ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး နီၢ်သး​တခီ​တက့ၢ်

ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး နီၢ်သး​တခီ​တက့ၢ်

“တၢ်​န့ၣ်​တဖၣ် ဆိကမိၣ်​ဒီး​ဟ့ၣ်လီၤ​န​သး​လၢ​အီၤ ဒ်သိး​န​တၢ်​သ့​ထီၣ်ဘၣ်​ထီၣ် က​အိၣ်ဖျါ လၢ​ပှၤ​ခဲလၢာ်​အမဲာ်​ညါ​တက့ၢ်.” —၁ တံၤမသ့း ၄:၁၅.

တၢ်သးဝံၣ်- ၂၂, ၅၂

၁, ၂. ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ် လီၤဆီ​ဒီး ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​ဒ်လဲၣ်.

ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ အ​ခိၣ်နူာ်​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်​လၢ အ​လီၤ​ကမၢ​ကမၣ်​တခါ​လီၤ. အဒိ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​န့ၣ် အိၣ်ဒီး​တၢ်​သ့​တၢ်ဘၣ်​လၢ က​မၤလိ​ကျိာ်​န့ၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ တၢ်ကတိၤ​ကျိာ်​အဃိ ပ​ဖး, ပ​ကွဲး, ပ​တဲ ဒီး​ပ​နၢ်ပၢၢ်​တၢ်​လၢ ပ​နၢ်ဟူ​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်အံၤ ဟ့ၣ်​စ့ၢ်ကီး​ပှၤ တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လၢ ပ​က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ် ဒီး​သးဝံၣ်​စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ယဟိဝၤ​ယွၤ​န့ၣ်​လီၤ. လၢ​တၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ​အဃိ ပ​လီၤဆီ​ဒီး ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ပ​ခိၣ်နူာ် မၤတၢ်​လၢ အ​လီၤ​ကမၢ​ကမၣ်​တဖၣ်​အံၤ​သ့​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ် ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိ​တဖၣ် တ​နၢ်ပၢၢ်​ဝဲ လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​ဘၣ်.

ပ​တၢ်​သ့​တၢ်ဘၣ်​လၢ ပ​ကတိၤ​ကျိာ်​သ့​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်ဟ့ၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၄; လီၣ်ဖျါ ၄:၁၁) အဝဲ​ဟ့ၣ်​စ့ၢ်ကီး​ပှၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်​အဂၤ​တခါ လၢ​အ​တအိၣ်​ဒီး ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​တဖၣ်​ဘၣ်. ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ် ဘၣ်​တၢ်တ့​အီၤ​ဒ် ယွၤ “အဂီၤ​ဒၣ်ဝဲ​အသိး​လီၤ.” ပ​အိၣ်ဒီး​တၢ်သဘျ့​လၢ ပ​က​ဃုထၢ​တၢ်​လၢ ပ​နီၢ်ကစၢ်​ဒၣ်ဝဲ​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​ခီဖျိ​လၢ​ကျိာ်​အဃိ ပ​မၤ​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်မၤ​ဒီး စံးထီၣ်​ပတြၢၤ​အီၤ​သ့ဝဲ​လီၤ. —၁ မိၤၡ့ ၁:၂၇.

၃. ဒ်သိး​ပ​က​ကဲထီၣ် ပှၤ​ကူၣ်တၢ်သ့​အဂီၢ် ယဟိဝၤ​ယွၤ ဟ့ၣ်လီၤ​ပှၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

ပ​က​ဘၣ်​မၤ​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်မၤ​ဒီး​ပ​က​ဘၣ် စံးထီၣ်​ပတြၢၤ​အီၤ​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် ကစၢ်​ဒုး​သ့ၣ်ညါ​ပှၤ ခီဖျိ​လၢ လံာ်စီဆှံ​န့ၣ်​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​ဒီတဘ့ၣ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ တနီၤ​မ့ၢ်ဂ့ၤ ပ​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် အီၤ​သ့​လၢ ကျိာ် ၂, ၈၀၀ ဘျဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ပ​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ​လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​န့ၣ် ပ​တၢ်​ဆိကမိၣ် က​လီၤပလိာ်​လိာ်သး ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်​ဆိကမိၣ်​တဖၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၄၀:၅; ၉၂:၅; ၁၃၉:၁၇) ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​န့ၣ် မၤစၢၤ​ပှၤ​ဒ်သိး ပ​က​ကဲထီၣ် ပှၤ​ကူၣ်တၢ်သ့​ဒီး ဆှၢ​ပှၤ​ဆူ​တၢ်မူ​အထူ​အယိာ်​န့ၣ်​လီၤ.—ဖး ၂ တံၤမသ့း ၃:၁၄–၁၇ တက့ၢ်.

၄. တၢ်​ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ်​န့ၣ် အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်, ဒီး​ပ​က​တဲသကိး တၢ်​သံကွၢ် မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်.

တၢ်​ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ် အခီပညီ​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်​သးစၢၢ်ဆၢ တၢ်​တမံၤမံၤ ဒီး​ဆိကမိၣ်​ထံ​အီၤ​ယိာ်ယိာ်​န့ၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၇၇:၁၂; ကတိၤဒိ ၂၄:၁, ၂) ဖဲ​ပ​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ​ပ​မၤလိ​ဘၣ် ဘၣ်ဃး​ဒီး ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​အခါ ပ​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် အဘျုး​အဖှိၣ်​အ​ဒိၣ်ကတၢၢ်​လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၇:၃) လၢ​တၢ်​မၤလိ​အံၤ​အ​ပူၤ ပ​က​စံးဆၢ တၢ်​သံကွၢ်​တဖၣ်​လၢ​အမ့ၢ်– ဒ်သိး​ပ​ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​ပ​ဖး​အီၤ က​သ့​အဂီၢ် ပ​က​ဘၣ် ဖး​အီၤ​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်. ပ​က​ဘၣ် ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်. ဒ်သိး​ပ​က​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ​ပ​ဖးဘၣ်​တဖၣ် ဒီး​ပ​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်သးခု​အဂီၢ် တၢ်မနုၤ​က​မၤစၢၤ​ပှၤ​လဲၣ်.

န​တၢ်​မၤလိ​န့ၣ် ကြၢး​ကဲဘျုး​လၢ​နဂီၢ်

၅, ၆. ဒ်သိး န​တိၢ်နီၣ်​တၢ်ဂ့ၢ်​က​န့ၢ်​ညီ ဒီး​န​က​နၢ်ပၢၢ်​အီၤ​ဂ့ၤဂ့ၤ​က​သ့​အဂီၢ် တၢ်မနုၤ​က​မၤစၢၤ နၤ​လဲၣ်.

တၢ်​လၢ​န မၤ​အီၤ​တနီၤ​န့ၣ် ဒ်သိး​ဒီး တၢ်​ကသါထီၣ်​ကသါလီၤ, တၢ်​ဟးထီၣ်​ဟးလီၤ, ဒီး​တၢ်ဒိး​လ့ၣ်ယီၢ်​န့ၣ် တ​လိၣ်​လၢ န​ဆိကမိၣ်​ထံ ဒ်သိး​န​က​မၤ​အီၤ​အဂီၢ်​ဘၣ်. ဒ်​န့ၣ်​အသိး တဘျီတခီၣ် ဖဲ​ပ​ဖးလံာ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် အိၣ်​ဒၣ်​ပ​ဖး​ဝံၤ​တၢ်မံၤ​လီၤ. ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် ဖဲ​န​ဖးလံာ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် န​က​ဆိကမိၣ်​ဘၣ်​တၢ်ဂ့ၢ်​အဂၤ​လီၤ. ဒ်သိး​န​သု​တ​ကဲထီၣ် ဒ်အံၤ​တဂ့ၤ​အဂီၢ် န​က​ဘၣ်​မၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. အရ့ဒိၣ်​လၢ န​က​ဘၣ်​သးစၢၢ်ဆၢ တၢ်​လၢ​န​ဖး​ဒီး ဆိကမိၣ်​ထံ အခီပညီ​န့ၣ်​လီၤ. လၢခံ ဖဲ​န​ဖးလံာ်​တုၤလၢ လံာ်​အဆၢ​အ​ကတၢၢ်​အခါ မ့တမ့ၢ် အ​ခိၣ်တီ​ဖိ​အ​ကတၢၢ်​အခါ အိၣ်​ပတုာ်​ဒီး ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ်​လၢ​န​ဖး​န့ၣ်​တက့ၢ်. ဆိကမိၣ် တၢ်​လၢ​န​မၤလိ​ဘၣ် ဒီး​ဃု​သ့ၣ်ညါ​နၢ်ပၢၢ်​အီၤ လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​တက့ၢ်.

ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိ​သ့ၣ်​တဖၣ် ဃု​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​ဝဲ​လၢ ဖဲ​ပ​ဖးလံာ်​အခါ ပ​မ့ၢ်​ဖး​သီၣ်​ဒိၣ်ဒိၣ်​န့ၣ် ပ​တိၢ်နီၣ်​အီၤ​န့ၢ်​ညီဝဲ​လီၤ. ပ​တၢ်ဘၣ်တ့​ကစၢ် သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​တၢ်ဂ့ၢ်​အံၤ​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ကစၢ်​စံး​ဘၣ် စီၤ​ယိၤၡူ​လၢ က​ဖး​ဝဲ လံာ်​အ​တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ​ဒီး “ဆိကမိၣ်” ထံ​ဝဲ​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ​အ​တၢ်ကတိၤ​လၢ ဘၣ်​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤ​အီၤ​လၢ “ဆိကမိၣ်” န့ၣ် အခီပညီ​အဲၣ်ဒိး​စံး​စ့ၢ်ကီး​ဝဲ​လၢ ဖး​သီၣ်​ကယီ​ကယီ​န့ၣ်​လီၤ. (ဖး ယိၤၡူ ၁:၈ တက့ၢ်.) ဖဲ​ပ​ဖး​လံာ်စီဆှံ​အခါ ပ​မ့ၢ်​ဖး​သီၣ်​အီၤ​န့ၣ် က​ကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ပ​ကအိၣ်​ဒီး တၢ်​သးစၢၢ်ဆၢ ဒီး​ဒ်သိး​ပ​တိၢ်နီၣ်​တၢ်ဂ့ၢ်​က​န့ၢ်​အါထီၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

၇. ပ​က​ဆိကမိၣ်​ထံ ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​အဂီၢ် တၢ်​ဆၢကတီၢ် အဂ့ၤ​ကတၢၢ်​န့ၣ် က​မ့ၢ်​အခါ​ဖဲလဲၣ်. (ကွၢ်​တၢ်ဂီၤ​လၢ တၢ်​မၤလိ​အ​ခီၣ်ထံး​တက့ၢ်.)

