ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါစဲးပတ့ဘၢၣ် ၂၀၁၅

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ် | ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် နာ်ဝဲလၢ “ကယဲၢ်တၢ်ကွဲးအသး ခဲလၢာ်န့ၣ်, ကွဲးအသးလၢ ယွၤအသးစီဆှံ, ဒီးဂ့ၤ” ဝဲလီၤ. (၂ တံၤမသ့း ၃:၁၆) ပသူလံာ်စီဆှံ ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အဂ့ၢ် ဒီးပကအိၣ်မူဘၣ်လၢ တၢ်အိၣ်မူလၢ အပှဲၤဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ ကသ့ဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံ စံးဝဲလၢ– “ဒီးကသ့ၣ်ညါလၢ နဲဒၣ်တဂၤဃီလၢ နမံၤမ့ၢ် ယဟိဝၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ထီကတၢၢ် တဂၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ အဖီခိၣ်လီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၃:၁၈) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ထဲ ယဟိဝၤယွၤ တဂၤဧိၤဒီး ဒ်ပမ့ၢ် အပှၤအုၣ်အသးအသိး ပဂုာ်ကျဲးစၢး ဒုးသ့ၣ်ညါ ပှၤဂၤလၢအမံၤန့ၣ်လီၤ.—ယရှါယၤ ၄၃:၁၀-၁၂.

ဒ်ပမ့ၢ် ခရံာ်ဖိအသိး ပစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ယ့ၣ်ရှူးလၢအမ့ၢ် “ယွၤအဖိခွါ”  * လၢအဟဲလီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီး ကဲထီၣ်မ့းရှံအၤန့ၣ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁:၃၄, ၄၁; ၄:၂၅, ၂၆) ယ့ၣ်ရှူး ဘၣ်တၢ်မၤသမူထီၣ်က့ၤအီၤဝံၤ အလီၢ်ခံ အဝဲက့ၤထီၣ်ဆူ မူခိၣ်လီၤ. (၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၃, ၄) လၢခံန့ၣ် အဝဲကဲထီၣ် စီၤပၤလၢ ယွၤအဘီအမုၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၁:၁၅) ဘီမုၢ်အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပၢတၢ်ပြး နီၢ်နီၢ်တခါလၢ ကမၤကဲထီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လၢ ပၤရဒံစူးန့ၣ်လီၤ. (ဒၤနံးယ့လး ၂:၄၄) လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “မ့မ့ၢ် ပှၤလၢအသးစူၤ ကန့ၢ်ဘၣ်သါ ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ, ဒီးကမုာ်လၤတၢ်လၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အါအါကလဲာ် အပူၤလီၤ.” —စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၁၁, ၂၉.

“ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဖးလံာ်စီဆှံအခါ နာ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤ ကတိၤတၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအခါ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ဃုကွၢ်တၢ်စံးဆၢ လၢလံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ. . . ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် ကဲဘျုးလၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ.”—Catholic clergyman Benjamin Cherayath, Münsterländische Volkszeitung လံာ်တၢ်ကစီၣ်, ကီၢ်ကၠၢမနံၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးသ့ၣ်တဖၣ် နာ်ဝဲလၢ လံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ် ကဲဘျုးလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ. (ယရှါယၤ ၄၈:၁၇, ၁၈) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဂုာ်ကျဲးစၢး မၤထွဲ လံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဒိ လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤ ဒ်သိးပကဟးဆှဲး တၢ်လၢအကမၤဘၣ်ဒိ ပခိၣ်နူာ်ဒီး ပနီၢ်ခိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပတအီမီာ် ဒီးပတသူကသံၣ်မူၤဘှီးဘၣ်. (၂ ကရံၣ်သူး ၇:၁) တကးဒံးဘၣ် ပဟးဆှဲး တၢ်လၢလံာ်စီဆှံ တြီဝဲတဖၣ် ဒ်သိးဒီး တၢ်အီမူၤသံး, တၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ ဒီးတၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.—၁ ကရံၣ်သူး ၆:၉-၁၁.

^ လံာ်အဆၢ. 5= လံာ်စီဆှံ စံးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်မ့ၢ် “ယွၤအဖိခွါ တဂၤဃီ” ခီဖျိလၢ အဝဲမ့ၢ် ပှၤအဆိကတၢၢ် လၢယဟိဝၤယွၤ တ့လီၤအီၤလၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၃:၁၈; ကလီးစဲ ၁:၁၃-၁၅.