ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

မ့ၢ်​န​ထံၣ်ဘၣ် ယွၤ​အ​စု​လၢ န​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​ဧါ

မ့ၢ်​န​ထံၣ်ဘၣ် ယွၤ​အ​စု​လၢ န​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​ဧါ

“ယွၤ​အ​စု​ကအိၣ်​ဖျါထီၣ်​လၢ အခ့အပှၤ​အမဲာ်​ညါ” လီၤ. —ယၡါယၤ ၆၆:၁၄

တၢ်သးဝံၣ်- ၃၂, ၂၆

၁, ၂. ဘၣ်ဃး​ဒီး ကစၢ်​ယွၤ​န့ၣ် ပှၤ​တနီၤ​ဆိကမိၣ်​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

ပှၤ​အါဂၤ​နာ်ဝဲ​လၢ တၢ်မၤ​လၢ​အဝဲသ့ၣ်​မၤဝဲ တ​မံၤဂ့ၤ​တ​မံၤဂ့ၤ​န့ၣ် တ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​ကစၢ်​ယွၤ​ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ တၢ်မ့ၢ်​ကဲထီၣ်​အသး​ဒီး​အီၤ ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ​ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ​သနာ်က့ ကစၢ်​ယွၤ​တ​သးအိၣ် အဝဲသ့ၣ်​ဘၣ်. အဒိ ဖဲ​လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၀၁၃ နံၣ်​န့ၣ်​ကလံၤမုၢ်​ဖးဒိၣ် ဟဲ​ဘၣ် ကီၢ်​ဖံလံးဖံ(စ်)အခါ တၢ်လီၢ်​ဟးဂူာ်​ဟးဂီၤ​ဝဲ​ဖး​အါ​ညါ​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ တၢ်​ကဲထီၣ်​အသး​ဒ်အံၤ​အဃိ ပှၤလၢ​အ​ပၢ​ဝ့ၢ်​တဂၤ​စံး​ဝဲ​ဒ်အံၤ– “မ့ၢ်​ကစၢ်​ယွၤ လဲၤ​ဆူ​တၢ်လီၢ်​အဂၤ တတီၤတီၤ​လံဧါသၢၣ်.”

မ့မ့ၢ်​ပှၤအဂၤ​တနီၤနီၤ​န့ၣ် ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ တၢ်​လၢ​အဝဲသ့ၣ်​မၤဝဲ​တဖၣ်​န့ၣ် တမ့ၢ်​လၢ​ကစၢ်​ယွၤ​က​ထံၣ်ဝဲ​ဘၣ်. (ယၡါယၤ ၂၆:၁၀, ၁၁; ၃ ယိၤဟၣ် ၁၁) ပှၤ​တနီၤ​လၢ တၢ်မၢဖိ​စီၤ​ပီလူး​အ​စိၤ​ဒၣ်လဲာ် ဆိကမိၣ်​ဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဃး​ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​န့ၣ် စီၤ​ပီလူး​စံး​ဝဲ​ဒ်အံၤ– “မ့ၢ်​တၢ်​တ​မိၣ်​အိၣ်ဘၣ်​အသး​ဒီး​တၢ်​သ့ၣ်ညါ​ယွၤ” အဃိ​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​မ့ၢ်​ပှၤ​တဖၣ်​လၢ အ​တတီ​တလိၤ, အအၢ​အသီ, အ​သးကွံ​တၢ် ဒီး​အၢ​သီ​ဝဲ​န့ၣ်​လီၤ.—ရိမ့ၤ ၁:၂၈, ၂၉.

၃. (က) ပ​ကြၢး​သံကွၢ်လီၤက့ၤ​ပ​သး​လၢ တၢ်​သံကွၢ်​မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်. (ခ) လၢ​လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ ကစၢ်​ယွၤ “အ​စု” န့ၣ်​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ အခီပညီ​ဒ်လဲၣ်.

မ့မ့ၢ် ပဝဲဒၣ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ် ပ​က​ဆိကမိၣ်​ဒ်လဲၣ်. ပ​သ့ၣ်ညါ​လၢ ကယဲၢ်​တၢ်​လၢ​ပ​မၤ​အီၤ​တဖၣ်​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်​ပ​နာ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​ပှၤ​စ့ၢ်ကီး​ဧါ. မ့ၢ်​ပ​ထံၣ် အ​စု​အ​တၢ်မၤစၢၤ လၢ​ပ​တၢ်အိၣ်မူ​ပူၤ​စ့ၢ်ကီး​ဧါ. လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါ​ဝဲ​လၢ​ယွၤ “အ​စု” န့ၣ်​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​လၢ အ​သူဝဲ​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲ​သူဝဲ အစိ​အ​က​မီၤ ဒ်သိး အ​က​မၤစၢၤ​အခ့အပှၤ ဒီး​က​မၤနၢၤ​အဒုၣ်အဒါ​တဖၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. (ဖး ၅ မိၤၡ့ ၂၆:၈ တက့ၢ်.) ယ့ၣ်ၡူး​စံး​ဝဲ​လၢ ပှၤ​တနီၤနီၤ​က “ထံၣ်ဘၣ်​ယွၤ” လီၤ. (မးသဲ ၅:၈) မ့ၢ်​ပ​ပၣ်ဃုာ်​လၢ ပှၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ်​အကျါ​ဧါ. ပ “ထံၣ်ဘၣ်​ယွၤ” က​သ့​ဒ်လဲၣ်. ပ​က​မၤလိ​သကိး တၢ်အဒိ​အ​တဲာ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​ပူၤ ဘၣ်ဃး​ဒီး​ပှၤလၢ​အ​ထံၣ်ဘၣ် ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​ဒီး ပှၤလၢ​အ​တထံၣ်​ဘၣ် ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​တဖၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ပ​က​မၤလိ​ဘၣ်​စ့ၢ်ကီး လၢ​ပ​တၢ်နာ်​အံၤ​က​မၤစၢၤ​ပှၤ ဒ်သိး​ပ​က​ထံၣ်ဘၣ် ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

အဝဲသ့ၣ်​ဂ့ၢ်လိာ်​လၢ က​ထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်​ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ

၄. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ အဒုၣ်အဒါ​တဖၣ်​န့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်​ဝဲ​လၢ က​ထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်​ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​လဲၣ်.

လၢညါ​န့ၣ် ပှၤ​အါဂၤ​အိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လၢ ထံၣ်​ဒီး​နၢ်ဟူ​ဘၣ်​ဝဲ​လၢ ယွၤ​မၤစၢၤ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ သူဝဲ​တၢ်​လီၤလး​တဖၣ် ဒ်သိး​က​မၤ​ပူၤဖျဲး ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​လၢ ပှၤ​အဲၤကူပတူး​ဖိ​အစုပူၤ ဒီး​မၤနၢၤ​စီၤပၤ​အါဂၤ​လၢ အ​အိၣ်ဝဲ​လၢ​ကီၢ်တၢ်စံးပာ်​အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ. (ယိၤၡူ ၉:၃, ၉, ၁၀) စီၤပၤ​တဖၣ်​အံၤ ထံၣ်​ဒီး​နၢ်ဟူ​ဘၣ်​ဝဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤ​ပူၤဖျဲး ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ် သနာ်က့ အဝဲသ့ၣ် “အိၣ်ဖှိၣ်​ရိဖှိၣ်​အသး​တဖျၢၣ်​ဃီ, ဒ်သိး​အ​က​ဒုး​သုး​ဒီး​စီၤ​ယိၤၡူ, ဒီး​အံၣ်စရ့လး​လီၤ.” (ယိၤၡူ ၉:၁, ၂) ဖဲ​အဝဲသ့ၣ်​တဖၣ် ဒုးဝဲ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​အခါ စီၤပၤ​တဖၣ်​အံၤ​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​န့ၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ အစိဒိၣ်​ကမီၤထီ​အဃိ “မုၢ်​န့ၣ်​အိၣ်​ကတီၢ်, ဒီး​လါ​န့ၣ်​ဆၢထၢၣ်​တုၤ ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​မၤဆၢ​တၢ်အၢ လၢ​အဒုၣ်အဒါ​အလိၤ​လီၤ.” (ယိၤၡူ ၁၀:၁၃) ဘၣ်ဆၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​ပျဲဝဲ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ အဒုၣ်အဒါ​အသး “က​ဆူၣ်​ထီၣ်” ဝဲ​ဒ်သိး​က​ဒုး​ထီဒါ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​န့ၣ်​လီၤ. (ယိၤၡူ ၁၁:၂၀) အံၣ်စရ့လး အဒုၣ်အဒါ​တဖၣ်​ၡူဝဲ မ့ၢ်​လၢ​အဝဲသ့ၣ် တ​တူၢ်လိာ်ဝဲ လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒုးတၢ်​လၢ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​အဂီၢ်​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ.

၅. စီၤပၤ​အၤဃာ် လၢ​အအၢ​အသီ​တဂၤ ဂ့ၢ်လိာ်​လၢ က​နာ်ဝဲ တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

စီၤပၤ​အၤဃာ် လၢ​အအၢ​အသီ​တဂၤ အိၣ်ဒီး​တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​အါ​ဘျီ​လၢ ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲဒၣ် ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဝံအ့ၤလံယၤ တဲ​အီၤ​လၢ “ပစီၤထံ​မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်စူၤ​မ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်​ဘၣ်​လၢ​ယ​ထးခိၣ်​ဒီး, တအိၣ်​ဘၣ်​လီၤ.” (၁ စီၤပၤ ၁၇:၁) တၢ်အံၤ​ကဲထီၣ်​အသး ခီဖျိ​လၢ​ကစၢ်​ယွၤ အစိ​အ​က​မီၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤပၤ​အၤဃာ် ဂ့ၢ်လိာ်​လၢ က​နာ်ဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢခံ​န့ၣ် ဝံအ့ၤလံယၤ ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ် ဆူ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ် ဒီး​ကစၢ်​ယွၤ စံးဆၢ​အီၤ ခီဖျိ​လၢ မ့ၣ်အူ​ဟဲ​လီၤ​လၢ မူခိၣ်​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ. စီၤပၤ​အၤဃာ် ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. ဒီး​ဝံအ့ၤလံယၤ တဲဘၣ် စီၤပၤ​အၤဃာ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ က​မၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ် တၢ်ကိၢ်​ဃ့ထီ ဒီး​က​ဒုး​စူၤလီၤ​ဝဲ​မူခိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. (၁ စီၤပၤ ၁၈:၂၂-၄၅) စီၤပၤ​အၤဃာ် ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်​လီၤလး အါ​ထဲ​အံၤ​ညါ သနာ်က့ အဝဲ​ဂ့ၢ်လိာ်​ဒံးဝဲ​လၢ အ​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ အစိ​အ​က​မီၤ​န့ၣ်​လီၤ. ပ​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် တၢ်​မၤလိ​လၢ တၢ်အဒိ​အ​တဲာ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ​ဒ်လဲၣ်. ပ​က​ဘၣ်​ဃုထံၣ် ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​လၢ ပ​တၢ်အိၣ်မူ​ပူၤ​လီၤ.

အဝဲသ့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်​ကစၢ်​ယွၤ အစိ​အ​က​မီၤ

၆, ၇. ပှၤ​ကံးဘိၣ်​ဖိ ဒီး​နီၢ်​ရၤဃး နၢ်ပၢၢ်​ဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

ပှၤ​ကံးဘိၣ်​ဖိ​တဖၣ် လီၤဆီ​ဒီး ပှၤ​ကလုာ်​လၢ အိၣ်ဘူး​ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​ထံၣ်ဘၣ် ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​လီၤ. ပှၤ​ကံးဘိၣ်​ဖိ​တဖၣ် တ​ဒုးတၢ်​ဒီး ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​ဘၣ်. မ့မ့ၢ်​မၤ​တၢ်ဃူ​တၢ်ဖိး​ဒီး ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်. မ့ၢ်​လၢ​အဝဲသ့ၣ်​နၢ်ဟူ​ဘၣ်​ဝဲ ဘၣ်ဃး​ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​အ​တၢ်မၤစၢၤ အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​အဂ့ၢ်​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ. (ယိၤၡူ ၉:၃, ၉, ၁၀) အဝဲသ့ၣ်​အိၣ်ဒီး တၢ်ကူၣ်သ့​ခီဖျိ​လၢ​အဝဲသ့ၣ် နၢ်ပၢၢ်​ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုးတၢ်​လၢ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

နီၢ်​ရၤဃး​စ့ၢ်ကီး ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​န့ၣ်​လီၤ. နီၢ်​ရၤဃး တမ့ၢ်​ပှၤ​အံၣ်​စ​ရ​လး​ဖိ​တဂၤ ဘၣ်ဆၣ် အဝဲ​နၢ်ဟူ​ဘၣ်​ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ ထုးထီၣ်​ကွံာ် ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​လၢ ကီၢ်​အဲၤကူပတူး​အ​ပူၤ​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ပှၤ​ကွၢ်ဟုၣ်​တၢ်​ခံဂၤ ဟဲ​ဆူ​နီၢ်​ရၤဃး​အ​အိၣ်​အခါ နီၢ်​ရၤဃး​စံး​ဘၣ်​အဝဲသ့ၣ်​လၢ “ယ​သ့ၣ်ညါ​လၢ ယွၤ​ဟ့ၣ်လီၤ​သု​လၢ ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ” န့ၣ်​လီၤ. နီၢ်​ရၤဃး နာ်ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မၤ​ပူၤဖျဲး​အီၤ​ဒီး အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​သ့ဝဲ​လီၤ. အဝဲ​သ့ၣ်ညါ​လၢ တၢ်​ဘၣ်ယိၣ်​အိၣ်​လၢ​အဂီၢ်​ဒၣ်လဲာ် အဝဲ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​အ​တၢ်နာ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​န့ၣ်​လီၤ.—ယိၤၡူ ၂:၉-၁၃; ၄:၂၃, ၂၄.

၈. ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တနီၤ ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​ဒ်လဲၣ်.

ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တနီၤ​န့ၣ် တ​ဒ်သိး​ဒီး​စီၤပၤ​အၤဃာ်​လၢ အအၢ​သီ​တဂၤ​ဘၣ်. ဖဲ​အဝဲသ့ၣ်​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ မ့ၣ်အူ​ဟဲ​လီၤ​လၢ​မူခိၣ်​အခါ နာ်ဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​မၤ​တၢ်အံၤ​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ အဝဲသ့ၣ်​ကိးပသူ​ထီၣ်​လၢ– “ယွၤ​ဝဲဒၣ် မ့ၢ်​ကစၢ်​လီၤ.” (၁ စီၤပၤ ၁၈:၃၉) အဝဲသ့ၣ် နၢ်ပၢၢ်​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လၢ ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​လီၤ.

၉. မုၢ်မဆါ​တနံၤညါအံၤ ပ​ထံၣ်ဘၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​အစိ​အ​က​မီၤ​အ​တၢ်မၤစၢၤ​က​သ့​ဒ်လဲၣ်.

ပ​မၤလိ​ဘၣ် တၢ်အဒိ​အ​တဲာ်​လၢ​အဂ့ၤ ဒီး​အ​တဂ့ၤ​ဘၣ်​တဖၣ်​လီၤ. တၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ​မၤစၢၤ​ပှၤ ဒ်သိး​ပ​က​နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်​တၢ် “ထံၣ် ဘၣ်​ယွၤ” မ့တမ့ၢ် တၢ်ထံၣ်​ဘၣ်​ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​န့ၣ် အခီပညီ ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ပ​သ့ၣ်ညါ​အါထီၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​အ​တၢ်ဂ့ၤ​တၢ်ဝါ​အဂ့ၢ်​အခါ ပ​ထံၣ်ဘၣ်​အစိ​အ​က​မီၤ​လၢ ‘ပ​မဲာ်’ န့ၣ်​လီၤ. (အ့းဖ့းစူး ၁:၁၈) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ပဝဲဒၣ်​သ့ၣ်​တဖၣ် ပ​အဲၣ်ဒိး​ကွၢ်လိ ပှၤ​အတီ​အလိၤ​လၢ အ​ပူၤကွံာ် ဒီး​အ​ခဲအံၤ​တဖၣ်​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မၤစၢၤ အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ မုၢ်မဆါ​တနံၤညါအံၤ မ့ၢ်​တၢ်အုၣ်​အသး​အိၣ်​လၢ ယွၤ​မၤစၢၤ အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​ဒံး​ဧါ.

 ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ အ​တၢ်အုၣ်​အသး လၢ​မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ

၁၀. မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤစၢၤ​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​န့ၣ် တၢ်အုၣ်​အသး မနုၤ​အိၣ်ဝဲ​လဲၣ်. (ကွၢ်​တၢ်ဂီၤ​လၢ တၢ်​မၤလိ​အ​ခီၣ်ထံး​တက့ၢ်.)

၁၀ ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤစၢၤ​ဒံးဝဲ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ် လၢ​မုၢ်မဆါ​တနံၤညါအံၤ​န့ၣ် ပ​အိၣ်ဒီး တၢ်အုၣ်​အသး အါအါ​ဂီၢ်​ဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​လဲၤခီဖျိ ဘၣ်ဃး​ဒီး​ပှၤလၢ အ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ဆူ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်ဒီး ကစၢ်​စံးဆၢ​အ​တၢ်​ထုကဖၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ် ပ​နၢ်ဟူ​ဘၣ် တလီၢ်လီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၅၃:၂) အဒိ ဖဲ​အဲလဲၣ် စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ် လၢ​ကီးဖိ​တဘ့ၣ် လၢ​ကီၢ်​ဖံလံးဖံ(စ်)အ​ပူၤ​န့ၣ် ပိာ်မုၣ်​တဂၤ ထံၣ်ဘၣ်​အီၤ​ဒီး​ဟီၣ်ဝဲ​လီၤ. ဒီး​အဲလဲၣ်​စံး​ဝဲ​ဒ်အံၤ– “တၢ်​တ​ဂီၤ​န့ၣ် ပိာ်မုၣ်​တဂၤ​အံၤ ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ် ဆူ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ် ဒ်သိး​ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး က​ဃုထံၣ်န့ၢ်​အီၤ​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.” ဖဲ​ပိာ်မုၣ်​တဂၤ​အံၤ အ​သးစၢ်​ဒံး​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် အဝဲ​မၤလိ​ဘၣ်​လံာ်စီဆှံ ဒီး​ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ​အ​ဖျီအသး​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ် အဝဲ​လဲၤ​သုးလီၢ်​သုးကျဲ ဆူ​ကီးဖိ​တဘ့ၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​အဝဲ​တ​မၤလိ​ဘၣ် လံာ်စီဆှံ​လၢၤဘၣ်. ကစၢ်​ယွၤ စံးဆၢ​အ​တၢ်​ထုကဖၣ် လၢ​အဆိ​အ​ချ့ အဃိ​အဝဲ​သးခု ဒီး​ဟီၣ်ဝဲ​လီၤ. အဝဲ​မၤလိ လံာ်စီဆှံ​တနံၣ်​တချုး​ပှဲၤထီၣ်​ဒံး​ဘၣ် ဒီး​အဝဲ​ဟ့ၣ်​လုၢ်ထီၣ်​အသး​ဆူ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်​လီၤ.

မ့ၢ်​န​ဃုထံၣ်န့ၢ်​ကျဲ​တဖၣ်​လၢ န​က​ထံၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​စု​လၢ န​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​ဧါ (ကွၢ်​လံာ်​အဆၢ ၁၁-၁၃)

၁၁, ၁၂. (က) ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤစၢၤ​အခ့အပှၤ​တဖၣ်​ဒ်လဲၣ်. (ခ) ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤစၢၤ​ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ်​တဂၤ​ဒ်လဲၣ်. တဲ​ဖျါထီၣ်​အီၤ​တက့ၢ်.

၁၁ ယဟိဝၤ​ယွၤ အခ့အပှၤ​သ့ၣ်​တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ ဖဲ​အဝဲသ့ၣ် ပတုာ်​ကွံာ်ဝဲ လုၢ်လၢ်​လၢ​အ​တဂ့ၤ​ဘၣ်​တဖၣ် ဒ်သိး​ဒီး​တၢ်​အီမိာ်, တၢ်​သူ​ကသံၣ်မူၤဘှီး, ဒီး​တၢ်​ကွၢ်​တၢ်ဂီၤ​ဘ့ၣ်ဆ့​န့ၣ်​လီၤ. ပှၤ​တနီၤ​တဲဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​ဂုာ်ကျဲးစၢး ပတုာ်​လုၢ်လၢ်​လၢ​အ​တဂ့ၤ​ဘၣ်​သ့ၣ်​တဖၣ် လၢ​အ​နီၢ်ကစၢ်​ဒၣ်ဝဲ​သနာ်က့ မၤဝဲ​တန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ​အဝဲသ့ၣ်​ဃ့​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အိၣ်​အခါ ကစၢ်​ယွၤ​ဟ့ၣ်​အီၤ “အစိ​အ​ကမီၤဒိၣ်​ကဲၣ်ဆိး” ဒီး​လၢခံကတၢၢ်​န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်​ပတုာ်​ကွံာ်ဝဲ လုၢ်လၢ်​လၢ​အ​တဂ့ၤ​တဖၣ်​အံၤ​န့ၢ်ဝဲ​လီၤ. —၂ ကရံၣ်သူး ၄:၇; စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၃၇:၂၃, ၂၄.

 ၁၂ ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤစၢၤ​စ့ၢ်ကီး အခ့အပှၤ​တဖၣ် ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ်​လဲၤခီဖျိ အ​နီၢ်ကစၢ်​အ​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တဖၣ် က​န့ၢ်​အဂီၢ်​လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ်​အ့​မံၤ ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်မၤစၢၤ​လီၤ. အဝဲ​ဘၣ်​တၢ်​ဆှၢ​အီၤ​ဆူ ကီး​တဘ့ၣ်​လၢ​အိၣ်​လၢ ပစံဖံး ပီၣ်လဲၣ်​မိၢ်ပှၢ်​အ​ပူၤ ဒ်သိး​က​သူၣ်ထီၣ်​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ဒီး​မံး​ၡ့ၣ်​န​ရံၣ်​အဟံၣ်​တဖၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​အ​လဲၤ​အိၣ်​တၢ်လီၢ်​န့ၣ် တၢ်ဆဲး​တၢ်လၤ​လီၤဆီ​ဝဲ​လၢ​အဂီၢ်​ဒိၣ်မး​လီၤ. ဒီး​မ့ၣ်အူ​တ​ဟဲ, ထံ​တ​ဟဲ​ထီဘိ​ဘၣ်. တကးဒံးဘၣ် ထံ​ဒိၣ်​ဘၢ​ဝဲ​ကျဲမုၢ်​တဖၣ်, အဝဲ​အိၣ်ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်လီၢ်​လၢ ဟိၣ်​ထဲ​ဆံး​ဆံး​ဖိ ဒီး​သးသယုၢ်​ဘၣ်​ဝဲ အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်​တနံၤ အသး​ဒိၣ်ထီၣ်​တၢ်​အဃိ ကိးဃါ​ဘၣ်​ဝဲ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ်​တဂၤ ဖဲ​အ​မၤ​သကိး​တၢ်​အခါ​န့ၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ အ​မၤ​ဘၣ်​ဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​အဃိ အသး​ဘၣ်ဒိ​ဝဲ​ဒိၣ်မး​လီၤ. ဖဲ​အဝဲ​က့ၤ​တုၤ​ဆူ အ​ဒၢး​လၢ​မုၢ်ဟါလီၤ​အခါ​န့ၣ် အဝဲ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ဆူ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ် ဒီး​ဃ့​အ​တၢ်မၤစၢၤ​လီၤ. ဆၢကတီၢ်​လၢ မ့ၣ်အူ​ဟဲက့ၤ​ကဒါ​အခါ အဝဲ​ဖး​တၢ်​မၤလိ​တခါ​လၢ တၢးထီခိးတၢ်​အ​ပူၤ​ဘၣ်ဃး တၢ်​ဖျိထီၣ်​ကံးလဧး​ကၠိ​အမူး​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​မၤလိ​အံၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ ဒ်သိး​ဒီး​အဝဲ​တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲ​စံး​ဝဲ​လၢ– “ဖဲ​နၤ​အဝဲ​န့ၣ် ယ​တူၢ်ဘၣ်​ဒ်သိး​ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ တဲတၢ်​ဒီး​ယၤ​လီၤ. တၢ်​လၢ​ယ​ဖးဘၣ်​တဖၣ်​န့ၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်​ဟ့ၣ်ဘါ​ယၤ ဒ်သိး​ယ​က​ဆဲး​မၤ​ယ​တၢ်မၤ​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.”—စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၄၄:၂၅, ၂၆; ယၡါယၤ ၄၁:၁၀, ၁၃.

၁၃. ဒ်သိး​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​တဖၣ် ကအိၣ်​ဒီး​တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လၢ က​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​အဂီၢ် ကစၢ်​မၤစၢၤ​အဝဲသ့ၣ်​ဒ်လဲၣ်.

၁၃ ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤစၢၤ​စ့ၢ်ကီး​ပှၤလၢ ပ​က​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်​ဒီး မၤ​ဂၢၢ်ကျၢၤ​ပ​တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လၢ ပဒိၣ်​အမဲာ်​ညါ​ဒ်သိး ပ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်သးခု​ကစီၣ် က​န့ၢ်​အဂီၢ်​လီၤ. (ဖံလံးပံၤ ၁:၇) အဒိ ပဒိၣ်​ပပှၢ်​တနီၤနီၤ ဂုာ်ကျဲးစၢး​မၤ​ပတုာ်ဝဲ ပ​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်မၤ​အဃိ ပ​လဲၤထီၣ်​ဝဲ​ရူ​ဒ်သိး​ပ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​က့ၤ​တၢ် က​န့ၢ်​အဂီၢ်​လီၤ. ဖဲ​ပ​ထီၣ်​ရူ​လၢ​အပတီၢ်​ထီ​အခါ ပ​မၤနၢၤ​တၢ်အိၣ်​ဝဲ အစှၤကတၢၢ် ၂၆၈ ဘျီ​န့ၣ်​လီၤ. စးထီၣ်​လၢ အ​နံၣ် ၂၀၀၀ တုၤ​ခဲအံၤ​န့ၣ် ပ​မၤနၢၤ​စ့ၢ်ကီး တၢ်မူးတၢ်ရၢ်​ဖးဒိၣ် ၂၄ ဘျီ​လၢ​ကီၢ်​ယူရပၤ ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​ခွဲးယာ်​အ​ရူ​န့ၣ်​လီၤ. လီၤတံၢ်​လၢ ပှၤ​တြီဝဲ​ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်စိ​တၢ်ကမီၤ တ​သ့​နီ​တဂၤ​ဘၣ်.—ယၡါယၤ ၅၄:၁၇; ဖး ယၡါယၤ ၅၉:၁ တက့ၢ်.

၁၄. ယွၤ​အိၣ်ဒီး​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​န့ၣ် တၢ်အုၣ်​အသး အဂုၤ​အဂၤ​မနုၤ​တဖၣ်​အိၣ်ဝဲ​လဲၣ်.

၁၄ တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်သးခု​ကစီၣ် သကုၤ​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်အုၣ်​အသး​တခါ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မၤစၢၤ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​န့ၣ်​လီၤ. (မးသဲ ၂၄:၁၄; မၤတၢ် ၁:၈) ယဟိဝၤ​ယွၤ​အခ့အပှၤ​တဖၣ် အိၣ်ဒီး​တၢ်ဃူ​တၢ်ဖိး​လၢ ထံကီၢ်​ကိးဘ့ၣ်ဒဲး​အ​ပူၤ​န့ၣ် မ့ၢ်​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်မၤစၢၤ​အဃိ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. ပှၤလၢ​တ​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒၣ်လဲာ်​စံး​ဝဲ​လၢ– “ယွၤ​အိၣ်​လၢ သု​ကျါ​နီၢ်နီၢ်​လီၤ.” (၁ ကရံၣ်သူး ၁၄:၂၅) တၢ်အုၣ်​အသး​အိၣ်ဝဲ​အါမံၤ​လၢ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ​ကစၢ်​ယွၤ​အိၣ်ဒီး​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​လီၤ. (ဖး ယၡါယၤ ၆၆:၁၄ တက့ၢ်.) မ့မ့ၢ်​နၤ​တခီ​မီၣ်. မ့ၢ်​န​ထံၣ်ဘၣ်​ယွၤ​အ​စု​လၢ န​တၢ်အိၣ်မူ​ပူၤ​စ့ၢ်ကီး​ဧါ.

မ့ၢ်​န​ထံၣ်ဘၣ်​ယွၤ​အ​စု​လၢ န​တၢ်အိၣ်မူ​ပူၤ​ဧါ

၁၅. တဘျီတခီၣ်​န့ၣ် ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​တထံၣ်​ဘၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​စု​လၢ ပ​တၢ်အိၣ်မူ​ပူၤ​လဲၣ်.

၁၅ တဘျီတခီၣ် ပ​တထံၣ်​ဘၣ်​ယွၤ​အ​စု​လၢ ပ​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​ဘၣ်. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်. ဖဲ​ပ​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ် တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​အါအါ​ဂီၢ်​ဂီၢ်​အခါ ပ​သးပ့ၤနီၣ်​ကွံာ်​တၢ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မၤစၢၤတ့ၢ်​ပှၤ​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်အံၤ​ကဲထီၣ်​အသး​ဒီး ဝံအ့ၤလံယၤ​လီၤ. အဝဲ​မ့ၢ်​ပှၤလၢ အ​သူၣ်ဒူ​သးဒူ​တဂၤ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ​နီၢ်ပၤမုၣ်​အံၤစ့ဘ့လး ဃုမၤ​သံ​အီၤ​အခါ အဝဲ​ပျံၤတၢ်​ဒိၣ်မး​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် အဝဲ​သးပ့ၤနီၣ် ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်မၤစၢၤ​အီၤ လၢ​အ​ပူၤကွံာ်​တဖၣ်​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ အဝဲ​အဲၣ်ဒိး​သံဝဲ​န့ၣ်​လီၤ. (၁ စီၤပၤ ၁၉:၁-၄) အဝဲ​က​ဃု​တၢ်မၤစၢၤ​ဒီး တၢ်​သူၣ်ဒူ​သးဒူ​လၢ မတၤ​အ​အိၣ်​လဲၣ်. အဝဲ​က​ဘၣ်​ဃ့​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်​န့ၣ်​လီၤ.—၁ စီၤပၤ ၁၉:၁၄-၁၈.

၁၆. ဖဲ​ပ​အိၣ်ဒီး တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တဖၣ်​အခါ ပ​ထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်မၤစၢၤ​က​သ့​ဒ်လဲၣ်.

 ၁၆ စီၤယိၤဘး အသး​စၢၢ်ဆၢ​ထဲဒၣ် အ​တၢ်​ဘၣ်ယိၣ်​ဘၣ်ဘှီ​တဖၣ်​အဃိ အဝဲ​တထံၣ်​လီၤ​က့ၤ အ​တၢ်အိၣ်သး​ဒ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​ထံၣ်ဝဲ​အသိး​န့ၣ်​ဘၣ်. (ယိၤဘး ၄၂:၃-၆) တဘျီတခီၣ် မ့ၢ်​လၢ​ပ​အိၣ်ဒီး​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​အဃိ ပ​က​ထံၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်မၤစၢၤ​အဂီၢ်​န့ၣ် ကကီ​ဝဲ​လီၤ. ဒ်သိး​ပ​ထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်မၤစၢၤ​က​သ့​အဂီၢ် တၢ်မနုၤ​မၤစၢၤ​ပှၤ​သ့ဝဲ​လဲၣ်. တၢ်​လၢ​လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ ဘၣ်ဃး​ဒီး​ပ​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တဖၣ်​န့ၣ် ပ​က​ဘၣ်​ဆိကမိၣ်​ထံ​အီၤ​လီၤ. ပ​မ့ၢ်​မၤ​ဒ်​န့ၣ်​န့ၣ် ပ​တၢ်နာ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ က​အါထီၣ်​ဒီး ပ​က​စံး​လၢ– “ယ​နၢ်ဟူ​တ့ၢ်​လၢ န​ဂ့ၢ်​န​ကျိၤ​လၢ​ယ​နၢ် နၢ်ဟူ​တၢ်​လီၤ. မ့မ့ၢ်​ခဲကနံၣ်အံၤ ယ​မဲာ်​ထံၣ်ဘၣ်​နၤ​လီၤ.”

မ့ၢ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​သူ​နၤ​လၢ က​မၤစၢၤ​ပှၤဂၤ​ဒ်သိး က​ထံၣ်​အီၤ​အဂီၢ်​ဧါ (ကွၢ်​လံာ်​အဆၢ ၁၇, ၁၈)

၁၇, ၁၈. (က) န​ထံၣ်ဘၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​စု​လၢ န​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​က​သ့​ဒ်လဲၣ်. (ခ) တဲ​ဖျါထီၣ် တၢ်​လဲၤခီဖျိ​တခါ​လၢ အ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ် ကစၢ်​ယွၤ​မၤစၢၤ​ပှၤလၢ မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​တက့ၢ်.