ပ​က​ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ်​ဒီး ပ​ကအိၣ်​ဒီး​တၢ်​သးစၢၢ်ဆၢ တၢ်​လၢ​ပ​မၤလိ​ဘၣ်​တဖၣ်​အဂီၢ် ပ​က​ဘၣ် ထဲးဂံၢ်​ထဲးဘါ​အါမး​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ဖဲ​န​လီၤဘှံးလီၤတီၤ အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် တမ့ၢ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​အဂ့ၤ​ကတၢၢ်​လၢ​န​က မၤဝဲ​အဂီၢ်​ဘၣ်. ဒီး​က​ဘၣ်​မ့ၢ် တၢ်ဘှ့ၣ်​တၢ်ဘှီၣ်​အလီၢ် လၢ​တၢ်မၤ​တံာ်တာ်​နၤ တအိၣ်​ဘၣ်. စီၤ​ဒၤဝံး ဆိကမိၣ်​ထံ​ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ် ဖဲ​အဝဲ​မံ​ပၢၢ်ထီၣ် လၢ​မုၢ်နၤခီ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၆၃:၆) ယ့ၣ်ၡူး​လၢ​အမ့ၢ် ပှၤလၢ​အလၢ​အပှဲၤ​တဂၤ​ဒၣ်လဲာ် ဃုဝဲ​တၢ်လီၢ်​လၢ အဘှ့ၣ်​အဘှီၣ် ဒ်သိး​က​ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ် ဒီး​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​အဂီၢ်​လီၤ.—လူၤကၣ် ၆:၁၂.

 တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​အဂ့ၤ​တဖၣ် လၢ​ပ​ဆိကမိၣ်​ထံ​သ့

၈. (က) ပ​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​တဖၣ်​သ့ဝဲ​လဲၣ်. (ခ) ဖဲ​ပ​တဲဘၣ် ပှၤဂၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဂ့ၢ်​အခါ ကစၢ်​ယွၤ​တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​လၢ​ပ​က​ဘၣ် ဆိကမိၣ်​ထံ​အီၤ​န့ၣ် တမ့ၢ်​တၢ်အိၣ်​ထဲ​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ​ဘၣ်. တၢ်​အဂၤ​လၢ ပ​က​ဘၣ် ဆိကမိၣ်​ထံ​အီၤ​န့ၣ် အိၣ်ဝဲ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. အဒိ ဖဲ​ပ​ထံၣ်ဘၣ် ယွၤ​အ​တၢ်ဘၣ်တ့ လၢ​အ​ဃံလၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​အခါ ပ​က​သံကွၢ်လီၤက့ၤ​ပ​သး​လၢ ‘တၢ်အံၤ​သိၣ်လိ​ယၤ ဘၣ်ဃး​ဒီ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဂ့ၢ်​ဒ်လဲၣ်.’ တၢ်​ဆိကမိၣ် ဒ်အံၤ​တဖၣ် က​ထိၣ်ဟူး​ထိၣ်ဂဲၤ​ထီၣ်​နၤ​လၢ န​က​စံးဘျုး​စံးဖှိၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ လၢ​န​တၢ်​ထုကဖၣ်​အ​ပူၤ​လီၤ. ဒီး​န​က​အဲၣ်ဒိး တဲ​ဖျါထီၣ်​တၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ​လၢ ပှၤအဂၤ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၀၄:၂၄; မၤတၢ် ၁၄:၁၇) ဖဲ​ပ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်, ဆိကမိၣ်​ထံ​ကစၢ်​ယွၤ​အဂ့ၢ် ဒီး​တဲသကိး​အဂ့ၢ်​ဒီး​ပှၤအဂၤ​တဖၣ်​အခါ​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒိကနၣ်​ဝဲ​ဒီး ဘၣ်သူၣ်​ဘၣ်သး​ဝဲ​လီၤ. လံာ်စီဆှံ စံး​ဝဲ​လၢ– “တၢ်ကွဲး​လံာ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ တၢ်​လၢ​အမဲာ်​ညါ, လၢ​ပှၤလၢ​အ​ပျံၤ​ယွၤ ဒီး​ဆိကမိၣ်​တၢ်​လၢ​အ​မံၤ အဂ့ၢ်​အကျိၤ​အဂီၢ်​လီၤ.”—မၤလကံ ၃:၁၆.

န​က​ဘၣ် မၤစၢၤ နပှၤ​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​တဖၣ် လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​န​ဆိကမိၣ်​ထံ​ဘၣ်​ဧါ. (ကွၢ်​လံာ်​အဆၢ ၉)

၉. (က) စီၤ​ပီလူး​တဲဘၣ် စီၤ​တံၤမသ့း​လၢ အဝဲ​က​ဘၣ်​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. (ခ) ဖဲ​ပ​ကတဲာ်​ကတီၤ​ပ​သး​လၢ တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​အဂီၢ်​အခါ ပ​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်ဂ့ၢ် မနုၤ​က​သ့​လဲၣ်.

တၢ်မၢဖိ စီၤ​ပီလူး တဲဘၣ်​စီၤ​တံၤမသ့း​လၢ အဝဲ​က​ဘၣ်​ဆိကမိၣ်​ထံ​က့ၤ အ​တၢ်​စံး​တၢ်ကတိၤ, အ​သကဲာ်ပဝး ဒီး​အ​တၢ်​သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ​တဖၣ် ဒ်သိး​က​ကဲဘျုး​ကဲဖှိၣ်​လၢ ပှၤဂၤ​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. (ဖး ၁ တံၤမသ့း ၄:၁၂–၁၆ တက့ၢ်.) နဲ​စ့ၢ်ကီး န​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်ဂ့ၢ်​ဒ်​န့ၣ်​တဖၣ် သ့ဝဲ​လီၤ. အဒိ ဖဲ​န​ကတဲာ်​ကတီၤ​တၢ်​လၢ န​က​လဲၤ​မၤလိ လံာ်စီဆှံ​ဒီး​ပှၤဂၤ​အခါ န​က​ဘၣ်​ဟံးန့ၢ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢ န​က​ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဆိကမိၣ်​ထီၣ် တၢ်​သံကွၢ်​ဒီး တၢ်အဒိ​တဖၣ်​လၢ က​မၤစၢၤ ပှၤ​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ​ဖိ ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ် ကဒိၣ်ထီၣ်​ထီထီၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​တက့ၢ်. န​မ့ၢ်​ကတဲာ်​ကတီၤ​လၢ ကျဲဒ်အံၤ တချုး​လၢ န​လဲၤ​သိၣ်လိ လံာ်စီဆှံ​အခါ​န့ၣ် န​တၢ်နာ်​က​ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲ​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် န​က​ကဲထီၣ်​ပှၤလၢ အ​သိၣ်လိ​လံာ်စီဆှံ​သ့​ဂ့ၤဂ့ၤ​တဂၤ ဒီး​န​တၢ်​သူၣ်ဆူၣ်​သးဆူၣ်​က​အါထီၣ်​ဝဲ​လီၤ. တချုး​လၢ န​လဲၤ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​အခါ န​မ့ၢ်​အိၣ်ဒီး တၢ်​ဆိကမိၣ်​ထံ​န့ၣ် အဘျုး​ကအိၣ်​လၢ​နဂီၢ်​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. (ဖး ဧ့စြၤ ၇:၁၀ တက့ၢ်.) န​မ့ၢ်​ဖး လံာ်​မၤတၢ် အဆၢဒိၣ်​တ​ဆၢ​ဆၢ​န့ၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် တၢ်အံၤ​က​မၤစၢၤ​နၤ လၢ​န​ကအိၣ်​ဒီး တၢ်​သူၣ်ဆူၣ်​သးဆူၣ် အါန့ၢ်​အလီၢ်လီၤ. န​ဆိကမိၣ်​ထံ လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​တ​ဆၢ​ဆၢ မ့တမ့ၢ် လံာ်လဲၢ်​တဖၣ် လၢ​န​ကသူ​အီၤ လၢ​တၢ်​ဟး​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ အဂီၢ်​သ့ဝဲ​လီၤ. (၂ တံၤမသ့း ၁:၆) ဆိကမိၣ်​န့ၢ် ပှၤလၢ​န​က​လဲၤ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ် ဆူ​အ​အိၣ်​တဖၣ်​အဂီၢ်​တက့ၢ်. ဆိကမိၣ်​ကွၢ်​လၢ အဝဲသ့ၣ်​သးအိၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ် ဒီး​က​တဲၤ​ကတီၤ အီၤ​တက့ၢ်. န​မ့ၢ်​ကတဲာ်​ကတီၤ ပာ်​ဒ်အံၤ​န့ၣ် န​သူ​လံာ်စီဆှံ​က​သ့​ဂ့ၤဂ့ၤ ဖဲ​န​လဲၤ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​အခါ​န့ၣ်​လီၤ.—၁ ကရံၣ်သူး ၂:၄.

၁၀. ပ​ကြၢး​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​အဂၤ မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်.

၁၀ တၢ်​လၢ​ပ​က​ဘၣ် ဆိကမိၣ်​ထံ​န့ၣ် အိၣ်ဒံး​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. ဖဲ​န​ဒိကနၣ် ပှၤ​ဟ့ၣ်​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တဖၣ်​အခါ န​မ့ၢ်​ကွဲးနီၣ်​ကွဲးဃါ​ပာ်​တၢ်ဂ့ၢ်​တၢ်ကျိၤ​န့ၣ် ဟံးန့ၢ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢ န​က​ကွၢ်ကဒါ​က့ၤ​အီၤ​အဂီၢ်​တက့ၢ်. ဖဲ​န​ကွၢ်ကဒါ​က့ၤ​အခါ သံကွၢ်လီၤက့ၤ​န​သး​လၢ ‘ကစၢ်​ယွၤ အ​ကလုၢ်​ကထါ​ဒီး အ​တၢ်​ကရၢကရိ​အ​အိၣ်​န့ၣ် ယ​မၤလိ​န့ၢ်ဘၣ် တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.’ တၢးထီခိးတၢ် ဒီး​ပၢၢ်ထီၣ် (Awake!) မဲးကစံ ဒီး​လံာ်လဲၢ်​တဖၣ်​လၢ ဘၣ် တၢ်​ထုးထီၣ်​အီၤ​အသီ လၢ​တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​ဖးဒိၣ်​အခါ​န့ၣ် န​ဖး​ဒီး ဆိကမိၣ်​ထံ​အီၤ​သ့​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. ဖဲ​န​ဖး တၢ်​လဲၤခီဖျိ​တခါ​လၢ နံၣ်​ကတၢၢ် လံာ်​တၢ်​ပာ်ဖျါ (Yearbook) အခါ​န့ၣ် အိၣ်​ပတုာ်​တစိၢ်ဖိ ဒီး​ဆိကမိၣ်​ထံ​အီၤ ဒ်သိး​က​ကဲဘျုး​လၢ​နဂီၢ်​န့ၣ်​တက့ၢ်. ဖဲ​န​ဖး လံာ်လဲၢ်​တဖၣ်​အခါ န​တိၤနီၣ်​တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ် ဒီး​ကွဲးနီၣ်​ကွဲးဃါ​တၢ်ဂ့ၢ် လၢ​အ​ကပၤ​သ့ဝဲ​လီၤ. န​မ့ၢ်​မၤ​ဒ်​န့ၣ်​န့ၣ် က​ကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ​လၢ​နဂီၢ် ဖဲ​န​ကတဲာ်​ကတီၤ လၢ​တၢ်​က့ၤ​အိၣ်သကိး ဟံၣ်​ကစၢ်​အခါ​မ့ၢ်ဂ့ၤ, န​က​လဲၤ​ဟ့ၣ်ဂံၢ်​ဟ့ၣ်ဘါ​ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​တဖၣ်​အခါ​မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒီး​ဖဲ​န​ကတဲာ်​ကတီၤ​လၢ န​က​ဟ့ၣ်​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​အခါ​မ့ၢ်ဂ့ၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​န​ဖး​တၢ်ဂ့ၢ်​အခါ န​မ့ၢ်​ပတုာ် ဒ်သိး​န​က​ဆိကမိၣ်​ထံ​အဂီၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်​န​ဟ့ၣ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​ဒ်သိး တၢ်ဂ့ၢ်​တၢ်ကျိၤ​လၢ န​ဖး​အီၤ​န့ၣ် က​နုာ်လီၤ​ဆူ​န​သးပူၤ​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် န​က​စံးဘျုး​စံးဖှိၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​လၢ​တၢ်​ထုကဖၣ်​အ​ပူၤ ခီဖျိ​လၢ အ​ဒုး​သ့ၣ်ညါ​နၤ တၢ်အဂ့ၤ​တဖၣ်​အံၤ​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ.

ဆိကမိၣ်​ထံ ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ ကိးနံၤဒဲး

၁၁. လံာ်​အရ့ဒိၣ်​ကတၢၢ်​တဘ့ၣ် လၢ​ပ​က​ဘၣ် ဆိကမိၣ်​ထံ​အီၤ​န့ၣ် မ့ၢ်​လံာ်​မနုၤ​လဲၣ်, ဒီး​ခီဖျိ​လၢ ပ​မၤ​ဒ်အံၤ​အဃိ က​မၤစၢၤ​ပှၤ​ဒ်လဲၣ်. (ကွၢ်​တၢ်ဂ့ၢ်​အဘျဲၣ်​တက့ၢ်.)

၁၁ လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်​လံာ်​အရ့ဒိၣ်​ကတၢၢ်​တဘ့ၣ် အဃိ​ပ​ကြၢး​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်ဂ့ၢ်​အိၣ်​လၢ​အ​ပူၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. အဒိ မုၢ်တနံၤ​လၢ လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်​တအိၣ်​ဘၣ်​လၢ ပ​စု​ပူၤ​န့ၣ် ပ​က​မၤ​ဒ်လဲၣ်. * (ကွၢ်​တၢ်ဂ့ၢ်​အဘျဲၣ်​တက့ၢ်.) ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် န​မ့ၢ်​အဲၣ်ဒိး ဆိကမိၣ်​ထံ​က့ၤ လံာ်စီဆှံ​အဆၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်သးဝံၣ် လၢ​န​တိၢ်ရူး​ပာ်​အီၤ​တဖၣ်​န့ၣ် ပှၤ​တြီ​နၤ တ​သ့​နီ​တဂၤ​ဘၣ်. (မၤတၢ် ၁၆:၂၅) ယွၤ​အသး​စီဆှံ က​မၤစၢၤ​နၤ ဒ်သိး​န​က​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်​ကဒါက့ၤ တၢ်​လၢ​န​မၤလိ​ဘၣ်​တဖၣ် ဒ်သိး က​မၤစၢၤ​နၤ​လၢ န​ကအိၣ်​တီ​အိၣ်လိၤ​ဒီး​ယွၤ​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၁၄:၂၆.

၁၂. န​က​ဖး​လံာ်စီဆှံ ကိးနံၤဒဲး​အဂီၢ် ကျဲ​တဘိ​လၢ န​မၤ​က​သ့​န့ၣ် မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်.

၁၂ ဒ်သိး န​က​ရဲၣ်​လီၤ​ကျဲၤလီၤ န​တၢ်ဖး​လံာ်စီဆှံ ကိးနံၤဒဲး​အဂီၢ် န​မၤ​တၢ်မနုၤ​က​သ့​လဲၣ်. ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် လၢ​တနွံ​အတီၢ်ပူၤ သၢသီ​လွံၢ်သီ​န့ၣ် န​ဖး​လံာ်စီဆှံ ဒ်​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​ကၠိ အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​အိၣ်ဝဲ​အသိး သ့ဝဲ​လီၤ. လၢ​မုၢ်နံၤ​မုၢ်​သီ​အဂၤ​တဖၣ်​န့ၣ် န​ဖးလံာ်​တၢ်သးခု​ကစီၣ်​လၢ​အမ့ၢ် လံာ်​မးသဲ, မၢ်ကူး, လူၤကၣ် ဒီး​ယိၤဟၣ် သ့ဝဲ​လီၤ. ဒီး​န​က​အဲၣ်ဒိး​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး​စံး​ဝဲ​ဒီး မၤဝဲ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. (ရိမ့ၤ ၁၀:၁၇; ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၂; ၁ ပ့းတရူး ၂:၂၁) လံာ်လဲၢ်​လၢ အ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ် ယ့ၣ်ၡူး​အဂ့ၢ်​တဆီ​ဘၣ်​တဆီ​န့ၣ် အိၣ်ဝဲ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. ဖဲ​န​ဖး လံာ်​တၢ်သးခု​ကစီၣ်​တဖၣ်​အခါ ဒ်သိး​န​က​နၢ်ပၢၢ်​အီၤ​ဂ့ၤဂ့ၤ​အဂီၢ် လံာ်​အံၤ​က​မၤစၢၤ​နၤ​န့ၣ်​လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၁၄:၆.

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ တၢ်​ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ်​န့ၣ် အရ့ဒိၣ်​လဲၣ်

၁၃, ၁၄. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ အရ့ဒိၣ်​လၢ ပ​က​ဆိကမိၣ်​ထံ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လဲၣ်, ဒီး​တၢ်အံၤ​က​ထိၣ်ဟူး​ထိၣ်ဂဲၤ​ထီၣ်​ပှၤလၢ ပ​က​မၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

၁၃ ပ​မ့ၢ်​ဆိကမိၣ်​ထံ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​အဂ့ၢ်​န့ၣ် က​မၤစၢၤ​ပှၤ ဒ်သိး​ပ​က​ကဲထီၣ် ခရံာ်ဖိ​လၢ​အ​ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ​လၢ နီၢ်သး​တခီ ဒီး​ပၢၤ​ဃး​ပ​တၢ်နာ်​လၢ အဂၢၢ်​အ​ကျၢၤ​န့ၣ်​လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၅:၁၄; ၆:၁) ပှၤလၢ တ​သူ​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢ က​ဆိကမိၣ်​ထံ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဂ့ၢ်​န့ၣ် အ​တၢ်​ရ့လိာ်သး​ဒီး​ယွၤ က​စှၤလီၤ​ဝဲ​ကယီ​ကယီ တုၤ​ဒၣ်လဲာ် က​ဂ့ၢ်လိာ်​ကွံာ် ကစၢ်​ယွၤ​န့ၣ်​လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၂:၁; ၃:၁၂) ယ့ၣ်ၡူး ဟ့ၣ်ပလီၢ်​ပှၤလၢ ပ​မ့ၢ်​တ​ဒိကနၣ် မ့တမ့ၢ် တ​တူၢ်လိာ် ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​လၢ​တၢ် “အ​သူၣ်ဂ့ၤ​အသး​ဝါ” အ​ပူၤ​န့ၣ်​ပ​တ “ဒိးန့ၢ်” ဘၣ်​တၢ်​အဘျုး​အဖှိၣ်​ဘၣ်. ဒီး​ပ “တၢ်​ဘၣ်ယိၣ်​ဘၣ်​ဘီ, ဒီး​တၢ်ထူး​တၢ်တီၤ, ဒီး​တၢ်မုာ်​လၤ” က​လုၢ်ဘၢကွံာ်​ပှၤလီၤ.—လူၤကၣ် ၈:၁၄, ၁၅.

၁၄ မ်​ပ​က​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ ဒီး​ကဲထီၣ် ပှၤလၢ​သ့ၣ်ညါ​ယွၤ ဂ့ၤဂ့ၤ​န့ၣ်​တက့ၢ်. တၢ်အံၤ​က​ထိၣ်ဟူး​ထိၣ်ဂဲၤ​ထီၣ်​ပ​သး​လၢ ပ​က​ကွၢ်လိ ကစၢ်​ယွၤ အ​တၢ်ဂ့ၤ​တၢ်ဝါ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. (၂ ကရံၣ်သူး ၃:၁၈) ပဝဲဒၣ်​သ့ၣ်​တဖၣ် ပ​က​ဆဲး​မၤလိ​အါထီၣ် ပ​ပၢ်​အိၣ်​လၢ​မူခိၣ်​အဂ့ၢ် ဒီး​ကွၢ်လိ​အ​တၢ်​ဒိ​တၢ်​တဲာ် လီၤထူ​လီၤယိာ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ တၢ်အံၤ​မ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လီၤဆီ​တခါ​လီၤ.—စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ် ၃:၁၁.

၁၅, ၁၆. (က) ဖဲ​န​ဆိကမိၣ်​ထံ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​အဂ့ၢ်​န့ၣ် န​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် အဘျုး​အဖှိၣ်​ဒ်လဲၣ်. (ခ) ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ကီဝဲ​လၢ​ပ​က​ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ်​လဲၣ်, ဒီး​ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​ဘၣ်​ဂုာ်ကျဲးစၢး​လဲၣ်.

၁၅ န​မ့ၢ်​ဆိကမိၣ်​ထံ​က့ၤ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး အ​တၢ်မၤစၢၤ​နၤ​အဂ့ၢ်​န့ၣ် န​ကအိၣ်​ဒီး တၢ်​သူၣ်ဆူၣ်​သးဆူၣ်​လၢ တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ​အဂီၢ်​လီၤ. န​တၢ်​သူၣ်ဆူၣ်​သးဆူၣ်​န့ၣ် က​ဟ့ၣ်ဂံၢ်​ဟ့ၣ်ဘါ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​တဖၣ်​ဒီး ပှၤလၢ​န​ထံၣ်​အီၤ​ဖဲ န​ဟး​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​ဖဲ​န​ဆိကမိၣ်​ထံ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်ဟ့ၣ် လၢ​အမ့ၢ်​တၢ်ပှ့ၤက့ၤ​အခါ န​က​ပာ်လုၢ်​ပာ်ပှ့ၤ န​တၢ်​ရ့လိာ်သး​ဒီး ယဟိဝၤ​ယွၤ​န့ၣ်​လီၤ. (ရိမ့ၤ ၃:၂၄; ယၤကိာ် ၄:၈) ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​ခွါ​မး​ခ် အိၣ်​လၢ ကီၢ်အၤဖြံၤကၤ ကလံၤထံး​တဂၤ​န့ၣ် ဘၣ်​အိၣ်ဝဲ​လၢ ဃိာ်ပူၤ​သၢ​နံၣ် ခီဖျိ​လၢ အ​တၢ်စူၢ်​တၢ်နာ်​အဃိ​န့ၣ် လီၤ. အဝဲ​စံး​ဝဲ​လၢ– “တၢ်​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​နီၢ်သး​တခီ​န့ၣ် လီၤဂာ်​ဒ်သိး​ဒီး တၢ်​လဲၤ​တခါ​လၢ အ​လီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝး​န့ၣ်​လီၤ. ဒ်​ပ​ဆိကမိၣ် တၢ်​လၢ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​နီၢ်သး​တခီ ဒံး​ယံာ်​ဒံး​အါထီၣ်​အသိး​န့ၣ် ပ​တၢ်​သ့ၣ်ညါ​ယွၤ ဒံး​ယံာ်​ဒံး​အါထီၣ်​ဝဲ​လီၤ. တဘျီဘျီ ဖဲ​ယ​သူၣ်အုး​သးအုး မ့တမ့ၢ် ယ​သူၣ်ကိၢ်​သးဂီၤ ဘၣ်ဃး​ဒီး​ခါဆူညါ တၢ်​က​မၤ​အသး​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ် ယ​ဟံးထီၣ်​လံာ်စီဆှံ ဒီး​ယ​ဖး​အီၤ ဒီး​ယ​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ​ယ​ဖး​အီၤ​တဖၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ ယ​မၤ​ဒ်​န့ၣ်​အဃိ ယ​သး​ခုၣ်လီၤ​က့ၤ​လီၤ.”

 ၁၆ ပ​တၢ်အိၣ်မူ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အံၤ ပှဲၤဝဲ​ဒီး​တၢ်မၤ​တံာ်တာ် အ​ကလုာ်​ကလုာ်​အဃိ ပ​က​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ​လံာ်စီဆှံ​ပူၤ​တဖၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ် ကကီ​ဝဲ​လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​ခွါ ဖဲး​ထ​ရံး လၢ​ကီၢ်အၤဖြံၤကၤ​တဂၤ စံး​ဝဲ​လၢ– “ယ​ခိၣ်နူာ်​န့ၣ် လီၤဂာ်​ဒ် လံာ်ပရၢ​အ​တလါ​တဖျၢၣ် လၢ​အ​အိၣ်ဝဲ​ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်​အ​ကလုာ်​ကလုာ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢ​အကျါ​န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ ယ​လိၣ်ဘၣ်​ဒီး ယ​တ​လိၣ်ဘၣ်​တဖၣ် အိၣ်ဝဲ​စ့ၢ်ကီး​အဃိ ကိးနံၤဒဲး​န့ၣ် ယ​က​ဘၣ်​ဃုထၢ ထဲ​တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ ယ​လိၣ်ဘၣ်​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ယ​ထံၣ်ဘၣ် ‘တၢ်​လၢ​အ​မၤ သူၣ်အုး​သးအုး​ယၤ’ အခါ ယ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ဆူ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ် တချုး​လၢ ယ​ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​နီၢ်သး​တခီ​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ယ​မၤ​ဒ်​န့ၣ်​အခါ ယ​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢာ်​အါဝဲ​တစဲး​သနာ်က့ ယ​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ယ​ဘူးထီၣ်​ဒီး ယဟိဝၤ​ယွၤ​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်အံၤ​မၤစၢၤ​စ့ၢ်ကီး​ယၤ​ဒ်သိး ယ​က​နၢ်ပၢၢ်​အါထီၣ် တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ​အဂ့ၢ်​က​သ့​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.” (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၉၄:၁၉) ပ​မ့ၢ်​ဖး​လံာ်စီဆှံ​ဒီး ဆိကမိၣ်​ထံ​အဂ့ၢ် ကိးနံၤဒဲး​န့ၣ် ပ​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ် အဘျုး​အဖှိၣ်​အါမံၤ​န့ၣ်​လီၤ.—မၤတၢ် ၁၇:၁၁.

ပ​ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်​ဆၢကတီၢ်​က​သ့​ဒ်လဲၣ်

၁၇. တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လၢ န​ဖး​လံာ်စီဆှံ​ဒီး န​ဆိကမိၣ်​ထံ​တၢ်ဂ့ၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်​န​မၤ​အီၤ​အခါ​ဖဲလဲၣ်.

၁၇ ပှၤ​တနီၤနီၤ ဆၢထၢၣ်​ဂီၤဂီၤ ဒ်သိး​က​ဖး​လံာ်စီဆှံ, ဆိကမိၣ်​ထံ​ဝဲ​တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​အ​ဖး​ဝဲ​တဖၣ် ဒီး​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. မ့မ့ၢ်​ပှၤအဂၤ​တနီၤ ဖး​လံာ်စီဆှံ​လၢ မုၢ်ဆါခီ​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်​နၤ​န့ၣ် ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် န​က​ဖး​လၢ ဟါလီၤခီ မ့တမ့ၢ် မုၢ်နၤခီ လၢ​တချုး​န​မံ​အခါ​န့ၣ်​လီၤ. ပှၤအဂၤ​တနီၤနီၤ​န့ၣ် က​ဖး​ဝဲ​လၢ ဂီၤခီ​တဘျီ​ဒီး က​ဖး​ကဒါက့ၤ​ဝဲ​လၢ မုၢ်နၤခီ​တဘျီ​စ့ၢ်ကီး​န့ၣ်​လီၤ. (ယိၤၡူ ၁:၈) တၢ်​လၢ​အရ့ဒိၣ်​ကတၢၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ န​က​ဘၣ်​ဟံးန့ၢ်​တၢ် “ဆၢကတီၢ်” ဒ်သိး​န​က​ဆိကမိၣ်​ထံ ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ ကိးနံၤဒဲး​က​န့ၢ်​အဂီၢ်​လီၤ.—အ့းဖ့းစူး ၅:၁၅, ၁၆.

၁၈. ပှၤလၢ​အ​ဆိကမိၣ်​ထံ ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ ကိးနံၤဒဲး​ဒီး မၤထွဲ​အီၤ​တဖၣ်​န့ၣ် လံာ်စီဆှံ အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​ဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်.

၁၈ လံာ်စီဆှံ စံး​ဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ က​ဆိၣ်ဂ့ၤ​ပှၤလၢ​ဆိကမိၣ်​ထံ အ​ကလုၢ်​ကထါ ဒီး​အိၣ်မူ​ထွဲ​အီၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. (ဖး စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁:၁–၃ တက့ၢ်.) ယ့ၣ်ၡူး​စံး​ဝဲ– “ပှၤလၢ​အ​နၢ်ဟူ​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ, ဒီး​တိၢ်န့ၢ်ဝဲ​တဖၣ်​န့ၣ်, ဘၣ်​ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ​လီၤ.” (လူၤကၣ် ၁၁:၂၈) ဘၣ်ဆၣ် တၢ်​လၢ​အရ့ဒိၣ်​ကတၢၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ​ဖဲ​လၢ​န​ဆိကမိၣ်​ထံ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ ကိးနံၤဒဲး​အခါ တၢ်အံၤ​က​မၤစၢၤ​နၤ​ဒ်သိး န​က​အိၣ်မူ​ဒ်​တၢ်ဘၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​အသး​န့ၣ်​လီၤ. ပ​မ့ၢ်​မၤ​ဒ်အံၤ​န့ၣ် ပ​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​သူၣ်ဖှံ​သးညီ လၢ​ဆၢကတီၢ်​ခဲအံၤ ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ​က​ဟ့ၣ်​ပှၤ တၢ်မူ​လီၤထူ​လီၤယိာ်​န့ၣ်​လီၤ.—ယၤကိာ် ၁:၂၅; လီၣ်ဖျါ ၁:၃.

^ လံာ်အဆၢ. 11 ကွၢ်​စ့ၢ်ကီး​လၢ​တၢ်​မၤလိ “Our Fight to Stay Spiritually Strong” The Watchtower December 1 2006 တက့ၢ်.