ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀၁၅

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး လံာ်ကုခိၣ် | မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိး မၤလိလံာ်စီဆှံဧါ

တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်

တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤအဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဧါ.

ဖဲ ၂၀၁၄ နံၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးအဂၤ ၈,၀၀၀,၀၀၀ ဘျဲၣ်အိၣ်လၢထံကီၢ် ၂၄၀ ဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်တလါအတီၢ်ပူၤ မၤဝဲတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအခါ ၉,၅၀၀,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်ကိးလါဒဲးန့ၣ်လီၤ. * နီၢ်နီၢ်န့ၣ် ပှၤမၤလိလံာ်စီဆှံဒီးပှၤတဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်အါန့ၢ်ဒံး ထံဖိကီၢ်ဖိအပှၤနီၣ်ဂံၢ်လၢ ထံကီၢ်အဘ့ၣ် ၁၄၀ အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးပကမၤ တၢ်ဒုးနၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံတၢ်မၤအံၤအဂီၢ် ကိးနံၣ်ဒဲးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထုးထီၣ်လံာ်အကကွဲၢ် တကထိယဲၢ်ကယၤလၢအမ့ၢ် လံာ်စီဆှံ, လံာ်လဲၢ်, မဲးကစံ ဒီးလံာ်လဲၢ်တဖၣ်လၢ ကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်လီၤ. ဒီးပထုးထီၣ်လံာ်တဖၣ်အံၤလၢကျိာ် ၇၀ဝ ဃၣ်ဃၣ်လီၤ. တၢ်ထုးထီၣ်လံာ်လဲၢ်အါထဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤစၢၤ ပှၤအဂၤလၢမၤလိလံာ်စီဆှံ လၢအနီၢ်ကစၢ်အကျိာ်ကသ့အဂီၢ်လီၤ.

 တၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်ပှၤသံကွၢ်တဖၣ် လၢဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒ်လဲၣ်

ပဃုထၢတၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤလၢ လံာ်စီဆှံပူၤ ဒီးသမံသမိးလံာ်စီဆှံအဆၢလၢ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အဝဲန့ၣ်လီၤ. အဒိ လံာ်စီဆှံစံးဆၢ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်- ယွၤမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်တဂၤလဲၣ်. ကစၢ်ယွၤန့ၣ်အမံၤအိၣ်ဧါ. ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဖဲလဲၣ်. ပသုးဘူးပသးဆူ ယွၤအအိၣ်သ့ဧါ. ပှၤထံၣ်န့ၢ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်အံၤလၢ လံာ်စီဆှံပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

ပှၤကထံၣ်န့ၢ်တၢ်စံးဆၢအဂီၢ် အါတက့ၢ်ပသူလံာ်လၢအမ့ၢ် လံာ်စီဆှံ သိၣ်လိတၢ် နီၢ်နီၢ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် လၢအကဘျံးပၤအိၣ်ဝဲ ၂၂၄ န့ၣ်လီၤ. * လံာ်အံၤဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤအီၤလၢ ကမၤစၢၤပှၤဂၤ ဒ်သိးပှၤကနၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီးယွၤ, ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်, ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဂ့ၢ်, တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအဂ့ၢ်, တၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ် ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးတၢ်လီၢ် လၢညီလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလိ လံာ်စီဆှံအဆၢကတီၢ် ကယံာ်ဝဲထဲလဲၣ်

ပှၤအါဂၤန့ၣ် မၤလိလံာ်စီဆှံ တနွံတနၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤလိကဘၣ်ယံာ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. နမၤလိကယံာ်ဝဲထဲလဲၣ်န့ၣ် နဃုထၢသ့လီၤ. ပှၤတနီၤ မၤလိလံာ်စီဆှံ တနွံန့ၣ်ယံာ်ဝဲထဲ ၁ဝ မံးနံး တုၤ ၁၅ မံးနံးလီၤ.

တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် ဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲထဲလဲၣ်

တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံဒီး လံာ်လဲၢ်လၢတၢ်မၤလိအဂီၢ်န့ၣ် တလိၣ်လၢနဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ်. တၢ်အံၤလီၤပလိာ်လိာ်အသးဒီး ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ကတိၤလၢအမ့ၢ် “သုဒိးန့ၢ်ကလီတၢ်လံ, ဟ့ၣ်ကလီတၢ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.—မးသဲ ၁၀:၈.

တၢ်မၤလိန့ၣ် ကယံာ်ပှဲၤနံၣ် ပှဲၤလါလဲၣ်

နကမၤလိပှဲၤနံၣ်ပှဲၤလါလဲၣ်န့ၣ် နဃုထၢသ့လီၤ. လံာ်လၢအမ့ၢ် လံာ်စီဆှံ သိၣ်လိတၢ် နီၢ်နီၢ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် တဘ့ၣ်န့ၣ်တၢ်နီၤဖးအိၣ်ဝဲ ၁၉ ခါလီၤ. နမၤလိတၢ်နီၤဖးခဲလၢာ် မ့တမ့ၢ် တနီၤသ့ဝဲ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနဟ့ၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လၢယမၤလိတၢ်အဃိ ယကဘၣ်ကဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးစ့ၢ်ကီးဧါ

တမ့ၢ်ဘၣ်. ပနၢ်ပၢၢ်လၢပှၤတဂၤစုာ်စုာ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကဃုထၢတၢ်လၢကဘၣ်နာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် လံာ်စီဆှံန့ၣ် ကြၢးနာ်ဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ဃုထၢဝဲသ့လီၤ.

 ယဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤကသ့ဖဲလဲၣ်

www.jw.org/ksw ပှာ်ယဲၤသန့ (Web site) အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်နာ်ဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယကမၤလိ လံာ်စီဆှံအဂီၢ် ယကဘၣ်ဃ့ဒ်လဲၣ်

  • ကွဲးတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဖဲ www.jw.org/ksw န့ၣ်တက့ၢ်.

  •  
  • နကဆဲးကျိးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လၢအအိၣ်ဘူးဒီးနၤအဂီၢ် နကွၢ်ဃု “Jehovah’s Witnesses” ဖဲလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်စရီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

^ လံာ်အဆၢ. 4= တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် ပှၤမၤလိနၤထဲတဂၤသ့ မ့တမ့ၢ် ပှၤမၤလိဒီတဒူၣ်သ့လီၤ.

^ လံာ်အဆၢ. 9= လံာ်အံၤ ယဟိၤဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထုးထီၣ်ဝဲဒီး ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤအဘ့ၣ် အကကွဲၢ် ၂၃၀ ဘျဲၣ်လၢကျိာ် ၂၆၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.