ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါ​ယူၤ ၂၀၁၅

အဝဲအဲၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ

အဝဲအဲၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ

“ယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ အိၣ်ဝဲဒီး ပှၤကညီဖိလီၤ.”—ကတိၤဒိ ၈:၃၁.

၁, ၂. ယ့ၣ်ရှူးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်နီၢ်နီၢ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

ယဟိဝၤယွၤ အဖိဝဲၢ်ကိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဒိအတဲာ် အဒိၣ်ကတၢၢ်တခါလၢ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ကူၣ်သ့လီၤ. ဒီးအဝဲမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးအပၢ်အ “ပှၤမၤတၢ်သ့တဂၤ” န့ၣ်လီၤ. ဖဲအပၢ် “ကတဲာ်ကတီၤမူခိၣ်” ဒီး “ပာ်လီၤဟီၣ်ခိၣ်အခီၣ်ထံး” အခါ ယ့ၣ်ရှူးကသူၣ်ခုသးခု ဒီးသူၣ်မံသးမုာ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ကွၢ်တက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢ အပၢ်တ့လီၤဝဲတဖၣ်အကျါန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးအ “တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ အိၣ်ဝဲဒီး ပှၤကညီဖိလီၤ.” (ကတိၤဒိ ၈:၂၂-၃၁) မ့ၢ်လီၤ, အဝဲအဲၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ လၢအခီၣ်ထံးလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ.

လၢခံ ယ့ၣ်ရှူးပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ်ဒီး အတၢ်သးတီလၢ အပၢ်အဖီခိၣ်လီၤ. အဝဲအဲၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒိၣ်မးအဃိ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤ ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ဝဲအလီၢ်အလၤ လၢမူခိၣ် ဒီးဟဲလီၤဝဲဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲတၢ်အံၤလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤ ဒ်သိးကဟ့ၣ်လီၤအသးသမူလၢ “ပှၤကညီအါဂၤအပှ့ၤ” အဂီၢ်လီၤ. (မးသဲ ၂၀:၂၈; ဖံလံးပံၤ ၂:၅-၈) ဖဲယ့ၣ်ရှူးအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအခါ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်အီၤ တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ကမၤဝဲတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူး အဲၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိထဲလဲၣ် န့ၣ်တၢ်လီၤလးတဖၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ တယံာ်လၢၤဘၣ် ကစၢ်ကမၤတၢ်အါမးလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

၃. လၢတၢ်မၤလိအံၤအပူၤ ပကတဲသကိးတၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

 ဖဲယ့ၣ်ရှူးအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အခါ စံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ “ယွၤအဘီအမုၢ် အတၢ်သးခုကစီၣ်” န့ၣ်လီၤ. (လူၤကၣ် ၄:၄၃) အဝဲသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ် ကပာ်စီဆှံအပၢ်အမံၤ ဒီးဘီမုၢ်အံၤ ကမၤလီၤမၢ်ကွံာ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ကီတၢ်ခဲ ခဲလၢာ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. ဖဲယ့ၣ်ရှူးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အခါ အဝဲမၤတၢ်လီၤလး အါမးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤလးတဖၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲသးအိၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢပဂီၢ်လဲၣ်. မ့ၢ်လၢယ့ၣ်ရှူး မၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးခါဆူညါ တၢ်လၢအဝဲကမၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် ပနာ်န့ၢ်အီၤသ့လီၤ. အခဲအံၤ ပကတဲသကိး ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လီၤလး လွံၢ်မံၤအဂ့ၢ်လီၤ.

“အစိအကမီၤ အိၣ်ဝဲလၢ အကမၤဘျါက့ၤတၢ်”

၄. ဖဲယ့ၣ်ရှူးထံၣ်ဘၣ် ပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအၢတဂၤအခါ တၢ်မနုၤမၤအသးလဲၣ်.

