ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ အ​ဘၣ်ထွဲ​လိာ်သး​ဒီး လံာ်ကုခိၣ် | တၢ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​အဘျုး​အိၣ်ဧါ

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပှၤ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​လဲၣ်

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပှၤ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​လဲၣ်

စဲၣ်မၠူၣ်ယဲၢ်, အိၣ်ဝဲ​လၢ ကီၢ်ခဲၣ်နယၤ​တဂၤ စံး​ဝဲ​ဒ်အံၤ “ယ​မ့ၢ်​ပှၤလၢ အ​တၤ​ကျိၣ်​တၤ​စ့​တဂၤ​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ယ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဒ်သိး ယ​က​မၤနၢၤ​တၢ်​ဒီး န့ၢ်​ကျိၣ်စ့​အါအါ​ဂီၢ်​ဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယ​တၢ်​ထုကဖၣ်​အံၤ တ​ဟဲ​လၢပှဲၤ​ထီၣ်​အသး နီတဘျီ​ဘၣ်.” *

ထ​ရံၣ်​စၢ်, အိၣ်​လၢ​ကီၢ်​ဖံလံးဖံ(စ်)တဂၤ စံး​ဝဲ​လၢ “လၢ​ကၠိ​န့ၣ် ပှၤ​သိၣ်လိ​ပှၤလၢ ပ​က​ဘၣ်​တိၢ်ရူး​သံ​တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ.”

မၢ်​ကဒါ​လ့ၤ, အိၣ်​လၢ​ကီၢ်ကၤနၤ​တဂၤ စံး​ဝဲ​ဒ်အံၤ “ဖဲ​ယ​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ်​ဒီး တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တဖၣ်​အခါ ယ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ယ​ဃ့​ပျၢ်​ယ​တၢ်ကမၣ်​ဒီး ယ​ဃ့​စ့ၢ်ကီး ဒ်သိး​ယ​က​ကဲထီၣ် ခရံာ်ဖိ​လၢ အဂ့ၤ​တဂၤ​လီၤ.”

စဲၣ်မၠူၣ်ယဲၢ်, ထ​ရံၣ်​စၢ် ဒီး​မၢ်​ကဒါ​လ့ၤ အ​တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤလၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​သ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ် ဃ့​တၢ်​လၢ တၢ်ဂ့ၢ်​အ​ကလုာ်​ကလုာ်​အ​ဖီခိၣ်​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​တနီၤနီၤ​အ​တၢ်​ဃ့​န့ၣ် ကြၢး​ဝဲ​ဘၣ်​ဝဲ ဒီး​တနီၤနီၤ​အ​တၢ်​ဃ့​န့ၣ် တ​ကြၢး​ဝဲ​ဘၣ်​ဝဲ​ဘၣ်. ပှၤ​တနီၤနီၤ​အ​တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် ဟဲထီၣ်ဝဲ​လၢ​အသး​ပူၤ​နီၢ်နီၢ် မ့မ့ၢ်​အဂၤ​တနီၤနီၤ​န့ၣ် တ​မ့ၢ်ဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​ဘၣ်. ပှၤ​တနီၤနီၤ ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်​ဒိးစဲး​က​ဖျိ​အဂီၢ်, တနီၤနီၤ​န့ၣ် ဃ့ဝဲ​ဒ်သိး တၢ်​လိာ်ကွဲ​တဖုဖု က​နၢၤဝဲ​အဂီၢ်, တနီၤနီၤ​ဃ့ဝဲ ဒ်သိး​ကစၢ်​ယွၤ က​ဟံးစု​နဲၣ်ကျဲ​အဟံၣ်​ဖိ​ဃီဖိ ဒီး​တနီၤနီၤ​ဃ့ဝဲ​လၢ တၢ်ဂ့ၢ်​အဂုၤ​အဂၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ​န့ၣ် ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​လၢ အ​ကကွဲၢ်​တဖၣ်​တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​က​ဘၣ် ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​လီၤ. ပှၤ​ဃု​သ့ၣ်ညါ​တၢ်ဖိ​တဖၣ် ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ပှၤလၢ​အ​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ တအိၣ်​ဘၣ်​တဖၣ်​ဒၣ်လဲာ် ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ် စ့ၢ်ကီး​လီၤ.

မ့ၢ်​န​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ် စ့ၢ်ကီး​ဧါ. မ့ၢ်​န​ဃ့ ဘၣ်ဃး​ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်. န​မ့မ့ၢ် ပှၤ​တဂၤ​လၢ ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ တ​ဃ့​ဘၣ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် န​က​ဆိကမိၣ်​ဘၣ်​လၢ တၢ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​အဘျုး​အိၣ်ဝဲ​ဧါ. မ့ၢ်​ပှၤ​ဒိကနၣ် ပ​တၢ်​ထုကဖၣ်​အိၣ်ဧါ. ပှၤ​ကွဲး​လံာ်​တဂၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​ဘၣ်ဃး​ဒီး တၢ်​ထုကဖၣ်​အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ​လီၤ. အဝဲ​စံး​ဝဲ​လၢ တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​ထဲဒၣ်​တၢ်​တခါ​လၢ အ​ဟ့ၣ်​ပှၤ “တၢ်​သူၣ်မံ​သးမုာ် . . . ဒ်သိး​ဒီး ပ​တဲသကိး​တၢ်​ဒီး ပ​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​လၢ​ပ​အဲၣ်အီၤ တဒုဒု​န့ၣ်​လီၤ.” ကသံၣ်​သရၣ်​တနီၤနီၤ အိၣ်ဒီး​တၢ်ထံၣ် ဒ်​န့ၣ်​အသိး​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​တဲဝဲ​လၢ တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် မၤ​အသး​ဒ် “တၢ်​ကူစါ​ယါဘျါ​လၢ ကျဲ​အဂၤ​တဘိ​လီၤ.” ပှၤလၢ​အ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​တဖၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ တၢ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​န့ၣ် အဘျုး​မ့ၢ်​တအိၣ်​သနာ်က့ မၤဝဲ​ဒ် လုၢ်လၢ်​တခါ​အသိး​လီၤ​ဧါ. မ့တမ့ၢ် အဝဲသ့ၣ်​ထံၣ်ဝဲ​လၢ တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​ကျဲ​တဘိ​လၢ က​မၤမုာ်​ထီၣ်​က့ၤ အ​သူၣ်​အသး​န့ၣ်​ဧါ.

ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံ​န့ၣ် ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် တမ့ၢ်​ထဲ တၢ်​မၤမုာ်​ထီၣ်​ပ​သး အကျဲ​တဘိ​ဘၣ်. န​မ့ၢ်​ဃ့​ထုကဖၣ်​လၢ ကျဲ​လၢ​အဘၣ်​န့ၣ် ပှၤလၢ​က​ဒိကနၣ် တၢ်​ထုကဖၣ် အိၣ်ဝဲ​တဂၤ​လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်​အမ့ၢ်​စ့ၢ်ကီး​ဧါ. မ်​ပ​ကကွၢ်​သကိး တၢ်အုၣ်​အသး​တက့ၢ်.

^ လံာ်အဆၢ. 3 ပှၤ​မံၤ​ပှၤ​သၣ်​တနီၤ ဘၣ်​တၢ်​ဆီတလဲ​အီၤ​လီၤ.