ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ် လါ​မ့ၤ ၂၀၁၅ | တၢ်အကတၢၢ် ဘူးထီၣ်လံဧါ

ဖဲနနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ကတိၤလၢ “တၢ်အကတၢၢ်န့ၣ်ဘူးထီၣ်လံ” အခါမ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဒ်လဲၣ်. တၢ်လၢနထံၣ်တမှံန့ၣ် မ့ၢ်အမၤကိၢ်မၤဂီၤနသးစ့ၢ်ကီးဧါ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

“တၢ်အကတၢၢ်” စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “တၢ်အကတၢၢ်” မ့ၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါဧါ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

တၢ်အကတၢၢ် ဘူးထီၣ်လံဧါ

ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါအဂီၢ် ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်ပနီၣ်တခါအံၤ အသနၢၣ်လွံၢ်မံၤလၢ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ပှၤအါဂၤကပူၤဖျဲးဝဲ ဖဲတၢ်အကတၢၢ်ဟဲဝဲအခါ နပူၤဖျဲးသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ

နပူၤဖျဲးကသ့ဒ်လဲၣ်. နကပာ်ဖှိၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ တၢ်ထူးတၢ်တီၤ လၢနကပူၤဖျဲးလၢ တၢ်အကတၢၢ်အဂီၢ်ဧါ.

ပလီၢ်သုသးတက့ၢ်စၤတၣ် အဲၣ်ဒိးယူၢ်လီၤသုလီၤ

စၤတၣ်မ့ၢ်ဒုၣ်ဒါလၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးလၢတၢ်ဂ့ၢ်သၢမံၤအဃိလီၤ.

နဒုးမုၣ်ကီၤလံၢ်—ဒီးမၤနၢၤအီၤသ့လီၤ

နကဟးဆှဲးမုၣ်ကီၤလံၢ် အပျံၤသကွီၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး, တၢ်အဲၣ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဒီးတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါဒ်လဲၣ်.

အဝဲသ့ၣ် “ထံၣ်” တၢ်စံးပာ်တဖၣ်

ပိာ်ခွါဒီးပိာ်မုၣ်လၢအသးတီ လၢအပူၤကွံာ် ပာ်လီၤတ့ၢ်အဒိအတဲာ်အဂ့ၤလၢ ထံၣ်တမှံကွၢ်ဝဲတၢ်လၢ ခါဆူညါတဖၣ်.

ကစၢ်ယွၤလၢ အအၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မူအထူအယိာ်န့ၣ် ကွၢ်လိအီၤတက့ၢ်

တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ်လၢ ပတလဲၤခီဖျိဘၣ် လၢပနီၢ်ကစၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ပနၢ်ပၢၢ်စၢၤပှၤဂၤကသ့နီၢ်နီၢ်ဧါ.

မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါဧါ

လံာ်စီဆှံပူၤတၢ်ကတိၤလၢအမ့ၢ် “ပှၤဒ့ဒံၣ်” န့ၣ်အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ တၢ်မနုၤလဲၣ်. လၢလံာ်စီဆှံပူၤန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိလၢပျၢၤ ပှၤကွၢ်သိတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်နီၤဖးဝဲသိ ဒီးမဲာ်တဲးလဲးလဲၣ်

မ့ၢ်ပကြၢးဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်ဧါ

ယ့ၣ်ရှူးစံးဆၢတၢ်သံကွၢ်လၢ အနီၢ်ကစၢ်.

လံာ်စီဆှံအတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်နံၤန့ၣ် ကယံာ်အနံၣ် ၁၀၀၀ လဲၣ်.