ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီး နီၢ်သးတခီတက့ၢ်

ဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီး နီၢ်သးတခီတက့ၢ်

“တၢ်န့ၣ်တဖၣ် ဆိကမိၣ်ဒီးဟ့ၣ်လီၤနသးလၢအီၤ ဒ်သိးနတၢ်သ့ထီၣ်ဘၣ်ထီၣ် ကအိၣ်ဖျါ လၢပှၤခဲလၢာ်အမဲာ်ညါတက့ၢ်.” —၁ တံၤမသ့း ၄:၁၅.

တၢ်သးဝံၣ်- ၂၂, ၅၂

၁, ၂. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် လီၤဆီဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဒ်လဲၣ်.

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အခိၣ်နူာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်တခါလီၤ. အဒိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ ကမၤလိကျိာ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်ကတိၤကျိာ်အဃိ ပဖး, ပကွဲး, ပတဲ ဒီးပနၢ်ပၢၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ဟူန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပကဃ့ဘါထုကဖၣ် ဒီးသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ ပလီၤဆီဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပခိၣ်နူာ် မၤတၢ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်အံၤသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် တနၢ်ပၢၢ်ဝဲ လၢလၢပှဲၤပှဲၤဘၣ်.

ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ ပကတိၤကျိာ်သ့န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၄; လီၣ်ဖျါ ၄:၁၁) အဝဲဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်အဂၤတခါ လၢအတအိၣ်ဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်တ့အီၤဒ် ယွၤ “အဂီၤဒၣ်ဝဲအသိးလီၤ.” ပအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့လၢ ပကဃုထၢတၢ်လၢ ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးခီဖျိလၢကျိာ်အဃိ ပမၤယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤဒီး စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤသ့ဝဲလီၤ. —၁ မိၤရှ့ ၁:၂၇.

၃. ဒ်သိးပကကဲထီၣ် ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အဂီၢ် ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်လီၤပှၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပကဘၣ်မၤယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤဒီးပကဘၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကစၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ ခီဖျိလၢ လံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံဒီတဘ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တနီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် အီၤသ့လၢ ကျိာ် ၂, ၈၀၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢလံာ်စီဆှံစံးဝဲန့ၣ် ပတၢ်ဆိကမိၣ် ကလီၤပလိာ်လိာ်သး ဒီးယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၀:၅; ၉၂:၅; ၁၃၉:၁၇) ဒီးယဟိဝၤယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကကဲထီၣ် ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ဒီး ဆှၢပှၤဆူတၢ်မူအထူအယိာ်န့ၣ်လီၤ.—ဖး ၂ တံၤမသ့း ၃:၁၄–၁၇ တက့ၢ်.

၄. တၢ်ဆိကမိၣ်ထံတၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးစံးဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်, ဒီးပကတဲသကိး တၢ်သံကွၢ် မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံတၢ် အခီပညီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သးစၢၢ်ဆၢ တၢ်တမံၤမံၤ ဒီးဆိကမိၣ်ထံအီၤယိာ်ယိာ်န့ၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၇:၁၂; ကတိၤဒိ ၂၄:၁, ၂) ဖဲပဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢပမၤလိဘၣ် ဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူးအခါ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးအဖှိၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၇:၃) လၢတၢ်မၤလိအံၤအပူၤ ပကစံးဆၢ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်– ဒ်သိးပဆိကမိၣ်ထံတၢ်ဂ့ၢ်လၢပဖးအီၤ ကသ့အဂီၢ် ပကဘၣ် ဖးအီၤလၢကျဲဒ်လဲၣ်. ပကဘၣ် ဆိကမိၣ်ထံတၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ဒ်သိးပကဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢပဖးဘၣ်တဖၣ် ဒီးပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သးခုအဂီၢ် တၢ်မနုၤကမၤစၢၤပှၤလဲၣ်.

နတၢ်မၤလိန့ၣ် ကြၢးကဲဘျုးလၢနဂီၢ်

၅, ၆. ဒ်သိး နတိၢ်နီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကန့ၢ်ညီ ဒီးနကနၢ်ပၢၢ်အီၤဂ့ၤဂ့ၤကသ့အဂီၢ် တၢ်မနုၤကမၤစၢၤ နၤလဲၣ်.

တၢ်လၢန မၤအီၤတနီၤန့ၣ် ဒ်သိးဒီး တၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤ, တၢ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤ, ဒီးတၢ်ဒိးလ့ၣ်ယီၢ်န့ၣ် တလိၣ်လၢ နဆိကမိၣ်ထံ ဒ်သိးနကမၤအီၤအဂီၢ်ဘၣ်. ဒ်န့ၣ်အသိး တဘျီတခီၣ် ဖဲပဖးလံာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒၣ်ပဖးဝံၤတၢ်မံၤလီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဖဲနဖးလံာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် နကဆိကမိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂၤလီၤ. ဒ်သိးနသုတကဲထီၣ် ဒ်အံၤတဂ့ၤအဂီၢ် နကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. အရ့ဒိၣ်လၢ နကဘၣ်သးစၢၢ်ဆၢ တၢ်လၢနဖးဒီး ဆိကမိၣ်ထံ အခီပညီန့ၣ်လီၤ. လၢခံ ဖဲနဖးလံာ်တုၤလၢ လံာ်အဆၢအကတၢၢ်အခါ မ့တမ့ၢ် အခိၣ်တီဖိအကတၢၢ်အခါ အိၣ်ပတုာ်ဒီး ဆိကမိၣ်ထံတၢ်လၢနဖးန့ၣ်တက့ၢ်. ဆိကမိၣ် တၢ်လၢနမၤလိဘၣ် ဒီးဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်.

ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဃုသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ ဖဲပဖးလံာ်အခါ ပမ့ၢ်ဖးသီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်န့ၣ် ပတိၢ်နီၣ်အီၤန့ၢ်ညီဝဲလီၤ. ပတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ် သ့ၣ်ညါဝဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကစၢ်စံးဘၣ် စီၤယိၤရှူလၢ ကဖးဝဲ လံာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီး “ဆိကမိၣ်” ထံဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤအတၢ်ကတိၤလၢ ဘၣ်တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံက့ၤအီၤလၢ “ဆိကမိၣ်” န့ၣ် အခီပညီအဲၣ်ဒိးစံးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ ဖးသီၣ်ကယီကယီန့ၣ်လီၤ. (ဖး ယိၤရှူ ၁:၈ တက့ၢ်.) ဖဲပဖးလံာ်စီဆှံအခါ ပမ့ၢ်ဖးသီၣ်အီၤန့ၣ် ကကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်သးစၢၢ်ဆၢ ဒီးဒ်သိးပတိၢ်နီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကန့ၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

၇. ပကဆိကမိၣ်ထံ ယွၤအကလုၢ်ကထါအဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ် အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်အခါဖဲလဲၣ်. (ကွၢ်တၢ်ဂီၤလၢ တၢ်မၤလိအခီၣ်ထံးတက့ၢ်.)

ပကဆိကမိၣ်ထံတၢ်ဒီး ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သးစၢၢ်ဆၢ တၢ်လၢပမၤလိဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ပကဘၣ် ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါအါမးလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲနလီၤဘှံးလီၤတီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနက မၤဝဲအဂီၢ်ဘၣ်. ဒီးကဘၣ်မ့ၢ် တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အလီၢ် လၢတၢ်မၤတံာ်တာ်နၤ တအိၣ်ဘၣ်. စီၤဒၤဝံး ဆိကမိၣ်ထံဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဖဲအဝဲမံပၢၢ်ထီၣ် လၢမုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၃:၆) ယ့ၣ်ရှူးလၢအမ့ၢ် ပှၤလၢအလၢအပှဲၤတဂၤဒၣ်လဲာ် ဃုဝဲတၢ်လီၢ်လၢ အဘှ့ၣ်အဘှီၣ် ဒ်သိးကဆိကမိၣ်ထံတၢ် ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ.—လူၤကၣ် ၆:၁၂.

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ် လၢပဆိကမိၣ်ထံသ့

၈. (က) ပဆိကမိၣ်ထံ တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤတဖၣ်သ့ဝဲလဲၣ်. (ခ) ဖဲပတဲဘၣ် ပှၤဂၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအဂ့ၢ်အခါ ကစၢ်ယွၤတူၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