ဖဲယ့ၣ်ရှူး မၤတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအခါ အဝဲလဲၤဆူ ကီၢ်ကၤလံၤလါလီၤ. လၢကီၢ်အံၤအပူၤ အဝဲထံၣ်ဘၣ် ပှၤလၢအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါအၢတဂၤလီၤ. (မၢ်ကူး ၁:၃၉, ၄၀) ကသံၣ်သရၣ် စီၤလူၤကၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤဆါတဂၤအံၤအိၣ်ဒီး “တၢ်ဆါအၢ ပှဲၤအလိၤဒီဂၤညါ” လီၤ. (လူၤကၣ် ၅:၁၂) လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ဖဲပှၤဆါတဂၤအံၤထံၣ် ယ့ၣ်ရှူးအခါအဝဲ “တီၤလီၤကဒွံကျိာ်, ဒီးဃ့ကညးအီၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ် ကစၢ်ဧၢ, နသးမ့ၢ်အိၣ်လၢ နကမၤကဆှီထီၣ်က့ၤယၤဒီး, နမၤသ့လီၤ.” ပှၤဆါတဂၤအံၤ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဒီး အစိအကမီၤလၢ ကမၤဘျါအီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ရှူးသးအိၣ်မၤဘျါအီၤဧါ, တသးအိၣ်မၤဘျါအီၤဧါန့ၣ် အဝဲအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဝဲလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢ ပှၤတဂၤအံၤ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဖၤရံၤရှဲတဖၣ် ညီနုၢ်ကွၢ်တလီၤ ပှၤလၢအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါအၢတဖၣ်အဃိလီၤ. မ့မ့ၢ်ယ့ၣ်ရှူးတခီ အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အိၣ်ဒ်လဲၣ်. ပှၤတဂၤလၢ အက့ၢ်အဂီၤကဟးဂီၤလၢ တၢ်ဆါအၢအံၤအဃိ ယ့ၣ်ရှူးကရ့အီၤဒ်လဲၣ်. မ့မ့ၢ်နၤ နကမၤဒ်လဲၣ်.

၅. ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ရှူးမၤဘျါဝဲ ပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအၢတဂၤအံၤလဲၣ်.

ဖျါလၢ ပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအၢအံၤ ဒ်စီၤမိၤရှ့အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်ဝဲအသိး တကိးပသူဝဲ “တကဆှီဘၣ်, တကဆှီဘၣ်” န့ၣ်ဘၣ်. (၃ မိၤရှ့ ၁၃:၄၃-၄၆) ဘၣ်ဆၣ်, ယ့ၣ်ရှူး တသးထီၣ်အီၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် အဝဲသးကညီၤဘၣ်ဝဲဒီး အဲၣ်ဒိးမၤဘျါအီၤန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ဆိကမိၣ် အိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ပသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲသးကညီၤဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးသးကညီၤဘၣ် ပှၤဆါတဂၤအံၤဒိၣ်မးအဃိ မၤဝဲတၢ်လီၤလးတခါအံၤလီၤ. ပှၤအဂၤတအဲၣ်ဒိးထိး ပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအၢတဂၤအံၤသနာ်က့ ယ့ၣ်ရှူးထိးဘၣ်အီၤလီၤ. လၢတၢ်သးဆူၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤ ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ– “ယသးအိၣ်, မ်နကဆှီထီၣ်တက့ၢ်.” ဒီး “တၢ်ဆါအၢန့ၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢအလိၤ တကီၢ်ခါလီၤ.” (လူၤကၣ် ၅:၁၃) ဖျါတြၢၤကလာ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်ယ့ၣ်ရှူး အစိအကမီၤလၢ ကမၤတၢ်လီၤလးအံၤ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အဝဲအဲၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.—လူၤကၣ် ၅:၁၇.

