ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ခရံာ်မ့ၢ်—ယွၤအစိအကမီၤ

ခရံာ်မ့ၢ်—ယွၤအစိအကမီၤ

ခရံာ်, (ဒ်ပစံးတၢ်အသိး) ယွၤအစိအကမီၤ”—၁ ကရံၣ်သူး ၁:၂၄.

၁. ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤပီလူးစံးဝဲလၢ “ခရံာ်, (ဒ်ပစံးတၢ်အသိး) ယွၤအစိအကမီၤ” န့ၣ်လဲၣ်.

ယဟိဝၤယွၤ ပာ်ဖျါထီၣ် အစိအကမီၤခီဖျိယ့ၣ်ရှူးခရံာ် လၢကျဲလီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယ့ၣ်ရှူးအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအခါ အဝဲမၤဝဲတၢ်လီၤလးတဖၣ်လီၤ. တၢ်လီၤလးတနီၤန့ၣ် ပဖးဘၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်သ့လီၤ. (မးသဲ ၉:၃၅; လူၤကၣ် ၉:၁၁) မ့ၢ်လီၤ. ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်လီၤယ့ၣ်ရှူးလၢ တၢ်စိတၢ်ကမီၤဖးဒိၣ်အဃိ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစံးဝဲလၢ “ခရံာ်, (ဒ်ပစံးတၢ်အသိး) ယွၤအစိအကမီၤလီၤ.” (၁ ကရံၣ်သူး ၁:၂၄) ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲလိာ်အသးဒီးပှၤဒ်လဲၣ်.

၂. ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ် ပမၤလိန့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်မၢဖိ စီၤပ့းတရူးစံးဝဲဒၣ် ယ့ၣ်ရှူးမၤ “တၢ်လီၤလိၢ်လီၤလး” တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (မၤတၢ် ၂:၂၂) တၢ်လီၤလးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ သိၣ်လိပှၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ သိၣ်လိပှၤ တၢ်လၢယ့ၣ်ရှူးကမၤဝဲ ဖဲအဝဲပၢတၢ်အနံၣ်တကထိ အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ ယ့ၣ်ရှူးကမၤတၢ်လီၤလး အါန့ၢ်အလီၢ် လၢကကဲဘျုးကဲဖှိၣ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်အတၢ်လီၤလးသ့ၣ်တဖၣ် မၤစၢၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢ ပကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် အဝဲဒီးအပၢ်အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤအပူၤန့ၣ် ပကတဲသကိး ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လီၤလးသၢမံၤဒီး ပကမၤလိဘၣ် လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အဘျုးအိၣ်လၢပဂီၢ် လၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤဒီးခါဆူညါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

 တၢ်လီၤလးတခါ လၢသိၣ်လိပှၤ တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်

၃. (က) ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲ အတၢ်လီၤလး အဆိကတၢၢ်တခါအံၤလဲၣ်. (ခ) ယ့ၣ်ရှူးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်လၢ ဝ့ၢ်ကၤနါအပူၤန့ၣ်ဒ်လဲၣ်.

ယ့ၣ်ရှူး မၤတၢ်လီၤလးအဆိကတၢၢ်ဖဲ တၢ်ဖျီအမူးလၢ ဝ့ၢ်ကၤနါအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် စပံးထံတလၢဝဲလၢ ပှၤတမှံၤတဖၣ် လၢအဟဲထီၣ်တၢ်ဖျီအမူးအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ စပံးထံလၢာ်ဝဲလဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်. တၢ်တူၢ်လိာ်ခီၣ်ဆၢ ပှၤတမှံၤန့ၣ် မ့ၢ်မူဒါလၢအရ့ဒိၣ်အဃိ ပှၤဒီမါဝၤခံဂၤအံၤ ကမဲာ်ဆှးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. လၢပှၤတမှံၤတဖၣ်အကျါ ယ့ၣ်ရှူးအမိၢ် နီၢ်မၤရံ ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဝဲလီၤ. မ့ၢ်အဝဲနာ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူး အိၣ်ဒီးအစိအကမီၤအဃိ ဃ့ဝဲတၢ်မၤစၢၤလၢအအိၣ်န့ၣ်ဧါ. နီၢ်မၤရံ ကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲ ဝံအတၢ်စံးပာ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်ဃးဒီးအဖိခွါ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်မ့ၢ် “တၢ်ထီကတၢၢ်အဖိခွါလီၤ.” (လူၤကၣ် ၁:၃၀-၃၂; ၂:၅၂) ဖျါတြၢၢ်ကလာ်လၢ နီၢ်မၤရံဒီးယ့ၣ်ရှူး သးအိၣ်မၤစၢၤ ပှၤဒီမါဝၤခံဂၤအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယ့ၣ်ရှူး မၤကဲထီၣ်ထံအကါလၣ် ၁၀၀ လၢ “စပံးထံလၢအဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ. (ဖး ယိၤဟၣ် ၂:၃, ၆–၁၁ တက့ၢ်.) မ့ၢ်ယ့ၣ်ရှူးအမူဒါအိၣ်လၢ ကဘၣ်မၤဝဲ တၢ်လီၤလးတခါအံၤဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်. အဝဲမၤတၢ်အံၤခီဖျိလၢ အသးအိၣ်ပှၤဂၤဒီး အဝဲကွၢ်လိအပၢ်လၢ အသးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်တဂၤအဃိလီၤ.

၄, ၅. (က) ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လီၤလး အဆိကတၢၢ်တခါန့ၣ် သိၣ်လိပှၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. (ခ) တၢ်လီၤလးလၢ ဝ့ၢ်ကၤနါအပူၤန့ၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ ဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်အသီန့ၣ်ဒ်လဲၣ်.

ယ့ၣ်ရှူးမၤ တၢ်လီၤလးလၢ အဒုးကဲထီၣ်ဝဲ စပံးထံအဂ့ၤအါမး လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖု အီဝဲလၢအီန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤလးအံၤ သိၣ်လိပှၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်ဝဲအံၤ ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အသးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤလးအံၤ ဒုးနာ်န့ၢ်ပှၤလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် အသးတၢ်တူၢ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤဒီး အဖိခွါအဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အသီအပူၤ ပမ့ၢ်အိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်တပူၤဂ့ၤ တပူၤဂ့ၤန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ ကသူဝဲအတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ကကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်ပှၤ တၢ်အီၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ.—ဖး ယရှါယၤ ၂၅:၆ တက့ၢ်.

ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်အံၤတက့ၢ်. တယံာ်လၢၤဘၣ် တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ ကဟ့ၣ်ပှၤလီၤ. ပှၤကိးဂၤဒဲး ကအိၣ်ဒီးဟံၣ်လၢအဂ့ၤ ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်လၢယဟိဝၤယွၤကဟ့ၣ်ပှၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ပၤရဒံစူးအပူၤန့ၣ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဒိၣ်မးလီၤ.

ပကွၢ်လိယ့ၣ်ရှူးဖဲ ပဟ့ၣ်ပှၤဂၤ ပတၢ်ဆၢကတီၢ်အခါ (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၆)

၆. ထီဘိယ့ၣ်ရှူး သူအစိအကမီၤ လၢကျဲဒ်လဲၣ်, ဒီးပကွၢ်လိအီၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

ယ့ၣ်ရှူးတသူ အစိအကမီၤလၢ အနီၢ်ကစၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ် နီတဘျီဘၣ်. ဖဲမုၣ်ကီၤလံၢ်လ့ပစီယ့ၣ်ရှူး လၢကမၤကဲထီၣ်လၢၢ်တဖၣ် လၢကိၣ်အခါ တၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ကွၢ်တက့ၢ်. ယ့ၣ်ရှူး ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကသူအစိအကမီၤ လၢအနီၢ်ကစၢ်အဘျုးအဂီၢ်လီၤ. (မးသဲ ၄:၂-၄) ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ရှူးသးအိၣ်သူဝဲ အစိအကမီၤလၢ ကမၤစၢၤပှၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သးအိၣ်ပှၤဂၤန့ၣ် ပကွၢ်လိမၤဒိးကသ့ဒ်လဲၣ်. ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲလၢပကြၢး “ဟ့ၣ်တၢ်” န့ၣ်လီၤ. (လူၤကၣ် ၆:၃၈) ပမၤတၢ်အံၤသ့ ခီဖျိလၢ ပကွဲအီၣ်ပှၤဂၤတဖၣ်တၢ်အီၣ် လၢပဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဝံၤဝဲအခါ ပသူတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပကမၤစၢၤပှၤတဂၤဂၤ ဒ်သိးဒီး ပကဒိကနၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ တဂၤ ကၠီးလိအသးလၢ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် ပကဟ့ၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢ အဘျုးအိၣ် ဒီးသိၣ်လိပှၤအသီတဖၣ်လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲပသူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ပကမၤစၢၤပှၤဂၤ တသ့ဖဲအသ့အခါ မ့ၢ်ပကွၢ်လိ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

“ပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ် အီၣ်ဘျဲးအီၣ်ဝဲ”

၇. ဟီၣ်ခိၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်ပၢဝဲအံၤအပူၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲမနုၤ ကအိၣ်ဝဲထီဘိလဲၣ်.

တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤလၢ ဟဲအိၣ်ထီၣ်ခဲအံၤဘၣ်. ယဟိဝၤယွၤ စံးဘၣ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ “ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ တဟါမၢ်လၢ ကီၢ်ပူၤဘၣ်” လီၤ. (၅ မိၤရှ့ ၁၅:၁၁) ပူၤကွံာ်အနံၣ်လၢ အကယၤတဖၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ “ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ အိၣ်ဒီးသု တဘိယူၢ်ဃီလီၤ.” (မးသဲ ၂၆:၁၁) ယ့ၣ်ရှူး အဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ ကအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ် တဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်ဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်. အဝဲအဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်ပၢဝဲအပူၤအံၤန့ၣ် တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ် ကအိၣ်ဝဲထီဘိလီၤ. ကလီၤဆီဒိၣ်မးဒီး တၢ်အိၣ်မူလၢ ဟီၣ်ခိၣ်သီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ပှၤခဲလၢာ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ် ဒီးကအီၣ်ဘျဲးအီၣ်ဝဲလီၤ.

၈, ၉. (က) ဘၣ်မနုၤအဃိယ့ၣ်ရှူး ဒုးအီၣ် ပှၤလၢအကထိတဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်အီၣ်လဲၣ်. (ခ) နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်လီၤလးအံၤ နတူၢ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်.

ဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤတဂၤ စံးဝဲလၢ “နသလၣ်ထီၣ်နစု, ဒီးကယဲၢ်တၢ်သးအဆၢတၢ်န့ၣ် နဟ့ၣ်လီၤလီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၁၆) ဖဲယ့ၣ်ရှူးအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအခါအဝဲ ကွၢ်လိဝဲအပၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤဒီး မၤလၢပှဲၤ ပှၤဂၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤဝဲဒ်အံၤန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲလၢ အဝဲအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိန့ၣ်ဘၣ်. ယ့ၣ်ရှူးသးအိၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိနီၢ်နီၢ်လီၤ. ပကသမံသမိးကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဖဲ မးသဲ ၁၄:၁၄–၂၁ အပူၤန့ၣ်လီၤ. (ဖးတက့ၢ်.) ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဟးထီၣ်လၢ အဝ့ၢ်တဖၣ် ဒီးပိာ်ထီၣ်ယ့ၣ်ရှူးအခံလီၤ. (မးသဲ ၁၄:၁၃) တုၤလီၤလၢဟါခီန့ၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဝဲလၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကသၣ်ဝံၤအသးဒီး ကလီၤဘှါဘၣ်ဖုးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ် တဲဘၣ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ ကပျဲပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ကက့ၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ ယ့ၣ်ရှူးကမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ယ့ၣ်ရှူးဒုးအီၣ် ပိာ်ခွါအဂၤ ၅,၀၀၀ ဃုာ်ဒီးပိာ်မုၣ်ဒီးဖိသၣ်တဖၣ် လၢကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်ဒီး ညၣ်ခံဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲ တၢ်လီၤလးအံၤလဲၣ်. ခီဖျိလၢယ့ၣ်ရှူး အဲၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ဒီးသးအိၣ်အဝဲသ့ၣ် နီၢ်နီၢ်အဃိလီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ် “အီၣ်ဘျဲးအီၣ်ဝဲ” အဃိပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးကတဲာ်ကတီၤဝဲ တၢ်အီၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်လၢအအီၣ်ဝဲန့ၣ် ကကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် က့ၤကဒါက့ၤ ဆူအဟံၣ်လၢတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤဖးယံၤ ကကဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (လူၤကၣ် ၉:၁၀-၁၇) ပှၤအီၣ်ဘျဲးအီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ထၢဖှိၣ်က့ၤတၢ်အီၣ်လၢ အအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤကု ၁၂ ဒုန့ၣ်လီၤ.

၁၀. ခါဆူညါန့ၣ် တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်.

၁၀ မ့ၢ်လၢပှၤပၢတၢ်တဖၣ်လၢ အတတီတလိၤဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်သးကွံအဃိ ပှၤအကကွဲၢ်လၢအကယၤတဖၣ် ဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်ဝဲလီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တနီၤဒၣ်လဲာ် အီၣ်ဘၣ်ဝဲတလၢအီၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်တမီၢ်န့ၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ အဒိကနၣ် ယဟိဝၤယွၤအကလုၢ်န့ၣ် ကအိၣ်မူဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အသီလၢ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ဒီး တၢ်တတီတလိၤ တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဟိဝၤယွၤမ့ၢ် သ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်လီၤ. ကစၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဒီးသးအိၣ်မၤလၢပှဲၤ ပှၤကိးဂၤဒဲး အတၢ်လိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢ တယံာ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ကမၤကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ်လီၤ. —ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂:၁၆ တက့ၢ်.

၁၁. ဘၣ်မနုၤအဃိ နနာ်လၢ တယံာ်လၢၤဘၣ် ခရံာ်ကသူ အတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲးန့ၣ်လဲၣ်. ခီဖျိနနာ်ဒ်န့ၣ်အဃိ နသးအိၣ်မၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၁ ဖဲယ့ၣ်ရှူးအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအခါ အဝဲမၤတၢ်လီၤလး လၢတၢ်လီၢ်စှၤတီၤ ထဲသၢနံၣ်တခီ အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၁၅:၂၄) ဘၣ်ဆၣ် ဒ်စီၤပၤတဂၤအသိး ဖဲအတၢ်ပၢ အနံၣ်တကထိအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ကစၢ်ကမၤစၢၤဝဲ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးအပူၤန့ၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂:၈) ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်လီၤလးတဖၣ်အံၤ ဒုးနာ်န့ၢ်ပှၤလၢ အဝဲကသူဝဲ အတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ပတၢ်ကဲဘျုးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတ အိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ပကမၤ တၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ပမၤတၢ်မနုၤသ့လဲၣ်. ပကသူပတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီး ပတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ ဒ်သိးပကတဲဘၣ်ပှၤဂၤ ဘၣ်ဃးဒီး ခါဆူညါတၢ်ကမၤအသးလၢအဂ့ၤတဖၣ် လၢလံာ်စီဆှံစံးပာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပမ့ၢ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အသိး တၢ်အံၤမ့ၢ်ပမူဒါလီၤ. (ရိမ့ၤ ၁:၁၄, ၁၅) ဖဲပဆိကမိၣ်ထံ တၢ်လၢတယံာ်လၢၤဘၣ် ခရံာ်ကမၤဝဲတဖၣ်အခါ ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ်လၢ ပကတဲဘၣ်ပှၤဂၤလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၅:၁; ၄၉:၃.

ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူး ကပၢၤဃာ် န့ဆၢၣ်အသဟီၣ်တဖၣ်

၁၂. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပနာ်သ့လၢ ယ့ၣ်ရှူးနၢ်ပၢၢ်ဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်အန့ဆၢၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လဲၣ်.

၁၂ ဖဲကစၢ်ယွၤတ့လီၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်လၢအပူၤခဲလၢာ်အခါ ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဒီးအီၤ “ဒ်ပှၤမၤတၢ်သ့တဂၤအသိး” န့ၣ်လီၤ. (ကတိၤဒိ ၈:၂၂, ၃၀, ၃၁; ကလီးစဲ ၁:၁၅-၁၇) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယ့ၣ်ရှူးနၢ်ပၢၢ် ဟီၣ်ခိၣ်အန့ဆၢၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူး ကဘၣ်သူဝဲန့ဆၢၣ်ဒ်လဲၣ်, ကဘၣ်ပၢၤဃာ်ဝဲ န့ဆၢၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလီၤ.

ဘၣ်ဃးဒီး ကျဲလၢယ့ၣ်ရှူးသူ အစိအကမီၤလၢ ကမၤတၢ်လီၤလးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်မနုၤထုးန့ၢ်နသးလဲၣ် (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၁၃, ၁၄)

၁၃, ၁၄. ခရံာ်ပၢၤဃာ် န့ဆၢၣ်အသဟီၣ်တဖၣ်န့ၢ်ဝဲန့ၣ် ဟ့ၣ်အဒိတက့ၢ်.

၁၃ ဖဲယ့ၣ်ရှူးအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအခါ အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲအိၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤ အတၢ်စိတၢ်ကမီၤ ခီဖျိလၢပၢၤဃာ်ဝဲ န့ဆၢၣ်အသဟီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်အဒိဖဲ ယ့ၣ်ရှူးမၤပတုာ် ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်အခါန့ၣ်တက့ၢ်. (ဖး မၢ်ကူး ၄:၃၇–၃၉ တက့ၢ်.) ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဘၣ်ဃးလံာ်စီဆှံတဂၤ စံးဝဲလၢ လံာ်မၢ်ကူးအပူၤ ကြံးအတၢ်ကတိၤလၢ ဘၣ်တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံက့ၤအီၤလၢ “ကလံၤတပျုာ်တပပျီၤ” န့ၣ်ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ ကလံၤမုၢ်လၢအဆူၣ် မ့တမ့ၢ် ကလံၤမုၢ်ဟၣ်ရံၣ်က့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအဲၣ်ဒိးစံးဝဲ ကလံၤမုၢ်လၢ အဟဲပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်အၢၣ်လၢအသူ, ကလံၤဟဲအူဆူၣ်, လီသီၣ်ဒီး တၢ်စူၤဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မၤအသးဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ခဲလၢာ် ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဒီး ပြံပြါလၢာ်လီၤ. တၢ်မၢဖိစီၤမးသဲ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ကလံၤမုၢ်တခါအံၤဒ် “ကလံၤမုၢ်တွၤဖးဒိၣ်” န့ၣ်လီၤ.—မးသဲ ၈:၂၄.

၁၄ ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်မၤအသးအံၤတက့ၢ်. လပီတဖၣ် ဒိဝ့ၤဝီၤကဘီ ဒီးထံဖျိးနုာ်ဆူကဘီပူၤ တဘျီဝံၤ တဘျီန့ၣ်လီၤ. ကလံၤမုၢ်အူသီၣ် ဒီးကဘီထီၣ်ထီၣ်လီၤလီၤလၢ လပီကျါသနာ်က့ ယ့ၣ်ရှူးမံဘၣ်အသး မ့ၢ်လၢလီၤဘှံးလီၤတီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ရှူးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ပျံၤတၢ်အဃိ ကိးပၢၢ်ထီၣ်အီၤ ဒီးစံးဝဲ “ပကဟးဂီၤလီၤ.” (မးသဲ ၈:၂၅) ယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲဒ်လဲၣ်. အဝဲဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီး တဲဘၣ်ဝဲ ကလံၤဒီးပီၣ်လဲၣ်လၢ– “အိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ်, အိၣ်ဃိကလာ်တက့ၢ်.” (မၢ်ကူး ၄:၃၉) ကလံၤမုၢ်လၢ အဆူၣ်အံၤ အိၣ်ပတုာ်ဝဲဒီး “ပီၣ်လဲၣ်အိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ်ဒိၣ်မးလီၤ.” ယ့ၣ်ရှူးအဒိအတဲာ် လၢအပၢၤဃာ် န့ဆၢၣ်အသဟီၣ်တဖၣ်အံၤ လီၤကမၢကမၣ်ထဲလဲၣ်.