တၢ်လၢပကဘၣ် ဆိကမိၣ်ထံအီၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ထဲလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤဘၣ်. တၢ်အဂၤလၢ ပကဘၣ် ဆိကမိၣ်ထံအီၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. အဒိ ဖဲပထံၣ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့ လၢအဃံလၤသ့ၣ်တဖၣ်အခါ ပကသံကွၢ်လီၤက့ၤပသးလၢ ‘တၢ်အံၤသိၣ်လိယၤ ဘၣ်ဃးဒီ ယဟိဝၤယွၤအဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်.’ တၢ်ဆိကမိၣ် ဒ်အံၤတဖၣ် ကထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်နၤလၢ နကစံးဘျုးစံးဖှိၣ် ယဟိဝၤယွၤ လၢနတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤလီၤ. ဒီးနကအဲၣ်ဒိး တဲဖျါထီၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢ ပှၤအဂၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၂၄; မၤတၢ် ၁၄:၁၇) ဖဲပဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်, ဆိကမိၣ်ထံကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ် ဒီးတဲသကိးအဂ့ၢ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်အခါန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ ဒိကနၣ်ဝဲဒီး ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲလီၤ. လံာ်စီဆှံ စံးဝဲလၢ– “တၢ်ကွဲးလံာ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢအမဲာ်ညါ, လၢပှၤလၢအပျံၤယွၤ ဒီးဆိကမိၣ်တၢ်လၢအမံၤ အဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်လီၤ.”—မၤလကံ ၃:၁၆.

နကဘၣ် မၤစၢၤ နပှၤမၤလိလံာ်စီဆှံတဖၣ် လၢကျဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ထံဘၣ်ဧါ. (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၉)

၉. (က) စီၤပီလူးတဲဘၣ် စီၤတံၤမသ့းလၢ အဝဲကဘၣ်ဆိကမိၣ်ထံ တၢ်မနုၤလဲၣ်. (ခ) ဖဲပကတဲာ်ကတီၤပသးလၢ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအဂီၢ်အခါ ပဆိကမိၣ်ထံ တၢ်ဂ့ၢ် မနုၤကသ့လဲၣ်.

တၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး တဲဘၣ်စီၤတံၤမသ့းလၢ အဝဲကဘၣ်ဆိကမိၣ်ထံက့ၤ အတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ, အသကဲာ်ပဝး ဒီးအတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤတဖၣ် ဒ်သိးကကဲဘျုးကဲဖှိၣ်လၢ ပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (ဖး ၁ တံၤမသ့း ၄:၁၂–၁၆ တက့ၢ်.) နဲစ့ၢ်ကီး နဆိကမိၣ်ထံ တၢ်ဂ့ၢ်ဒ်န့ၣ်တဖၣ် သ့ဝဲလီၤ. အဒိ ဖဲနကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢ နကလဲၤမၤလိ လံာ်စီဆှံဒီးပှၤဂၤအခါ နကဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ နကဆိကမိၣ်ထံတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်သံကွၢ်ဒီး တၢ်အဒိတဖၣ်လၢ ကမၤစၢၤ ပှၤမၤလိလံာ်စီဆှံဖိ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. နမ့ၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢ ကျဲဒ်အံၤ တချုးလၢ နလဲၤသိၣ်လိ လံာ်စီဆှံအခါန့ၣ် နတၢ်နာ်ကဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. တကးဒံးဘၣ် နကကဲထီၣ်ပှၤလၢ အသိၣ်လိလံာ်စီဆှံသ့ဂ့ၤဂ့ၤတဂၤ ဒီးနတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်ကအါထီၣ်ဝဲလီၤ. တချုးလၢ နလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အခါ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်ထံန့ၣ် အဘျုးကအိၣ်လၢနဂီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. (ဖး ဧ့စြၤ ၇:၁၀ တက့ၢ်.) နမ့ၢ်ဖး လံာ်မၤတၢ် အဆၢဒိၣ်တဆၢဆၢန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်အံၤကမၤစၢၤနၤ လၢနကအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ် အါန့ၢ်အလီၢ်လီၤ. နဆိကမိၣ်ထံ လံာ်စီဆှံအဆၢတဆၢဆၢ မ့တမ့ၢ် လံာ်လဲၢ်တဖၣ် လၢနကသူအီၤ လၢတၢ်ဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ အဂီၢ်သ့ဝဲလီၤ. (၂ တံၤမသ့း ၁:၆) ဆိကမိၣ်န့ၢ် ပှၤလၢနကလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဆူအအိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. ဆိကမိၣ်ကွၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်သးအိၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ် ဒီးကတဲၤကတီၤ အီၤတက့ၢ်. နမ့ၢ်ကတဲာ်ကတီၤ ပာ်ဒ်အံၤန့ၣ် နသူလံာ်စီဆှံကသ့ဂ့ၤဂ့ၤ ဖဲနလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.—၁ ကရံၣ်သူး ၂:၄.

၁၀. ပကြၢးဆိကမိၣ်ထံ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဂၤ မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

၁၀ တၢ်လၢပကဘၣ် ဆိကမိၣ်ထံန့ၣ် အိၣ်ဒံးတၢ်မနုၤလဲၣ်. ဖဲနဒိကနၣ် ပှၤဟ့ၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတဖၣ်အခါ နမ့ၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါပာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ နကကွၢ်ကဒါက့ၤအီၤအဂီၢ်တက့ၢ်. ဖဲနကွၢ်ကဒါက့ၤအခါ သံကွၢ်လီၤက့ၤနသးလၢ ‘ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါဒီး အတၢ်ကရၢကရိအအိၣ်န့ၣ် ယမၤလိန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မနုၤလဲၣ်.’ တၢးထီခိးတၢ် ဒီးပၢၢ်ထီၣ် (Awake!) မဲးကစံ ဒီးလံာ်လဲၢ်တဖၣ်လၢ ဘၣ် တၢ်ထုးထီၣ်အီၤအသီ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အခါန့ၣ် နဖးဒီး ဆိကမိၣ်ထံအီၤသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဖဲနဖး တၢ်လဲၤခီဖျိတခါလၢ နံၣ်ကတၢၢ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါ (Yearbook) အခါန့ၣ် အိၣ်ပတုာ်တစိၢ်ဖိ ဒီးဆိကမိၣ်ထံအီၤ ဒ်သိးကကဲဘျုးလၢနဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲနဖး လံာ်လဲၢ်တဖၣ်အခါ နတိၤနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ် ဒီးကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါတၢ်ဂ့ၢ် လၢအကပၤသ့ဝဲလီၤ. နမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်န့ၣ် ကကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢနဂီၢ် ဖဲနကတဲာ်ကတီၤ လၢတၢ်က့ၤအိၣ်သကိး ဟံၣ်ကစၢ်အခါမ့ၢ်ဂ့ၤ, နကလဲၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အခါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒီးဖဲနကတဲာ်ကတီၤလၢ နကဟ့ၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအခါမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲနဖးတၢ်ဂ့ၢ်အခါ နမ့ၢ်ပတုာ် ဒ်သိးနကဆိကမိၣ်ထံအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်နဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ နဖးအီၤန့ၣ် ကနုာ်လီၤဆူနသးပူၤလီၤ. တကးဒံးဘၣ် နကစံးဘျုးစံးဖှိၣ် ယဟိဝၤယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤ ခီဖျိလၢ အဒုးသ့ၣ်ညါနၤ တၢ်အဂ့ၤတဖၣ်အံၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဆိကမိၣ်ထံ ယွၤအကလုၢ်ကထါ ကိးနံၤဒဲး

၁၁. လံာ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်တဘ့ၣ် လၢပကဘၣ် ဆိကမိၣ်ထံအီၤန့ၣ် မ့ၢ်လံာ်မနုၤလဲၣ်, ဒီးခီဖျိလၢ ပမၤဒ်အံၤအဃိ ကမၤစၢၤပှၤဒ်လဲၣ်. (ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အဘျဲၣ်တက့ၢ်.)

၁၁ လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်လံာ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်တဘ့ၣ် အဃိပကြၢးဆိကမိၣ်ထံ တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်လၢအပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဒိ မုၢ်တနံၤလၢ လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢ ပစုပူၤန့ၣ် ပကမၤဒ်လဲၣ်. * (ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အဘျဲၣ်တက့ၢ်.) ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိး ဆိကမိၣ်ထံက့ၤ လံာ်စီဆှံအဆၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်သးဝံၣ် လၢနတိၢ်ရူးပာ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် ပှၤတြီနၤ တသ့နီတဂၤဘၣ်. (မၤတၢ် ၁၆:၂၅) ယွၤအသးစီဆှံ ကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤ တၢ်လၢနမၤလိဘၣ်တဖၣ် ဒ်သိး ကမၤစၢၤနၤလၢ နကအိၣ်တီအိၣ်လိၤဒီးယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၁၄:၂၆.

၁၂. နကဖးလံာ်စီဆှံ ကိးနံၤဒဲးအဂီၢ် ကျဲတဘိလၢ နမၤကသ့န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၂ ဒ်သိး နကရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤ နတၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ ကိးနံၤဒဲးအဂီၢ် နမၤတၢ်မနုၤကသ့လဲၣ်. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် လၢတနွံအတီၢ်ပူၤ သၢသီလွံၢ်သီန့ၣ် နဖးလံာ်စီဆှံ ဒ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ကၠိ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်ဝဲအသိး သ့ဝဲလီၤ. လၢမုၢ်နံၤမုၢ်သီအဂၤတဖၣ်န့ၣ် နဖးလံာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢအမ့ၢ် လံာ်မးသဲ, မၢ်ကူး, လူၤကၣ် ဒီးယိၤဟၣ် သ့ဝဲလီၤ. ဒီးနကအဲၣ်ဒိးဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲဒီး မၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (ရိမ့ၤ ၁၀:၁၇; ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၂; ၁ ပ့းတရူး ၂:၂၁) လံာ်လဲၢ်လၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်တဆီဘၣ်တဆီန့ၣ် အိၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဖဲနဖး လံာ်တၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ်အခါ ဒ်သိးနကနၢ်ပၢၢ်အီၤဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ် လံာ်အံၤကမၤစၢၤနၤန့ၣ်လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၁၄:၆.

ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်ဆိကမိၣ်ထံတၢ်န့ၣ် အရ့ဒိၣ်လဲၣ်

၁၃, ၁၄. ဘၣ်မနုၤအဃိ အရ့ဒိၣ်လၢ ပကဆိကမိၣ်ထံ ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်အံၤကထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤလၢ ပကမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၃ ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထံ ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကကဲထီၣ် ခရံာ်ဖိလၢအဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢ နီၢ်သးတခီ ဒီးပၢၤဃးပတၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်အကျၢၤန့ၣ်လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၅:၁၄; ၆:၁) ပှၤလၢ တသူတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကဆိကမိၣ်ထံ ယဟိဝၤယွၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးယွၤ ကစှၤလီၤဝဲကယီကယီ တုၤဒၣ်လဲာ် ကဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၂:၁; ၃:၁၂) ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤလၢ ပမ့ၢ်တဒိကနၣ် မ့တမ့ၢ် တတူၢ်လိာ် ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢတၢ် “အသူၣ်ဂ့ၤအသးဝါ” အပူၤန့ၣ်ပတ “ဒိးန့ၢ်” ဘၣ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်ဘၣ်. ဒီးပ “တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, ဒီးတၢ်ထူးတၢ်တီၤ, ဒီးတၢ်မုာ်လၤ” ကလုၢ်ဘၢကွံာ်ပှၤလီၤ.—လူၤကၣ် ၈:၁၄, ၁၅.

၁၄ မ်ပကဆိကမိၣ်ထံ တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ ဒီးကဲထီၣ် ပှၤလၢသ့ၣ်ညါယွၤ ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အံၤကထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပသးလၢ ပကကွၢ်လိ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (၂ ကရံၣ်သူး ၃:၁၈) ပဝဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပကဆဲးမၤလိအါထီၣ် ပပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်အဂ့ၢ် ဒီးကွၢ်လိအတၢ်ဒိတၢ်တဲာ် လီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လီၤဆီတခါလီၤ.—စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁၁.

၁၅, ၁၆. (က) ဖဲနဆိကမိၣ်ထံ ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးအဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်. (ခ) ဘၣ်မနုၤအဃိ ကီဝဲလၢပကဆိကမိၣ်ထံတၢ်လဲၣ်, ဒီးဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးလဲၣ်.

၁၅ နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထံက့ၤ ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူး အတၢ်မၤစၢၤနၤအဂ့ၢ်န့ၣ် နကအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်လီၤ. နတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်န့ၣ် ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်ဒီး ပှၤလၢနထံၣ်အီၤဖဲ နဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲနဆိကမိၣ်ထံ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်ဟ့ၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်ပှ့ၤက့ၤအခါ နကပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ နတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လီၤ. (ရိမ့ၤ ၃:၂၄; ယၤကိာ် ၄:၈) ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါမးခ် အိၣ်လၢ ကီၢ်အၤဖြံၤကၤ ကလံၤထံးတဂၤန့ၣ် ဘၣ်အိၣ်ဝဲလၢ ဃိာ်ပူၤသၢနံၣ် ခီဖျိလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိန့ၣ် လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ– “တၢ်ဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီးနီၢ်သးတခီန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိးဒီး တၢ်လဲၤတခါလၢ အလီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝးန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပဆိကမိၣ် တၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီးနီၢ်သးတခီ ဒံးယံာ်ဒံးအါထီၣ်အသိးန့ၣ် ပတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤ ဒံးယံာ်ဒံးအါထီၣ်ဝဲလီၤ. တဘျီဘျီ ဖဲယသူၣ်အုးသးအုး မ့တမ့ၢ် ယသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ဘၣ်ဃးဒီးခါဆူညါ တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယဟံးထီၣ်လံာ်စီဆှံ ဒီးယဖးအီၤ ဒီးယဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢယဖးအီၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ ယမၤဒ်န့ၣ်အဃိ ယသးခုၣ်လီၤက့ၤလီၤ.”

 ၁၆ ပတၢ်အိၣ်မူလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ပှဲၤဝဲဒီးတၢ်မၤတံာ်တာ် အကလုာ်ကလုာ်အဃိ ပကဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢလံာ်စီဆှံပူၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကကီဝဲလီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ ဖဲးထရံး လၢကီၢ်အၤဖြံၤကၤတဂၤ စံးဝဲလၢ– “ယခိၣ်နူာ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒ် လံာ်ပရၢအတလါတဖျၢၣ် လၢအအိၣ်ဝဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. လၢအကျါန့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ယလိၣ်ဘၣ်ဒီး ယတလိၣ်ဘၣ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးအဃိ ကိးနံၤဒဲးန့ၣ် ယကဘၣ်ဃုထၢ ထဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢ ယလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယထံၣ်ဘၣ် ‘တၢ်လၢအမၤ သူၣ်အုးသးအုးယၤ’ အခါ ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ် တချုးလၢ ယဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီးနီၢ်သးတခီန့ၣ်လီၤ. ဖဲယမၤဒ်န့ၣ်အခါ ယတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢာ်အါဝဲတစဲးသနာ်က့ ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယဘူးထီၣ်ဒီး ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးယၤဒ်သိး ယကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂ့ၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၄:၁၉) ပမ့ၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီး ဆိကမိၣ်ထံအဂ့ၢ် ကိးနံၤဒဲးန့ၣ် ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးအဖှိၣ်အါမံၤန့ၣ်လီၤ.—မၤတၢ် ၁၇:၁၁.

ပဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်

၁၇. တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ နဖးလံာ်စီဆှံဒီး နဆိကမိၣ်ထံတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်နမၤအီၤအခါဖဲလဲၣ်.

၁၇ ပှၤတနီၤနီၤ ဆၢထၢၣ်ဂီၤဂီၤ ဒ်သိးကဖးလံာ်စီဆှံ, ဆိကမိၣ်ထံဝဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဖးဝဲတဖၣ် ဒီးဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤအဂၤတနီၤ ဖးလံာ်စီဆှံလၢ မုၢ်ဆါခီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်နၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကဖးလၢ ဟါလီၤခီ မ့တမ့ၢ် မုၢ်နၤခီ လၢတချုးနမံအခါန့ၣ်လီၤ. ပှၤအဂၤတနီၤနီၤန့ၣ် ကဖးဝဲလၢ ဂီၤခီတဘျီဒီး ကဖးကဒါက့ၤဝဲလၢ မုၢ်နၤခီတဘျီစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. (ယိၤရှူ ၁:၈) တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ နကဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ် “ဆၢကတီၢ်” ဒ်သိးနကဆိကမိၣ်ထံ ယွၤအကလုၢ်ကထါ ကိးနံၤဒဲးကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ.—အ့းဖ့းစူး ၅:၁၅, ၁၆.

၁၈. ပှၤလၢအဆိကမိၣ်ထံ ယွၤအကလုၢ်ကထါ ကိးနံၤဒဲးဒီး မၤထွဲအီၤတဖၣ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံ အၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

၁၈ လံာ်စီဆှံ စံးဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤ ကဆိၣ်ဂ့ၤပှၤလၢဆိကမိၣ်ထံ အကလုၢ်ကထါ ဒီးအိၣ်မူထွဲအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁:၁–၃ တက့ၢ်.) ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ– “ပှၤလၢအနၢ်ဟူယွၤအကလုၢ်ကထါ, ဒီးတိၢ်န့ၢ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ.” (လူၤကၣ် ၁၁:၂၈) ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဖဲလၢနဆိကမိၣ်ထံ ယဟိဝၤယွၤအကလုၢ်ကထါ ကိးနံၤဒဲးအခါ တၢ်အံၤကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နကအိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအသးန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်မၤဒ်အံၤန့ၣ် ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ လၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ဒီးယဟိဝၤယွၤကဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ.—ယၤကိာ် ၁:၂၅; လီၣ်ဖျါ ၁:၃.

^ လံာ်အဆၢ. 11= ကွၢ်စ့ၢ်ကီးလၢတၢ်မၤလိ “Our Fight to Stay Spiritually StrongThe Watchtower December 1 2006 တက့ၢ်.