၁၇ န​ထံၣ်ဘၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​စု​လၢ န​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​က​သ့​ဒ်လဲၣ်. ပ​ကကွၢ်​သကိး တၢ်အဒိ​ယဲၢ်​မံၤ​န့ၣ်​လီၤ. အဆိ​ကတၢၢ်​တမံၤ​န့ၣ် န​က​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မၤစၢၤ​နၤ ဒ်သိး​န​က​ထံၣ်ဘၣ် တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ခံ​မံၤ​တမံၤ​န့ၣ် န​ကသ့ၣ်​နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​တခါ လၢ​န​နၢ်ဟူ​ဘၣ်​အီၤ ဖဲ​န​လဲၤထီၣ် တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​ရိဖှိၣ်​အခါ ဒီး​န​က​စံး “တၢ်အံၤ​ဟ့ၣ်​ယၤ တၢ်ဂံၢ်​တၢ်ဘါ​လၢ ယ​လိၣ်ဘၣ်​လီၤ.” သၢ​မံၤ​တမံၤ​န့ၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် န​က​ထံၣ်ဘၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံးဆၢ​က့ၤ န​တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. လွံၢ်မံၤ​တမံၤ​န့ၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် န​က​အဲၣ်ဒိး​ဟ့ၣ်​အါထီၣ် တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်မၤ​အဂီၢ် ဒီး​န​ထံၣ်ဘၣ်​လၢ အဝဲ​မၤစၢၤ​နၤ​ဒ်သိး​န​က​မၤ​လၢပှဲၤ​န​ဖီတၢၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ယဲၢ်​မံၤ​တမံၤ​န့ၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ်​န​ဟးထီၣ်​ကွံာ်​လၢ န​တၢ်မၤ​မ့ၢ်​လၢ န​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်မၤ​အဂီၢ်​စှၤ​ဝဲ​အဃိ​လီၤ. ဒီး​န​ထံၣ်ဘၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မၤ​လၢပှဲၤ​ထီၣ် အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ လၢ​အမ့ၢ်– “ယ​တ​လဲၤသဒၣ်​ဘၣ်​နၤ​ဘၣ်.” (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၃:၅) ဖဲ​ပ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​ရ့လိာ်သး ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ လၢ​အဂၢၢ်​အ​ကျၢၤ​အခါ ပ​က​ထံၣ်ဘၣ်​ယွၤ​အစိ​အ​က​မီၤ​လၢ ပ​တၢ်အိၣ်မူ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ.

၁၈ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ်​စ့ရၤ အိၣ်​လၢ​ကီၢ်​ခဲ​ညၣ် စံး​ဝဲ​လၢ– “ယ​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ပှၤ​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​ဒီး​ယၤ​တဂၤ တ​ပာ်လုၢ်​ပာ်ပှ့ၤ တၢ်​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​ဘၣ်​အဃိ ယ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​လၢ​အဂီၢ်​လီၤ. ယ​ဃ့​လၢ မ့ၢ်​ယ​က​ဘၣ် ပာ်ပတုာ်​တၢ်​မၤလိ​ဒီး​အီၤ​ဧါ​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ယ​တဲ ‘အၤမ့ၣ်’ ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ် ယ​လီတဲစိ​သီၣ်ထီၣ်ဝဲ​လီၤ. ပှၤ​မၤလိ လံာ်စီဆှံ​ဖိ​အံၤ သံကွၢ်​ယၤ​လၢ မ့ၢ်​အ​လဲၤထီၣ် တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​ဒီး​ယၤ​က​သ့ဧါ. ယ​ကမၢ​ကမၣ်​ဒိၣ်မး​လီၤ.” လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ပ​မ့ၢ်​ဆိကမိၣ်​ထံ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ မၤတၢ်​လၢ​ပဂီၢ် ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ် ပ​က​ထံၣ်ဘၣ် အ​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ပ​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ် ရိ​နၣ်​လၢ အိၣ်​လၢ​အ့ၡၢၣ် စံး​ဝဲဒၣ်​လၢ “ပ​က​နၢ်ပၢၢ်ထီၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်မၤစၢၤ​ပှၤလၢ ပ​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​ဒ်လဲၣ်​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ် ပ​က​ထံၣ်​အီၤ​အဂီၢ် က​ယံာ်ဝဲ​သ့​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ​ပ​ထံၣ်ဘၣ်​အခါ ပ​က​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​သးအိၣ်​ပှၤ​ထဲလဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ.”

၁၉. ဒ်သိး​ပ​က​ထံၣ်ဘၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​အဂီၢ် ပ​က​ဘၣ်​မၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

၁၉ ယ့ၣ်ၡူး​စံး​ဝဲ ပှၤလၢ “အသး​ကဆှီ” န့ၣ်​က “ထံၣ်ဘၣ်​ယွၤ” န့ၣ်​လီၤ. (မးသဲ ၅:၈) တၢ်အံၤ အခီပညီ​ဒ်လဲၣ်. ပ​က​ဘၣ်​ပၢၤဃာ် ပ​တၢ်​ဆိကမိၣ်​လၢ​အ​ကဆှီ ဒီး​ဟးဆှဲး​တၢ်အၢ​တၢ်သီ​ကိးမံၤဒဲး​န့ၣ်​လီၤ. (ဖး ၂ ကရံၣ်သူး ၄:၂ တက့ၢ်.) လၢ​တၢ်​မၤလိ​အံၤ​အ​ပူၤ ပ​မၤလိ​ဘၣ်​ဒ်သိး ပ​က​ထံၣ်ဘၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​အဂီၢ် ပ​က​ဘၣ်​မၤဂၢၢ်​မၤကျၢၤ​ထီၣ် ပ​တၢ်​ရ့လိာ်သး​ဒီး​အီၤ​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​မၤလိ​လၢခံ​တခါ​န့ၣ် ပ​က​တဲသကိး တၢ်ဂ့ၢ်​ဘၣ်ဃး​ဒီး ပ​တၢ်နာ်​န့ၣ် မၤစၢၤ​ပှၤ​ဒ်သိး ပ​က​ထံၣ်​အါထီၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ပ​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ က​သ့​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ.