ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး လံာ်ကုခိၣ် | တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အဘျုးအိၣ်ဧါ

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လဲၣ်

စဲၣ်မၠူၣ်ယဲၢ်, အိၣ်ဝဲလၢ ကီၢ်ခဲၣ်နယၤတဂၤ စံးဝဲဒ်အံၤ “ယမ့ၢ်ပှၤလၢ အတၤကျိၣ်တၤစ့တဂၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒ်သိး ယကမၤနၢၤတၢ်ဒီး န့ၢ်ကျိၣ်စ့အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယတၢ်ထုကဖၣ်အံၤ တဟဲလၢပှဲၤထီၣ်အသး နီတဘျီဘၣ်.” *

ထရံၣ်စၢ်, အိၣ်လၢကီၢ်ဖံလံးဖံ(စ်)တဂၤ စံးဝဲလၢ “လၢကၠိန့ၣ် ပှၤသိၣ်လိပှၤလၢ ပကဘၣ်တိၢ်ရူးသံတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မၢ်ကဒါလ့ၤ, အိၣ်လၢကီၢ်ကၤနၤတဂၤ စံးဝဲဒ်အံၤ “ဖဲယကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အခါ ယဃ့ဘါထုကဖၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ယဃ့ပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီး ယဃ့စ့ၢ်ကီး ဒ်သိးယကကဲထီၣ် ခရံာ်ဖိလၢ အဂ့ၤတဂၤလီၤ.”

စဲၣ်မၠူၣ်ယဲၢ်, ထရံၣ်စၢ် ဒီးမၢ်ကဒါလ့ၤ အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဃ့တၢ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ကလုာ်အဖီခိၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တနီၤနီၤအတၢ်ဃ့န့ၣ် ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ ဒီးတနီၤနီၤအတၢ်ဃ့န့ၣ် တကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဘၣ်. ပှၤတနီၤနီၤအတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် ဟဲထီၣ်ဝဲလၢအသးပူၤနီၢ်နီၢ် မ့မ့ၢ်အဂၤတနီၤနီၤန့ၣ် တမ့ၢ်ဝဲဒ်န့ၣ်ဘၣ်. ပှၤတနီၤနီၤ ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်ဒိးစဲးကဖျိအဂီၢ်, တနီၤနီၤန့ၣ် ဃ့ဝဲဒ်သိး တၢ်လိာ်ကွဲတဖုဖု ကနၢၤဝဲအဂီၢ်, တနီၤနီၤဃ့ဝဲ ဒ်သိးကစၢ်ယွၤ ကဟံးစုနဲၣ်ကျဲအဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးတနီၤနီၤဃ့ဝဲလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ အကကွဲၢ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်လီၤ. ပှၤဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဖိတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤလၢအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် စ့ၢ်ကီးလီၤ.

မ့ၢ်နဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် စ့ၢ်ကီးဧါ. မ့ၢ်နဃ့ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. နမ့မ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢ ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တဃ့ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကဆိကမိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အဘျုးအိၣ်ဝဲဧါ. မ့ၢ်ပှၤဒိကနၣ် ပတၢ်ထုကဖၣ်အိၣ်ဧါ. ပှၤကွဲးလံာ်တဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ်ဒ်အံၤလီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ထဲဒၣ်တၢ်တခါလၢ အဟ့ၣ်ပှၤ “တၢ်သူၣ်မံသးမုာ် . . . ဒ်သိးဒီး ပတဲသကိးတၢ်ဒီး ပဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢပအဲၣ်အီၤ တဒုဒုန့ၣ်လီၤ.” ကသံၣ်သရၣ်တနီၤနီၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ် ဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဲဝဲလၢ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် မၤအသးဒ် “တၢ်ကူစါယါဘျါလၢ ကျဲအဂၤတဘိလီၤ.” ပှၤလၢအဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၣ် အဘျုးမ့ၢ်တအိၣ်သနာ်က့ မၤဝဲဒ် လုၢ်လၢ်တခါအသိးလီၤဧါ. မ့တမ့ၢ် အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဝဲလၢ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢ ကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ အသူၣ်အသးန့ၣ်ဧါ.

ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲ တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်ပသး အကျဲတဘိဘၣ်. နမ့ၢ်ဃ့ထုကဖၣ်လၢ ကျဲလၢအဘၣ်န့ၣ် ပှၤလၢကဒိကနၣ် တၢ်ထုကဖၣ် အိၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်အမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ. မ်ပကကွၢ်သကိး တၢ်အုၣ်အသးတက့ၢ်.

^ လံာ်အဆၢ. 3= ပှၤမံၤပှၤသၣ်တနီၤ ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤလီၤ.