ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀၁၅

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး လံာ်ကုခိၣ် | မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိး မၤလိလံာ်စီဆှံဧါ

ဘၣ်မနုၤအဃိ ဘၣ်မၤလိလံာ်စီဆှံလဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ဘၣ်မၤလိလံာ်စီဆှံလဲၣ်
  • တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်တိာ်ပာ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

  • ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒီးတၢ်သံလဲၣ်

  • ခါဆူညါ တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်

  • မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အသးအိၣ်ယၤစ့ၢ်ကီးဧါ

မ့ၢ်နသံကွၢ်လီၤက့ၤနသးလၢ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အံၤ တဘျီဘျီဧါ. နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲနၤတဂၤဘၣ်. ပှၤအါဂၤလၢ အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သံကွၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ. မ့ၢ်နဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်စံးဆၢကသ့ဧါ.

ပှၤလၢအကကွဲၢ်တဖၣ်ကစံးလၢ “သ့ဝဲ” လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်လံ တၢ်စံးဆၢလၢ အလီၤသူၣ်မံသးမံလၢ လံာ်စီဆှံပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံတဲတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဧါ. ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်အဂီၢ် နမၤလိလံာ်စီဆှံဒီးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်သ့ဝဲဒီး တလိၣ်လၢနဟ့ၣ်အဘူးအလဲဘၣ်လီၤ. *

ဖဲပသံကွၢ်ပှၤလၢ မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးမၤလိ လံာ်စီဆှံဧါန့ၣ် ပှၤတနီၤစံးဝဲ “ယတၢ်မၤအါ” “လံာ်စီဆှံန့ၣ် နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီဒိၣ်မး” “ယဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ယကမၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်တန့ၢ်ဘၣ်.” ဘၣ်ဆၣ် ပှၤတနီၤနီၤ အတၢ်ထံၣ်တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် ဟံးန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကမၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်လီၤ. ပကကွၢ်သကိး တၢ်လဲၤခီဖျိတနီၤလီၤ-

  • ကၠ့လ်, အိၣ်လၢကီၢ်အဲကလံး တဲဝဲလၢ “ယလဲၤထီၣ် ခဲသလ့း ဒီးခရံာ်ဖိသရိာ်အဂၤတဖၣ်, ဆံးခ် အဖၠၣ်, သီခါဖၠၣ် ဒီးယထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယတၢ်သံကွၢ် ဘၣ်ဃးဒီးယွၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ယတဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံးဆၢဘၣ်. လၢခံန့ၣ် ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသးတဂၤ ဟဲဆူယဟံၣ်လီၤ. အဝဲအတၢ်စံးဆၢ လၢဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤအံၤ ထုးန့ၢ်ယသးဒီး ယအၢၣ်လီၤလၢ ယကမၤလိလံာ်စီဆှံလီၤ.”

  • ခိၣ်ဖံၣ်, အိၣ်လၢကီၢ်ဘဲနံ တဲဝဲလၢ “ယအိၣ်ဒီး တၢ်သံကွၢ်အါမးလၢ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်မူလီၤ. ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် အတၢ်စံးဆၢန့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လၢယဂီၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤ စံးဆၢယတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် လၢလံာ်စီဆှံပူၤလီၤ. ဖဲအဝဲသံကွၢ်ယၤ မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးမၤလိအါထီၣ်ဧါအခါ ယတူၢ်လိာ်လၢ တၢ်သးခုအပူၤလီၤ.”

  • ကၠိၣ်စံၣ်, အိၣ်လၢကီၢ်ဘြၣ်စ့ တဲဝဲလၢ “ယအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါ ပှၤသံတဖၣ်အတၢ်အိၣ်သးလီၤ. ယနာ်တ့ၢ်လၢ ပှၤလၢအသံတဖၣ် မၤအၢမၤသီ ပှၤလၢအမူတဖၣ်သ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါ လၢလံာ်စီဆှံကတဲဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယစးထီၣ်မၤလိ လံာ်စီဆှံဒီး ယတံၤသကိးလၢအမ့ၢ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤလီၤ.”

  • ဒဲနံးစ်, အိၣ်လၢကီၢ်မဲးကစံၣ်ကိၣ် တဲဝဲလၢ “ယဂုာ်ကျဲးစၢးဖး လံာ်စီဆှံ ဘၣ်ဆၣ်ယတနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်. ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဟဲလၢယအိၣ် ဒီးတဲနၢ်ပၢၢ်ယၤ ဘၣ်ဃးဝံအတၢ်စံးပာ်တဘျုးမံၤ လၢလံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ. ဒီးယအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် လံာ်စီဆှံအဂ့ၢ်လီၤ.”

  • အဲကၠူၤ, အိၣ်လၢကီၢ်နံဖီလ် တဲဝဲလၢ “ယဆိကမိၣ်ဘၣ်လၢ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အသးအိၣ်ယၤနီၢ်နီၢ်ဧါန့ၣ်လီၤ. အဃိန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်ယွၤတဂၤလၢ အိၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဟဲလၢယဟံၣ် ဒီးယစးထီၣ်မၤလိ လံာ်စီဆှံလီၤ.”

တၢ်လဲၤခီဖျိလၢထးတဖၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ကတိၤလၢအမ့ၢ် “ပှၤလၢတၢ်သၣ်ဝံၤအသးဒီး တၢ်သူအသးလၢတၢ်တီတၢ်လိၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ” န့ၣ်လီၤ. (မးသဲ ၅:၆) မ့ၢ်လီၤ, ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးနီၢ်သး တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်ယွၤတဂၤဧိၤ မၤလၢပှဲၤတၢ်လိၣ်ဘၣ်အံၤသ့ ဒီးမၤလၢပှဲၤဝဲခီဖျိ အကလုၢ်ကထါလၢအမ့ၢ် လံာ်စီဆှံလီၤ.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒ်လဲၣ်. ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်. တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤ လၢတၢ်မၤလိလၢခံတခါအပူၤလီၤ.

^ လံာ်အဆၢ. 8= လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤအမံၤမ့ၢ် ယဟိဝၤလီၤ.