ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး လံာ်ကုခိၣ်

တၢ်အကတၢၢ် ဘူးထီၣ်လံဧါ

တၢ်အကတၢၢ် ဘူးထီၣ်လံဧါ

မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ ကဟ့ၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအခွဲးလၢ ကပၢလီၤအသးထီဘိဧါ. တဟ့ၣ်ဝဲဘၣ်. ဒ်ပဖးဘၣ်ဖဲ တၢ်မၤလိလၢညါတခါအပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤကမၤကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤလၢအတ့လီၤဝဲဟီၣ်ခိၣ် ဒီးပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိန့ၣ် အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကစၢ်ကစံၣ်ညီၣ်တၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဘူးထီၣ်လံ. ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါအဂီၢ် ကစၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်.

ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်အဒိအံၤတက့ၢ်– ဖဲနကလဲၤတၢ်လၢကါဆူတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤအခါ နကဃုတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢ အ့ထၢၣ်နဲး, ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ, ဒီးလံာ်တၢ်နဲၣ်ကျဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲနထံၣ် တၢ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်လၢ လီၤဂာ်လိာ်အသး ဒီးနတၢ်နဲၣ်ကျဲအလံာ်ပူၤအခါ နသ့ၣ်ညါလၢ နဘူးထီၣ်ဒီး တၢ်လီၢ်လၢနကလဲၤတတီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤ အကလုၢ်ကထါလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်မၤအသးလၢပကထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပထံၣ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်မၤအသးတဖၣ်အံၤအခါ ပသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်အကတၢၢ်ဘူးထီၣ်လံန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံတဲနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ တချုးတၢ်အကတၢၢ်ဟဲဘၣ်ဝဲအခါန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဖျါလီၤဆီဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ပကထံၣ်ဘၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် ဒီးတၢ်မၤအသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် လၢအကဟဲကဲထီၣ်အသးတကတီၢ်ဃီန့ၣ်လီၤ. လၢညါ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဟဲကဲထီၣ်အသးတကတီၢ်ဃီန့ၣ် တအိၣ်နီတဘျီဘၣ်. ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တနီၤလၢ ယွၤအကလုၢ်ကထါ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်.

၁. တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ကအိၣ်ထီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဝံအတၢ်စံးပာ်ဖဲ မးသဲအဆၢဒိၣ် ၂၄ န့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်မၤအသးတဖၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ လၢအကဟဲကဲထီၣ်အသး တကတီၢ်ဃီဒီးကမ့ၢ် ဝဲတၢ်ပနီၣ်တခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပနီၣ်အံၤမ့ၢ် မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အတၢ်ပနီၣ်လီၤ. မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်မ့ၢ်ဝံၤ “တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ်ကဟဲဘၣ်ဝဲလီၤ.” (အဆၢဖိ ၁၄) တၢ်ပနီၣ်တခါအံၤအကျါ ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဖးဒိၣ်, တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိ, ဟီၣ်ခိၣ်ဟူဝး လၢအံၤတပူၤလၢနုၤတပူၤ, တၢ်တတီတလိၤကအါထီၣ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံကစှၤလီၤ, ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကဆှၢကမၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်လီၤ. (အဆၢဖိ ၆-၂၆) ပမ့ၢ်တဲတီတီန့ၣ် လၢညါလံၤလံၤ တၢ်မၤအသးတဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးတနီၤလံ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်တၢ်အကတၢၢ် ဟဲဘူးထီၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်မၤအသးတဖၣ်အံၤကဟဲကဲထီၣ်အသးခဲလၢာ် တကတီၢ်ဃီလီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢအဂၤသၢမံၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ.

၂. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် “မုၢ်နံၤအခံကတၢၢ်” န့ၣ်အဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကတုၤဝဲဆူတၢ်အကတၢၢ်လီၤ. ဒီးလံာ်စီဆှံ စံးဝဲဖဲမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အတီၢ်ပူၤအံၤ ပကထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ကအၢထီၣ်သီထီၣ်ဝဲလီၤ. ပဖးဘၣ်လၢ “ပှၤကညီကမ့ၢ် ပှၤအဲၣ်လီၤအသး, ပှၤသးကွံစ့, ပှၤခိးထဲသိးလိာ်အသး, ပှၤပာ်ထီၣ်ထီအသး, ပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်, ပှၤတစူၢ်ဘၣ်အမိၢ်အပၢ်ဘၣ်, ပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်ဘၣ်, ပှၤတစီတဆှံဘၣ်, ပှၤတအဲၣ်ဘၣ်အဘူးအတံၢ်ဘၣ်, ပှၤအသူၣ်တကၢ်အသးတလီၤဘၣ်, ပှၤပာ်တၢ်ကမၣ်လၢ ပှၤဂၤအလိၤကလီကလီ, ပှၤလၢအတကီၤဘၣ်အသးဘၣ်, ပှၤဒူတၢ်, ပှၤတအဲၣ်ဘၣ်ပှၤအဂ့ၤဘၣ်, ပှၤဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ပှၤဂၤ, ပှၤလၢအတပလီၢ်ဘၣ်အသးဘၣ်, ပှၤပာ်အသးကဖၢလၢ, ပှၤလၢအအဲၣ် တၢ်မုာ်လၤဒိၣ်န့ၢ်အအဲၣ်ယွၤ” န့ၣ်လီၤ. (၂ တံၤမသ့း ၃:၁-၄) နီၢ်နီၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကဲန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအဟဲကဲထီၣ်အသးလၢပစိၤခဲအံၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ထဲလၢမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် တၢ်တပာ်ကဲပှၤဂၤ ကအါထီၣ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်ပတဲသ့လၢ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်န့ၣ်မ့ၢ် “တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအကီအခဲ” န့ၣ်လီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အၢထီၣ်သီထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်နပာ်သူၣ်ပာ်သးစ့ၢ်ကီးဧါ.

