ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး လံာ်ကုခိၣ် | တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အဘျုးအိၣ်ဧါ

တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၣ်—မ့ၢ်အဘျုးအိၣ်လၢ နဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ

တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၣ်—မ့ၢ်အဘျုးအိၣ်လၢ နဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ

တချုးလၢ နမၤတၢ်တမံၤမံၤဒံးဘၣ်န့ၣ် နကသံကွၢ်လီၤနသးလၢ တၢ်အံၤ ‘အဘျုးကအိၣ် လၢယဂီၢ် တမံၤမံၤဧါ.’ တၢ်သံကွၢ်လီၤသး ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ် ဒ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်အကမၣ်ဧါ. တကမၣ်ဘၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိတကမၣ်ဘၣ်လဲၣ်. ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ပအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အကကဲဘျုး လၢပဂီၢ်ဧါန့ၣ်လီၤ. ပှၤအဂ့ၤတဂၤ လၢအမ့ၢ်စီၤယိၤဘးဒၣ်လဲာ် တဲဝဲလၢ “ယမ့ၢ်ကိး, ဒီးအဝဲဒၣ် မ့ၢ်စံးဆၢယၤဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ယတနာ်ဘၣ်လၢ အဒိကနၣ်ယကလုၢ်ဘၣ်.”—ယိၤဘး ၉:၁၆.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ပတဲတ့ၢ်လၢလံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလုၢ်လၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါလၢ ကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပသးအဂီၢ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤလၢ အမ့ၢ်အတီန့ၣ် ဒိကနၣ်ဝဲ တၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဃ့တၢ်လၢ အဘၣ်အသးန့ၣ် ကဒိကနၣ်ပှၤလီၤ. တကးဒံးဘၣ် အဝဲဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ပကသုးဘူးပသးဆူ အအိၣ်လီၤ. (ယၤကိာ် ၄:၈) လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပမ့ၢ်ပာ်တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ တၢ်အရ့ဒိၣ်တခါန့ၣ် ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဘျုးအဖှိၣ် မနုၤလဲၣ်.

တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်.

လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဖဲနကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အခါ မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဧါ. ဖဲပတူၢ်ဘၣ်ဒ်အံၤအခါ လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ပက “ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ” ဒီး “ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ယွၤလၢ [ပ] တၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်” လီၤ. (၁ သ့းစၤလနံ ၅:၁၇; ဖံလံးပံၤ ၄:၆) လံာ်စီဆှံ အၢၣ်လီၤအီလီၤပှၤလၢ ပမ့ၢ်ဃ့တၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ် “ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢ အဒိၣ်န့ၢ်ယိာ်န့ၢ် ကယဲၢ်ပသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်န့ၣ် ကပၢၤ [ပ] သူၣ် [ပ] သးဒီး [ပ] ဆိကမိၣ်တၢ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤလီၤ.” (ဖံလံးပံၤ ၄:၇) ပမ့ၢ်ပာ်လီၤ ပတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢ ပပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်တဂၤ အစုပူၤန့ၣ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၅:၂၂ န့ၣ်ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ– “ပာ်တၢ်လၢ အဟ့ၣ်လီၤနၤန့ၣ် လၢယွၤအလိၤတက့ၢ်. ဒီးကမၤစၢၤနၤလီၤ.”

“ပာ်တၢ်လၢ အဟ့ၣ်လီၤနၤန့ၣ် လၢယွၤအလိၤတက့ၢ်. ဒီးကမၤစၢၤနၤလီၤ.” —စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၅:၂၂

လၢတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအါဂၤန့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လီၤ. ဟံရဲၣ် အိၣ်လၢကီၢ်ခိၣ်ရံယၤကလံၤစိး တဂၤန့ၣ်စံးဝဲလၢ  “ဖဲယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အခါန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် ဒီးယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယတၢ်ဝံတၢ်ယိးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဖှံလီၤဝဲ ဒီးယအိၣ်ဒီးဂံၢ်ဘါလၢ ယတူၢ်တၢ်ခီၣ်တၢ်ကကဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” စံၣ်စံလယၣ် အိၣ်လၢ ကီၢ်ဖံးလံးဖံ (စ်)န့ၣ် စံးဝဲလၢ “ဒ်ယမ့ၢ်မိၢ်တဂၤအသိး ယဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ ယဖိမုၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. ဒီးယဘၣ်ယိၣ်တၢ် စ့ၢ်ကီးလၢ ယမိၢ်အဂီၢ် မ့ၢ်လၢအကွၢ်နီၣ်ယၤ တဘၣ်လၢၤဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢ တၢ်ထုကဖၣ်အဃိ ယတူၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ ယဘၣ်မၤအီၤ ကိးနံၤဒဲးတဖၣ်န့ၣ် ဖှံလီၤဝဲတစဲးလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢ ယဟိဝၤယွၤကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကွၢ်ထွဲအဝဲသ့ၣ် ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးတၢ်မၤမုာ်ထီၣ်သး ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အခါ.

မ့ၢ်နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲနးနးကလဲာ် ဒ်သိးဒီး တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ နသးသမူအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢအလီၤသးအုး ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ် တဘျီဘျီဧါ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်န့ၣ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ “တၢ်မၤမုာ်ခဲလၢာ်အကစၢ်” အအိၣ်ဒ်သိး ကမၤစၢၤနၤန့ၣ်တက့ၢ်. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ အဝဲဒၣ် “မၤမုာ် ထီၣ်ပှၤလၢ ပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ခဲလၢာ်အပူၤ” န့ၣ်လီၤ. (၂ ကရံၣ်သူး ၁:၃, ၄) အဒိ ဖဲယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အခါအဝဲ “ချံးလီၤအခီၣ်ဒီး ဘါထုကဖၣ်တၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒီးအီၤဒ်လဲၣ်. “ကလူးလၢမူခိၣ်တဂၤ လီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢအီၤ, ဒီးဒုးဆူၣ်ထီၣ် အဂံၢ်အဘါလီၤ.” (လူၤကၣ် ၂၂:၄၁, ၄၃) ပှၤတီပှၤလိၤလၢ အမ့ၢ်စီၤနဃ့မယၤန့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် ပှၤအၢပှၤသီလၢ ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤပျံၤမၤဖုးအီၤ ဒ်သိးအကပတုာ် ကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒ်အံၤ– “ခဲကနံၣ်အံၤ, ကစၢ်ဧၢ, ဒုးဆူၣ်ထီၣ်ယစုတက့ၢ်.” တၢ်မၤအသးဒီးအီၤ လၢခံတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးအသုတပျံၤတၢ်လၢၤတဂ့ၤ ဒီးဒ်သိးအဝဲမၤဝဲ ယွၤအတၢ်မၤတုၤအဝံၤတစု ကသ့အဂီၢ်လီၤ. (နဃ့မယၤ ၆:၉-၁၆) ရံၣ်ကၠဲၣ်နဲၣ်, အိၣ်လၢကီၢ်ကၤနၤတဂၤ တဲဖျါထီၣ် အတၢ်လဲၤခီဖျိ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ထုကဖၣ် ဒ်အံၤ– “လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲဆၢကတီၢ်လၢ အကီအခဲအခါန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယကဘၣ်တဲဖျါထီၣ် ယတၢ်ကီတၢ်ခဲ ဆူပှၤတဂၤလၢ အမၤစၢၤယၤသ့ဒီး မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယသး ဒ်သိးယသုတပျံၤတၢ်လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” မ့ၢ်လီၤ. ဖဲပဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ် အဝဲမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပသး သ့ဝဲလီၤ.

တၢ်ကူၣ်သ့လၢ ယွၤအအိၣ်

ပတၢ်ဆၢတဲာ်တနီၤနီၤန့ၣ် မၤဘၣ်ဒိပှၤ ဒီးပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်အီၤ သ့ဝဲလီၤ. ပဆၢတဲာ်တၢ်လၢ တၢ်ကူၣ်သ့အပူၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ– “ဒီးသုဝဲသ့ၣ်တဂၤဂၤန့ၣ်, န့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ် အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီး, မ်အဃ့လၢယွၤ, လၢအဟ့ၣ်တၢ်ညီ လၢပှၤခဲလၢာ်ဒီး တဒုၣ်ဒွဲၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်, ဒီးကဟ့ၣ်အီၤလီၤ.” (ယၤကိာ် ၁:၅) ပမ့ၢ်ဃ့ တၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကသူဝဲ အသးစီဆှံ ဒ်သိးကဟံးစုနဲၣ်ကျဲပှၤလၢ ပကဆၢတဲာ်တၢ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပဃ့သးစီဆှံသ့စ့ၢ်ကီး မ့ၢ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအၢၣ်လီၤအီလီၤပှၤလၢ “သုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ်, ကဟ့ၣ်ပှၤလၢအဃ့တၢ် လၢအီၤတဖၣ် လၢသးစီဆှံန့ၣ် အါန့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ် ဆံးဒိၣ်လဲၣ်” အဃိလီၤ.—လူၤကၣ် ၁၁:၁၃.

“ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်ထီဘိ ဒ်သိးအကဟံးစု နဲၣ်ကျဲယၤလၢ ကျဲလၢအဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”—ခွၣ်ဘံနၤ, ကီၢ်ကၤနၤ

ယ့ၣ်ရှူးဒၣ်လဲာ် ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ အပၢ်အအိၣ် ဖဲအဝဲဘၣ်ဆၢတဲာ် တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ စံးဝဲလၢ ဖဲယ့ၣ်ရှူးဃုထၢထီၣ် အတၢ်မၢဖိ ၁၂ ဂၤအခါ အဝဲ “ဘါထုကဖၣ်ယွၤ သီတနၤကျၢၤလီၤ.”—လူၤကၣ် ၆:၁၂.

ဒ်ယ့ၣ်ရှူးအသိး မုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤ ပှၤအါဂၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သူၣ်မံသးမုာ် ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤစံးဆၢ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ထုကဖၣ် ဒီးမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးကဆၢတဲာ်တၢ်လၢ တၢ်ကူၣ်သ့အပူၤန့ၣ်လီၤ. ရံၣ်ကၠံၣ်နၣ်လၢ အအိၣ်လၢ ကီၢ်ဖံးလံးဖံ (စ်) စံးဝဲလၢ ဖဲအဝၤသံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် အဝဲဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအကလုာ်ကလုာ်လီၤ. အဝဲကဘၣ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဒီးအတၢ်မၤစ့ၢ်ကီး တအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ ဘၣ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိ ကီကီခဲခဲလီၤ. ဒ်သိးအဝဲဆၢတဲာ်တၢ်လၢ တၢ်ကူၣ်သ့အပူၤကသ့အဂီၢ် တၢ်မနုၤမၤစၢၤအီၤလဲၣ်. အဝဲစံးဝဲလၢ “ယဒိးသန့ၤထီၣ်ယသးလၢ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိလၢ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ.” ခွၣ်ဘံနၤ, အိၣ်လၢကီၢ်ကၤနၤ ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ “ယဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်မၤလၢ ယန့ၢ်ဘၣ်စ့ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.” ဖဲအဝဲဆိကမိၣ်ကွၢ်က့ၤ အတၢ်အိၣ်မူအခါ အဝဲစံးဝဲလၢ “ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်ထီဘိ ဒ်သိးအဝဲကဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤ ကျဲလၢ အဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကဃုထၢ တၢ်မၤလၢ ယကကွၢ်ထွဲလီၤ ယနီၢ်ခိ ဒီးယနီၢ်သးအတၢ်လိၣ်ဘၣ် ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” နၤစ့ၢ်ကီး နဃ့ဘါထုကဖၣ်သ့ဝဲ ဒ်သိးနကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ ကမၤဘၣ်ဒိနတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ.

ပတဲသကိးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တနီၤလၢ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် မၤစၢၤပှၤသ့န့ၣ်လီၤ. (ကွၢ်တၢ်အဒိတဖၣ်လၢ တၢ်လွံၢ်နၢၣ် “ တၢ်ထုကဖၣ် အဘျုးအဖှိၣ်” တက့ၢ်.) ဒ်သိးနကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အဂီၢ် အဆိကတၢၢ် နကဘၣ်ဃုသ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယွၤဒီး အတၢ်ဘၣ်သးန့ၣ်လီၤ. နသးမ့ၢ်အိၣ် ဒီးပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနၤလၢ နကဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အအိၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကမၤလိနၤ လံာ်စီဆှံအဂီၢ်လီၤ. * တၢ်အံၤကမ့ၢ်ဝဲ ခီၣ်ခါအဆိကတၢၢ်လၢ နကသုးဘူးနသးဆူ “ပှၤလၢအနၢ်ဟူ တၢ်ထုကဖၣ်” တဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၅:၂.

^ လံာ်အဆၢ. 14= နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိး သ့ၣ်ညါအါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ် ဆဲးကျိးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး လၢနလီၢ်ကဝီၤပူၤ မ့တမ့ၢ် နုာ်လီၤကွၢ် ပပှာ်ယဲၤသန့ www.jw.org/ksw တက့ၢ်.