ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ် | ပလဲၤခီဖျိ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်

တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲး

တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲး

စီၤဖီအိၣ်လၢ ကီၢ်စံၣ်ဘၣ်ဘွ့ၣ်စံးဝဲလၢ– “ယလဲၤပှ့ၤတၢ်အီၣ်အခါ ယထံၣ်ဒၣ်ထဲ ကိၣ်ခိးကံစ်လီၤ. ခိးကံစ်တဖၣ် အပှ့ၤထီၣ်အစး ၁၀,၀၀၀ ညါလီၤ. လၢခံတနံၤ လၢကျးပူၤတၢ်အီၣ်တအိၣ် နီတမံၤလၢၤဘၣ်.”

ကၠဲနဲးအိၣ်လၢ ကီၢ်အမဲရကၤစံးဝဲလၢ– “ယဝၤကိးယၤဒီးစံးဝဲလၢ အဝဲကဟးသဒၣ်ကွံာ်ယၤလီၤ. အဝဲပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ယၤန့ၣ် ယတူၢ်ကကဲဒ်လဲၣ်. တၢ်ကမၤအသး ဒီးယဖိတဖၣ်ဒ်လဲၣ်.”

အလိၤနၤအိၣ်လၢ ကီၢ်အံၣ်စရ့စံးဝဲလၢ– “ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ် အကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ် ပိၢ်ဖးထီၣ်ဝဲအခါ ယလဲၤဃ့ၢ်နုာ်ဆူ တၢ်ပူၤလၢပှၤအိၣ်ခူသူၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်ပူၤကွံာ်ဝဲတဘျုးနၣ်ရံၣ်လံ သနာ်က့ ယစုကနိးဒံးဝဲလီၤ.”

ပအိၣ်မူဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်လၢအပှဲၤဒီး တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဖၣ် လၢအမ့ၢ်, “အဆၢအကတီၢ်လၢ အကီအခဲ” ဝဲလီၤ. (၂ တံၤမသ့း ၃:၁) ပှၤအါဂၤန့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲဒီး ကျိၣ်စ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲ, ဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖး, တၢ်ဆါလၢအမၤသံတၢ်သ့ သ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးန့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ပဝဲတဂၤဘၣ်တဂၤ ပအိၣ်ဒီးနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. အဒိ ပကဘၣ်ယိၣ်လၢ တၢ်အချံမိၣ်လိၣ်မ့ၢ်ဟဲထီၣ်လၢယလိၤတခါ တၢ်အံၤကမ့ၢ်ဝဲခဲဆၢၣ်ဧါ. ယလံၤဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတနီၤနီၤန့ၣ် ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလီၤ. ညီနုၢ်ပဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဖဲ တချုးပဒိးစဲး, တချုးပကဘၣ်မၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ ကမျၢၢ်အမဲၤညါ, မ့တမ့ၢ် တချုးပှၤသမံသမိးလၢ ကနုာ်လီၤတၢ်မၤအခါန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ပျံၤတၢ်လၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကဟးဆှဲးတၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိပှၤသ့န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတလၢအခၢး မ့တမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤထီဘိန့ၣ် မၤဘၣ်ဒိပတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့သ့ဝဲလီၤ. လၢအပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤအဂၤ ၆ဂ,၀၀၀န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢ အတဆူၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ဒၣ်လဲာ် မၤဖုၣ်လီၤပသးသမူသ့ဝဲလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယ့ၣ်ရှူးသံကွၢ်ဝဲလၢ “မ့ၢ်မတၤလၢသုကျါလၢ အဘၣ်ယိၣ်တၢ်အဃိဒီး, ထုးထီထီၣ်အယုာ်တပျၢ်ဧိၤသ့တဂၤလဲၣ်.” တၢ်ဘၣ်ယိၣ်န့ၣ် ထုးထီထီၣ် ပသးသမူတန့ၢ်ဘၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢ “သုတဘၣ်ယိၣ်လၢ သုနီၢ်ခိအဂီၢ်တဂ့ၤ.” (မးသဲ ၆:၂၅, ၂၇) ဘၣ်ဆၣ် ပမၤထွဲတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အံၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

ခီဖျိ ပမၤထွဲ တၢ်ကူၣ်သ့အလၢအဘျုးအိၣ်, တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, ဒီးတၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒ်သိးကၠဲနဲး, စီၤဖီ ဒီးအလိၤနၤ လဲၤခီဖျိဝဲတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်မနုၤမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်လဲၣ်န့ၣ် ပကကွၢ်သကိးတက့ၢ်. ခဲအံၤပမ့ၢ် တကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ် ခါဆူညါပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်သ့ဝဲလီၤ.