တၢ်အၢတၢ်သီ ဟဲကဲထီၣ်အသးဒ်လဲၣ်

မတၤတဂၤဂုာ်ကျဲးစၢး လ့ပစီယ့ၣ်ရှူးလၢ ကမၤ တၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ်လဲၣ်.—မးသဲ ၄:၈-၁၀

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအါတက့ၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးအိၣ်ဒၣ် မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, တီတီလိၤလိၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ပထံၣ်ဘၣ် တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး, တၢ်တတီတလိၤ ဒီးတၢ်မၤအၢမၤသီန့ၣ်လဲၣ်. တၢ်ကစီၣ်လၢ အလီၤပျံၤလီၤဖုးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢ ပနၢ်ဟူဘၣ်ညီနုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကမၤတၢ်အၢတၢ်သီအဂီၢ် မ့ၢ်ပှၤဆီၣ်ထွဲအီၤအိၣ်တဂၤဂၤဧါ.—ဖး ၁ ယိၤဟၣ် ၅:၁၉ တက့ၢ်.

မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤတ့လီၤ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ဃုာ်ဒီးသးလၢအအဲၣ်ဒိးမၤ တၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ်ဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်. ယဟိဝၤယွၤ တ့လီၤပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ဒ်အက့ၢ်အဂီၤအသိး ဃုာ်ဒီးသးလၢအဲၣ်ဒိးကွၢ်လိ ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ်လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၁:၂၇; ယိၤဘး ၃၄:၁၀) ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကဃုထၢတၢ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ ပမိၢ်ပပၢ်အဆိကတၢၢ်ခံဂၤ ဃုထၢဝဲလၢ ကမၤတၢ်အၢတၢ်သီအဃိ မ့ၢ်ဒၣ်အဝဲသ့ၣ်တကွၢ်လိ ကစၢ်ယွၤအဒိအတဲာ်ဒီး ကဲထီၣ်ဝဲပှၤတလၢတပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် သးလၢအဲၣ်ဒိးမၤ တၢ်အၢလၢအဝဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.—ဖး ၅ မိၤရှ့ ၃၂:၄, ၅ တက့ၢ်.

တၢ်အၢတၢ်သီတဖၣ် ကအိၣ်ဝဲထီဘိဧါ

ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကတြီဆၢ သးလၢအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ်လီၤ. (ကတိၤဒိ ၂၇:၁၁) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသိၣ်လိပှၤလၢ ပဟးဆှဲးတၢ်မၤကမၣ်တၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ် ဒီးပဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုနီၢ်နီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အခါခဲအံၤ ပကွၢ်လိယွၤအတၢ်အဲၣ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤတသ့ဒံးဘၣ်.—ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၂:၈ တက့ၢ်.

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်အၢတၢ်သီအိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲးလီၤ. ကစၢ်ယွၤပျဲ တၢ်အၢတၢ်သီတစိၢ်ဖိ ဒ်သိးပှၤခဲလၢာ် ကထံၣ်ဘၣ် တၢ်လီၤသးအုးတဖၣ်လၢ ကဲထီၣ်အသးခီဖျိ တၢ်အၢတၢ်သီအဃိန့ၣ်လီၤ. (၂ ပ့းတရူး ၃:၇-၉) ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်လၢၤဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤကပှဲၤဝဲဒီး ပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ လၢအဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ.—ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၉–၁၁ တက့ၢ်.