ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝၤသ့ၣ်ဧၢ–ကဟုကယာ်သုမါဂ့ၤဂ့ၤတက့ၢ်

ဝၤသ့ၣ်ဧၢ–ကဟုကယာ်သုမါဂ့ၤဂ့ၤတက့ၢ်

နမါကတူၢ်ဘၣ်လၢ နကဟုကယာ်အီၤဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ် နကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. ပှၤအါဂၤ ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ဝၤအမူဒါလၢ အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မါတနီၤန့ၣ် ထူးတီၤဝဲလၢနီၢ်ခိသနာ်က့ တဒိးန့ၢ်ဘၣ်အဝၤ အတၢ်ကဟုကယာ်အမဲာ်ညါ ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးအဝၤလီၤ. ရိစၤ လၢအမ့ၢ်ပှၤစပ့ၣ်မုၣ်တဂၤ တဲဝဲဘၣ်ဃးအဝၤအဂ့ၢ်ဒ်အံၤ “မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ချၢန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်ပှၤလၢအသးဂ့ၤတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢဟံၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်.” ကၠဝဲ အိၣ်လၢ နဲးကၠံရံယါတဲဝဲဒ်အံၤ “ဖဲယသးတလီၤပလိာ် ဒီးယဝၤအခါ အဝဲတဲယၤ ‘ယမ့ၢ်နဝၤအဃိ တၢ်လၢယတဲနၤန့ၣ် နကဘၣ်မၤကိးမံၤဒဲးလီၤ.’”

ဒ်ဝၤတဂၤအသိး နကမၤလၢပှဲၤနမူဒါလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်. ဝၤတဂၤ ဒ်သိးအဟံၣ်ဃီကမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘှံးအလီၢ်လၢအမါအဂီၢ်န့ၣ် အဝဲကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.ရူၤသး ၁:၉.

ဘၣ်ဃးဝၤတဂၤ အတၢ်န့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်

လၢယွၤအမဲာ်ညါ မါဒီးဝၤန့ၣ် အပတီၢ်ထဲသိးလိာ်အသးသနာ်က့ လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ အမူဒါလီၤဆီလိာ်အသး လၢဟံၣ်ဃီပူၤလီၤ. ရိမ့ၤ ၇:၂ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးအဝၤန့ၣ် အိၣ်လၢ “အဝၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ” အဖီလာ်လီၤ. ဒ်တၢ်ကရၢကရိအါဖု အိၣ်ဒီးပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်အသိး ကစၢ်ယွၤပာ်လီၤဝၤဒ်မါတဂၤအခိၣ်လီၤ. (၁ ကရံၣ်သူး ၁၁:၃) ဝၤန့ၣ်ကဘၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်လၢအဟံၣ်ဃီပူၤလီၤ.

ဝၤသ့ၣ်ဧၢ နကြၢးသူနတၢ်န့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤလၢ ကျဲဒ်လဲၣ်. လံာ်စီဆှံစံးဝဲ “အဲၣ်သုမါ, ဒ်ခရံာ်အဲၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်” အသိးတက့ၢ်. (အ့းဖ့းစူး ၅:၂၅) ယ့ၣ်ရှူးတဆီဟံၣ်ဆီဃီသနာ်က့ အဝဲအဒိအတဲာ်လၢအဂ့ၤန့ၣ် ကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နကကဲထီၣ်ဝၤလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ. ကဲထီၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.

ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အိၣ်မူ မ့ၢ်ဒိတဲာ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢဝၤအဂီၢ်

ယ့ၣ်ရှူးဃုကျဲဒ်သိး ကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤဂၤအသး ဒီးမၤဖှံလီၤအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဝံတၢ်ယိးလီၤ. ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအီၤဒီး သူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤဘှံး ခီဖျိအနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးအၢၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ “ဟဲဆူယအိၣ်. . .ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးသုလီၤ.” (မးသဲ ၁၁:၂၈, ၂၉) ယ့ၣ်ရှူးမၤဘျါ နီၢ်ခိတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီး မၤစၢၤစ့ၢ်ကီး အဝဲသ့ၣ်လၢ ကသုးဘူးအသးဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤ ဟဲဆူယ့ၣ်ရှူးအအိၣ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်နာ်သပှၢ်တၢၢ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးမၤစၢၤအီၤသ့အဃိန့ၣ်လီၤ.

ဝၤတဖၣ် ကွၢ်လိယ့ၣ်ရှူးကသ့ဒ်လဲၣ်. ဝၤတဖၣ်ကဘၣ်ဃုကျဲလၢ ကမၤစၢၤအမါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မါတနီၤတူၢ်ဘၣ်ဝဲ ဒ်ရိစၤတဲဖျါထီၣ်ဝဲအသိး “ယဝၤပာ် ယၤဒ် အပျဲၢ်မုၣ်တဂၤအသိးလီၤ.” မ့မ့ၢ်စီၤကွဲၤခုၣ်လၢ အိၣ်ဒီးဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤတဂၤစံးဝဲလၢ “ညီနုၢ်ယသံကွၢ်ယမါလၢ ယကဘၣ်မၤစၢၤနၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်လၢယအဲၣ်အီၤအဃိ ယဃုတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ယကမၤစၢၤအီၤလီၤ.”

ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ်ပှၤလၢဆိကမိၣ်တၢ်လၢ ပှၤဂၤအဂီၢ်ဒီး ပှၤလၢဒိသူၣ်ဒိသးသ့တဂၤလီၤ. ပိာ်မုၣ်လၢအဖှီၣ်အယာ်တဂၤအံၤ တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါနးနးကလဲာ်အိၣ်ဝဲ ၁၂ နံၣ်လံလီၤ. ဖဲအဝဲနၢ်ဟူဘၣ်လၢယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤအခါ အဝဲ “စံးဝဲဒၣ်, ‘ယမ့ၢ်ထိးဘၣ်ထဲအကူအသိးဧိၤဒီး, ယကဘျါက့ၤလီၤ.’” အဝဲအတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲသုးဘူးအသးဆူ ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်ဒီး ထိးဝဲအဆ့ကၤအနွံဝံၤ အတၢ်ဆါဘျါက့ၤဝဲတဘျီဃီလီၤ. ပှၤတနီၤလၢ အထံၣ်ဘၣ်တၢ်အံၤန့ၣ် ကဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤ တကြၢးမၤဝဲဒ်အံၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤ လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤသပှၢ်တၢၢ်လီၤ. * ယ့ၣ်ရှူတဲဘၣ်အီၤလၢ တၢ်သးကညီၤအပူၤ “ဖိမုၣ်ဧၢ . . . အိၣ်ဘျါက့ၤလၢနတၢ်ဆါတက့ၢ်.” ယ့ၣ်ရှူးတမၤမဲာ်ဆှးအီၤ ဒီးတဒူအလိၤဘၣ်. အဝဲနၢ်ပၢၢ်စၢၤဝဲလၢ ပိာ်မုၣ်အဝဲအံၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါလၢအ နးန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိယ့ၣ်ရှူးမၤဒ်အံၤအဃိ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲမ့ၢ်ပိာ်ခွါလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးတဂၤလီၤ.မၢ်ကူး ၅:၂၅-၃၄.

ဝၤတဖၣ်ကွၢ်လိ ယ့ၣ်ရှူးကသ့ဒ်လဲၣ်. ဖဲနမါအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်အခါ ပာ်ဖျါထီၣ်နတၢ်နၢ်ပၢၢ်စၢၤအီၤ ဒီးဝံသးစူၤအီၤတက့ၢ်. ဂုာ်ကျဲးစၢးထံၣ်တၢ်ဒ် အဝဲအတၢ်ထံၣ်အသိး ဒီးနၢ်ပၢၢ်စၢၤအဝဲအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတက့ၢ်. အဒိ ရံၣ်ခါဒိၣ် တဲဝဲလၢ “ဖဲယသ့ၣ်ညါလၢ ယမါအသးအ့န့အခါ ယဟးဆှဲးတၢ်ကတိၤလၢ ကမၤနးထီၣ်အတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်လီၤ.”

ယ့ၣ်ရှူးတဲသကိးတၢ်ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးတဲသကိးတၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤ ဒီးအသကိးတဖၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးတဲဝဲလၢ “ကယဲၢ်ယနၢ်ဟူတၢ်လၢ ပၢ်အအိၣ်န့ၣ် ယဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါသုလီၤ.” (ယိၤဟၣ် ၁၅:၁၅) တဘျီတခီၣ် ယ့ၣ်ရှူးအဲၣ်ဒိးအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤ လၢကဆိကမိၣ်တၢ်အဂီၢ်ဒီး ကဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအိၣ်လၢအသးပူၤန့ၣ် အဝဲတဲဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. မုၢ်တနၤဖဲ တချုးတၢ်မၤသံယ့ၣ်ရှူး ဒ်ပှၤမၤတၢ်ကမၣ်ဖိတဂၤအသိးန့ၣ် အဝဲတဲဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ “တၢ်သးအုးအိၣ်ဝးတရံးယၤ” လီၤ. (မးသဲ ၂၆:၃၈) အခါဖဲအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် မၤတၢ်လၢတဘၣ်အသးဒၣ်လဲာ် အဝဲတပတုာ်ကတိၤတၢ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်.မးသဲ ၂၆:၄၀, ၄၁.

တၢ်ကွၢ်လိယ့ၣ်ရှူးအဒိအတဲာ်န့ၣ် ကမၤစၢၤပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ ကကဲထီၣ်ဝၤလၢအဂ့ၤ ဒီးပၢ်လၢအဂ့ၤလီၤ.

ဝၤတဖၣ် ကွၢ်လိယ့ၣ်ရှူးကသ့ဒ်လဲၣ်. နတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီး နသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်န့ၣ် တဲဖျါထီၣ်လၢနမါအမဲာ်ညါတက့ၢ်. ပိာ်မုၣ်တဂၤက ကအုကစွါဘၣ်ဝဲလၢ အဝၤန့ၣ်လၢပှၤကျါတဲတၢ်အါမးဘၣ်ဆၣ် ဖဲက့ၤတုၤလၢဟံၣ်အခါ အိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်အဲနၣ်တခီ ဖဲအဝၤတဲဖျါထီၣ်အီၤ အတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီး အတၢ်တူၢ်ဘၣ်အခါ အဝဲစံးဝဲလၢ “ယတူၢ်ဘၣ်လၢအဝဲအဲၣ်ယၤနီၢ်နီၢ် ဒီးယဘူးထီၣ်ဒီးအီၤလီၤ.”

တဘၣ်မၤဆၢက့ၤနမါ ခီဖျိလၢနတကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်တဂ့ၤ. ပိာ်မုၣ်တဂၤစံးဝဲလၢ “ဖဲယဝၤသးထီၣ်ယၤအခါ တကတိၤတၢ်ဒီးယၤတဘျုးသီညါလီၤ. ဖဲအဝဲမၤဒ်အံၤအခါ ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယတၢ်ကမၣ်အိၣ် ဒီးအဝဲသးဟ့ယၤလီၤ. မ့မ့ၢ်စီၤအဲးဒဝ့ၢ်တခီ ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤဒ် ယ့ၣ်ရှူးအဒိအတဲာ်အသိးဒီးစံးဝဲ “ဖဲယသးအ့န့အခါ ယတတဲဆၢက့ၤတၢ် တဘျီဃီဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယအိၣ်ခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်အဂ့ၤ ဒ်သိးယကမၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့က့ၤ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကၠဝဲ တဲက့ၤကဒီးဝဲဒ်အံၤ “ခီဖျိလၢယဝၤမၤလိလံာ်စီဆှံဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးအဃိ ယထံၣ်ဘၣ်လၢအတၢ်အိၣ်မူဆီတလဲအသးလီၤ. အဝဲတဲကဒီးလၢ “ယဝၤန့ၣ်ကွၢ်လိယ့ၣ်ရှူးအဒိအတဲာ်ဒီး ဂုာ်ကျဲးစၢးကဲထီၣ်ဝၤလၢအဂ့ၤဒီး အဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်တဂၤလီၤ.” ပှၤနီၢ်ဒီမါဝၤလၢ အကကွဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဃိလီၤ. မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ. နမၤသ့ခီဖျိနမၤလိလံာ်စီဆှံဒီးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးန့ၣ်လီၤ.

^ လံာ်အဆၢ. 10= ဒ်စီၤမိၤရှ့အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်ဝဲအသိး ပိာ်မုၣ်အံၤတကဆှီဘၣ်လၢ အတၢ်ဆါအံၤအဃိ ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢ ပိာ်မုၣ်ထိးဘၣ်အီၤန့ၣ် ကဲထီၣ်ပှၤတကဆှီဘၣ်လီၤ.—၃ မိၤရှ့ ၁၅:၁၉, ၂၅.