တၢးထီခိးတၢ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀၁၅ | တၢ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​အဘျုး​အိၣ်ဧါ

ပှၤ​ကွဲး​လံာ်ဖိ​တဂၤ စံး​ဝဒၣ်​လၢ တၢ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​န့ၣ် “လီၤ​ဂၤ​ဒ်​န​ကတိၤ​တၢ်​ဒီး န​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​လၢ​န​အဲၣ်အီၤ​တဒု​န့ၣ်​လီၤ.” တၢ်အံၤ​မ့ၢ်​အဘၣ်​ကီၢ်​ဧါ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပှၤ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​လဲၣ်

တၢ်​ထု​ပ​ဖၣ်​လၢ​ပှၤ​ဃ့ဝဲ​တဖၣ်​န့ၣ် က​ဒုး​ကမၢ​ကမၣ်​နၤ​လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

မ့ၢ်​ပှၤ​ဒိကနၣ် ပ​တၢ်​ထုကဖၣ် အိၣ်ဝဲ​တဂၤဂၤ​ဧါ

ဒ်သိး​ပ​တၢ်​ထုကဖၣ်​က​ဘၣ်​တၢ်​စံးဆၢ​အီၤ​အဂီၢ် ပ​က​ဘၣ်​မၤတၢ်​အိၣ်ဝဲ​ခံခါ​လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ယွၤ​ကွဲမုာ်​ပှၤလၢ ပ​က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ် တၢ်​ဆူ​အ​အိၣ်​လဲၣ်

တၢ်အံၤ​က​အိးထီၣ်​ဝဲ​ကျဲ​လၢ န​က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​လၢ န​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​လၢ​ကျဲ​အဂၤ​တ​သ့​ဘၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

တၢ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​အဘျုး​အိၣ်​လၢ နဂီၢ်​စ့ၢ်ကီး​ဧါ

န​မ့ၢ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ထီဘိ​န့ၣ် န​မုၢ်လၢ်​တၢ်မနုၤ​သ့​လဲၣ်

THE BIBLE CHANGES LIVES

ခဲအံၤ ယ​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ယ​မၤစၢၤ​ပှၤဂၤ​သ့ဝဲ​လီၤ

ကၠူၣ်လံအိၣ် ခိၣ်ရဲယိၤ အ​မဲာ်ချံ​ဟးဂီၤ​သတူၢ်​ကလာ်​ဒီး​တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​အဃိ ဆိကမိၣ်​လၢ​ယွၤ​အ​တ​အဲၣ်အီၤ​ဘၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ၂ မိၤၡ့ ၃:၇ မၤစၢၤ​အီၤ​လၢ အ​တၢ်ထံၣ်​က​ဆီတလဲ​အသး​အဂီၢ်​လီၤ.

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

ပျၢ်​ကွံာ်​ပှၤဂၤ​အ​တၢ်ကမၣ်

ဒ်သိး​ပ​က​ပျၢ်​ပှၤဂၤ​အ​တၢ်ကမၣ်​အဂီၢ် မ့ၢ်​ပ​က​ဘၣ်​မၤ​လီၤ​ဆံး မ့တမ့ၢ်​သးပ့ၤနီၣ်​ကွံာ်​တၢ်​လၢ ပှၤဂၤ​မၤဘၣ်ဒိ​ဆါ​ပှၤ​န့ၣ်​ဧါ

မ့ၢ်​န​ထံၣ်ဘၣ် ယွၤ​အ​စု​လၢ န​တၢ်အိၣ်မူ​အ​ပူၤ​ဧါ

လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​ယွၤ “အ​စု” မ့ၢ်​အခီပညီ​မနုၤ​လဲၣ်?

“ဟ့ၣ်​အါထီၣ်​ပှၤ တၢ်နာ်​တက့ၢ်”

တၢ်နာ်​န့ၣ်​န​မၤ​ဒိၣ်ထီၣ်​ထီထီၣ်​အီၤ​လၢ န​နီၢ်ကစၢ်​ဒၣ်နဲ​သ့ဧါ.

မၤ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်မၤ​လၢ တၢ်​သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​အ​ပူၤ​တက့ၢ်

တၢးထီခိးတၢ်​တဲဆိ​ပာ်စၢၤ​ဝဲ​လၢ အ​ပူၤကွံာ်​အ​နံၣ် ၆၀ ဒၣ်လဲာ်​ဟဲကဲထီၣ်​အသး​လီၤ

ဆိကမိၣ်​ထံ တၢ်​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး နီၢ်သး​တခီ​တက့ၢ်

န​မ့ၢ်​တ​သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ် လံာ်စီဆှံ​ဘၣ်​န့ၣ် န​ဒိၣ်ထီၣ်​ထီထီၣ်​လၢ​နီၢ်သး​က​သ့​စ့ၢ်ကီး​ဧါ.

လံာ်စီဆှံ တၢ်​သံကွၢ်​တဖၣ် အ​တၢ်​စံးဆၢ

မ့ၢ်​မတၤ​မၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ် တၢ်ဖှီၣ်​တၢ်ယာ်​သ့​တဂၤ​လဲၣ်.