ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀၁၅ | တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အဘျုးအိၣ်ဧါ

ပှၤကွဲးလံာ်ဖိတဂၤ စံးဝဒၣ်လၢ တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် “လီၤဂၤဒ်နကတိၤတၢ်ဒီး နဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢနအဲၣ်အီၤတဒုန့ၣ်လီၤ.” တၢ်အံၤမ့ၢ်အဘၣ်ကီၢ်ဧါ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လဲၣ်

တၢ်ထုပဖၣ်လၢပှၤဃ့ဝဲတဖၣ်န့ၣ် ကဒုးကမၢကမၣ်နၤလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

မ့ၢ်ပှၤဒိကနၣ် ပတၢ်ထုကဖၣ် အိၣ်ဝဲတဂၤဂၤဧါ

ဒ်သိးပတၢ်ထုကဖၣ်ကဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤအဂီၢ် ပကဘၣ်မၤတၢ်အိၣ်ဝဲခံခါလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယွၤကွဲမုာ်ပှၤလၢ ပကဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဆူအအိၣ်လဲၣ်

တၢ်အံၤကအိးထီၣ်ဝဲကျဲလၢ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်လၢကျဲအဂၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၣ်—မ့ၢ်အဘျုးအိၣ်လၢ နဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ

နမ့ၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ထီဘိန့ၣ် နမုၢ်လၢ်တၢ်မနုၤသ့လဲၣ်

THE BIBLE CHANGES LIVES

ခဲအံၤ ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယမၤစၢၤပှၤဂၤသ့ဝဲလီၤ

ၣ်လံအိၣ် ခိၣ်ရဲယိၤ အမဲာ်ချံဟးဂီၤသတူၢ်ကလာ်ဒီးတူၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဃိ ဆိကမိၣ်လၢယွၤအတအဲၣ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤရှ့ ၃:၇ မၤစၢၤအီၤလၢ အတၢ်ထံၣ်ကဆီတလဲအသးအဂီၢ်လီၤ.

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

တၢ်ပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်

ဒ်သိးပကပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်ပကဘၣ်မၤလီၤဆံး မ့တမ့ၢ်သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢ ပှၤဂၤမၤဘၣ်ဒိဆါပှၤန့ၣ်ဧါ

မ့ၢ်နထံၣ်ဘၣ် ယွၤအစုလၢ နတၢ်အိၣ်မူအပူၤဧါ

လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲယွၤ “အစု” မ့ၢ်အခီပညီမနုၤလဲၣ်

“ဟ့ၣ်အါထီၣ်ပှၤ တၢ်နာ်တက့ၢ်”

တၢ်နာ်န့ၣ်နမၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အီၤလၢ နနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲသ့ဧါ.

မၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်

တၢးထီခိးတၢ်တဲဆိပာ်စၢၤဝဲလၢ အပူၤကွံာ်အနံၣ် ၆၀ ဒၣ်လဲာ်ဟဲကဲထီၣ်အသးလီၤ

ဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီး နီၢ်သးတခီတက့ၢ်

နမ့ၢ်တသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် လံာ်စီဆှံဘၣ်န့ၣ် နဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢနီၢ်သးကသ့စ့ၢ်ကီးဧါ.

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

မ့ၢ်မတၤမၤကတၢၢ်ကွံာ် တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်သ့တဂၤလဲၣ်.