၁၅. ယဟိဝၤယွၤ ပၢၤဃာ်န့ဆၢၣ် အသဟီၣ်တဖၣ်သ့န့ၣ် ကစၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

၁၅ ခရံာ်အစိအကမီၤန့ၣ် ဟဲလၢ ယဟိဝၤယွၤ အအိၣ်အဃိ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ သ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်န့ၣ် ပၢၤဃာ်ဝဲန့ဆၢၣ်အသဟီၣ်တဖၣ်န့ၢ်ဝဲလီၤ. အဒိ တချုးလၢ ထံလုၢ်ဘၢတၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤစံးဝဲလၢ– “နွံသီပူၤကွံာ်ဒီး, ယကမၢတၢ်ဟဲစူၤအနံၤလွံၢ်ဆံဒီး အနၤလွံၢ်ဆံလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ” လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၇:၄) ဖဲ ၂ မိၤရှ့ ၁၄:၂၁ အပူၤစ့ၢ်ကီး ပဖးဘၣ်လၢ– “ယွၤဒုးလဲၤကွံာ်ပီၣ်လဲၣ် လၢကလံၤဆူၣ် လၢမုၢ်ထီၣ်တခီ” န့ၣ်လီၤ. ဒီးပဖးဘၣ်ဖဲ ယိၤနါ ၁:၄ န့ၣ် “ယွၤမၢလီၤ ကလံၤဖးဒိၣ်ဆူပီၣ်လဲၣ်, ဒီးကလံၤမုၢ်ထီၣ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီးကဘီဘူးဒီး အကဟးဂီၤလီၤ.” ဂ့ၤဒိၣ်မးလၢ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်သီအပူၤန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ ကပၢၤဃာ် န့ဆၢၣ်အသဟီၣ်တဖၣ်အံၤ ထီဘိန့ၣ်လီၤ.

၁၆. ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူး အိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဒီးပၢၤဃာ်ဝဲ န့ဆၢၣ်အသဟီၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ဒုးသူၣ်မံသးမုာ်ပှၤလဲၣ်.

၁၆ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူး အိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဒီးပၢၤဃာ်ဝဲ န့ဆၢၣ်အသဟီၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်အဃိ ဒုးသူၣ်မံသးမုာ်ပှၤလီၤ. ဖဲခရံာ်အတၢ်ပၢ အနံၣ် ၁၀၀၀ အတီၢ်ပူၤန့ၣ် ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢ အိၣ်မူဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ကပူၤဖျဲးဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး မ့တမ့ၢ် ပှၤတသံဘၣ်လၢ န့ဆၢၣ်တၢ်ဟဲကဲထီၣ်အသး ဒ်သိးဒီး ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်, စူၣ်နၣ်မံးလပီဖးဒိၣ်, ကစၢၢ်မ့ၣ်အူ, မ့တမ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးတဖၣ် အဃိန့ၣ်ဘၣ်. န့ဆၢၣ်တၢ်ဟဲကဲထီၣ်အသးတဖၣ်အံၤ တမၤပျံၤမၤဖုးပှၤလၢၤဘၣ်, မ့ၢ်လၢ “ယွၤအဒဲအိၣ်ဒီးပှၤကညီ, ဒီးကစၢ်ကအိၣ်ဝဲဆိးဝဲဒီးအီၤ” အဃိလီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၂၁:၃, ၄) ပနာ်န့ၢ်သ့လၢ ယဟိဝၤယွၤ ကဟ့ၣ်လီၤ ယ့ၣ်ရှူးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ လၢကပၢၤဃာ် န့ဆၢၣ်အသဟီၣ်တဖၣ် ဖဲအနံၣ်တကထိတၢ်ပၢ အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

ခဲအံၤ ကွၢ်လိကစၢ်ယွၤဒီးခရံာ်တက့ၢ်

၁၇. ခဲအံၤကျဲတဘိလၢ ပကကွၢ်လိကစၢ်ယွၤဒီးခရံာ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

၁၇ နီၢ်နီၢ်န့ၣ် ပတြီဃာ် န့ဆၢၣ်တၢ်ဟဲကဲထီၣ်အသးတဖၣ် တသ့ဘၣ်. ထဲယဟိဝၤယွၤ ဒီးယ့ၣ်ရှူး မၤဝဲသ့န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢပမၤသ့န့ၣ် အိၣ်ဝဲလီၤ. ပမၤထွဲ ကတိၤဒိ ၃:၂၇ သ့လီၤ. (ဖးတက့ၢ်.) ဖဲပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအခါ ပမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢ နီၢ်ခိဒီး တၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤတခီသ့ဝဲလီၤ. ပမၤမုာ်ထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အသးသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. (ကတိၤဒိ ၁၇:၁၇) အဒိ ပမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်သ့ဖဲ န့ဆၢၣ်တၢ်ဟဲကဲထီၣ်အသးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဖဲကလံၤမုၢ်ဟၣ်ရံၣ်က့ လီၤဝံၤအလီၢ်ခံ မုၣ်ကမဲတဂၤလၢ အဟံၣ်ဟးဂီၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ– “ယစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢ ယအိၣ်ဘၣ်လၢ အတၢ်ကရၢကရိပူၤ, တမ့ၢ်ထဲလၢ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢ နီၢ်ခိအဃိဘၣ်, လၢနီၢ်သးတခီစ့ၢ်ကီး ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤလီၤ.” ဖဲကလံၤမုၢ် မၤဟးဂီၤ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်သဘျ့တဂၤ အဟံၣ်အခါ အဝဲတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ဘှီထီၣ်န့ၢ်က့ၤအီၤ အဟံၣ်အခါ အဝဲစံးဝဲ– “ယကဘၣ်တဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယတဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်, ယပာ်ဖျါထီၣ် ယသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ် တဘၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်.” အဝဲစံးကဒီးဝဲ– ‘ယအဲၣ်ဒိးစံးဘျုး ယဟိဝၤယွၤလီၤ.’ ပစံးဘျုးဘၣ် ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်နီၢ်နီၢ် လၢအသးအိၣ်မၤစၢၤ ပှၤဂၤတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ် ပစံးဘျုးဘၣ် ယဟိဝၤယွၤဒီး ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်လၢ အသးအိၣ်ပှၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

၁၈. တၢ်လီၤလးလၢ ယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိထုးန့ၢ်နသးလဲၣ်.

၁၈ ဖဲယ့ၣ်ရှူးမၤ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအတီၢ်ပူၤ အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အဝဲမ့ၢ် ‘ကစၢ်ယွၤ အစိအကမီၤ’ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲတသူ အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒ်သိး ပှၤဂၤကဆိကမိၣ်ဒိၣ်အီၤအဂီၢ်ဘၣ် ဒီးတမ့ၢ်လၢ အနီၢ်ကစၢ်အဘျုးအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် အဝဲသူအတၢ်စိတၢ်ကမီၤ လၢကမၤတၢ်လီၤလးတဖၣ် ခီဖျိလၢအအဲၣ်ဝဲ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိနီၢ်နီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပကမၤလိအါထီၣ်တၢ်အံၤလၢ တၢ်မၤလိလၢခံအပူၤန့ၣ်လီၤ.