ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး လံာ်ကုခိၣ် | တၢ်အကတၢၢ် ဘူးထီၣ်လံဧါ

“တၢ်အကတၢၢ်” စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

“တၢ်အကတၢၢ်” စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

ဖဲနနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ကတိၤလၢ “တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် ဘူးထီၣ်လံ” အခါမ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်နထံၣ်တမှံလၢ မ့းရှံအၤဟဲဒီး စိာ်ထီၣ်ကွံာ် ပှၤလၢအဂ့ၤတဖၣ်ဆူမူခိၣ် ဒီးတ့ၢ်လီၤပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်ဆူ လရာ်မ့ၣ်အူအပူၤဧါ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်နဆိကမိၣ်လၢ မ့ၣ်အူကအီၣ်ကွံာ်ဝဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ဧါ. ပှၤတနီၤနီၤဆိကမိၣ်ဝဲဒ်အံၤအဃိ ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအဂၤတနီၤန့ၣ် တနာ်ဝဲဒ်န့ၣ်ဘၣ် ဒီးပာ်ဝဲလၢတၢ်လီၤနံၤတခါလီၤ.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ “တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် ကဟဲဘၣ်ဝဲလီၤ.” (မးသဲ ၂၄:၁၄) တၢ်ကမၤအသးအံၤ ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ “ယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်အနံၤဖးဒိၣ်” ဒီး “အၢ်မက့းဒိၣ်” လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၆:၁၄, ၁၆) နီၢ်နီၢ် ဘၣ်ဃးဒီး အၢ်မက့းဒိၣ်န့ၣ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖုဘၣ်တဖု သိၣ်လိဝဲတလီၤပလိာ်လိာ်အသးဘၣ်ဒီး ပှၤအါဂၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အကတၢၢ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီး တမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. ယွၤအကလုၢ်ကထါ မၤစၢၤပှၤလၢ ပကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢ တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အဘူးထီၣ်လံဧါန့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤဒ်သိး ပကပူၤဖျဲးအဂီၢ် ပကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆိကတၢၢ်န့ၣ် ပကပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ် လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အကတၢၢ်အဂ့ၢ် ဝံၤဒီးပကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒ်လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိး တၢ်လၢ “တၢ်အကတၢၢ်” န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

 တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

 1. ၁. တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢမ့ၣ်အူကအီၣ်ကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်.

  လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ– “[ယွၤ] ပာ်ဟီၣ်ခိၣ်လၢအခီၣ်ထံးတဖၣ်, တဟူးတဝးဘၣ် အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်လီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၅) လံာ်စီဆှံအဆၢအဂၤစ့ၢ်ကီး ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ ယွၤတမၤဟးဂီၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးတပျဲတၢ်လၢ ကဟဲမၤဟးဂီၤအီၤနီတမံၤဘၣ်.—စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁:၄; ယရှါယၤ ၄၅:၁၈.

 2. ၂. တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢ အကဟဲကဲထီၣ်ကြီအသးဘၣ်.

  လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်အကတၢၢ်ကဟဲလၢအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ် ယွၤသ့ၣ်နံၤဖးသီဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. ပဖးဘၣ်လၢ “တၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ဒီးနၣ်ရံၣ်အဝဲန့ၣ်, ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်နီတဂၤဘၣ် ကလူးတဖၣ် အိၣ်လၢမူခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဖိခွါတဂၤအံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တသ့ၣ်ညါဘၣ်, သ့ၣ်ညါထဲပၢ်တဂၤဧိၤလီၤ. ပလီၢ်သုသးတက့ၢ်. ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အမုၢ်အလါကဘၣ်ဝဲ ခဲလဲၣ်ခဲလဲၣ်န့ၣ်, သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.” (မၢ်ကူး ၁၃:၃၂, ၃၃) ဖျါတြၢၢ်ကလာ်လၢ “ပၢ်” ကစၢ်ယွၤ ဃုထၢပာ်စၢၤဝဲ ‘မုၢ်နံၤဒီးနၣ်ရံၣ်’ လၢတၢ်အကတၢၢ်ကစးထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ.

 3. ၃. တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် တဟဲကဲထီၣ်အသး ခီဖျိလၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ မ့တမ့ၢ် မူဖျၢၣ်ဟဲဘၣ်ထံးဟီၣ်ခိၣ် အဃိဘၣ်.

  မတၤတဂၤကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ တၢ်အကတၢၢ်လဲၣ်. လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁၁ စံးဝဲလၢ “ဒီးယထံၣ်မူခိၣ်အိးထီၣ်အသး, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ကသ့ၣ်ဝါဒီး ပှၤဆ့ၣ်နီၤလၢအလိၤတဂၤ, ကိးဝဲအမံၤလၢပှၤအကလုၢ်တီ, ဒီးပှၤအမ့ၢ်အတီလီၤ.” ဒီးအဆၢဖိ ၁၉ စံးကဒီးဝဲ “ဒီးယထံၣ်တၢ်ဒူတၢ်ဃိၤ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်အစီၤပၤတဖၣ်, ဒီးအသုးဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်, ဒ်သိးအကဒုးတၢ်ဒီးပှၤလၢ အဆ့ၣ်နီၤလၢကသ့ၣ်အလိၤ ဒီးအသုးဖိန့ၣ်လီၤ.” (လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁၁-၂၁) လံာ်စီဆှံ အတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အါတက့ၢ်မ့ၢ်တၢ်အဒိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤကဆှၢလီၤ မူခိၣ်ကလူးတဖၣ်လၢ ကမၤဟးဂီၤကွံာ်အဒုၣ်အဒါအဂီၢ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံအတၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်လီၤ. တမ့ၢ်တၢ်သးအုးအကစီၣ်ဘၣ်

တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

 1. ၁. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အတၢ်ပၢတၢ်ပြးတဖၣ် ကကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ.

  လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ– “တၢ်လၢစီၤပၤတဖၣ်န့ၣ် အမုၢ်နံၤ အတီၢ်ပူၤ, မူခိၣ်အကစၢ်ကပာ်လီၤ ဘီမုၢ်တဘီမုၢ် လၢအတဟးဂီၤဘၣ် လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်. ဒီးဘီမုၢ်န့ၣ် တအိၣ်လီၤတဲာ်ဘၣ်လၢ ပှၤအဂၤတကလုာ်အဂီၢ်ဘၣ်. ကမၤလီၤကလဲ, ဒီးကမၤလၢာ်ကွံာ်ဘီမုၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အဝဲန့ၣ် ကအိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.” (ဒၤနံးယ့လး ၂:၄၄) ဒ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢထးသၢထံၣ်တထံၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိး “ဟီၣ်ခိၣ်အစီၤပၤတဖၣ်, ဒီးအသုးဖိသ့ၣ်တဖၣ်” လၢအ “အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်, ဒ်သိးအကဒုးတၢ်ဒီးပှၤလၢ အဆ့ၣ်နီၤလၢကသ့ၣ်အလိၤဒီးအသုးဖိ” န့ၣ်ကဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.—လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁၉.

 2. ၂. တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ, တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး ဒီးတၢ်တတီတလိၤ ကကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ.

  “[ယွၤ] ဒုးအိၣ်ကတီၢ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ် တုၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်လီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၉) “ပှၤအတီအလိၤ ကအိၣ်ကဆိး လၢထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအပူၤ, ဒီးပှၤလၢပှၤပှဲၤကအိၣ်ဒၣ်တၢ်လၢအပူၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်လၢကီၢ်ပူၤ, ဒီးပှၤမၤကမၣ်တၢ်ဖိန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ထဲးကွံာ်လၢအပူၤလီၤ.” (ကတိၤဒိ ၂:၂၁, ၂၂) “ကွၢ်ကွၢ်, ယမၤတၢ်အသီခဲလၢာ်လီၤ.”—လီၣ်ဖျါ ၂၁:၄, ၅.

 3. ၃. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢ တမၤလၢပှဲၤအမူဒါလၢ ယွၤဒီးပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤ.

  “ဝံဧိၤမီၣ်ဧိၤကတိၤတၢ်လၢ ဝံကျိာ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ပၢတၢ်လၢအစုပူၤ, . . .ဒီးလၢအကတၢၢ်န့ၣ်သုကမၤဒ်လဲၣ်.” (ယံးရမံယၤ ၅:၃၁) “တၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် ပှၤအါဂၤကစံးဘၣ်ယၤ, ကစၢ်ဧၢ, ကစၢ်ဧၢ, ပကတိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ်လၢနမံၤ, ဒီးပဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်နါလၢနမံၤ, ဒီးပမၤတၢ်လီၤလးအါမံၤလၢနမံၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. တုၤနုၤတစု ယကအုၣ်ယသးလၢအီၤ, ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်သုနီတခီၣ်ဘၣ်. ပှၤလၢအမၤတၢ်အၢတၢ်သီသ့ၣ်ဧၢ, ဟးဖးဒီးယၤတက့ၢ်.”—မးသဲ ၇:၂၁-၂၃.

 4. ၄. ပှၤလၢအဆီၣ်ထွဲ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ကဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အဝဲသ့ၣ်.

  ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ “ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်မ့ၢ်အအံၤ, တၢ်ကပီၤဟဲလီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးပှၤကညီအဲၣ်တၢ်ခံး အါန့ၢ်တၢ်ကပီၤတက့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အတၢ်မၤမ့ၢ်အအၢအသီလီၤ.” (ယိၤဟၣ် ၃:၁၉) လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဖဲ ပှၤတီပှၤလိၤစီၤနိအၤအစိၤန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤလီၤ. “ဟီၣ်ခိၣ်လၢ အအိၣ်ဝဲလၢအကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, တၢ်လုၢ်ဘၢအီၤလၢထံသတးဒီး, ဟးဂီၤဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်မူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ခဲကနံၣ်အံၤ, အဝဲဒၣ်အကလုၢ်ပာ်အီၤ လၢမ့ၣ်အူအဂီၢ်, ဖဲမုၢ်စံၣ်ညီၣ်အနံၤ, ဒီးပှၤတယူးယီၣ်ဘၣ်ယွၤဘၣ် ကတုၤတၢ်ဟးဂီၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.”—၂ ပ့းတရူး ၃:၅-၇.

ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ “မုၢ်စံၣ်ညီၣ်အနံၤ” လၢအကဟဲန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထိၣ်သတြီၤအီၤဒီး တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ် “ဟီၣ်ခိၣ်” လၢစီၤနိအၤအစိၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဟီၣ်ခိၣ်လၢဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤန့ၣ် အဲၣ်ဒိးစံးဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်. တအဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်တဖျၢၣ်အံၤဘၣ်. အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ “ပှၤတယူးယီၣ်ဘၣ်ယွၤ” လၢအမ့ၢ်ယွၤအဒုၣ်အဒါလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤ “ဟးဂီၤ” အီၤန့ၣ်လီၤ. ခါဆူညါ ဖဲကစၢ်ယွၤအ “မုၢ်စံၣ်ညီၣ်အနံၤ” ဟဲဝဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပှၤလၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဒုၣ်အဒါတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤအတံၤသကိးတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤ ဒ်စီၤနိအၤဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိအသိးလီၤ.—မးသဲ ၂၄:၃၇-၄၂.

ဖဲကစၢ်ယွၤမၤဟါမၢ်ကွံာ် တၢ်အၢတၢ်သီဝံၤအလီၢ်ခံ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤကမုာ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ကွၢ်တက့ၢ်. ဖျါတြၢၢ်ကလာ်လၢ လံာ်စီဆှံအတၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်လီၤ. တမ့ၢ်တၢ်သးအုးအကစီၣ်ဘၣ်. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဒံးလၢ တၢ်အကတၢၢ်ကဟဲဝဲဆံးယံာ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဧါ. တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် ဘူးထီၣ်လံဧါ. ယပူၤဖျဲးကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.