ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀၁၅ | မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိး မၤလိလံာ်စီဆှံဧါ

ပှၤအကကွဲၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အဘူးအလဲတအိၣ် လၢယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်မၤဝဲလီၤ. နၤစ့ၢ်ကီးနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အဘျုးသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါကွၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ဘၣ်မၤလိလံာ်စီဆှံလဲၣ်

မ့ၢ်နတဲလၢ ယတၢ်မၤအါ, ယဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ယကမၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် အိၣ်တဘျီဘျီဧါ.

တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်

တၢ်သံကွၢ်ဃိးခါ လၢညီနုၢ်ပှၤသံကွၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖးကွၢ်တၢ်စံးဆၢတက့ၢ်.

ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါတဖၣ် ကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး ဒီးကဟံးန့ၢ်မူဒါအဂီၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ် သိၣ်လိနဲၣ်လိ အဝဲသ့ၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်တဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဘျုးသ့လၢ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိအကျဲလီၤ. ပှၤမၤလိတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ကွၢ်လိဝဲ ဝံအလံၤရှါ အဒိအတဲာ်သ့လီၤ.

နတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ဂၢၢ်ကျၢၤထဲလဲၣ်

တၢ်ဆဲးကျိးလိာ်သးန့ၣ် မၤဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ် တၢ်ရ့လိာ်သးလီၤ. နမၤထွဲတၢ်အံၤလၢ နတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ယဟိဝၤယွၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

နာ်န့ၢ်ယဟိဝၤယွၤထီဘိ

ဖဲနသူၣ်ထီၣ် နတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးယွၤအခါ တၢ်ကီတၢ်ခဲ အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ နကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် နလဲၤခီဖျိအီၤသ့လီၤ.

ဝၤသ့ၣ်ဧၢ–ကဟုကယာ်သုမါဂ့ၤဂ့ၤတက့ၢ်

ဝၤသ့ၣ်ဧၢ သုလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ သုဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢနီၢ်ခိတခီသ့ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်သုမၤစ့ၢ်ကီးဧါ.

လံာ်စီဆှံတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

ပှၤတဝၢလၢ ကကဟုကယာ်လိာ်သး တဂၤဒီးတဂၤန့ၣ် ကအိၣ်ထီၣ်ဧါ.