ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ် | ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

ဘဲးကံၣ် အိၣ်လၢ ခဲလဖိနံယါ ကီၢ်အမဲရကၤ စံးဝဲ “ယသ့ၣ်ညါ မဲးခ်အိၣ်တဘျုးနံၣ်လံ. အဝဲမ့ၢ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် ယနၢ်ပၢၢ်အီၤကီဒိၣ်မးလီၤ. ယဟိဝၤ မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် တမၤမူးဧိၤပွဲဧိၤဘၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်မဲးခ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ကမၣ်လံဧါသၢၣ်.”

စဲနၢၢ် အိၣ်လၢ ဝ့ၢ်အီၣ်ထဲရံၣ်ယိၣ် ကီၢ်ခဲနဒၣ် စံးဝဲလၢ “ဖဲပှၤအိၣ်လၢ ယဟံၣ်ခိၣ်ဟံၣ်ဃၢၤတဖၣ် စးထီၣ်မၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးအခါ ယအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါလၢ– ‘ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အမံၤန့ၣ် မ့ၢ်အခီပညီဒ်လဲၣ်. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတခါအံၤအမံၤ လီၤဆီဒိၣ်မးလီၤ.’”

ခဲး အိၣ်လၢ ဝ့ၢ်ဝးရှ့ၢ်ထၢၣ် ကီၢ်အမဲရကၤ စံးဝဲလၢ “ယၤဒီးယမါ ပတူၢ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဟဲဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပတၢ်ကမၣ်လၢ ပတလဲၤထီၣ်သရိာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အဂၤတဖၣ် ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သူၣ်မံသးမံ မ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါစ့ၢ်ကီး ကဒ်န့ၣ်လီၤဧါသၢၣ်.”

စဲးစလံၣ် အိၣ်လၢ ဝ့ၢ်အဲးစကၠဲၣ် ကီၢ်ဒဲမး စံးဝဲလၢ “ယမ့ၢ်တဲတီတီန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ် ဒီးအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်.”

နကထံၣ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် ဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် လၢဟံၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ် မ့တမ့ၢ် ဟးစံၣ်တဲၤတဲၤလီၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်လၢ ပှၤအိၣ်အါအလီၢ်, နီၤလီၤလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးမၤလိပှၤဂၤလၢ လံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ် မဲးကစံတဘ့ၣ်အံၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နတၢ်သံကွၢ် ကအိၣ်ထီၣ်ဒံးဝဲလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် နတၢ်သံကွၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကလီၤဂာ် ဒ်ပှၤလၢထးတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

နတၢ်သံကွၢ် ဒီးနတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီ ဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး မ့ၢ်အိၣ်ဒံးန့ၣ် နကလဲၤဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်စံးဆၢဖဲလဲၣ်. တၢ်လၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် နာ်ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ် နကဃုသ့ၣ်ညါအီၤဒ်လဲၣ်. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤဒီး တၢ်တ့ထီၣ်တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အလီၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲကျိၣ်စ့ဖဲလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်ဟဲဆူနဟံၣ်လဲၣ်. ဒီးဖဲအဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်နၤလၢ တၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်အခါ ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်ဟဲတဲသကိးတၢ်ဒီးနၤလဲၣ်.

စဲးစလံၣ် စံးကဒီးဝဲလၢ “ယဖးဘၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး အဂ့ၢ်လၢ အ့ထၢၣ်နဲးအပူၤလီၤ. ယနၢ်ဟူဘၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကစီၣ်လၢ အကမၣ်ဒီး ပှၤကတိၤဟးဂီၤဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယထံၣ်ကမၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးစ့ၢ်ကီးလီၤ.” ဘၣ်ဆၣ် လၢခံန့ၣ် အဝဲတဲသကိးတၢ်ဒီး ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးအဃိ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်စံးဆၢလၢ အမၤသူၣ်မံသးမုာ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါ တၢ်စံးဆၢလၢ အမ့ၢ်အတီ ဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဧါ. ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနၤလၢ နကလဲၤဃုသ့ၣ်ညါအီၤလၢ ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးအဂ့ၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. ကျဲလၢအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိန့ၣ် လဲၤသံကွၢ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လၢအထုးထီၣ်ဝဲ မဲးကစံအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. (ကတိၤဒိ ၁၄:၁၅) ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ တၢ်မၤလိလၢခံတဖၣ် ကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နကသ့ၣ်ညါထီၣ်လၢပဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ် ဒီးပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. တကးဒံးဘၣ် တၢ်မၤလိတဖၣ်အံၤ ကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနကနၢ်ပၢၢ်စ့ၢ်ကီး ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.