ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါ​မ့ၤ ၂၀၁၅

ပလီၢ်သုသးတက့ၢ်စၤတၣ် အဲၣ်ဒိးယူၢ်လီၤသုလီၤ

ပလီၢ်သုသးတက့ၢ်စၤတၣ် အဲၣ်ဒိးယူၢ်လီၤသုလီၤ

“ဆိးသီတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်ခ့ယုၢ်ကညီၤရုၢ်ရုၢ်အသိးန့ၣ်, သုဒုၣ်သုဒါ မုၣ်ကီၤလံၢ် ဟးဝ့ၤဝီၤဃုပှၤလၢ အကယူၢ်လီၤဝဲလီၤ.”—၁ ပ့းတရူး ၅:၈.

၁. မူခိၣ်ကလူးတဂၤ ဟဲကဲထီၣ်စၤတၣ် လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

တဘျီခါ မူခိၣ်ကလူးတဂၤန့ၣ် အတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ယဟိဝၤယွၤဂ့ၤဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံန့ၣ် မူခိၣ်ကလူးတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤလီၤ. ဖဲအတၢ်ဆိကမိၣ်လၢအတဂ့ၤတဘၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူအသးပူၤအခါ အဝဲတထုးထီၣ်ကွံာ်ဝဲတဘျီဃီဘၣ်တကးဒံးဘၣ် အဝဲပျဲဒိၣ်ထီၣ်ဝဲတုၤအမၤဘၣ် တၢ်ဒဲးဘးလီၤ. (ယၤကိာ် ၁:၁၄, ၁၅) အမံၤလၢအခီၣ်ထံး အိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ စၤတၣ်လီၤ. အဝဲ “တဆၢထၢၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤဘၣ်.” အဝဲထီဒါ ယဟိဝၤယွၤ ဒီးအဝဲကဲထီၣ် “တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်အပၢ်လီၤ.”—ယိၤဟၣ် ၈:၄၄.

၂, ၃. တၢ်ကတိၤလၢအမ့ၢ် “စၤတၣ်” “မုၣ်ကီၤလံၢ်” “ဂုၢ်လၢသီတဘိ” “ပယိၤဖးဒိၣ်” န့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အဝဲမ့ၢ် ယဟိဝၤယွၤအဒုၣ်ဒါ အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤဒ်လဲၣ်.

စးထီၣ်လၢစၤတၣ်ပူထီၣ်တၢ် တုၤလၢပစိၤခဲအံၤန့ၣ် အဝဲမ့ၢ်ယဟိဝၤယွၤဒီး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ် အဒုၣ်အဒါအဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤလီၤ. ဒ်လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိး ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ စၤတၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအလံၣ်တၢ်လီတၢ်တဂၤလီၤ. စၤတၣ်အခီပညီမ့ၢ် “ပှၤထီဒါတၢ်” မ့ၢ်လၢအဝဲသးဟ့ယွၤဒီးထီဒါအတၢ်ပၢ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့အဃိလီၤ. တၢ်လၢစၤတၣ်အဲၣ်ဒိးထံၣ်ဝဲအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ပၢကကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲလီၤ.

ဒ်လီၣ်ဖျါ ၁၂:၉ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိး စၤတၣ်ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ မုၣ်ကီၤလံၢ် လၢအခီပညီမ့ၢ် “ပှၤခဲၣ်သူခဲၣ်ဂီၤတၢ်တဂၤ” လီၤ. စၤတၣ်တယူးယီၣ်ပာ်ကဲ ယဟိဝၤ ယွၤဘၣ် ဒီးကိးကစၢ်ယွၤလၢ ပှၤလံၣ်တၢ်လီတၢ်တဂၤလီၤ. တၢ်ကတိၤလၢအမ့ၢ် “ဂုၢ်လၢသီတဘိ” ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ မုၣ်ကီၤလံၢ် သူဝဲဂုၢ်တဘိလၢ ကလီန့ၢ်နီၢ်အံၣ်အုအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စၤတၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ “ပယိၤဖးဒိၣ်” န့ၣ်လီၤ. စၤတၣ် မ့ၢ် ပှၤလၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးတဂၤ, တအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤ ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအအၢအသီတဂၤလီၤ. အဝဲအဲၣ်ဒိး မၤပတုာ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်တိာ်ပာ် ဒ်သိးတလၢပှဲၤထီၣ်တဂ့ၤအဂီၢ် ဒီးအဲၣ်ဒိးမၤဟးဂီၤစ့ၢ်ကီး ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်လီၤ.

၄. တၢ်မၤလိအံၤအပူၤ ပကတဲသကိးတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဖျါတြၢၢ်ကလာ်လၢ စၤတၣ်အဲၣ်ဒိးမၤဟးဂီၤ ပတၢ်သးတီဒီးယွၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လံာ်စီဆှံဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤလၢ “ကီၤသုသးတက့ၢ်. ဆိးသီတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်ခ့ယုၢ်ကညီၤရုၢ်ရုၢ်အသိးန့ၣ်, သုဒုၣ်သုဒါ မုၣ်ကီၤလံၢ်ဟးဝ့ၤဝီၤဃုပှၤလၢ အကယူၢ်လီၤဝဲလီၤ.” (၁ ပ့းတရူး ၅:၈) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လၢတၢ်မၤလိအံၤအပူၤ ပကတဲသကိး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်သၢမံၤ ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါလၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ ပကဘၣ်ဒီသဒၢပသးလၢ စၤတၣ်လၢအမ့ၢ် ယဟိဝၤယွၤ ဒီးအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဒုၣ်ဒါလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

စၤတၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ

၅, ၆. (က) မူခိၣ်ကလူးတဖၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢ “အဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်တၢ်အဒိတက့ၢ်. (ခ) စၤတၣ်အိၣ်ဒီး “တၢ်သံအစိအကမီၤ” လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

မူခိၣ်ကလူးတဖၣ် “အဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်” လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၂၀) အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့အါန့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒီး အဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်န့ၢ်ဒံးပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလီၤ. မူခိၣ်ကလူးလၢအဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် သူအစိအကမီၤလၢကမၤတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. အဒိ ယဟိဝၤယွၤ အမူခိၣ်ကလူးတဂၤ မၤသံဝဲအၤရှူၢ်အသုးဖိအဂၤ ၁၈၅,၀၀၀ လၢတနၤအတီၢ်ပူၤလီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဂၤ မၤဝဲဒ်အံၤတသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်. သုးမုၢ်ဒီတဖုဒၣ်လဲာ် ကမၤသံပှၤအဂၤထဲအံၤလၢ တနၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်တညီဝဲဘၣ်. (၂ စီၤပၤ ၁၉:၃၅) ဘၣ်တဘျီ မူခိၣ်ကလူးတဂၤ သူအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီး အစိကမီၤလၢ ကမၤထူၣ်ဖျဲးယ့ၣ်ရှူး အတၢ်မၢဖိတဖၣ်လၢဃိာ်ပူၤလီၤ. ပှၤခိးတၢ်ဖိတဖၣ်အိၣ်ဖဲန့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဖဲမူခိၣ်ကလူးအိးထီၣ်တြဲၤ ပျဲဟးထီၣ်တၢ်မၢဖိတဖၣ် ဒီးကးတံာ်က့ၤတြဲၤအခါဒၣ်လဲာ် အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်.—မၤတၢ် ၅:၁၈-၂၃.

မူခိၣ်ကလူးတဖၣ် သူဝဲအစိအကမီၤလၢ တၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီး စၤတၣ်သူဝဲ အစိအကမီၤလၢ တၢ်အၢအဂီၢ်လီၤ. စၤတၣ်အစိကမီၤဒိၣ်ဝဲဒီး လ့ပစီတၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်လၢအဝဲမ့ၢ် “ဟီၣ်ခိၣ်အခိၣ်” ဒီး “ဟီၣ်ခိၣ်အကစၢ်” လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၂:၃၁; ၂ ကရံၣ်သူး ၄:၄) စၤတၣ်အိၣ်ဒီး “တၢ်သံအစိအကမီၤ” လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၂:၁၄) တၢ်အံၤအခီပညီတမ့ၢ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အနီၢ်ကစၢ် မၤသံပှၤခဲလၢာ်ဘၣ်. တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢတမံၤန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့ ဒီးတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး ဒ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ဘၣ်သးအသိးန့ၣ်လီၤ. ခံမံၤတမံၤန့ၣ်မ့ၢ်လၢ နီၢ်အံၣ်အုနာ်ဝဲ စၤတၣ်အတၢ်လံၣ်တၢ်လီ ဒီးစီၤအၤဒၣ်စ့ၢ်ကီး တဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်အဃိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဒဲးဘးဒီး ဘၣ်သံဝဲလီၤ. (ရိမ့ၤ ၅:၁၂) ဒ်ယ့ၣ်ရှူးတဲဝဲအသိး စၤတၣ်မ့ၢ် “ပှၤလၢအမၤသံပှၤကညီ” လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၈:၄၄) နီၢ်နီၢ်န့ၣ် အဝဲမ့ၢ်ဒုၣ်ဒါလၢ အစိကမီၤဒိၣ်တဂၤလီၤ.

၇. တၢ်ဝံတၢ်နါတဖၣ် အိၣ်ဒီးအစိအကမီၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

ဖဲပထီဒါစၤတၣ်အခါန့ၣ် မ့ၢ်ပထီဒါစ့ၢ်ကီး ပှၤလၢအဆီၣ်ထွဲစၤတၣ် ဒီးပှၤလၢအထီဒါ ယွၤအတၢ်ပၢန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်အံၤအကျါပၣ်ဃုာ်ဒီး မူခိၣ်ကလူးအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢ အထီဒါယွၤလီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ တၢ်ဝံတၢ်နါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၂:၃, ၄) အါစုအါဘျီန့ၣ် တၢ်ဝံတၢ်နါတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဂံၢ်ဆူၣ်န့ၢ်ဒံး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒီးမၤနးမၤဖှီၣ် အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. (မးသဲ ၈:၂၈-၃၂; မၢ်ကူး ၅:၁-၅) တၢ်ဝံတၢ်နါတဖၣ် ဒီးတၢ်နါအခိၣ်န့ၣ် အစိကမီၤဒိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် တဘၣ်သးပ့ၤနီၣ်တဂ့ၤ. (မးသဲ ၉:၃၄) မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤစၢၤန့ၣ် ပမၤနၢၤ စၤတၣ်တသ့နီတဘျီဘၣ်.

စၤတၣ်န့ၣ်အတၢ်သးကညီၤတအိၣ်ဘၣ်

၈. (က) စၤတၣ်အဖီတၢၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. (ကွၢ်တၢ်ဂီၤလၢ တၢ်မၤလိအံၤအခီၣ်ထံးန့ၣ်တက့ၢ်.) (ခ) ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်တအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤ ဒ်စၤတၣ်အသိးန့ၣ် လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၢဖိ စီၤပ့းတရူး ထိၣ်သတြီၤဝဲ စၤတၣ်ဒ် “ခ့ယုၢ်ကညီၤတၢ်” တဒုအသိးလီၤ. လံာ်အိၣ်ဝဲတဘ့ၣ် တဲနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ ကြံးအတၢ်ကတိၤလၢဘၣ်တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံက့ၤအီၤလၢ “ကညီၤတၢ်” န့ၣ်အခီပညီမ့ၢ် “ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ အဒူအကိၤတဒု ကိးပသူထီၣ်လၢ သၣ်ဝံၤအဆၣ်အဃိလီၤ.”  တၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ စၤတၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢအအၢသီ ဒီးအတၢ်သးကညီၤတအိၣ်ဘၣ်လီၤ. အဝဲပၢဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လံ ဘၣ်ဆၣ်အသးတမံဒံးဘၣ်. စၤတၣ်လီၤဂာ်ဒ်ခ့ယုၢ်တဒုလၢ အသၣ်ဝံၤအဆၣ်ထီဘိန့ၣ်လီၤ. (၁ ယိၤဟၣ် ၅:၁၉) စၤတၣ်အဲၣ်ဒိးယူၢ်လီၤကွံာ်ဝဲ ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဒိးဖှူအီၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒံးလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤသကိးတၢ်ဒီး “သိအဂုၤအဂၤ” န့ၣ်လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၀:၁၆; လီၣ်ဖျါ ၁၂:၁၇) စၤတၣ်အဖီတၢၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤဟးဂီၤကွံာ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤနးမၤဖှီၣ် ခရံာ်ဖိစးထီၣ်လၢ တၢယၤဖှိၣ်တုၤလီၤလၢပစိၤခဲအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ စၤတၣ်တအိၣ်ဒီး တၢ်သးကညီၤဘၣ်လီၤ.

၉, ၁၀. (က) စၤတၣ် ထီဒါပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ လၢကျဲဒ်လဲၣ်. (ဟ့ၣ်တၢ်အဒိတဖၣ်တက့ၢ်.) (ခ) ဘၣ်မနုၤအဃိ စၤတၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ပာ်လီၤဆီ လၢကမၤဟးဂီၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢပျၢၤန့ၣ်လဲၣ်. (ဂ) မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ဖဲယဟိဝၤယွၤအခ့အပှၤတဖၣ် မၤတၢ်ကမၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အခါ နဆိကမိၣ်လၢ စၤတၣ်အသးကမၤသးဒ်လဲၣ်.

စၤတၣ်အတၢ်သးကညီၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ကျဲအဂၤတဘိစ့ၢ်ကီးလီၤ. ခ့ယုၢ်လၢအသၣ်ဝံၤအဆၣ်တဒုန့ၣ် တသးကညီၤဝဲ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ အကအီၣ်ဝဲတဒုဘၣ်. တချုးမၤသံတၢ်အခါ အတၢ်သးကညီၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီး မၤသံတၢ်ဝံၤသနာ်က့ အသးတဘၣ်ဒိဘၣ်. ဒ်န့ၣ်အသိး စၤတၣ်တသးကညီၤ ပှၤလၢအမၤအၢမၤသီဝဲတဖၣ်ဘၣ်. အဒိ ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်လီသးကွံအခါ နဆိကမိၣ်လၢ စၤတၣ်အသးကမၤသးဒ်လဲၣ်. စံၣ်ရံၤအတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ ဒီးက့ၤဃစံ အတၢ်သးကွံအဃိ တၢ်လီၤသးအုးတဖၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ စၤတၣ်ကသးခုလၢ အတၢ်မၤနၢၤအဃိန့ၣ် မ့ၢ်နထံၣ်တမှံသ့ဧါ.—၄ မိၤရှ့ ၂၅:၆-၈, ၁၄, ၁၅; ၂ စီၤပၤ ၅:၂၀-၂၇.

ဖဲယဟိဝၤယွၤအခ့အပှၤတဂၤ မၤတၢ်ကမၣ်အခါ စၤတၣ်သးခုဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ (ကွၢ်လံာ်အဆၢ ၁၀)

၁၀ စၤတၣ်အိၣ်ဒီး အတၢ်တိာ်ပာ်လီၤဆီ လၢကမၤဟးဂီၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢပျၢၤတဖၣ်လီၤ. နကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ မ့းရှံအၤ ကဟဲလီၤစၢၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအကျါလီၤ. အဝဲကမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢ ကမၤဟးဂီၤစၤတၣ်ဒီး ကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကပၢတၢ်န့ၣ်လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၃:၁၅) စၤတၣ်တအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်ဘၣ်သးဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲဂုာ်ကျဲးစၢးဆူၣ်ဆူၣ် ဒ်သိးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကမၤဘၣ်တၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ်လီၤ. ဖဲစီၤဒၤဝံးမၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါအခါ တဘၣ်ဆိကမိၣ်လၢ စၤတၣ်ကသးကညီၤအီၤတဂ့ၤ. ဖဲစီၤမိၤရှ့တနုာ်လီၤဘၣ်ဆူ ကီၢ်တၢ်စံးပာ်အခါန့ၣ် နတဘၣ်ဆိကမိၣ်လၢ စၤတၣ်ကသးကညီၤအီၤတဂ့ၤ. ဖဲယွၤအခ့အပှၤတဖၣ် မၤတၢ်ကမၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အခါ စၤတၣ်သးခုဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်သူဝဲ  တၢ်မၤနၢၤတဖၣ်အံၤ လၢကဒုၣ်ဒွဲၣ် ယဟိဝၤယွၤအဂီၢ်လီၤ.—ကတိၤဒိ ၂၇:၁၁.

၁၁. ဘၣ်မနုၤအဃိ စၤတၣ်ကအဲၣ်ဒိးလ့ပစီ နီၢ်စၤရါလဲၣ်.

၁၁ လီၤဆီဒၣ်တၢ် စၤတၣ်သးဟ့ဝဲ ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ မ့းရှံအၤကဟဲလီၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. အဒိ ဆိကမိၣ်ကွၢ်ဖဲ ယဟိဝၤယွၤ စံးဘၣ်စီၤအၤဘြၤဟၣ်လၢ အဝဲကကဲထီၣ် “ပှၤတကလုာ်ဖးဒိၣ်” အခါန့ၣ်တက့ၢ်. (၁ မိၤရှ့ ၁၂:၁-၃) ဖဲစီၤအၤဘြၤဟၣ် ဒီးနီၢ်စၤရါ အိၣ်လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအခါန့ၣ် စီၤပၤဖၤရိၤက့ၤကိးနီၢ်စၤရါဆူအဟံၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ်အမါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယဟိဝၤယွၤ ဒီသဒၢနီၢ်စၤရါ ဒီးမၤပူၤဖျဲးအီၤလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤလီၤ. (ဖး ၁ မိၤရှ့ ၁၂:၁၄–၂၀ တက့ၢ်) တချုးလၢ စီၤအံၤစဲးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဒံးအဆၢကတီၢ် လၢဝ့ၢ်ကရၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၂၀:၁-၇) တၢ်မၤအသးတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပတဲလၢ စၤတၣ်အတၢ်မၤသ့စ့ၢ်ကီးဧါ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ နီၢ်စၤရါဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်အူၢ်လၢအထူးတီၤ ဒီးဘၣ်အိၣ်က့ၤဝဲလၢ ဒဲပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မ့ၢ်စၤတၣ် မုၢ်လၢ်ဝဲလၢကလ့ပစီ နီၢ်စၤရါ ဒ်သိးကအဲၣ်ဒိးအိၣ်လၢ စီၤပၤဖၤရိၤ ဒီးစီၤပၤအဘံၤမ့လ့း အနူၢ်လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ. မ့ၢ်စၤတၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ နီၢ်စၤရါကပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဝၤ ဒီးကပာ်တ့ၢ်ကွံာ်စ့ၢ်ကီး ယဟိဝၤယွၤ ဒ်သိးကဖျီအသးဒီး စီၤပၤတဂၤဂၤန့ၣ်ဧါ. လံာ်စီဆှံတတဲဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ နီၢ်စၤရါမ့ၢ်တူၢ်ရှူကွံာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ မ့းရှံအၤအတၢ်ဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢအီၤန့ၣ် ကမၤသးခုစၤတၣ်အသးသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. နီၢ်စၤရါ အတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ, အတၢ်မံၤဂ့ၤသၣ်ဂ့ၤ, ဒီးအတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ယဟိဝၤယွၤ မ့ၢ်ဟးဂီၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢစၤတၣ်အသးကအုးဘၣ်. စၤတၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အအၢအသီဒီး တၢ်သးကညီၤတအိၣ်ဘၣ်တဂၤလီၤ.

၁၂, ၁၃. (က) ဖဲယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ စၤတၣ်တအိၣ်ဒီး တၢ်သးကညီၤဘၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်. (ခ) မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပှၤသးစၢ်တဖၣ် အဲၣ်ယဟိဝၤယွၤဒီး ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤယွၤအတၢ်မၤအခါ နဆိကမိၣ်လၢ စၤတၣ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

၁၂ စီၤအၤဘြၤဟၣ်သံတ့ၢ်ဖးယံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. တဘၣ်ဆိကမိၣ်လၢ စၤတၣ်ထံၣ်ဖိသၣ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ဖိသၣ်လၢ အလီၤအဲၣ်လီၤကွံတဂၤန့ၣ်တဂ့ၤ. စၤတၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဖိသၣ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီး ကကဲထီၣ်ဝဲ မ့းရှံအၤန့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ်ဝဲဒၣ် စီၤအၤဘြၤဟၣ်အချံအသၣ် ဒီးလၢခံ “ကမၤဟးဂီၤကွံာ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ.” (၁ ယိၤဟၣ် ၃:၈) မ့ၢ်စၤတၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တၢ်မၤသံဖိသၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအအၢတလၢဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်. တၢ်အဘၣ်ဧါ, တၢ်အကမၣ်ဧါန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢ စၤတၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. အဝဲဂုာ်ကျဲးစၢးမၤသံ ဖိသၣ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအဆိအချ့လီၤ. လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

၁၃ ဖဲစီၤပၤဟ့ၤရိာ် နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ ပှၤမၤကူးဖိတဖၣ်အအိၣ် ဘၣ်ဃးဒီး “ယူဒၤ အစီၤပၤ” အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤပၤအသးဒိၣ်ထီၣ်ဒီး အဲၣ်ဒိးမၤသံဝဲဖိသၣ်န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၂:၁-၃, ၁၃) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ စီၤပၤဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ကလုၢ်လၢ ပှၤကဘၣ်မၤသံပိာ်ခွါဖိလၢ အသးနံၣ်အိၣ်ခံနံၣ်ဒီးဆူအဖီလာ် ကိးဂၤဒဲးလၢဝ့ၢ်ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်အပူၤ ဒီးအဃၢၤန့ၣ်လီၤ. (ဖး မးသဲ ၂:၁၃–၁၈ တက့ၢ်) ယ့ၣ်ရှူး ပူၤဖျဲးလၢတၢ်မၤသံမၤဝီ ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်ဃးဒီးပဒုၣ်ပဒါစၤတၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်မနုၤလဲၣ်. မုၣ်ကီၤလံၢ် တပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအသးသမူဘၣ်. ဖိသၣ်အသးသမူဒၣ်လဲာ် တပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤဝဲဘၣ်. စၤတၣ်မ့ၢ်ဝဲ “ခ့ယုၢ်ကညီၤတၢ်” တဒုလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ် မ့ၢ်ပှၤလၢအတၢ်သးကညီၤ တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် တဘၣ်သးပ့ၤနီၣ်တဂ့ၤ.

စၤတၣ်မ့ၢ် ပှၤလၢအလံၣ်တၢ်လီတၢ်လီၤ

၁၄, ၁၅. စၤတၣ် “မၤခံးပှၤလၢအတစူၢ်တနာ်ဘၣ်အသး” လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

၁၄ ကျဲတဘိလၢ စၤတၣ်ကမၤလီၤဖးပှၤဒီး ပပၢ်သးဘိယဟိဝၤယွၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲအတၢ်လံၣ်တၢ်လီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (၁ ယိၤဟၣ် ၄:၈) စၤတၣ်လီန့ၢ် ပှၤအဂၤဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်တ “သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤအနီၢ်သးတၢ်လိၣ်ဘၣ်” တဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲ အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤအသးလၢအဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၅:၃, nwt) မုၣ်ကီၤလံၢ် “မၤခံးပှၤလၢအတစူၢ်တနာ်ဘၣ်အသး” အဃိအဝဲသ့ၣ်တထံၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဃးဒီး  ယဟိဝၤယွၤဘၣ်.—၂ ကရံၣ်သူး ၄:၄.

၁၅ စၤတၣ်သူဝဲ အတၢ်လံၣ်တၢ်လီ အဒိၣ်ကတၢၢ်တခါန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ လၢအကမၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ‘တဟ့ၣ်အလၤကပီၤလၢ ပှၤအဂၤဘၣ်, ဒီးအတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ တဟ့ၣ်လီၤဘၣ်လၢ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ဘၣ်.’ (ယရှါယၤ ၄၂:၈) ဖဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဝဲ အဖံအဖုလၢ အသံတ့ၢ်ဝဲတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်တ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ စၤတၣ်ကသးခုထဲလဲၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ကွၢ်တက့ၢ်. လီၤသးအုးဒိၣ်မးလၢ ပှၤအါဂၤန့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီး အလုၢ်လၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢ ဝံယရှါယၤအစိၤန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. ဝံယရှါယၤ ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် ဒီးစံးဝဲလၢ “သုလၢာ်စ့လၢ တၢ်လၢအတမ့ၢ်ဘၣ်ကိၣ်အဂီၢ်, ဒီးသုမၤတၢ်လၢအတဒုးဘျဲးအီၣ်ဘၣ်န့ၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ဒိကနၣ်ယကလုၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီးအီၣ်တၢ်အဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးသုသးကမုာ်ထီၣ်က့ၤလၢ တၢ်ဝံၣ်တၢ်ဆၢအပူၤလီၤ.”—ယရှါယၤ ၅၅:၂.

၁၆, ၁၇. (က) ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ် စီၤပ့းတရူးလၢ “မုၣ်ကီၤလံၢ်ဧၢ, ဟးထီၣ်ကွံာ်ဆူ ယလီၢ်ခံတက့ၢ်” န့ၣ်လဲၣ်. (ခ) ဒ်သိးပသုတပလီၢ်ပသးတဂ့ၤအဂီၢ် စၤတၣ်လီန့ၢ်ပှၤသ့ဒ်လဲၣ်.

၁၆ ယဟိဝၤယွၤအခ့အပှၤတဖၣ် လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်ဒၣ်လဲာ် စၤတၣ်လီန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဒိ ဆိကမိၣ်ကွၢ် ဖဲယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်လၢ တယံာ်လၢၤဘၣ် ပှၤကမၤသံအီၤအခါန့ၣ် တၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်. တၢ်မၢဖိ စီၤပ့းတရူးအဲၣ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးစံးဝဲလၢ “မ်တၢ်သးကညီၤနၤတက့ၢ်. တၢ်အံၤတဘၣ်ဘၣ်နၤလ့ၤတက့ၤဘၣ်.” ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ် စီၤပ့းတရူးလၢ “မုၣ်ကီၤလံၢ်ဧၢ, ဟးထီၣ်ကွံာ်ဆူယလီၢ်ခံတက့ၢ်.” (မးသဲ ၁၆:၂၂, ၂၃, ခ့ခါစှီၤကျိာ်) ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ရှူးကိး စီၤပ့းတရူးလၢ “မုၣ်ကီၤလံၢ်” လဲၣ်. မ့ၢ်လၢယ့ၣ်ရှူးသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢကဟဲကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. တယံာ်လၢၤဘၣ် ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်လုၢ်ထီၣ်အသးသမူ ဒ်တၢ်ပှ့ၤက့ၤအသိး ဒီးကပာ်ဖျါထီၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်မ့ၢ် ပှၤလၢအလံၣ်အီၣ်လီအီၣ်တၢ်တဂၤလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်မးလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ ဒီးတမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးကဘၣ် “သးကညီၤ” လီၤအသးဘၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူး မ့ၢ်တပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးဘၣ်န့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်အသးကခုဝဲလီၤ.

၁၇ ပအိၣ်မူဘၣ်လၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်အကီအခဲ မ့ၢ်လၢတၢ်အကတၢၢ်ဘူးထီၣ်ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ. စၤတၣ် အဲၣ်ဒိးလၢပက “သးကညီၤ” လီၤက့ၤပသးဒ်သိးပသးကစၢၢ်ဆၢ လၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ထူးတၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ် အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်လၢ ပအိၣ်မူဘၣ်လၢ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အဆၢကတီၢ် ဒီးဒ်သိးပသုတအိၣ်ဒီး တၢ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးတဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. တဘၣ်ပျဲတၢ်ကဲထီၣ်အသးဒီးနၤ ဒ်န့ၣ်တဂ့ၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် “ဆိးသီတက့ၢ်.” (မးသဲ ၂၄:၄၂) နတဘၣ်နာ် မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်လံၣ်တၢ်လီလၢအမ့ၢ် တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် တဘူးထီၣ်ဒံးဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အကတၢၢ်တဟဲလၢၤဘၣ်န့ၣ်တဂ့ၤ.

၁၈, ၁၉. (က) ဒ်သိးပကဆိကမိၣ်လၢ ပတကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤအတၢ်အဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် စၤတၣ်လီန့ၢ်ပှၤလၢကျဲဒ်လဲၣ်. (ခ) ဒ်သိးပကပလီၢ်ပသးထီဘိအဂီၢ် ယဟိဝၤယွၤ မၤစၢၤပှၤဒ်လဲၣ်.

၁၈ စၤတၣ်လီန့ၢ်ပှၤလၢ ကျဲအဂၤတဘိသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဝဲအဲၣ်ဒိးလၢ ပကနာ်လၢ ပတကြၢးဒီး ယဟိဝၤယွၤအတၢ်အဲၣ် ဒီးကစၢ်တပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘးစ့ၢ်ကီးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်စၤတၣ် အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤန့ၣ်လီၤ. နဆိကမိၣ် မတၤတဂၤ တကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်အဲၣ်န့ၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်စၤတၣ်လီၤ. ပှၤလၢကစၢ်ယွၤတပျၢ်အတၢ်ကမၣ် နီတဘျီဘၣ်န့ၣ် ကမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးစၤတၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံတဲပှၤလၢ “ယွၤတမ့ၢ်ဘၣ် ပှၤတတီတလိၤဘၣ်လၢ အကသးပ့ၤနီၣ်သုတၢ်မၤ, ဒီးသုတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ သုအဲၣ်အမံၤ” အဃိလီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၆:၁၀) ယဟိဝၤယွၤ ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ပတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး မၤတၢ်ဘၣ်အသးဒီး ဖဲပမၤယွၤအတၢ်မၤအခါန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤတထံၣ်ဝဲလၢ အလုၢ်အပှ့ၤတအိၣ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်. (ဖး ၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၅၈ တက့ၢ်) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တဘၣ်ပျဲ စၤတၣ်လီန့ၢ်နၤတဂ့ၤ.

၁၉ ဒ်ပမၤလိဘၣ်အသိး စၤတၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢ အိၣ်ဒီးအစိအကမီၤ, အတၢ်သးကညီၤတအိၣ်ဘၣ် ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢ အလံၣ်တၢ်လီတၢ်တဂၤလီၤ. ပဒုၣ်ပဒါဒ်အံၤတဂၤ ပမၤနၢၤအီၤကသ့ဒ်လဲၣ်. ယဟိဝၤယွၤ ကမၤစၢၤပှၤလီၤ. ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဒုးနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ စၤတၣ်အကျဲတဖၣ်အဃိ “ပသ့ၣ်ညါအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဖးလီၤ.” (၂ ကရံၣ်သူး ၂:၁၁) ဖဲပနၢၢ်ပၢၢ်ထီၣ်လၢ စၤတၣ်ကဒုးပှၤလၢကျဲဒ်လဲၣ်အခါန့ၣ် ပကအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်သးအါန့ၢ်ဒံးအလီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ထဲပသ့ၣ်ညါ စၤတၣ်အကျဲတဖၣ်န့ၣ် တလၢပှဲၤဒံးဘၣ်. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “ထီဒါမုၣ်ကီၤလံၢ်တက့ၢ်, ဒီးကဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်လၢသုအိၣ်လီၤ.” (ယၤကိာ် ၄:၇) တၢ်မၤလိလၢခံတခါန့ၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ် ကျဲသၢဘိလၢ ပကဒုးစၤတၣ်ဒီး မၤနၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.