၆. ယ့ၣ်ရှူးမၤတၢ်လီၤလးတဖၣ်အံၤ ထုးန့ၢ်ပသးဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်အံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဒီး ယွၤအစိအကမီၤအဃိ အဝဲမၤဝဲ တၢ်လီၤလး လၢအလီၤကမၢကမၣ်သ့ အါမးန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤဘျါဝဲထဲ ပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအၢ တကးဒံးဘၣ် မၤဘျါစ့ၢ်ကီး တၢ်ဆါအါမံၤအါမၠိန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ တဲဘၣ်ပှၤလၢ ပှၤအါဂၤကမၢကမၣ်ဝဲဖဲ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်ပှၤတအုၣ် ကတိၤတၢ်, ပှၤအစုကၢ်အခီၣ်ချံး အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ပှၤအခီၣ်ဟးဂီၤ ဟးထီၣ်က့ၤ, ဒီးပှၤမဲာ်ဘျီၣ် ထံၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်” အခါန့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၁၅:၃၁) ဖဲယ့ၣ်ရှူး မၤဘျါ ပှၤဆါတဂၤဂၤအခါ ပှၤလၢအအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဖၣ် တလိၣ်ဟ့ၣ်လီၤ အက့ၢ်အဂီၤတမံၤမံၤလၢ အမိၢ်ပှၢ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်. ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဒီး အစိအကမီၤလၢ ကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ က့ၢ်ဂီၤလၢ အဟးဂီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲမၤဘျါပှၤဆါအခါ ပှၤဆါဘျါကွံာ်ဝဲ တဘျီဃီလီၤ. တဘျီတခီၣ် အဝဲမၤဘျါဝဲ ပှၤဆါလၢ အအိၣ်ယံၤဒီးအီၤတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ဘျါက့ၤဝဲတဘျီဃီလီၤ. (ယိၤဟၣ် ၄:၄၆-၅၄) တၢ်အဒိအတဲာ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်မနုၤလဲၣ်. ပစီၤပၤ ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အိၣ်ဒီး အစိအကမီၤ ဒီးအသးအိၣ်မၤဘျါ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါခဲလၢာ် လီၤစိၤလီၤထီလီၤ. ဖဲပမၤလိဘၣ် ယ့ၣ်ရှူးမၤဘျါ ပှၤဂၤအဂ့ၢ်အခါ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ  ဟီၣ်ခိၣ်သီအပူၤန့ၣ် အဝဲက “သးကညီၤ ပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် ဒီးပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ” လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂:၁၃, ခ့ခါစှီၤကျိာ်) မ့ၢ်လၢယ့ၣ်ရှူးသးအိၣ် မၤဘျါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဃိ အဝဲကမၤဘျါက့ၤ ပှၤဆူးပှၤဆါခဲလၢာ်လီၤ.

“ဂဲၤဆၢထၢၣ် ဟံးန့ၢ်နလီၢ်မံ, ဒီးဟးထီၣ်တက့ၢ်”

၇, ၈. တချုးလၢယ့ၣ်ရှူးထံၣ်ဘၣ် ပှၤခီၣ်ဟးဂီၤတဂၤလၢ ဘ့ၤသ့းစဒါန့ၣ် တၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်.

ဖဲယ့ၣ်ရှူး မၤဘျါပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအၢဝံၤ စှၤလါအလီၢ်ခံ ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဆူ ကီၢ်ယူဒၤ ဒ်သိးကစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယွၤအဘီမုၢ် တၢ်သးခုကစီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ ယ့ၣ်ရှူးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်လၢ ပှၤဂၤအဖီခိၣ် ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်လၢ အစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲအဃိ အဝဲထုးန့ၢ် ပှၤလၢအကထိသ့ၣ်တဖၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးအဲၣ်ဒိး မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ ဒီးပှၤလၢအဘၣ် တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအီၤတဖၣ် ဒီးဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.—ယရှါယၤ ၆၁:၁, ၂; လူၤကၣ် ၄:၁၈-၂၁.

ဖဲလါနံစၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ဒ်သိးကမၤဝဲ ဘူၣ်လဲၤကပာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဝ့ၢ်ပူၤန့ၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ဘံဘူဝဲ ခီဖျိလၢ ပှၤအါဒံအါဂၤန့ၣ် ဟဲတုၤလၢ ဘူၣ်လဲၤကပာ်အဂီၢ်အဃိလီၤ. ယ့ၣ်ရှူးထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤခီၣ်ဟးဂီၤတဂၤ ဖဲနိၣ်ဘ့ၤသ့းစဒါ အိၣ်လၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ် ကလံၤစိးတခီန့ၣ်လီၤ.

၉, ၁၀. (က) ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤလဲၤဝဲဆူ နိၣ်ဘ့ၤသ့းစဒါန့ၣ်လဲၣ်. (ခ)  ဖဲနိၣ်အဃၢၤန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်အံၤသိၣ်လိပှၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်. (ကွၢ်တၢ်ဂီၤလၢ တၢ်မၤလိအံၤအခီၣ်ထံးတက့ၢ်.)

ပှၤလၢအဆိးက့အါဂၤ လဲၤဝဲဆူ ဘ့ၤသ့းစဒါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်နာ်ဝဲလၢ ပှၤလၢအဆိးက့တဖၣ် မ့ၢ်လဲၤလီၤဆူ ထံကျါဖဲ ထံဟူးထီၣ်ဝဲအခါန့ၣ် ဘျါက့ၤဝဲသ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအသူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤ, ပှၤလၢအသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ, ဒီးပှၤလၢအတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ အတၢ်ဆါကဘျါဝဲဒီး ကလဲၤအိၣ်ဖှိၣ်ဝဲဖဲ နိၣ်အံၤအဃၢၤအဃိ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် ကအိၣ်ထီၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် ထံၣ်တမှံကွၢ်တက့ၢ်. ယ့ၣ်ရှူး မ့ၢ်ပှၤလၢ အလၢအပှဲၤတဂၤအဃိ တလိၣ်လၢအဝဲလဲၤမၤဘျါ အတၢ်ဆါဘၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲလဲၤဝဲဖဲန့ၣ်လဲၣ်. ခီဖျိလၢ အဲၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အဃိလဲၤဝဲဖဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ရှူး ထံၣ်လိာ်ဘၣ်အသးဒီး ပှၤဆိးက့တဂၤလၢ အဆိးက့ယံာ်န့ၢ်ဒံး ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်မူဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ.—ဖး ယိၤဟၣ် ၅:၅–၉ တက့ၢ်.

၁၀ ယ့ၣ်ရှူးသံကွၢ် ပှၤတဂၤန့ၣ် လၢနအဲၣ်ဒိးဟးသ့ထီၣ်ဧါ. ဖဲအဝဲ စံးဆၢက့ၤယ့ၣ်ရှူးလၢ အဝဲအဲၣ်ဒိးဘျါက့ၤဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢပှၤကလဲၤစိာ်နုာ်အီၤဆူ နိၣ်ပူၤတအိၣ်နီတဂၤအဃိ မၤဝဲတသ့ဘၣ်အခါ အဝဲအသးကအုးထဲလဲၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ကွၢ်တက့ၢ်. အခါဖဲန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးမၢအမၤတၢ်လၢ အကဲထီၣ်အသး တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်အီၤ ဟံးန့ၢ်နလီၢ်မံဒီး ဟးထီၣ်တက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲဟံးန့ၢ်အလီၢ်မံ ဒီးဟးထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်လီၤလးတခါအံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်သီပူၤ ယ့ၣ်ရှူးကမၤဝဲ ဒ်န့ၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီး ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အဲၣ် နီၢ်နီၢ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးဃုဝဲ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးအဒိအတဲာ်အံၤ ကြၢးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤဒ်သိး ပကဃုထံၣ်န့ၢ် ပှၤအိၣ်လၢပဟီၣ်ကဝီၤပူၤ လၢအသးဟးဂီၤ ခီဖျိလၢ ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တဖၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအဃိန့ၣ်လီၤ.

“မ့ၢ်မတၤထိးဘၣ် ယကူယသိးတဂၤလဲၣ်”

၁၁. ယ့ၣ်ရှူးအဲၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤဆူးပှၤဆါတဖၣ်န့ၣ် မၢ်ကူး ၅:၂၅-၃၄ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

၁၁ ဖး မၢ်ကူး ၅:၂၅–၃၄ တက့ၢ်. ပိာ်မုၣ်တဂၤ တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါ လၢအလီၤမဲာ်ဆှးတခါ လၢယံာ်ဝဲ ၁၂ နံၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအံၤ မၤဘၣ်ဒိ အတၢ်အိၣ်မူကိးကပၤဒဲး တကးဒံးဘၣ် မၤဘၣ်ဒိစ့ၢ်ကီး အတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလီၤ. အဝဲလဲၤထံၣ်လိာ်အသးဒီး ကသံၣ်သရၣ် ဒီးကူစါယါဘျါအသး  တုၤဒၣ်လဲာ် အစ့လၢာ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်ဆါ တဘျါဘၣ်အမဲာ်ညါ နးထီၣ်ဝဲလီၤ. ဘၣ်တနံၤန့ၣ် ဒ်သိးအဝဲအတၢ်ဆါ ကဘျါအဂီၢ် ကူၣ်ထီၣ်ဝဲကျဲအဂၤတဘိ ဒီးလဲၤဝဲဆူပှၤဂီၢ်မုၢ်အကျါ ဒီးထိးဘၣ်ဝဲ ယ့ၣ်ရှူးအကူအသိးလီၤ. (၃ မိၤရှ့ ၁၅:၁၉, ၂၅) ဖဲယ့ၣ်ရှူးတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အစိအကမီၤ ဟးထီၣ်လၢအလိၤအခါ အဝဲသံကွၢ်ဝဲလၢ မ့ၢ်မတၤထိးဘၣ်အီၤတဂၤလဲၣ်. ပိာ်မုၣ်အံၤ “ပျံၤဝဲဒီးကနိးဝဲ” ဒီး “ထိၣ်လီၤပှီၤအသးလၢ အဂီၤထံး, ဒီးစံးဘၣ်တဲဘၣ်အီၤလၢ တၢ်အမ့ၢ်အတီခဲလၢာ်လီၤ.” ယ့ၣ်ရှူးသ့ၣ်ညါလၢ ယဟိဝၤယွၤ မၤဘျါပိာ်မုၣ်အံၤအဃိ, လၢတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤအပူၤ စံးဝဲ– “ဖိမုၣ်ဧၢ, နတၢ်နာ်မၤဘျါက့ၤလံနၤလံ. က့ၤမုာ်မုာ်, ဒီးအိၣ်ဘျါက့ၤလၢ နတၢ်ဆါတက့ၢ်.”

ခီဖျိလၢ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လီၤလးအဃိ အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အဝဲသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤဒီး အဲၣ်ဒိးမၤစၢၤ ပတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၁၁, ၁၂)

၁၂. (က) လၢပမၤလိတၢ်အံၤအဖီခိၣ်, နကတဲဖျါထီၣ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ် ပှၤဒ်လဲၣ်တဂၤလဲၣ်. (ခ) ယ့ၣ်ရှူးပာ်လီၤ တၢ်အဒိအတဲာ်လၢ ပဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