၃. ပှၤကမၤဟးဂီၤဟီၣ်ခိၣ် လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယွၤက “မၤဟးဂီၤပှၤလၢအမၤဟးဂီၤဟီၣ်ခိၣ်” လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၁:၁၈) ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကမၤဟးဂီၤဟီၣ်ခိၣ်လၢ ကျဲဒ်လဲၣ်. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကမၤအသးဒ် စီၤနိအၤအစိၤအသိးလီၤ. “ဟီၣ်ခိၣ်အၢဝဲလၢ ယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လၢဝဲပှဲၤဝဲဒီး တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးလီၤ. ဒီးယွၤကွၢ်လီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီး ကွၢ်ကွၢ် မ့ၢ်အအၢအသီလီၤ.” လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢအအၢအသီတဖၣ်အံၤ ယွၤစံးဝဲလၢ “ယကမၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤ” လီၤ. (၁ မိၤရှ့ ၆:၁၁-၁၃) မုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤ ဟီၣ်ခိၣ်ပှဲၤဝဲဒီးတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးန့ၣ် မ့ၢ်နပာ်သူၣ်ပာ်သးစ့ၢ်ကီးဧါ. အါန့ၢ်အန့ၣ် ဖဲပစိၤခဲအံၤ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် မၤဟးဂီၤဟီၣ်ခိၣ်သ့ ခီဖျိလၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်စုကဝဲၤလၢ အမၤလီၤမၢ်ကွံာ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်အသးသမူသ့ဝဲလီၤ. တကးဒံးဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤ ခီဖျိလၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်မၤဘၣ်အၢဝဲ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အဃိလီၤ. တၢ်လၢအကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢ ပကအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ်ကလံၤလၢပကသါ, ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဒီးသ့ၣ်မုၢ်ဝၣ်ဘိ, ပီၣ်လဲၣ်ပီၣ်တြီၤတဖၣ်န့ၣ် ဟးဂီၤဝဲဒံးယံာ်ဒံးအါထီၣ် ခီဖျိလၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဃိန့ၣ်လီၤ.

 သံကွၢ်လီၤက့ၤနသးလၢ ‘ပူၤကွံာ်အနံၣ် ၁၀၀ ဘျဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ကမၤဟးဂီၤကွံာ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိကိးဂၤဒဲးအသးသမူဧါ. မ့မ့ၢ် ခဲအံၤန့ၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဃာ်ဝဲ တၢ်စုကဝဲၤလၢ အပတီၢ်ထီ ဒီးမၤဟးဂီၤဝဲခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အါမးလံန့ၣ်လီၤ. ဖျါလၢစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ် ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ချ့သဒံးတုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ဃုသ့ၣ်ညါဝဲ အတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတချုးလၢၤဘၣ် ဒီးပၢၤဝဲတန့ၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ခါဆူညါ တၢ်ကမၤအသးဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် တအိၣ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အစုပူၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤတဟ့ၣ်အခွဲးလၢ ပှၤကမၤဟးဂီၤကွံာ် တၢ်သးသမူခဲလၢာ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် ကစၢ်အၢၣ်လီၤပှၤလၢ အဝဲကမၤဟးဂီၤပှၤလၢအမၤဟးဂီၤဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

၄. တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အတၢ်ပနီၣ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. “ဒီးဘီမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်အံၤ, ကဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ, လၢတၢ်အုၣ်အသးလၢ ပှၤကလုာ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤ. တုၤနုၤတစုတၢ်အကတၢၢ်န့ၣ် ကဟဲဘၣ်ဝဲလီၤ.” (မးသဲ ၂၄:၁၄) တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤခဲၣ်ဖ့အံၤ လီၤဆီန့ၢ်ဒံးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအါဖု အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤ လၢဘၣ်တၢ်မၤတ့ၢ်အီၤ အနံၣ်လၢအကယၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကအိၣ်ဝဲတဖု လၢကဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် လီၤလီၤဆီဆီဘၣ်ဃးဒီး “ဘီမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢအမၤဝဲဒ်န့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါတဖုဖုဧါ. နမ့ၢ်ထံၣ်ဘၣ်ပှၤတဖုလၢ အမၤဝဲဒ်အံၤဒၣ်လဲာ် မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ထဲလၢအလီၢ်ကဝီၤပူၤလီၤဧါ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ “ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ လၢတၢ်အုၣ်အသးလၢ ပှၤကလုာ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်” စ့ၢ်ကီးဧါ.

ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လၢ ကျိာ်လၢအကယၤ

www.jw.org ပှာ်ယဲၤသန့ (Web site) အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ လီၤဆီဒၣ်တၢ် “ဘီမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်” န့ၣ်လီၤ. လံာ်လဲၢ်တဖၣ်လၢ ပှာ်ယဲၤသန့အပူၤအံၤ ဒုးသ့ၣ်ညါဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ တၢ်သးခုကစီၣ် လၢကျိာ် ၇၀၀ ဘျဲၣ်လီၤ. တၢ်ကရၢကရိလၢ အပာ်ဒိၣ်ဝဲ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုအကစီၣ် ဒီးရၤလီၤအီၤ ဆူဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါတဖုဖုဧါ. တချုးလၢ အ့ထၢၣ်နဲးအိၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုအကစီၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲ ၁၉၃၉ နံၣ်လံၤလံၤန့ၣ် တၢထီခိးတၢ်မဲးကစံအကုခိၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ကတိၤလၢအမ့ၢ် “ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယဟိဝၤယွၤအဘီမုၢ်” န့ၣ်လီၤ. လံာ်တဘ့ၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကရၢကရိအဂၤလၢအတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤ ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ထဲသိးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ် တအိၣ်ဝဲနီတဖုဘၣ်. ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤ ရၤလီၤအသးသကုၤဆူတၢ်လီၢ်အါတီၤ ဒီးအဝဲသ့ၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ တၢ်သးဆူၣ်အပူၤလီၤ. ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အံၤ စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် လီၤလီၤဆီဆီဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သးခုကစီၣ်လၢအမ့ၢ် တယံာ်လၢၤဘၣ် “တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ်ကဟဲဘၣ်ဝဲ” ခီဖျိယွၤအဘီအမုၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအရ့ဒိၣ်

တၢ်မၤလိအံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လွံၢ်မံၤလီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လွံၢ်မံၤအံၤ လၢပှဲၤထီၣ်လၢ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်နပာ်သူၣ်ပာ်သးစ့ၢ်ကီးဧါ. စးထီၣ်လၢအပူၤကွံာ် အနံၣ်တကယၤဘျဲၣ် တုၤခဲအံၤန့ၣ် မဲးကစံတဘ့ၣ်အံၤဒုးသ့ၣ်ညါဝဲ ပှၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီး ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မၤအသးတဖၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်အကတၢၢ်ဘူးထီၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ပှၤတနီၤနီၤတတူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤဘၣ်. ဒီးစံးဝဲလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤတံၢ်ဘၣ်, ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်အတၢ်ထံၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ်စံးဝဲ ခီဖျိလၢဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဆဲးကျိးလိာ်သး လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲအဃိ ဖျါလၢဟီၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤ နးထီၣ်ဝဲလီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ် တနးထီၣ်ဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အုၣ်အသးဒံးယံာ်ဒံးအါထီၣ်ဝဲဒီး ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပအိၣ်မူဘၣ်ဖဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်အပူၤ ဒီးတယံာ်လၢၤဘၣ် တၢ်အကတၢၢ်ကဟဲဘၣ်ဝဲလီၤ.

ဖဲ ၂၀၁၄ နံၣ်န့ၣ် ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတနီၤနီၤ ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲ ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ကရၢ (the United Nations Security Council) လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢအကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်အသးသမူအဂ့ၢ်လီၤ. ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ်အံၤစံးဝဲလၢ “ခီဖျိလၢ ပဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အံၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ စဲးဖီကဟၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ကီဖးဒိၣ်တခါ လၢအကမၤဘၣ်ဒိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်န့ၣ် ကဲထီၣ်အသးသ့သပှၢ်တၢၢ်လီၤ.” ပှၤအါဂၤနာ်ဝဲလၢ ပအိၣ်မူဘၣ်ဖဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ် လၢဟီၣ်ခိၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီကတီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအကွဲးမဲးကစံတဘ့ၣ်အံၤ ဒီးပှၤဖးလံာ်ဖိအါဂၤန့ၣ် နာ်ဝဲလၢ ပအိၣ်မူဘၣ်လၢ မုၢ်နံၤအခံကတၢၢ်အတီၢ်ပူၤ ဒီးတၢ်အကတၢၢ်ဘူးထီၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခါဆူညါတၢ်ကမၤအသးတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိတလိၣ်လၢနပျံၤအီၤလဲၣ်. ခီဖျိလၢနပူၤဖျဲးလၢ တၢ်အကတၢၢ်သ့ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ.