“ပအဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်လီၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲဒၣ် အဲၣ်ဆိပှၤလီၤ.”—၁ ယိၤဟၣ် ၄:၁၉.

တၢ်သးဝံၣ်– ၅၆, ၁၃၈

၁, ၂. ယဟိဝၤယွၤ သိၣ်လိပှၤ လၢပကဘၣ်အဲၣ်အီၤ ဒ်လဲၣ်.

ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢ ပၢ်တဂၤ ကသိၣ်လိ အဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အနီၢ်ကစၢ် အဒိအတဲာ်လီၤ. ဖဲအဝဲပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ်လၢ အဖိတဖၣ် အဖီခိၣ်အခါန့ၣ် မ့ၢ်အဝဲသိၣ်လိ အဖိတဖၣ်လၢ ကဘၣ်အဲၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအဂၤလၢ အကအဲၣ်ပှၤ ထဲသိးဒီးပပၢ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢ “အဝဲဒၣ် အဲၣ်ဆိပှၤ” အဃိ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပကဘၣ်အဲၣ်တၢ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.—၁ ယိၤဟၣ် ၄:၁၉.

ယဟိဝၤယွၤ “အဲၣ်ဆိပှၤ” န့ၣ်အဝဲ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “ဖဲပမ့ၢ် ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ အဖၢမုၢ်ဒီး, ခရံာ်ဒိးသံအသး လၢပဂီၢ်” လီၤ. (ရိမ့ၤ ၅:၈) ဒ်သိး ပကပူၤဖျဲးလၢ တၢ်ဒဲးဘးဒီး တၢ်သံအဂီၢ် ပပၢ်သးဘိ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အဖိခွါ ဒ်တၢ်ပှ့ၤက့ၤအသိးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဟ့ၣ် လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အံၤအဃိ ပသုးဘူးပသးဆူ ယဟိဝၤယွၤ အအိၣ်သ့ဒီး ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ်အီၤ သ့န့ၣ်လီၤ. ယဟိဝၤယွၤ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ် ခီဖျိအဝဲ တူၢ်ဆါအသး ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် အဝဲသိၣ်လိပှၤလၢ ပကြၢးအဲၣ်ပှၤဂၤတဖၣ် ဒီးပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ခီဖျိလၢ ပသးအိၣ်မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် ဒီးပဟ့ၣ်တၢ်ညီန့ၣ်လီၤ.—၁ ယိၤဟၣ် ၄:၁၀.

၃, ၄. ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မ့ၢ်ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ အခိၣ်သ့ၣ် တခါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယ့ၣ်ရှူးတဲဝဲလၢ တၢ်မၤလိာ် အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ– “နဘၣ်အဲၣ် ယွၤနကစၢ်လၢ နသူၣ်ကံၢ်သးလဲ, ဒီးနသးဒီဖျၢၣ်ညါ, ဒီးနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆး တုၤအလၢာ်, ဒီးနဂံၢ်န ဘါ ခဲလၢာ်တက့ၢ်.” (မၢ်ကူး ၁၂:၃၀) ယဟိဝၤယွၤ အဲၣ်ဒိးလၢ ပကအဲၣ်အီၤလၢပ “သးဒီဖျၢၣ်ညါ” လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်အဲၣ်ပှၤတဂၤဂၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်တမံၤမံၤ ဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ပအဲၣ်ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ကစၢ်အသး ကဘၣ်ဒိဒိၣ်မးလီၤ. ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် တကြၢးမ့ၢ်ထဲ ပသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တခါဧိၤဘၣ်. ယဟိဝၤယွၤ ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ပကအဲၣ်အီၤလၢပ “တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆး တုၤအလၢာ်” ဒီးပ ‘ဂံၢ်ပဘါခဲလၢာ်’ လီၤ. ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး ကျဲလၢပဆိကမိၣ်တၢ် ဒီးပမၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.—ဖး မံကၤ ၆:၈ တက့ၢ်.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပကဘၣ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ပာ် ယဟိဝၤယွၤလၢ နီၣ်ဂံၢ်တၢလၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤန့ၣ် ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပအဲၣ်အီၤနီၢ်နီၢ်လီၤ. တၢ်မၤလိလၢ အပူၤကွံာ်တခါ ပတဲသကိး ကျဲလွံၢ်ဘိလၢ ယဟိဝၤယွၤ ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်အဲၣ်ပှၤလီၤ. ပမၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤ ဒီးပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ်အီၤသ့လၢ ကျဲဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပကတဲသကိးအီၤ ခဲအံၤလီၤ.

ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ နသ့ၣ်ညါဆၢက့ၤ ယဟိဝၤယွၤ အဘျုးအဖှိၣ်

၅. ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ကဒါက့ၤ ကယဲၢ်တၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်ပှၤတဖၣ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဟ့ၣ်နၤတၢ်ဟ့ၣ်အခါ နကစံးဘျုးစံးဖှိၣ်အီၤလီၤ. ဒီးမ့ၢ်လၢ နပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ တၢ်ဟ့ၣ်အံၤအဃိ နကသူအီၤ စ့ၢ်ကီးလီၤ. စီၤယၤကိာ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဒ်အံၤ– “ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ် အဂ့ၤအဝါ, ဒီးကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ် အလၢအပှဲၤ တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ဟဲလီၤလၢ တၢ်ကပီၤအပၢ် လၢထးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဒံကဒါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဃၣ်က့ၤ အကဒုမ့ၢ်ဂ့ၤ, တအိၣ်ဘၣ်ဒီးအီၤဘၣ်.” (ယၤကိာ် ၁:၁၇) ပဝဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပစံးဘျုးဘၣ် ယဟိဝၤယွၤဒိၣ်မး မ့ၢ်လၢ အဝဲဟ့ၣ်ပှၤ ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်လၢ ပကအိၣ်မူဃုာ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲအဲၣ်ပှၤဒိၣ်မးအဃိ ပဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီး ပအဲၣ်ဆၢက့ၤအီၤလီၤ. မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ် ဒ်န့ၣ် စ့ၢ်ကီးဧါ.

၆. ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ထီဘိန့ၣ် ကဘၣ်မၤဝဲ တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါမံၤ လၢယဟိဝၤယွၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်လၢအကယၤတဖၣ် အတီၢ်ပူၤ ကစၢ်ယွၤ ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ အဝဲသ့ၣ် ခီဖျိလၢ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် ဒီးဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ် ကယဲၢ်တၢ်လၢ အလိၣ်ဘၣ်ဝဲ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (၅ မိၤရှ့ ၄:၇, ၈) ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် ယဟိဝၤယွၤ သ့ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ်ဒိကနၣ် အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အံၤလီၤ. အဒိ ဖဲအဝဲသ့ၣ် လုၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူ ယဟိဝၤယွၤအိၣ်အခါန့ၣ် ကဘၣ်လုၢ်ထီၣ်ဝဲ “တၤသၣ်ဆိ” လီၤ. (၂ မိၤရှ့ ၂၃:၁၉) ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ဒိကနၣ် ယဟိဝၤယွၤ အကလုၢ်ဒီး ဟ့ၣ်အီၤလၢ တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ ကဆိၣ်ဂ့ၤအဝဲသ့ၣ် ထီဘိလီၤ.—ဖး ၅ မိၤရှ့ ၈:၇-၁၁ တက့ၢ်.

၇. ပသူပတၢ် ‘စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်’ လၢပကပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

ပဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီး ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤ ခီဖျိလၢ ပဟ့ၣ်အီၤပတၢ် ‘စုလီၢ် ခီၣ်ခိၣ်’ န့ၣ်လီၤ. (ကတိၤဒိ ၃:၉) ပဟ့ၣ်အီၤ ခီဖျိလၢ ပသူတၢ်လၢအိၣ်ဒီးပှၤ လၢပကမၤလၤကပီၤအီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဒိ ပဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ် လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ ဒ်သိးကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဘီမုၢ်အတၢ်မၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်အါမ့ၢ်ဂ့ၤ စှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ပဝဲဒၣ်ခဲလၢာ် ပသူတၢ်လၢ အအိၣ်ဒီးပှၤသ့ ဒ်သိးပကပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (၂ ကရံၣ်သူး ၈:၁၂) ဘၣ်ဆၣ် ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤလၢ ကျဲအဂၤတဖၣ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

၈, ၉. ကျဲအဂၤတဘိလၢ ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤသ့န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်, မဲးခ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် မၤဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ယ့ၣ်ရှူး သိၣ်လိပှၤလၢ ပကဃုဆိ ယွၤအဘီအမုၢ်လီၤ. ဒီးသိၣ်လိစ့ၢ်ကီးပှၤ ဒ်သိး ပသုတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ကူတၢ်သိးအဂီၢ် တဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ပပၢ် အၢၣ်လီၤအီလီၤပှၤလၢ အဝဲကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၆:၃၁-၃၃) ပနာ်ယဟိဝၤယွၤ ဒီးပသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲကတီဒီး အတၢ်အၢၣ်လီၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အဲၣ်ပှၤတဂၤ အနီၢ်ကီၢ်န့ၣ် နကနာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပတၢ်နာ် ယဟိဝၤယွၤ အါထီၣ်ဝဲအသိး ပကပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ဒံးယံာ်ဒံးအါထီၣ်ဝဲလီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၃:၈) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပကဘၣ်သံကွၢ်လီၤက့ၤ ပသးလၢ– ‘ယတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤ, ယသူယတၢ်ဆၢကတီၢ် ဒီးယဂံၢ်ယဘါန့ၣ် ပာ်ဖျါဝဲလၢ ယအဲၣ်ယဟိဝၤယွၤ နီၢ်ကီၢ်ဧါ. လၢယတၢ်လိၣ်ဘၣ် တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ယသန့ၤယသးလၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ် ကိးနံၤဒဲးဧါ.’

 မဲးခ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိ နာ်န့ၢ်ယဟိဝၤယွၤလီၤ. ဖဲမဲးခ် အသးစၢ်ဒံးအခါန့ၣ် အဝဲအသးအိၣ် လဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ ထံဂၤကီၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲ ဆီဟံၣ်ဆီဃီဝံၤဒီး ထီၣ်ဖိခံဂၤအခါ ဒၣ်လဲာ် အဝဲအသးအိၣ် လဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ ထံဂၤကီၢ်ဂၤဒံးလီၤ. ဖဲမဲးခ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဖးဘၣ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်အဂၤတဖၣ် လၢအလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်လၢ လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအခါန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ပာ်လီၤအသးလၢ ကအိၣ်မူက့ၤ ယိယိဖိန့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ် ဆါကွံာ်ဝဲအဟံၣ် ဒီးအိၣ်က့ၤဝဲလၢ ဟံၣ်လၢအဆံး တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤစှၤလီၤစ့ၢ်ကီး အတၢ်မၤ ဒီးသုးကျဲၤဝဲ လၢကသူဝဲ အ့ထၢၣ်နဲး ဒ်သိးကပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲအဝဲအိၣ်လၢ ထံကီၢ်အဂၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မဲးခ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိ သုးအသးဆူ ထံဂၤကီၢ်ဂၤန့ၢ်ဝဲလီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုဒိၣ်မး လၢအမၤဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤ ဖဲန့ၣ်အဃိလီၤ. မဲးခ်စံးဝဲ “ပထံၣ်ဘၣ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ကတိၤဖဲ မးသဲ ၆:၃၃ န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတီဝဲ သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ.”

ဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢယဟိဝၤယွၤ သိၣ်လိနၤတက့ၢ်

၁၀. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံးအသိး ဘၣ်မနုၤအဃိ ဂ့ၤလၢ ပဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢပမၤလိဘၣ် ဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လဲၣ်.

၁၀ စီၤပၤဒၤဝံးစံးဝဲလၢ– “မူခိၣ်လီၣ်ဖျါထီၣ် ယွၤအလၤကပီၤ, ဒီးတၢ်လၢ အမၤဝဲလၢအစုန့ၣ် မူကပိာ်လိၤ ဒုးနဲၣ်ဝဲလီၤ.” တဲစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ “ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ လၢဝဲပှဲၤဝဲ, ဒီးမၤကျၢၤထီၣ်က့ၤ ပသးလီၤ. ယွၤအတၢ်အုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတီဝဲ, ဒီးဒုးကူၣ်သ့ ပှၤလၢ အတမၤလိဘၣ်တၢ်ဘၣ်လီၤ.” ဖဲစီၤဒၤဝံး ဆိကမိၣ်ထံဝဲ ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီး အတၢ်ဘၣ်တ့လၢ အဃံအလၤတဖၣ်အခါ အဝဲဘူးထီၣ်ဒီး ယဟိဝၤယွၤ ဒီးအဲၣ်ဒိး ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးစံးဝဲလၢ– “မ်ယထးခိၣ် အတၢ်ကတိၤ ဒီးယသး အတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်, ဘၣ်နသးတက့ၢ်. ယလၢၢ်, ဒီးတၢ်ပှ့ၤက့ၤယၤ, ယွၤဧၢ.”—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၉:၁, ၇, ၁၄.

၁၁. တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်ပှၤန့ၣ် ပသူအီၤလၢ ပကပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ်အီၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်. (ကွၢ်တၢ်ဂီၤလၢ တၢ်မၤလိ အခီၣ်ထံးတက့ၢ်.)

၁၁ မုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤ ယဟိဝၤယွၤ သိၣ်လိပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်အါမး ဘၣ်ဃးဒီး အနီၢ်ကစၢ်, အတၢ်တိာ်ပာ်, အတၢ်ဘၣ်တ့ဒီး အကလုၢ်ကထါ အဂ့ၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ပကမၤလိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢအပတီၢ်ထီအဃိ မၤလီၤမၢ်ကွံာ် ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤ သ့ဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် တအဲၣ်ဒိးလၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါထဲတမံၤဧိၤဘၣ်. ကစၢ်အဲၣ်ဒိးလၢ ပကမ့ၢ်ပှၤလၢ အကူၣ်တၢ်သ့လီၤ. အဝဲအဲၣ်ဒိးလၢ ပကသူ တၢ်လၢပမၤလိဘၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကကဲဘျုးလၢပဂီၢ် ဒီးလၢပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (ကတိၤဒိ ၄:၅-၇) အဒိ, အဝဲအဲၣ်ဒိးလၢ ပကမၤစၢၤပှၤဂၤလၢ “ကသ့ၣ်ညါထီၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ” ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်အသးသမူ ကပူၤဖျဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (၁ တံၤမသ့း ၂:၄) ပပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤ ဒီးပှၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢ ပသိၣ်လိပှၤဂၤဘၣ်ဃးဒီး ယွၤအဘီအမုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. —ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၁၆, ၁၇ တက့ၢ်.

၁၂. သးစၢ်မုၣ်ဖိတဂၤ ဖဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ အအိၣ်အခါ အဝဲစံးဝဲဒ်လဲၣ်.

၁၂ ပှၤသးစၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဆိကမိၣ်ထံ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်ဒီး တၢ်လၢယဟိဝၤယွၤ သိၣ်လိအီၤတဖၣ်အဂ့ၢ် သ့ဝဲလီၤ. ရှဲနဲၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲ အတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် ဖဲအသးအိၣ်ဝဲ ၁၁ နံၣ်ဒီး အဒ့ မုၣ်ဖိအိၣ်ဝဲ အနံၣ် ၁၀ အခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် လဲၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် လၢအမ့ၢ် “ယူးယီၣ်ယွၤတက့ၢ်” အခါ ပှၤသးစၢ်ခဲလၢာ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး ရှဲၣ်နဲၣ် ဒီးအဒ့မုၣ်ဖိန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲမုာ် အဝဲသ့ၣ်လၢ ကလဲၤဆ့ၣ်နီၤလၢ တၢ်လီၢ်လီၤလီၤဆီဆီတတီၤ လၢပှၤသးစၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် အဝဲ သူၣ်ကနိးသးကနိးဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲကမၢကမၣ်ဝဲ မ့ၢ်လၢပှၤသးစၢ် တဂၤစုာ်စုာ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ လံာ်လၢအမ့ၢ် သးစၢ် အတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် —တၢ်စံးဆၢလၢ အကဲဘျုး (Questions Young People Ask—Answers That Work) န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အံၤအခါ အဝဲတူၢ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်အဲၣ်ဒ်လဲၣ်. အဝဲစံးဝဲလၢ– “ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ မ့ၢ်ပှၤနီၢ်ကီၢ်တဂၤ ဒီးအဝဲအဲၣ်ယၤ ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.” ဆိကမိၣ်ကွၢ် ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဟ့ၣ်လၢ အဃံအလၤဒီး အလၢအပှဲၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သးခု လၢပဂီၢ်ထဲလဲၣ် န့ၣ်တက့ၢ်.

တူၢ်လိာ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤ

၁၃, ၁၄. ဖဲယဟိဝၤယွၤ သိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤအခါ ပကမၤဒ်လဲၣ်, ဒီးဘၣ်မနုၤအဃိ အရ့ဒိၣ်လဲၣ်.

၁၃ လံာ်စီဆှံ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤဒ်အံၤ– “ပှၤလၢယွၤအဲၣ်အီၤန့ၣ် ယွၤသိၣ်ဃီၣ်အီၤ ဒ်ပၢ်သိၣ်ဃီၣ် အဖိလၢ အအဲၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.”(ကတိၤဒိ ၃:၁၂) ဖဲပတူၢ်လိာ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤ ဒီးပျဲအဝဲ သိၣ်လိသီလိပှၤအခါ ပမၤလိတၢ်ဒ်သိး ပကမၤတၢ်အဘၣ် ဒီး ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် “ကယဲၢ် တၢ်သိၣ်ဃီၣ်တၢ်လၢ အဘၣ်ပှၤ အဖၢမုၢ်န့ၣ်, တလီၤဂာ်ဘၣ် တၢ်သးခု နီတမံၤဘၣ်, မ့မ့ၢ် တၢ်သးအုးလီၤ.” (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၁၁) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲယဟိဝၤယွၤ သိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤအခါ မ့ၢ်ပဒိကနၣ်အီၤ စ့ၢ်ကီးဧါ. ပတဘၣ်ဂ့ၢ်လိာ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤဘၣ်. ဒီးဖဲပဘၣ် တၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤအခါ ပကနၣ်မ့ၢ်တမုာ်ဘၣ်ဒၣ်လဲာ် ပတကြၢး သးထီၣ်တၢ်ဘၣ်. ခီဖျိလၢပအဲၣ် ယဟိဝၤယွၤအဃိ ပဒိကနၣ် အကလုၢ် ဒီးပကဘၣ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်ပသး အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်ပသးလီၤ.

၁၄ ဖဲမၤလကံအစိၤန့ၣ် ပှၤယူဒၤဖိအါဂၤ တဒိကနၣ် ယဟိဝၤယွၤ အကလုၢ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်လုၢ်ထီၣ် မ့ၢ်တဘၣ် ကစၢ်ယွၤအသးဒၣ်လဲာ် အဝဲသ့ၣ် အသးတအုးဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်ပလီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဆူၣ်ဆူၣ် ဘၣ်ဃး တၢ်ဂ့ၢ်အဝဲအံၤန့ၣ်လီၤ. (ဖး မၤလကံ ၁:၁၂, ၁၃ တက့ၢ်.) ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်ကူၣ်အဝဲသ့ၣ် အါဘျီဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ် တဒိကနၣ်ဝဲဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယဟိဝၤယွၤ စံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ– “ယကမၢလီၤ တၢ်ဆိၣ်အၢ ဟဲဘၣ်သု, ဒီးယကဆိၣ်အၢ သုတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ.” (မၤလကံ ၂:၁, ၂) ဖျါတြၢၢ်ကလာ်လၢ ပမ့ၢ်တဒိကနၣ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤ ဒီးပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ တၢ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ပတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးအီၤ ကဟးဂီၤဝဲလီၤ.

ဆိကမိၣ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဘၣ်သးတက့ၢ်. တဘၣ်ဆိကမိၣ် တၢ်ဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ဆိကမိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်တဂ့ၤ (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၁၅)

၁၅. ပကြၢးဟးဆှဲး တၢ်ဆိကမိၣ် မနုၤလဲၣ်.

၁၅ ဟီၣ်ခိၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ် ပၢအီၤအံၤ ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ဝဲ တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး ဒီးတၢ်အဲၣ်လီၤထဲနီၢ်ကစၢ်အသးန့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤန့ၣ် တအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤဂၤကဘှီအီၤ မ့တမ့ၢ် တဲအီၤလၢ ကဘၣ်မၤဒ်အံၤ ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် ပဝဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပတ ဘၣ်လီၤဂာ်ဒီး ပှၤဒ်န့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤလၢ “သုတအိၣ်ဒီး ပှၤအအံၤတဃၣ်ဖိ အက့ၢ်အဂီၤတဂ့ၤ.” လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် ပကဘၣ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်လၢယဟိဝၤယွၤ မုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ပအိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီးပကဘၣ်မၤတၢ်လၢ အဘၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. (ရိမ့ၤ ၁၂:၂) ယဟိဝၤယွၤ သူဝဲအတၢ်ကရၢကရိ လၢကသိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤ ဖဲပလိၣ်ဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဒိ ပဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးပှၤ ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤပိာ်မုၣ်ဒီးပှၤပိာ်ခွါ ကဘၣ်ရ့လိာ်အသး ဒ်လဲၣ်, ပကဘၣ်ဃုထၢ ပတံၤသကိး ဒ်လဲၣ် ဒီးပကဘၣ်ဟံးန့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ ဒ်လဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်. ပတူၢ်လိာ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤ ဒီးပဆီတလဲပသး ဒ်သိး ပကမၤသးခု အီၤလီၤ. ပမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ဒီးပအဲၣ်အီၤ ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၁၄:၃၁; ရိမ့ၤ ၆:၁၇.

သန့ၤနသးလၢ ယဟိဝၤယွၤ လၢနကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤဒီး တၢ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်

၁၆, ၁၇. (က) တချုးလၢ ပမၤတၢ်ဆၢတဲာ်အခါန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ပကြၢးဃုသ့ၣ်ညါ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ထံၣ်န့ၣ်လဲၣ်. (ခ) ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ သ့ၣ်တဖၣ် လၢကဘၣ်နာ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤအလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၤဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၆ ဖိသၣ်တဖၣ် သန့ၤအသးလၢ အမိၢ်အပၢ် ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤနီၢ်ဒိၣ်တဖၣ် ဒၣ်လဲာ် တဘျီတခီၣ် ကဃ့ဝဲတၢ်မၤစၢၤလၢ အမိၢ်အပၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မၤ တၢ်ဆၢတဲာ်လၢ အနီၢ်ကစၢ်သ့သနာ်က့ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အမိၢ်အပၢ်တဖၣ် ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် လၢအဂ့ၤသ့ဝဲလီၤ. ပပၢ်ယဟိဝၤယွၤ ပျဲပှၤလၢပကမၤ တၢ်ဆၢတဲာ်လၢ ပနီၢ်ကစၢ် စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢ ပနာ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးပအဲၣ်အီၤအဃိ ပဃ့တၢ်မၤစၢၤ လၢအအိၣ်ထီဘိဒီး ပဂုာ်ကျဲးစၢး ဃုသ့ၣ်ညါ ကစၢ်အတၢ်ဘၣ်သး တချုးလၢ ပဆၢတဲာ်လီၤပသးန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ် သန့ၤပသးလၢ ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် အဝဲကဟ့ၣ်ပှၤ သးစီဆှံဒ်သိး ကမၤစၢၤပှၤလၢ ပကမၤတၢ်အဘၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.—ဖံလံးပံၤ ၂:၁၃.

၁၇ လၢစီၤရှမူၤအ့လး အစိၤန့ၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိသ့ၣ်တဖၣ် လဲၤဒုးတၢ်ဒီး ပှၤဖလ့ရှသးဖိ ဘၣ်ဆၣ် ရှူဝဲလီၤ. အဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်မၤဝဲ ဒ်လဲၣ်န့ၣ် တသံကွၢ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် စံးဝဲလၢ– “မ်ပဟံးန့ၢ် ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ အတလါလၢပဂီၢ် လၢရှံလိၤအပူၤတက့ၢ်. ဒီးတုၤအဟဲနုာ်လၢ ပကျါဒီး, ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလၢ ပဒုၣ်ပဒါအစုပူၤလီၤ.” ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ် မၤဝဲဒ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ကဲထီၣ်အသးဒ်လဲၣ်. “တၢ်ကျီသံကွံာ်တၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးပှၤခီၣ်သုးဖိ လီၤဃံၤဝဲလၢ အံၣ်စရ့လးအကျါ သၢကလးလီၤ. ဒီးယွၤအတလါ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤ” လီၤ. (၁ ရှမူၤအ့လး ၄:၂-၄, ၁၀, ၁၁) ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဆိကမိၣ်တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်လဲၤစိာ်ဝဲ တလါစီဆှံန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ ကမၤစၢၤ ဒီးဒီသဒၢ အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ် တဃ့တၢ်မၤစၢၤ လၢယဟိဝၤယွၤ အအိၣ်ဘၣ် ဒီးတဃုသ့ၣ်ညါဝဲ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဘၣ်သး စ့ၢ်ကီးဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် အဝဲသ့ၣ်မၤဒ် အတၢ်ဆိကမိၣ်အသိး ဒီးတူၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ.—ဖး ကတိၤဒိ ၁၄:၁၂ တက့ၢ်.

၁၈. ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံ သိၣ်လိပှၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၈ ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ လၢအအဲၣ်ယဟိဝၤယွၤ ဒီးသန့ၤအသးလၢအီၤတဂၤ ကွဲးဝဲလၢ– “ကွၢ်လၢ်ယွၤ အကျဲတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤဒံးအီၤလၢ အမဲာ်အတၢ်မၤစၢၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ဧၢ, ယသူၣ်ကၢ်ယသးလီၤလၢ ယပူၤလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ယကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနၤ” လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၂:၅, ၆) မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ် ဒ်န့ၣ် စ့ၢ်ကီးဧါ. မ့ၢ်နတၢ်ရ့လိာ်သး ဒီးနတၢ်နာ် ယဟိဝၤယွၤအိၣ် စ့ၢ်ကီးဧါ. နမၤလိတၢ် ဒ်သိးနတၢ်နာ် ယွၤကအါထီၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲလီၤ. လံာ်စီဆှံ စံးဝဲလၢ “သန့ၤနသးလၢ ယွၤလၢနသးဒီဖျၢၣ်ညါတက့ၢ်. ဒီးသုတသန့ၤနသးလၢ နတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ. သ့ၣ်ညါယွၤလၢ နကျဲခဲလၢာ် အပူၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲဒၣ် ကမၤလိၤနကျဲလီၤ.”—ကတိၤဒိ ၃:၅, ၆.

၁၉. မ့ၢ်နကပာ်ဖျါထီၣ် နတၢ်အဲၣ်ယဟိဝၤယွၤ လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

၁၉ ခီဖျိလၢ ယဟိဝၤယွၤ အဲၣ်ဆိပှၤအဃိ အဝဲသိၣ်လိပှၤလၢ ပကအဲၣ်အီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထီဘိန့ၣ် ပကဘၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ ယဟိဝၤယွၤ မၤတၢ်လၢပဂီၢ်ဒီး အဲၣ်ပှၤဒိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ်အီၤလၢ ပသူၣ်ကံၢ်သးလဲ, ပသးဒီဖျၢၣ်ညါ, ပတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆး တုၤအလၢာ် ဒီးပဂံၢ်ပဘါခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.—မၢ်ကူး ၁၂:၃၀.