ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ် | ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကျိၣ်စ့လၢ ပတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ် ဒ်လဲၣ်.

ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကျိၣ်စ့လၢ ပတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ် ဒ်လဲၣ်.

တနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်န့ၣ် ပထုးထီၣ်ရၤလီၤ လံာ်လဲၢ်အကကွဲၢ်လၢ အကယၤတဖၣ် ပၣ်ဃုာ်ဝဲဒီး လံာ်စီဆှံဒီး လံာ်လဲၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်လီၤ. ပသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ် ဝဲၤတြၢ်တဖၣ် ဒီးစဲကျံးတၢ်အလီၢ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ပသူၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ် ဒီးတၢ်လီၢ်တဖၣ်အံၤ ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤကဟဲထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် မ့ၢ်မတၤဟ့ၣ်လီၤဝဲ ကျိၣ်စ့လဲၣ်.

ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲအီၤလၢ တၢ်မၤဘူၣ်လၢ ပှၤသးအိၣ် ဟ့ၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. (၂ ကရံၣ်သူး ၉:၇) ဖဲ ၁၈၇၉ နံၣ် တၢးထီခိးတၢ် လၢဘၣ်ထုးထီၣ်အီၤ အဆိကတၢၢ်ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ “‘စံယိၣ် တၢးထီခိးတၢ်’ [မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ တၢးထီခိးတၢ်] န့ၣ်ပနာ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤ ထီဘိအဃိ တမ့ၢ်လၢ ပကမၢဆူၣ် မ့တမ့ၢ် ဃ့ကညး ပှၤဂၤလၢ ကဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်မၤဘူၣ် နီတဘျီဘၣ်.” ဒီးပတဃ့တ့ၢ် နီတဘျီ စ့ၢ်ကီးဘၣ်.

တၢ်မၤဘူၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ ပဝဲၤတြၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ထၢနုာ်အီၤလၢ တၢ်မၤဘူၣ်တလါတဖျၢၣ်ဖျၢၣ်အပူၤလၢ ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတဃ့ တၢ်ဆံဆဲၣ်ပူ နီတဘျီဘၣ်. ပတဃ့တၢ်မၤဘူၣ် မ့တမ့ၢ် ပတဃ့စ့လၢ ပလံာ်လဲၢ် အတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်. ပဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပသိၣ်လိနဲၣ်လိတၢ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် အလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပတဒိးန့ၢ်ဘၣ်လါလဲဘၣ်. ဒ်ယ့ၣ်ရှူး စံးဝဲအသိး– “သုဒိးန့ၢ် ကလီတၢ်လံ, ဟ့ၣ်ကလီတၢ်တက့ၢ်.” (မးသဲ ၁၀:၈) ကယဲၢ်ပှၤလၢ အမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤ လၢဝဲၤတြၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပှၤပၢဆှၢတၢ် ကမံးတံာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အဝဲသ့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ် အလါလဲဘၣ်.

“ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤကိးမံၤဒဲးန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲအီၤလၢ တၢ်မၤဘူၣ်လၢ ပှၤဟ့ၣ်အီၤလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤတဂၤစုာ်စုာ် ဆၢတဲာ်လီၤအသးလၢ ကဟ့ၣ်ဝဲတၢ်မၤဘူၣ်ထဲလဲၣ် ဒီးအဘျီထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.”—ကီၢ်ယူရပၤ အရူအတ့ ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်, ၂၀၁၁

တၢ်မၤဘူၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်သူစ့ၢ်ကီးအီၤ ဖဲန့ဆၢၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် ဟဲကဲထီၣ်ဝဲ အခါန့ၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိလၢညါတဖၣ်န့ၣ် သးအိၣ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဝဲ ပှၤလၢအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (ရိမ့ၤ ၁၅:၂၆) ဒ်န့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီး ပဝဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ် ပဒီပုၢ်ဝဲၢ် သ့ၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ် ပသးအိၣ်မၤစၢၤ အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ပမၤစၢၤ အဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ဟံၣ်ဃီတဖၣ် ဒီးတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် အလီၢ်တဖၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ပဒုးအီၣ်ဒုးအီနီၢ်ခိတၢ်အီၣ်, ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကူတၢ်ကၤတဖၣ် ဒီးကသံၣ်ကသီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.