၁၂ ဖဲပထံၣ်ဘၣ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအဲၣ် ပှၤဆူးပှၤဆါထဲလဲၣ်န့ၣ် မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပသးလီၤ. တၢ်အံၤ လီၤဆီလိာ်အသးဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်လံၣ်တၢ်လီလၢအမ့ၢ် ပှၤလၢအအဲၣ်ပဝဲ တအိၣ်နီတဂၤဘၣ် ဒီးပလုၢ်ပပှ့ၤ တအိၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤဒီး အဲၣ်ဒိးမၤစၢၤ ပတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုးဘၣ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အမ့ၢ်ပစီၤပၤ ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတဂၤန့ၣ်လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၅) ပမ့ၢ်တဆိးက့ဘၣ်န့ၣ် ပကနၢ်ပၢၢ် ပှၤလၢအဆိးက့ ယံာ်ယံာ်ထၢထၢတဖၣ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်န့ၣ် တညီဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဆိကမိၣ်ကွၢ် ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတက့ၢ်. အဝဲတဆိးက့ နီတဘျီသနာ်က့ သးကညီၤဘၣ် ပှၤလၢအဆိးက့တဖၣ် သ့န့ၣ်လီၤ. မ်ယ့ၣ်ရှူး အဒိအတဲာ်လၢအဂ့ၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤ ဒ်သိးပကမၤဒ် အဝဲမၤဝဲအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.—၁ ပ့းတရူး ၃:၈.

“ယ့ၣ်ရှူးအမဲာ်ထံလီၤဝဲ”

၁၃. စီၤလါစရူး အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ် ပှၤဒ်လဲၣ်တဂၤလဲၣ်.

၁၃ ဖဲယ့ၣ်ရှူးထံၣ်ဘၣ် ပှၤဂၤတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်အခါ အဝဲသးကညီၤဘၣ်အဝဲသ့ၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. အဒိ ဖဲအတံၤသကိး စီၤလါစရူးသံအခါ ယ့ၣ်ရှူး “ကအုကစွါထီၣ်လၢ အသးကံၢ်ပူၤ” ဒီး “အသူၣ်ကိၢ်အသးဂီၤ” မ့ၢ်လၢစီၤလါစရူး  အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးအတံၤသကိးတဖၣ် သးအုးဝဲအဃိလီၤ. (ဖး ယိၤဟၣ် ၁၁:၃၃–၃၆ တက့ၢ်.) ယ့ၣ်ရှူးကမၤမူထီၣ်က့ၤဝဲ စီၤလါစရူးသနာ်က့ အဝဲဟီၣ်ဒံးဝဲလီၤ. အဝဲတဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢ ပှၤကထံၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ယ့ၣ်ရှူးအဲၣ် စီၤလါစရူးဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိဒိၣ်မးအဃိ အဝဲသူဝဲ ကစၢ်ယွၤ အစိအကမီၤလၢ ကမၤမူထီၣ်က့ၤ စီၤလါစရူးန့ၣ်လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၁၁:၄၃, ၄၄.

၁၄, ၁၅. (က) ယဟိဝၤယွၤ အဲၣ်ဒိးမၤလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်ဒ်လဲၣ်. (ခ) ဒ်သိးကစၢ်ယွၤ ကမၤသမူထီၣ်က့ၤပှၤသံအဂီၢ်န့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၄ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူးလီၤဂာ် ဒ်အပၢ်ယဟိဝၤယွၤအသိးလီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၁:၃) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယ့ၣ်ရှူးမၤတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးလၢ ယဟိဝၤယွၤစ့ၢ်ကီး အဲၣ်ဒိးမၤလီၤမၢ်ကွံာ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီးတၢ်သံန့ၣ်လီၤ. တယံာ်လၢၤဘၣ် ယဟိဝၤယွၤဒီး ယ့ၣ်ရှူး ကမၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤသံသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲလၢ “အဆၢအကတီၢ်ဟဲဝဲ, လၢကယဲၢ်ပှၤအိၣ်လၢ တၢ်သွၣ်ခိၣ်အပူၤခဲလၢာ်န့ၣ်” ကမူထီၣ်က့ၤဝဲလီၤ.—ယိၤဟၣ် ၅:၂၈, ၂၉.

