ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါဧါ

မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါဧါ

လံာ်စီဆှံပူၤတၢ်ကတိၤလၢအမ့ၢ် “ပှၤဒ့ဒံၣ်” န့ၣ် အဲၣ်ဒိးစံးဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်

ပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိတဂၤအဂီၤလၢအဟဲလၢ ကီၢ်အၤရှူၢ်

တဘျီတခီၣ်န့ၣ် တၢ်ကတိၤအံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲ ပှၤပိာ်ခွါတဂၤလၢ ဘၣ်တၢ်ဒ့အဒံၣ်လီၤ. လၢပျၢၤပှၤပိာ်ခွါတနီၤန့ၣ် ပှၤဒ့အဒံၣ်ခီဖျိလၢ ပှၤစံၣ်ညီၣ်အီၤ, ပှၤဖီၣ်န့ၢ်အီၤ မ့တမ့ၢ်ပှၤမၢကဲကုၢ်အီၤအဃိလီၤ. ပှၤဒ့ဒံၣ်လၢဘၣ်တၢ်နာ်န့ၢ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် ပှၤမၢအဝဲသ့ၣ်လၢကကွၢ်ထွဲဝဲ ပိာ်မုၣ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်လၢ စီၤပၤအနီပူၤလီၤ. အဒိ, ပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိလၢအမ့ၢ် စီၤဟ့က့ၤဒီးစီၤရှၤရှကးန့ၣ် ပၢၤဝဲပၤရၣ်အစီၤပၤ အဃၤရှဝ့ရိၣ်အမါ ဒီးအသံၣ်မါတဖၣ်လီၤ. ပှၤဆိကမိၣ်ဝဲလၢ စီၤပၤအံၤကမ့ၢ် Xerxes I န့ၣ်လီၤ.—အ့ၤစတၢ် ၂:၃, ၁၄.

ဘၣ်ဆၣ် လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ ပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိန့ၣ် တဘၣ်တၢ်ဒ့အဒံၣ်ကိးဂၤဒဲးဘၣ်. ပှၤတနီၤလၢ အကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢလံာ်စီဆှံတကပၤ စံးဝဲလၢတဘျီတခီၣ် ပှၤလၢအလီၢ်အလၤအိၣ်လၢ စီၤပၤအနီပူၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ ပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိလီၤ. ဝံယံးရမံယၤအတံၤသကိး စီၤဧ့ၤဘ့းမ့လ့းဒီး ပှၤအဲၤသံအီးပးဖိ လၢစီၤဖံလံးပူး လဲၤတဲဘၣ်အီၤတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ် ဖျါလၢအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ် ပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိဒ်အံၤတကလုာ်လီၤ. စီၤဧ့ၤဘ့းမ့လ့းကတိၤတၢ်ဒီး စီၤပၤလၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဃိ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢအဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢ အအိၣ်ဒီးအလီၢ်အလၤ လၢစီၤပၤအနီပူၤန့ၣ်လီၤ. (ယံးရမံယၤ ၃၈:၇, ၈) ဒီးပှၤအဲၤသံအီးပးဖိလၢအ “လဲၤထီၣ်ဘါတၢ်လၢယရူၤရှလ့ၣ်” န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲပဒိၣ်လၢ အပၢဘၣ်ဝဲတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ခဲလၢာ် လၢနီပူၤလီၤ.—မၤတၢ် ၈:၂၇.

လၢပျၢၤပှၤကွၢ်သိတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိဘၣ်နီၤဖးဝဲ သိဒီးမဲာ်တဲးလဲးလဲၣ်

ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢအကဟဲန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲလၢ “တုၤပှၤကညီဖိခွါအံၤ ကဟဲဒီးအလၤကပီၤ, . . . ဒီးကနီၤဖးအဆၢဒ်ပှၤ ပှၤကွၢ်သိတဂၤနီၤဖးသိဒီး မဲာ်တဲးလဲးအဆၢအသိးန့ၣ်လီၤ.” (မးသဲ ၂၅:၃၁, ၃၂) ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ ပှၤကွၢ်သိတဖၣ်နီၤဖးဝဲ သိဒီးမဲာ်တဲးလဲးလဲၣ်.

လၢမုၢ်ဆါခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် သိဒီးမဲာ်တဲးလဲးတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤတပူၤဃီ ဒီးအီၣ်ဝဲအဆၣ်ဒ်သိးသိးလီၤ. လၢမုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢ ကရၢပူၤဒ်သိးကဒီသဒၢအဝဲသ့ၣ်လၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအအၢ, တၢ်ဘျၣ်ဒီးလၢတၢ်ခုၣ်န့ၣ်လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၃၀:၃၂, ၃၃; ၃၁:၃၈–၄၀) မဲာ်တဲးလဲးန့ၣ် ဃုတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်သိန့ၣ်မ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢအဘှါလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒ်သိးတၢ်ကဒီသဒၢသိ, လီၤဆီဒၣ်တၢ် သိဖိဒီးသိမိၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိခံကလုာ်အံၤ ဘၣ်တၢ်နီၤဖးအီၤလၢ အကရၢလီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤ. လံာ်လၢအမ့ၢ် (All Things in the Bible) ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤကွၢ်သိတဖၣ်န့ၣ် နီၤဖးဝဲသိလၢမဲာ်တဲးလဲးအကျါ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲ “ဖှံလီၤဝဲအဖိ, ပှၤစံၢ်အနုၢ်ထံဒီး ပှၤတံာ်အဆူၣ်” အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢကီၢ်အံၣ်စရ့လးအပူၤ သိဒီးပှၤကွၢ်သိတဖၣ် အိၣ်အါဝဲအဃိ ကစၢ်ခရံာ်ဟ့ၣ်တၢ်အဒိအံၤန့ၣ်ဘၣ်ထွဲလိာ်အသးဒီး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ.