တၢးထီခိးတၢ် လါ​ယူၤ ၂၀၁၅ | ခီဖျိလၢစဲအ့ၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အဃိမ့ၢ်ပတလိၣ်ဘၣ် လံာ်စီဆှံလၢၤဘၣ်ဧါ

မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်ထီဒါလိာ်အသး မ့တမ့ၢ်လီၤပလိာ်လိာ်အသးလဲၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

စဲအ့ၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ကဲဘျုးလၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤဒ်လဲၣ်

“တၢ်ကတိၤဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်တၢ်လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢစဲအ့ၣ် ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်လၢကစၢ်ယွၤတအိၣ်ဘၣ်” န့ၣ်အဲၣ်ဒိးစံးဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

တၢ်လၢပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုသ့ၣ်ညါဝဲတဘၣ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲ

ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိလၢအမ့ၢ် ကၣ်စဲၢ်ကၠ့ၣ် ကွဲးဝဲလၢ– ‘ပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ အပတီၢ်ထီတဖၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.’

ခရံာ်မ့ၢ်—ယွၤအစိအကမီၤ

ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်လီၤလးတဖၣ် အဘျုးအိၣ်လၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ လၢပျၢၤတဖၣ်အဂီၢ်တကးဘၣ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ တယံာ်လၢၤဘၣ် ယ့ၣ်ရှူးကမၤတၢ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဝဲအဲၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ

ယ့ၣ်ရှူးမၤတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အဝဲ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ ကျဲဒ်လဲၣ်.

ပအိၣ်စီဆှံသ့လီၤ

လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်သၢမံၤလၢမၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပထီဒါ တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ ဘၣ်ဃး တၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ ကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ.

အိၣ်မူလီၤပလိာ်ဒ် ကစၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်အသိး—အကူာ်တၢ

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ရှူးသူဝဲတၢ်ကတိၤလၢ “ပပၢ်” ဒီးတသူဝဲတၢ်ကတိၤလၢ “ယပၢ်” န့ၣ်လဲၣ်.

အိၣ်မူ လီၤပလိာ် ဒ်ကစၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်အသိး—အကူာ်ခံ

ဖဲပဃ့ကစၢ်ယွၤလၢ တၢ်အီၣ်လၢ တနံၤအဂီၢ်တနံၤအဂီၢ်အခါ တၢ်အံၤမ့ၢ်ပဃ့အါန့ၢ်ဒံးနီၢ်ခိအတၢ်အီၣ်လၢ ပနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်လီၤ.