ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါ​မ့ၤ ၂၀၁၅

လံာ်စီဆှံအတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

လံာ်စီဆှံအတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

တၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အလီၤသူၣ်ဖှံသးညီလဲၣ်.

ဖဲပှၤကွဲးလံာ်စီဆှံအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤသူဝဲ စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဖၣ်လၢ ကမၤပူၤဖျဲးဝဲ အပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ တၢ်တတီတလိၤအပူၤလီၤ. (စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂:၁၈) လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အလီၤသူၣ်ဖှံသးညီလီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ယဟိဝၤယွၤလၢ အမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် အပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်န့ၣ် ကမၤပူၤဖျဲးဝဲ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်လၢ တၢ်တတီတလိၤဘၣ်အပူၤလီၤ.—ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၆:၁၂, ၁၃; ယရှါယၤ ၂၆:၉ တက့ၢ်.

ကစၢ်ယွၤဃုထၢထီၣ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ ကစံၣ်ညီၣ်ဝဲပှၤသံ ဒီးပှၤမူတဖၣ်လၢ တၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤလီၤ. (မၤတၢ် ၁၀:၄၂; ၁၇:၃၁) ပှၤအါဂၤန့ၣ် သံဝဲဖဲတချုးအဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါယွၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးကမၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤသံတ့ၢ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကသ့ၣ်ညါထီၣ်ယွၤလၢ အမ့ၢ်အတီတဂၤ ဒီးကအဲၣ်အီၤအဂီၢ်လီၤ.—ဖး မၤတၢ် ၂၄:၁၅ တက့ၢ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် ကယံာ်ဝဲအနံၣ်တကထိလဲၣ်

ဖဲအနံၣ်တကထိအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ပှၤသံတ့ၢ်တဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝဲလီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၂၀:၄, ၁၂) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကမၤလိယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ကအိၣ်မူပိာ်ထွဲဝဲအဂီၢ်လီၤ. ပှၤအါတက့ၢ်ဆိကမိၣ်ဝဲ ပှၤသံလၢအဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် တၢ်ကစံၣ်ညီၣ်အီၤ ဒ်တၢ်လၢ အမၤတ့ၢ်ဝဲဖဲအဝဲသ့ၣ်အိၣ်မူအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကစံၣ်ညီၣ်အီၤ ဒ်တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤဝဲ ဖဲတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.—ဖး ရိမ့ၤ ၆:၇ တက့ၢ်.

လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢ မုၢ်စံၣ်ညီၣ်ကအိၣ်ဝဲတနံၤ လၢကဟဲဝဲသတူၢ်ကလာ် တချုးဖဲ အနံၣ်တကထိစးထီၣ်အဆၢကတီၢ်လီၤ. ဒ်တၢ်မၤလိလၢအခီၣ်ထံး ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိး မုၢ်နံၤအဝဲအံၤဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ကစၢ်ယွၤကမၤဟးဂီၤကွံာ်ဝဲပှၤအၢပှၤသီခဲလၢာ်လီၤ. (၂ ပ့းတရူး ၃:၇) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပကြၢးပလီၢ်ပသးဒ်သိး ပတၢ်အဲၣ်ယွၤသုတလီၤမၢ်တဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ.—ဖး ၂ ပ့းတရူး ၃:၉, ၁၃ တက့ၢ်.