ဒၣ်လဲာ် အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်နာ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လီၤ.—ယိၤရှူ ၂:၉-၁၃; ၄:၂၃, ၂၄.

၈. ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတနီၤ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ယွၤအစိအကမီၤဒ်လဲၣ်.

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတနီၤန့ၣ် တဒ်သိးဒီးစီၤပၤအၤဃာ်လၢ အအၢသီတဂၤဘၣ်. ဖဲအဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ မ့ၣ်အူဟဲလီၤလၢမူခိၣ်အခါ နာ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်အံၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်ကိးပသူထီၣ်လၢ– “ယွၤဝဲဒၣ် မ့ၢ်ကစၢ်လီၤ.” (၁ စီၤပၤ ၁၈:၃၉) အဝဲသ့ၣ် နၢ်ပၢၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ယွၤအစိအကမီၤလီၤ.

၉. မုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤ ပထံၣ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤ ဒီးအစိအကမီၤအတၢ်မၤစၢၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

ပမၤလိဘၣ် တၢ်အဒိအတဲာ်လၢအဂ့ၤ ဒီးအတဂ့ၤဘၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်တၢ် “ထံၣ် ဘၣ်ယွၤ” မ့တမ့ၢ် တၢ်ထံၣ်ဘၣ်ယွၤအစိအကမီၤန့ၣ် အခီပညီ ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤ ဒီးအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအဂ့ၢ်အခါ ပထံၣ်ဘၣ်အစိအကမီၤလၢ ‘ပမဲာ်’ န့ၣ်လီၤ. (အ့းဖ့းစူး ၁:၁၈) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဝဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပအဲၣ်ဒိးကွၢ်လိ ပှၤအတီအလိၤလၢ အပူၤကွံာ် ဒီးအခဲအံၤတဖၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤမၤစၢၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ မုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤ မ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးအိၣ်လၢ ယွၤမၤစၢၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒံးဧါ.

 ယွၤအစိအကမီၤ အတၢ်အုၣ်အသး လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ

၁၀. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ယဟိဝၤယွၤ မၤစၢၤပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် တၢ်အုၣ်အသး မနုၤအိၣ်ဝဲလဲၣ်. (ကွၢ်တၢ်ဂီၤလၢ တၢ်မၤလိအခီၣ်ထံးတက့ၢ်.)

၁၀ ယဟိဝၤယွၤ မၤစၢၤဒံးဝဲအပှၤဂီၢ်မုၢ် လၢမုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤန့ၣ် ပအိၣ်ဒီး တၢ်အုၣ်အသး အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ ဘၣ်ဃးဒီးပှၤလၢ အဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်ဒီး ကစၢ်စံးဆၢအတၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပနၢ်ဟူဘၣ် တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၃:၂) အဒိ ဖဲအဲလဲၣ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် လၢကီးဖိတဘ့ၣ် လၢကီၢ်ဖံလံးဖံ(စ်)အပူၤန့ၣ် ပိာ်မုၣ်တဂၤ ထံၣ်ဘၣ်အီၤဒီးဟီၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးအဲလဲၣ်စံးဝဲဒ်အံၤ– “တၢ်တဂီၤန့ၣ် ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤ ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် ဆူယဟိဝၤယွၤအအိၣ် ဒ်သိးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး ကဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” ဖဲပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤ အသးစၢ်ဒံးအဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲမၤလိဘၣ်လံာ်စီဆှံ ဒီးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဖျီအသးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် အဝဲလဲၤသုးလီၢ်သုးကျဲ ဆူကီးဖိတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲတမၤလိဘၣ် လံာ်စီဆှံလၢၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ စံးဆၢအတၢ်ထုကဖၣ် လၢအဆိအချ့ အဃိအဝဲသးခု ဒီးဟီၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲမၤလိ လံာ်စီဆှံတနံၣ်တချုးပှဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ် ဒီးအဝဲဟ့ၣ်လုၢ်ထီၣ်အသးဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်လီၤ.

မ့ၢ်နဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲတဖၣ်လၢ နကထံၣ်ယဟိဝၤယွၤအစုလၢ နတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်ဧါ (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၁၁-၁၃)

၁၁, ၁၂. (က) ယဟိဝၤယွၤ မၤစၢၤအခ့အပှၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်. (ခ) ယဟိဝၤယွၤ မၤစၢၤဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်တဂၤဒ်လဲၣ်. တဲဖျါထီၣ်အီၤတက့ၢ်.

၁၁ ယဟိဝၤယွၤ အခ့အပှၤသ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ် ပတုာ်ကွံာ်ဝဲ လုၢ်လၢ်လၢအတဂ့ၤဘၣ်တဖၣ် ဒ်သိးဒီးတၢ်အီမိာ်, တၢ်သူကသံၣ်မူၤဘှီး, ဒီးတၢ်ကွၢ်တၢ်ဂီၤဘ့ၣ်ဆ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤတဲဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ပတုာ်လုၢ်လၢ်လၢအတဂ့ၤဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲသနာ်က့ မၤဝဲတန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအိၣ်အခါ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်အီၤ “အစိအကမီၤဒိၣ်ကဲၣ်ဆိး” ဒီးလၢခံကတၢၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပတုာ်ကွံာ်ဝဲ လုၢ်လၢ်လၢအတဂ့ၤတဖၣ်အံၤန့ၢ်ဝဲလီၤ. —၂ ကရံၣ်သူး ၄:၇; စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၂၃, ၂၄.

 ၁၂ ယဟိဝၤယွၤ မၤစၢၤစ့ၢ်ကီး အခ့အပှၤတဖၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်လဲၤခီဖျိ အနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် ကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်အ့မံၤ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤစၢၤလီၤ. အဝဲဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ ကီးတဘ့ၣ်လၢအိၣ်လၢ ပစံဖံး ပီၣ်လဲၣ်မိၢ်ပှၢ်အပူၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ဒီးမံးရှ့ၣ်နရံၣ်အဟံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤအိၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ် တၢ်ဆဲးတၢ်လၤလီၤဆီဝဲလၢအဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. ဒီးမ့ၣ်အူတဟဲ, ထံတဟဲထီဘိဘၣ်. တကးဒံးဘၣ် ထံဒိၣ်ဘၢဝဲကျဲမုၢ်တဖၣ်, အဝဲအိၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်လီၢ်လၢ ဟိၣ်ထဲဆံးဆံးဖိ ဒီးသးသယုၢ်ဘၣ်ဝဲ အဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤ အသးဒိၣ်ထီၣ်တၢ်အဃိ ကိးဃါဘၣ်ဝဲ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်တဂၤ ဖဲအမၤသကိးတၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အမၤဘၣ်ဝဲဒ်န့ၣ်အဃိ အသးဘၣ်ဒိဝဲဒိၣ်မးလီၤ. ဖဲအဝဲက့ၤတုၤဆူ အဒၢးလၢမုၢ်ဟါလီၤအခါန့ၣ် အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ် ဒီးဃ့အတၢ်မၤစၢၤလီၤ. ဆၢကတီၢ်လၢ မ့ၣ်အူဟဲက့ၤကဒါအခါ အဝဲဖးတၢ်မၤလိတခါလၢ တၢးထီခိးတၢ်အပူၤဘၣ်ဃး တၢ်ဖျိထီၣ်ကံးလဧးကၠိအမူးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒ်သိးဒီးအဝဲတူၢ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ– “ဖဲနၤအဝဲန့ၣ် ယတူၢ်ဘၣ်ဒ်သိးဒီးယဟိဝၤယွၤ တဲတၢ်ဒီးယၤလီၤ. တၢ်လၢယဖးဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤ ဒ်သိးယကဆဲးမၤယတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.”—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၄:၂၅, ၂၆; ယရှါယၤ ၄၁:၁၀, ၁၃.

၁၃. ဒ်သိးယဟိဝၤယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အဂီၢ် ကစၢ်မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်ဒ်လဲၣ်.

၁၃ ယဟိဝၤယွၤ မၤစၢၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢ ပကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒီး မၤဂၢၢ်ကျၢၤပတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပဒိၣ်အမဲာ်ညါဒ်သိး ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ် ကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ. (ဖံလံးပံၤ ၁:၇) အဒိ ပဒိၣ်ပပှၢ်တနီၤနီၤ ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤပတုာ်ဝဲ ပတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤအဃိ ပလဲၤထီၣ်ဝဲရူဒ်သိးပစံၣ်တဲၤတဲလီၤက့ၤတၢ် ကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲပထီၣ်ရူလၢအပတီၢ်ထီအခါ ပမၤနၢၤတၢ်အိၣ်ဝဲ အစှၤကတၢၢ် ၂၆၈ ဘျီန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ အနံၣ် ၂၀၀၀ တုၤခဲအံၤန့ၣ် ပမၤနၢၤစ့ၢ်ကီး တၢ်မူးတၢ်ရၢ်ဖးဒိၣ် ၂၄ ဘျီလၢကီၢ်ယူရပၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်အရူန့ၣ်လီၤ. လီၤတံၢ်လၢ ပှၤတြီဝဲကစၢ်ယွၤအတၢ်စိတၢ်ကမီၤ တသ့နီတဂၤဘၣ်.—ယရှါယၤ ၅၄:၁၇; ဖး ယရှါယၤ ၅၉:၁ တက့ၢ်.

၁၄. ယွၤအိၣ်ဒီးအပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ် တၢ်အုၣ်အသး အဂုၤအဂၤမနုၤတဖၣ်အိၣ်ဝဲလဲၣ်.

၁၄ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ် သကုၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးတခါလၢ ယဟိဝၤယွၤမၤစၢၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၂၄:၁၄; မၤတၢ် ၁:၈) ယဟိဝၤယွၤအခ့အပှၤတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢ ထံကီၢ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤစၢၤအဃိစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပှၤလၢတဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤဒၣ်လဲာ်စံးဝဲလၢ– “ယွၤအိၣ်လၢ သုကျါနီၢ်နီၢ်လီၤ.” (၁ ကရံၣ်သူး ၁၄:၂၅) တၢ်အုၣ်အသးအိၣ်ဝဲအါမံၤလၢ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးအပှၤဂီၢ်မုၢ်လီၤ. (ဖး ယရှါယၤ ၆၆:၁၄ တက့ၢ်.) မ့မ့ၢ်နၤတခီမီၣ်. မ့ၢ်နထံၣ်ဘၣ်ယွၤအစုလၢ နတၢ်အိၣ်မူပူၤစ့ၢ်ကီးဧါ.

မ့ၢ်နထံၣ်ဘၣ်ယွၤအစုလၢ နတၢ်အိၣ်မူပူၤဧါ

၁၅. တဘျီတခီၣ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ပတထံၣ်ဘၣ်ယဟိဝၤယွၤအစုလၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤလဲၣ်.

၁၅ တဘျီတခီၣ် ပတထံၣ်ဘၣ်ယွၤအစုလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤဘၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အခါ ပသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤမၤစၢၤတ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကဲထီၣ်အသးဒီး ဝံအ့ၤလံယၤလီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢ အသူၣ်ဒူသးဒူတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲနီၢ်ပၤမုၣ်အံၤစ့ဘ့လး ဃုမၤသံအီၤအခါ အဝဲပျံၤတၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် အဝဲသးပ့ၤနီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤအီၤ လၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ အဝဲအဲၣ်ဒိးသံဝဲန့ၣ်လီၤ. (၁ စီၤပၤ ၁၉:၁-၄) အဝဲကဃုတၢ်မၤစၢၤဒီး တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူလၢ မတၤအအိၣ်လဲၣ်. အဝဲကဘၣ်ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.—၁ စီၤပၤ ၁၉:၁၄-၁၈.

၁၆. ဖဲပအိၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အခါ ပထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

 ၁၆ စီၤယိၤဘး အသးစၢၢ်ဆၢထဲဒၣ် အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတဖၣ်အဃိ အဝဲတထံၣ်လီၤက့ၤ အတၢ်အိၣ်သးဒ် ယဟိဝၤယွၤထံၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်ဘၣ်. (ယိၤဘး ၄၂:၃-၆) တဘျီတခီၣ် မ့ၢ်လၢပအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ ပကထံၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ် ကကီဝဲလီၤ. ဒ်သိးပထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤကသ့အဂီၢ် တၢ်မနုၤမၤစၢၤပှၤသ့ဝဲလဲၣ်. တၢ်လၢလံာ်စီဆှံစံးဝဲ ဘၣ်ဃးဒီးပတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဆိကမိၣ်ထံအီၤလီၤ. ပမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်န့ၣ် ပတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤ ကအါထီၣ်ဒီး ပကစံးလၢ– “ယနၢ်ဟူတ့ၢ်လၢ နဂ့ၢ်နကျိၤလၢယနၢ် နၢ်ဟူတၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ခဲကနံၣ်အံၤ ယမဲာ်ထံၣ်ဘၣ်နၤလီၤ.”

မ့ၢ်ယဟိဝၤယွၤသူနၤလၢ ကမၤစၢၤပှၤဂၤဒ်သိး ကထံၣ်အီၤအဂီၢ်ဧါ (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၁၇, ၁၈)

၁၇, ၁၈. (က) နထံၣ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤအစုလၢ နတၢ်အိၣ်မူအပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်. (ခ) တဲဖျါထီၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိတခါလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤပှၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

၁၇ နထံၣ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤအစုလၢ နတၢ်အိၣ်မူအပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်. ပကကွၢ်သကိး တၢ်အဒိယဲၢ်မံၤန့ၣ်လီၤ. အဆိကတၢၢ်တမံၤန့ၣ် နကတူၢ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခံမံၤတမံၤန့ၣ် နကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တခါ လၢနနၢ်ဟူဘၣ်အီၤ ဖဲနလဲၤထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အခါ ဒီးနကစံး “တၢ်အံၤဟ့ၣ်ယၤ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ ယလိၣ်ဘၣ်လီၤ.” သၢမံၤတမံၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကထံၣ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤစံးဆၢက့ၤ နတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လွံၢ်မံၤတမံၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်အါထီၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤအဂီၢ် ဒီးနထံၣ်ဘၣ်လၢ အဝဲမၤစၢၤနၤဒ်သိးနကမၤလၢပှဲၤနဖီတၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဲၢ်မံၤတမံၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ နတၢ်မၤမ့ၢ်လၢ နတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤအဂီၢ်စှၤဝဲအဃိလီၤ. ဒီးနထံၣ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤမၤလၢပှဲၤထီၣ် အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လၢအမ့ၢ်– “ယတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်.” (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၃:၅) ဖဲပအိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိာ်သး ဒီးယဟိဝၤယွၤ လၢအဂၢၢ်အကျၢၤအခါ ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤအစိအကမီၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤန့ၣ်လီၤ.

၁၈ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်စ့ရၤ အိၣ်လၢကီၢ်ခဲညၣ် စံးဝဲလၢ– “ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ပှၤမၤလိလံာ်စီဆှံဒီးယၤတဂၤ တပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံဘၣ်အဃိ ယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. ယဃ့လၢ မ့ၢ်ယကဘၣ် ပာ်ပတုာ်တၢ်မၤလိဒီးအီၤဧါန့ၣ်လီၤ. ဖဲယတဲ ‘အၤမ့ၣ်’ ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ယလီတဲစိသီၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤမၤလိ လံာ်စီဆှံဖိအံၤ သံကွၢ်ယၤလၢ မ့ၢ်အလဲၤထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးယၤကသ့ဧါ. ယကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးလီၤ.” လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထံလၢ ကစၢ်ယွၤ မၤတၢ်လၢပဂီၢ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် အတၢ်မၤစၢၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ရိနၣ်လၢ အိၣ်လၢအ့ရှၢၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ “ပကနၢ်ပၢၢ်ထီၣ် ယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤစၢၤပှၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပကထံၣ်အီၤအဂီၢ် ကယံာ်ဝဲသ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပထံၣ်ဘၣ်အခါ ပကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤသးအိၣ်ပှၤထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.”

၁၉. ဒ်သိးပကထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဂီၢ် ပကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၉ ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ ပှၤလၢ “အသးကဆှီ” န့ၣ်က “ထံၣ်ဘၣ်ယွၤ” န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၅:၈) တၢ်အံၤ အခီပညီဒ်လဲၣ်. ပကဘၣ်ပၢၤဃာ် ပတၢ်ဆိကမိၣ်လၢအကဆှီ ဒီးဟးဆှဲးတၢ်အၢတၢ်သီကိးမံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. (ဖး ၂ ကရံၣ်သူး ၄:၂ တက့ၢ်.) လၢတၢ်မၤလိအံၤအပူၤ ပမၤလိဘၣ်ဒ်သိး ပကထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဂီၢ် ပကဘၣ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤထီၣ် ပတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိလၢခံတခါန့ၣ် ပကတဲသကိး တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်နာ်န့ၣ် မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကထံၣ်အါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤစၢၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.