၁၅ ကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤသံ ဒီးကမၤသမူထီၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်လီၤ. သ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် မ့ၢ်မူဟီၣ်ကယၢ အတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်လီၤ. ပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်အီၤလၢ အသံတ့ၢ်တဖၣ် အဂ့ၢ်အကျိၤခဲလၢာ် ဃုာ်ဒီးအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးန့ၣ် ကစၢ်ယွၤ တသးပ့ၤနီၣ်ဝဲဘၣ်. (ယရှါယၤ ၄၀:၂၆) ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်ထဲ ယဟိဝၤယွၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ် သ့ဘၣ်, ကစၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ လံာ်စီဆှံပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဒိအတဲာ် လီၤကမၢကမၣ်လၢ အပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ကမၤအသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်သီအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ် ပမၤလိန့ၢ် တၢ်မနုၤလဲၣ်

၁၆. ကစၢ်ယွၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

၁၆ ပမ့ၢ်တီဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ် ပကအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်လီၤလးဖးဒိၣ်တခါလၢ အမ့ၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးထီၣ်ကွံာ်လၢ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တယံာ်လၢၤဘၣ် ဖဲအၢ်မက့းဒိၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်လီၤလးအါမံၤလီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢ အလၢအပှဲၤလီၤ. (ယရှါယၤ ၃၃:၂၄; ၃၅:၅, ၆; လီၣ်ဖျါ ၂၁:၄) ထံၣ်တမှံကွၢ် ဖဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် တလိၣ်ဘၣ်လၢၤမဲာ်ဒိး, နီၣ်ထိးဘိ, လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢ အိၣ်ဒီးအပၣ်, ဒီးတၢ်နၢ်ဟူအစဲးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ယဟိဝၤယွၤ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤလၢအပူၤဖျဲးထီၣ်လၢ အၢ်မက့းဒိၣ်ကိးဂၤဒဲးန့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်မၤတၢ်အါမးအဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် ကမ့ၢ်ပှၤလၢ အမၤဂ့ၤထီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လၢ ပၤရဒံစူးန့ၣ်လီၤ.—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၅:၁၆.

၁၇, ၁၈. (က) ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲ တၢ်လီၤလးတဖၣ်လဲၣ်. (ခ) ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး အဂ့ၤကတၢၢ်ဒ်သိး ပကအိၣ်မူဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်သီအပူၤန့ၣ်လဲၣ်.

၁၇ ဖဲ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်” ဖးဘၣ်ဝဲ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်မၤဘျါက့ၤ ပှၤဆါအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်အံၤကဲထီၣ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၇:၉) တၢ်လီၤလးတဖၣ်အံၤ ဒုးဆူၣ်ထီၣ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ခါဆူညါန့ၣ် ပတၢ်ဆူးတၢ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ် ကဟါမၢ်ကွံာ်ဝဲ ခဲလၢာ်ခဲဆ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ ယွၤအဖိဝဲၢ်ကိ အဲၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၀:၁၁; ၁၅:၁၂, ၁၃) ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်သးကညီၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအဲၣ်ဝဲဒၣ် အခ့အပှၤတဂၤစုာ်စုာ် ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၅:၁၉.

၁၈ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ဟီၣ်ခိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ. (ရိမ့ၤ ၈:၂၂) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပလိၣ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်သီလီၤ. ဖဲန့ၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢ အလၢအပှဲၤ ဒ်ကစၢ်ယွၤ အၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. မၤလကံ ၄:၂ ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မုၢ်လၢ်လၢပက “စံၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်သးခုအဃိ, ဒ်ဂီၤဖံးဖိလၢ ကရၢပူၤအသိး” န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ပကပှဲၤဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးတၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝး ခီဖျိလၢ ပထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီးတၢ်တလၢတပှဲၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် ယဟိဝၤယွၤဒီး ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်န့ၣ် ကြၢးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤ ဒ်သိးပကဂုာ်ကျဲးစၢး လဲၤနုာ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်သီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးမၤတၢ်လီၤလးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ တယံာ်လၢၤဘၣ် ဖဲအဝဲပၢတၢ်အခါ ကမၤကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.