ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ် လါစဲးပတ့ဘၢၣ် ၂၀၁၅ | ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံးဆၢအဂီၢ် ဘၣ်မနုၤအဃိ နတလဲၤသံကွၢ်လၢ ပှၤလၢသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ် အအိၣ်န့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

တၢ်ထံၣ်လၢ တၢ်ကွဲးအံၤအပူၤန့ၣ် လီၤဂာ်လိာ်အသးဒီး နတၢ်ထံၣ်ဧါ

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ် တကလုာ်လဲၣ်

နက ကမၢကမၣ် ဖဲနထံၣ်လိာ်သး ဒီးပှၤအခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

ခီဖျိလၢ ပနာ်လံာ်စီဆှံအဃိ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ လံာ်စီဆှံလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကျိၣ်စ့လၢ ပတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ် ဒ်လဲၣ်.

ကျိၣ်စ့ဟဲ ကျဲဖဲလဲၣ်. ဘၣ်တၢ်သူအီၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်ဟး စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လဲၣ်

ပအိၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ် သၢမံၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ

မ့ၢ်နဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ ဒ်ခရံာ်အသိးလံဧါ

ပမၤ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤ မ့ၢ်ယံာ်ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ် ပဆဲးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢ နီၢ်သးတခီသ့ဒံးလီၤ.

နသးလၢ အသ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢ နနာ်န့ၢ်အီၤသ့ဧါ

ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, တၢ်မၤမုာ်မၤဖှံသး ဒီးတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်မၤန့ၣ် နဆၢတဲာ် တၢ်လၢအဘၣ် ကသ့အဂီၢ် တၢ်အံၤ မၤစၢၤနၤ သ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်တက့ၢ်.

“ဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ လၢတၢ်နာ်အပူၤ”

စီၤပ့းတရူး ဟးလၢထံဖီခိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပဒိးဘၣ် တၢ်မၤလိဒ်လဲၣ်.

ယဟိဝၤယွၤ အဲၣ်ပှၤလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်

ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်အဲၣ်နၤန့ၣ် မ့ၢ်နနာ်ဘၣ်အီၤကီ စ့ၢ်ကီးဧါ

ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပအဲၣ်ယဟိဝၤယွၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

တဘျီတခီၣ် တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဝဲ အါန့ၣ်ဒံး သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ.